časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Výsledný dokument z jednání o bezpečnosti

číslo 10/2002

Elektrotechnické fórum

Výsledný dokument z jednání o bezpečnosti
1. celostátní konference elektrotechniků se specializací na elektrická zařízení strojů a průmyslovou automatizaci (3. až 4. září 2002, Výcvikové centrum Karlík, Dobřichovice)

Záměr organizátorů konference (vzdělávací agentura UNIT s. r. o., FCC PUBLIC s. r. o. – redakce ELEKTRO) – připravit neformální, ale věcné setkání kompetentních a vysoce kvalifikovaných odborníků-elektrotechniků, kteří mají konkrétní zkušenosti s bezpečností elektrických zařízení strojů a automatizovaných výrobních systémů – byl nad očekávání úspěšně splněn. Proč nad očekávání!? Proč by nemělo být něco takového samozřejmostí? Protože iniciativa k tomuto setkání se zrodila doslova v elektrotechnickém terénu, již dlouho volajícím po kvalifikovaném „rozdávání not“, a odkud systematické prosazování podobné myšlenky na pořad dne nějakého konstruktivního jednání obvykle bývá příliš vzdáleno vlastnímu uskutečnění.
V tomto případě byl pravý opak pravdou: Když se v prosinci loňského roku po semináři v Hradci Králové sešla otevřená skupina odborníků k diskusi nad řešeními v oblasti „bezpečnosti a rizikovosti pracovních strojů“ (ELEKTRO č. 1/02, str. 13), byl to první článek řetězu akcí na toto téma, na jehož konci je dnes (zatím) 1. konference elektrotechniků. Ta se stala nikoliv „slovem do pranice“, ale prvním účinným výstřelem do hustě zamlžených, stojatých vod české elektrotechnické legislativy. Časopis ELEKTRO patří k iniciátorům a účastníkům těchto akcí a ze své pozice odborného periodika již od loňského roku pravidelně prostřednictvím článků na téma „bezpečnost“ upozorňuje na dění a perspektivy v této oblasti.
Z jednání konference vzešel výsledný dokument k zajišťování bezpečnosti systémů a zařízení strojů, s ohledem na nástup uplatňování legislativy EU. Otiskujeme plné znění dokumentu, který byl aklamací schválen účastníky 1. celostátní konference elektrotechniků se specializací na elektrická zařízení strojů a průmyslovou automatizaci. Dokument byl přijat v závěru řízené diskuse na konci prvního jednacího dne konference, tj. 3. září 2002.

Nové předpisy pro zajišťování bezpečnosti, zaváděné v právním systému ČR na základě přizpůsobování české legislativy právu EU, vyžadují od všech zainteresovaných subjektů opuštění letitých zvyklostí a uplatňování zcela nových myšlenkových přístupů k řešení této problematiky.

V oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci musí být dosažení adekvátní úrovně bezpečnosti, s ohledem na úroveň rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie zaměstnavatele a v žádném případě nesmí být realizace potřebných opatření podřízena čistě ekonomickým zájmům. Požadavky a úkoly, popsané především zákoníkem práce, do něhož je, mimo jiné, zakomponována první část Směrnice 89/655/EEC, kladou vysoké nároky nejen na etickou vyspělost zaměstnavatelů, ale i na odbornou způsobilost a zkušenosti osob, které posuzují rizika a navrhují vhodná bezpečnostní opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.

U výrobních zařízení, především strojů a strojních zařízení, která jsou uváděna na trh nebo do provozu jako nová, musí být bezpečnost zakomponována (integrována) přímo do konstrukčního řešení zařízení tak, aby byly splněny všechny relevantní požadavky NV č. 170/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým byla do českého právního systému převzata Směrnice 98/37/EC, popřípadě musí být splněny ještě požadavky řady dalších NV. Volba vhodných bezpečnostních opatření přitom závisí především na úrovni rizika způsobovaného příslušným zařízením, a dokumentované posouzení nebo alespoň odhad rizika proto musí být neodmyslitelným prvním krokem při vývoji nového stroje nebo strojního zařízení. Odpovědnost za úspěšné zvládnutí všech bezpečnostních problémů při vývoji, konstrukci a výrobě nového strojního zařízení, zejména zajištění tzv. funkční bezpečnosti, leží výhradně na výrobci, respektive jeho konstruktérech, kteří musí disponovat potřebným know-how.

Od 1. ledna 2003 musí být u všech provozovaných výrobních zařízení (bez ohledu na datum jejich prvního uvedení na trh nebo do provozu) zajištěno splnění příslušných minimálních požadavků na bezpečnost, a to podle NV č. 378/2001 Sb., kterým se do české legislativy přejímá další část Směrnice 89/655/EEC. Rozsah a technická i ekonomická náročnost úprav, které musí být na provozovaných výrobních zařízeních provedeny, závisejí opět na úrovni rizika, které je s daným zařízením spojeno, a odpovědnost za posouzení rizika a zajištění všech kroků a úprav, potřebných pro dosažení minimální požadované úrovně bezpečnosti provozovaných zařízení, nese výhradně provozovatel.

Naplňování výše uvedených požadavků v praxi brání především neinformovanost podnikatelských subjektů působících na území ČR, která je v některých případech až neuvěřitelná, a z toho vyplývající neuvědomování si odpovědnosti za dodržování bezpečnostních předpisů, ať už se jedná o výrobce nebo provozovatele.

Obecně nízká úroveň právního vědomí, zejména technické veřejnosti, nebezpečným způsobem deformuje český trh, který je v současné době ochoten absorbovat jen ty nejlevnější produkty, bez ohledu na jejich bezpečnost. Tato skutečnost negativním způsobem ovlivňuje konkurenceschopnost vyspělých a odpovědných podnikatelů a podniků na domácím trhu, protože zajištění bezpečnosti vždy souvisí s určitými náklady, které se následně promítají do ceny finálního produktu. Na dobře fungujícím evropském trhu se řada českých výrobků uplatňuje jen díky nízké ceně, vyplývající nejen z využití levné pracovní síly, ale také z výroby na zařízeních, do nichž výrobce desítky let neinvestoval, a která jsou vlivem tohoto, z hlediska bezpečnosti dost často v žalostném stavu.

S ohledem na skutečnost, že v zemích EU je výroba na zařízeních, která nesplňují požadavky aktuálních bezpečnostních předpisů, chápána jako nekalá konkurence, lze ze strany EU oprávněně očekávat důkladné monitorování vývoje v oblasti zajišťování bezpečnosti v českých podnicích ještě před vstupem České republiky do EU. Nelze proto odkládat zejména naplnění požadavků NV č. 378/2001 Sb. Zahraniční zkušenosti s uplatňováním Směrnice 89/655/EEC ovšem ukazují, že tento proces je velice náročný, a to jak po stránce technické, tak především po stránce ekonomické, neboť náklady na úpravy provozovaných zařízení jsou extrémně vysoké i pro provozovatele v zemích, které jsou ve srovnání s ČR mnohem lépe ekonomicky vybavené. Je proto velmi pravděpodobné, že většina drobných a malých provozovatelů v ČR nebude vůbec schopna vytvořit finanční zdroje potřebné pro splnění požadavků NV č. 378//2001 Sb., a jestliže jim nebude ze strany státu poskytnuta metodická a hlavně ekonomická podpora, může dojít k enormnímu nárůstu nezaměstnanosti a následnému narušení sociální stability v zemi.

Přes svou nespornou fundovanost se v profesně úzce specializovaných diskusích a polemikách, vedených jak na seminářích, tak na stránkách odborných periodik, velmi sporadicky vyskytují upozornění na očekávaný vývoj a s ním spojené možné problémy. Tato upozornění zatím nenacházejí v řadách podnikatelů příliš velkou odezvu, k čemuž přispívá i skutečnost, že omezený počet pracovníků kontrolních orgánů nemůže, a to ani při nejlepší vůli, zajistit stoprocentní kontrolu dodržování nově zavedených předpisů.

Účastníci konference se proto shodli na tom, že pro dosažení pozitivního vývoje jak v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, tak v oblasti zajišťování bezpečnosti výrobků a výrobních zařízení je nezbytně nutné uskutečnit alespoň následující kroky:

  • neprodleně připravit a spustit intenzivní informační kampaň, vedenou prostřednictvím masových sdělovacích prostředků, zaměřenou na zvýšení úrovně právního vědomí a informovanosti podnikatelských subjektů, zejména z hlediska odpovědnosti za bezpečnost výrobků a výrobních zařízení,

  • neprodleně sestavit pracovní skupinu vysoce kvalifikovaných odborníků různých profesí se zkušenostmi s uplatňováním nových předpisů v technické praxi a tyto odborníky pověřit zpracováním metodických pokynů pro provádění úprav k dosažení minimální bezpečnosti na různých typech strojů a v různých odvětvích,

  • neprodleně připravit a uvést do praxe metodické pokyny pro jednotlivé pracovníky kontrolních orgánů zaručující z jejich strany po dobu alespoň čtyř let kvalifikovanou podporu provozu dohodnutých neupravených výrobních zařízení a postupného řešení problému u těch podnikatelských subjektů působících na území ČR, které budou schopny věrohodným způsobem prokázat, že se odpovědně zabývají problematikou splnění požadavků NV č. 378/2001 Sb.,

  • neprodleně připravit program na ekonomickou podporu alespoň drobných a malých podnikatelských subjektů, který jim umožní postupně splnit požadavky NV č. 378/2001 Sb. a zároveň stanovit pravidla pro jeho využívání,

  • neprodleně zvýšit autoritu všech pracovníků kontrolních orgánů zprůhledněním a důsledným sjednocením metodiky kontrol ve všech regionech ČR a zpřístupnit tuto metodiku široké technické veřejnosti,

  • umožnit pracovníkům ministerstev a kontrolních orgánů vyjadřování osobních názorů na způsob řešení konkrétních problémů buď formou příspěvků do odborného tisku, nebo formou přednášek na osvětových akcích a písemných příspěvků do sborníků k těmto akcím,

  • neprodleně připravit a uvést do praxe program na podporu odpovědných podnikatelských subjektů, zejména českých, respektujících aktuální legislativu v oblasti bezpečnosti, např. vytvořením a zveřejněním registru firem, které byly kladně hodnoceny při kvalifikované kontrole některého z orgánů dozoru,

  • neprodleně připravit a uvést do praxe program na podporu rozvoje českého strojírenství a souvisejících oborů zvyšováním informovanosti a odbornosti techniků působících v této oblasti, umožňující např. snížení nákladů na samovzdělávání techniků, především konstruktérů všech profesí,

  • neprodleně připravit a uvést do praxe program pro zavedení kvalifikované výuky bezpečnostní problematiky nejen v rámci vybraných odborných učilišť, středních a především vysokých škol technických směrů, ale i v rámci vzdělávání stávajících nebo budoucích manažerů.