časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Vznik Elektrotechnické sekce Hospodářské komory ČR

|

číslo 3/2003

elektrotechnické fórum

Vznik Elektrotechnické sekce Hospodářské komory ČR

Julius Růžička, 1. místopředseda ES HK ČR

Když začátkem devadesátých let minulého století vznikla možnost podnikat, vznikla i možnost pro podnikatele se sdružovat, a to nejen za účelem podnikání, ale i za účelem dosažení informací v technických, ekonomických a právních oblastech. Mnozí moudří podnikatelé těchto možností využili a kromě zakládání firem se ve snaze o nastolení funkční profesní struktury věnovali i zakládání cechů, společenstev či svazů. V té době byl založen elektrotechnický cech nejen v Liberci, ale i v jiných městech České republiky.
S dobrými úmysly, ale poněkud živelně tak vznikl Moravskoslezský elektrotechnický svaz, Moravský svaz elektrotechniků, Elektrotechnický svaz český, Český elektrosvaz, elektrotechnické cechy v regionech Plzeň, Olomouc, Vysočina, České Budějovice, Tachov, Beroun a dalších městech a regionech. Některé tyto subjekty spolupracují mezi sebou, další s německými, s rakouskými či polskými a slovenskými svazy. Činnost těchto subjektů však není jednotná ani co do obsahu, ani co do formy. V současné době lze konstatovat, že působnost elektrotechnických profesních sdružení je bez nadsázky a doslova roztříštěná a tím pádem i lehce zranitelná. Otázka nejednotnosti je palčivá zejména ve styku s jinými institucemi, v kontaktu s úředníky a legislativou.

Elektrotechnická sekce v listopadu 2002

S vědomím této roztříštěnosti a nejednotnosti, stále hlasitěji se mezi elektrotechniky již delší dobu ozývaly návrhy na pokus o sjednocení elektrotechnických subjektů do jednoho celku. Jelikož se v případě cechů a společenstev jedná o podnikatelské subjekty s různorodou profesní strukturou, jejich sjednocení jen do jedné obecné profese není možné. Navíc v odborně i právně náročné technické legislativě je nutné spolupracovat i s ostatními profesemi. Proto byl trend sjednocování započat na půdě Hospodářské komory České republiky, jako kompetentní zákonné instituce. Po několika úvodních jednáních byla dne 13. 11. 2002 představenstvem HK ČR ustavena Elektrotechnická sekce (ES HK). Byl zpracován a schválen Statut sekce, který zaručuje zachování suverenity jednotlivých členských subjektů. Na ustavujícím jednání byly stanoveny tři hlavní cíle sekce a byly pro ně jmenovány pracovní skupiny:

  • kvalifikace a celoživotní vzdělávání,
  • technická legislativa,
  • komunikace s elektrotechnickou veřejností.

V současné době jsou jednotlivé skupiny doslova zahlcovány nabídkami vzdělávacích agentur a pozvánkami na akce, na kterých přednášejí ti lektoři, kteří mají s agenturou smlouvu nebo dohodu. Velmi pravděpodobně přednášejí kvalifikovaně a na velmi vysoké profesionální úrovni, ale bez jakékoliv koncepce nebo systému. A právě na koncepci a jednotném systému informovanosti je nejdůležitější spolupracovat s elektrotechnickou veřejností, to je právě s cechy, společenstvy a svazy. Je prvotním zájmem Elektrotechnické sekce HK předávat profesionálům včasné, potřebné a aktuální informace.

Rušit, nahrazovat, vydávat?

Například v oblasti technické legislativy je nutné, aby profesní celky byly neopomenutelnými účastníky při tvorbě zákonů, vládních nařízení a dalších předpisů, které se jich týkají. Situace je skutečně velmi aktuální! Připravuje se změna zákona o státním odborném dozoru, stručně zákona 174/68 Sb. v platném znění, rušit se mají vyhlášky jako nižší předpis, v našem případě např. vyhláška č. 20/79 Sb., kterou jsou stanovena vyhrazená elektrotechnická zařízení, č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 48/82 Sb. o požadavcích na bezpečnost práce a technických zařízeních. Nejsou dosud vydána vládní nařízení podle § 132b a §134b Zákoníku práce o odborné způsobilosti na technických zařízeních, zjednodušeně řečeno, s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví a věcí. Tato vládní nařízení by mohla nahradit naší dobře známou „padesátku„. Ale jak ji nahradí, budou elektrotechnici pravidelně přezkušováni?, testem?, pohovorem?, jak vlastně?

Neměli by zástupci elektrotechnické odborné veřejnosti být u zrodu příslušných nařízení a alespoň je připomínkovat? Neměli by mít kvalifikovaný nárok být slyšeni a v lepším případě vyslyšeni? Zákonem č. 124/2000 Sb. končí platnost oprávnění k činnostem právnickým a fyzickým osobám vydaných před 1. lednem 1993 k 30. 6. 2003. Týmž zákonem je ukončena platnost osvědčení např. revizních techniků, k 30. 6. 2005. Jak budou osvědčení revizních techniků obnovována zatím nikdo z odborníků neví.

Je velice pravděpodobné, že se bude jednat o certifikaci osob pro určitou činnost. Bude tato certifikace podléhat omezené časové platnosti? Tedy opět - neměli by kompetentní elektrotechnické orgány být alespoň připomínkovým místem? Samozřejmě ano! Hospodářská komora již je neopomenutelným účastníkem legislativního dění v ČR.

Je tu však jedna chyba - dosud této výhody nebylo dostatečně využíváno jejími členy. Pak to může vypadat, že zákony jsou přijímány bez připomínek. Ony opravdu ne vždy jsou! Naučme se být racionálními oponenty státnímu úředníkovi a administrativní byrokracii celkově, ale respektujme také nutnost s ní třeba i spolupracovat. Nestačí však jen oponovat, každá získaná kompetence sebou nese i odpovědnost za její realizaci a práci s ní spojenou.

Dveře Elektrotechnické sekce HK jsou stále otevřeny všem elektrotechnickým subjektům, které chtějí konstruktivně spolupracovat. Všem těm, kteří si myslí, že elektrotechniku může při jednáních o ní zastupovat jeden společný elektrotechnický celek, ve kterém bude platit zásada zachování suverenity jeho členů.

Nabídka spolupráce u kulatého stolu

Jednání ES HK budou vedena formou „kulatého stolu„. Nabídka konstruktivní spolupráce s ES HK leží na tomto stole, její další vývoj a osud závisí na aktivitě členů ES HK, ale také na celé elektrotechnické veřejnosti. ES HK potřebuje rozšířit svou působnost a tok informací na celé území Čech, Moravy a Slezska. Zde všude již částečná informovanost je, o aktivitách ES HK již elektrotechnická veřejnost ví. Lze konstatovat i slibnou aktivitu ES HK ve snaze o formování společného elektrotechnického celku.

ES HK chce cestou publikování v odborných médiích seznámit co nejširší elektrotechnickou veřejnost se svými záměry a cíli. Nejen seznámit, ale nabídnout spolupráci a zároveň o ni požádat.

Profesní cechy a důvěra

Podstatu a smysl cechů si zcela jasně uvědomovali i naši „otcové“ v dávné i nedávné minulosti. Například v Liberci je první zmínka o soukenickém cechu z roku 1477! Tedy z doby před pěti sty dvaceti šesti lety! Komora byla v Liberci založena před 150 lety! Tržní, podnikatelské prostředí je v ČR již 13 let, ale stále k cechům nepanuje potřebná důvěra. Podnikatelé a odborníci stále nepovažují za nutné se profesně spojit, předávat si profesní informace a být si nápomocni při získávání kvalifikací. Stále ještě zní otázka „co z toho budu mít, když budu členem?„. Odpověď zní „nic, pokud členem nebudeš, pokud nic nebudeš chtít, tak nic nedostaneš a pokud něco chceš, tak musíš také pro to něco udělat!„

Někdy opravdu stačí být členem, uhradit členské příspěvky a zúčastňovat se cechovního dění. Tam přednést své profesní požadavky a požadovat jejich plnění. Je nutné zbavit se názoru, že cechy jsou zakládány jen z komerčních důvodů, že na členských příspěvcích „bohatnou„ jednotlivci z vedení cechu. Právě svou aktivní účastí v dění cechu či svazu lze těmto praktikám zamezit a veškerý příjem profesního subjektu využít pro všechny jeho členy a právě aktivní účastí lze předejít obavám, že opět „o nás bez nás„.

(redakčně upraveno, mezititulky redakce)

Hospodářská komora České republiky
Seifertova 22
130 00 Praha 3
tel.: 224 096 111
fax: 224 096 222
e-mail: info@komora.cz
http://www.komora.cz


Slovo ke vzniku sekce elektrotechniků

Profesní hlad po informacích byl tím hlavním, co nás přivedlo počátkem roku 2001 k myšlence sdružení elektrotechnických subjektů na jižní Moravě. Zde je největší koncentrace elektrotechniků v republice! Hospodářská komora, pro nás konkrétně OHK Brno, je z organizačního i profesního hlediska ke sdružení podle nás nejvhodnější. Významnou roli zde hraje skutečnost, že Obchodní a hospodářská komora Brno je největší a nejsilnější v ČR.

Dne 25. 6. 2001 je schválen představenstvem OHK Brno statut a vzniká Sekce elektrotechniků jižní Moravy při OHK Brno, která 15. 3. 2002 na celostátním setkání představitelů elektrotechnických subjektů v Brně iniciuje vznik sekcí elektrotechniků v ostatních krajích. Jejich cílem má být vytvoření zastřešující celostátní sekce při hospodářské komoře ČR, a to „zespodu„ a se zástupci všech čtrnácti krajů.

Dne 13. 11. 2002 je představenstvem HK ČR schválen statut a vzniká Sekce elektrotechniků při HK ČR, a to za účasti i ESČ jako jednoho z partnerů.

Vážíme si práce všech elektrotechnických subjektů, která něco přináší pro obor. Jsme před vstupem ČR do EU a jak řekl nedávno ředitel OHK Brno Ing. Bajer, Portugalská republika vstupem do EU přišla o 70 % živnostníků. Chceme to také ?

Na nic nelze čekat, nikdo nám nic nedá. Je třeba, abychom se sami přičinili, a to každý podle svých možností. Kdo tak neučiní, zůstane stát opodál.

Jiří Reich, předseda Sekce elektrotechniků jižní Moravy (SejM)
při OHK Brno a místopředseda ES při HK ČR