časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výkonové stmívače

|

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Výkonové stmívače

Použití stmívačů přináší výrazné snížení nákladů na provoz svítidel, protože je k nim přiváděno pouze tolik elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje životnost žárovek – přibližně na dvojnásobek již při snížení napětí o 5 %. To znamená pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou.

Obr. 1.

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů, a to ve všech designech, které jsou v jejím sortimentu nabízeny. Jejich použití je však omezeno na regulaci jasu svítidel do příkonu 1 000 W/V·A. Řešení pro vyšší zátěže existuje také. V takovém případě je třeba použít přístroje určené pro instalaci do rozváděčů na normalizovanou nosnou lištu šíře 35 mm. O možnostech, které tyto přístroje poskytují, se dozvíte v následujícím textu.

Základním prvkem pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač typu 6593-102 (obj. č. 6590-0-0161) o šířce 35mm, který je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/V·A. Ke stmívači lze připojit jak klasické nebo halogenové žárovky na 230 V, tak halogenové žárovky na malé napětí, připojené přes elektronické nebo konvenční (vinuté) transformátory. Na výstup jednoho stmívače se nesmějí současně připojit konvenční a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny.

Tento přístroj po připojení k napájení automaticky provede test, jímž zjistí druh připojené zátěže. Na základě toho zvolí vhodný způsob regulace – během každé půlperiody se při průchodu nulou buď vypne, nebo zapne výstupní prvek stmívače. Tato univerzálnost stmívače je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace není ještě pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Odpadnou tím náklady, které by jinak byly nevyhnutelné.

Obr. 2.

Univerzální centrální stmívač má paměť naposledy nastaveného jasu, omezovač nárůstu zapínacího proudu a elektronickou ochranu před přetížením, přehřátím a zkratem. Pomocí programovacího tlačítka přístroje je možné změnit hodnotu minimálního jasu, popř. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí. Případné poruchy jsou indikovány diodou LED.

Přístroj se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovladače, kterým se řídicí vstup (1) připojuje buď k vodiči L, nebo vodiči N (obr. 1). Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů. Krátkým stiskem se svítidlo spíná, delším stiskem se nastavuje jas.

Délka ovládacího vodiče nesmí přesáhnout 100 m. Je-li požadováno ovládání z více míst, lze paralelně připojit další tlačítkové ovladače, jejichž počet není omezen. Je-li v tlačítkovém ovladači zabudována doutnavka, nesmí být připojena paralelně ke kontaktu ovladače (je nutné použít ovladač se samostatnou svorkou N).

Je-li na ovládací vstup (1) přiváděno fázové napětí, musí mít stejnou fázi jako napětí použité k napájení stmívače (viz též obr. 3). Při kladení vodičů se doporučuje dodržet dostatečnou vzájemnou vzdálenost ovládacího a výkonového vedení (min. 5cm).

Obr. 3.

K centrálnímu stmívači je možné připojit jeden až šest výkonových modulů typu 6594-102 (obj. č. 6590-0-0166), jejichž šířka je rovněž 35mm (obr. 2). Každý z nich představuje zvýšení jmenovitého výkonu o 420 W/V·A. Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat až 3 kW/kV·A celistvé zátěže.

Jestliže je třeba regulovat zátěž ještě větší, je možné vzájemně propojit až devět skupin tvořených jedním centrálním stmívačem a až šesti výkonovými moduly (tj. celkem max. 27 kW/kV·A). Řídicí vstupy (D) použitých stmívačů se propojí a všechny přístroje se potom ovládají společně tlačítkovým ovladačem. V tomto případě je ovšem nutné zátěž rozdělit do menších celků, max. po 3 kW/kV·A (obr. 3). Délka propojovacích vodičů mezi svorkami S, G by měla být kratší než 30 cm.

Třetím z přístrojů, které společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga pro výkonové stmívání dodává, je řídicí modul typu 6597 (obj. č. 6590-0-0155) o šířce 35mm (obr. 4). Ke každému jeho řídicímu výstupu D1, D2 je možné připojit až devět skupin přístrojů tvořených jedním centrálním stmívačem a až šesti výkonovými moduly (tj. 2 × 27 kW/kV·A). Jednotlivé skupiny přitom mohou být připojeny na různé fáze trojfázové soustavy (obr. 5). Pomocí datové linky D lze vzájemně propojit až šest řídicích modulů, čímž regulovatelný výkon značně vzroste. Řídicí výstupy modulu se ovládají nezávisle nebo synchronně pomocí tlačítkových ovladačů, připojených ke vstupům T1, T2. Řídicí vstupy (1) podřízených centrálních stmívačů jsou neaktivní – jejich autonomní řízení není možné.

Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0 až10 V DC nebo 0 až 20 mA DC přivedeným na vstupy + a –. Oba výstupy D1, D2 jsou v tomto případě řízeny synchronně. Připojením elektronického potenciometru typu 2112 U-101 (obj. č. 6599-0-2035) ke vstupům +/– je umožněno otočné ovládání řídicího modulu a spínání nezávislým spínačem (obr. 6). Je-li použit přístroj 6550 U-101 (obj. č. 6550-0-0042), lze řídicí modul ovládat nejen krátkocestně, ale i prostřednictvím infračerveného signálu (obr. 7).

Obr. 4. Obr. 5.

Na přístroji je devět miniaturních přepínačů, kterými lze vlastnosti regulované soustavy přizpůsobit podle aktuálních požadavků. Je možné aktivovat plynulý nárůst jasu po zapnutí nebo plynulý pokles jasu při vypnutí (v trvání asi 5 s). Dále lze nastavit režim schodišťového osvětlení (po 3 min od stisku tlačítka se jas začne snižovat až do úplného vypnutí) nebo režim dovolené se simulací přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané během posledních 24 h), popř. lze vyvolat funkci autotest (kontrola funkce připojených centrálních stmívačů) nebo reset (nastavení na hodnoty dané výrobcem). Pomocí miniaturních přepínačů je rovněž možné zvolit jednu ze dvou úrovní jasu pro úklidové osvětlení nebo určit, zda analogové řízení bude napěťové či proudové. V analogovém režimu lze povolit též funkci nezávislého spínání – potom se analogovým signálem pouze mění jas a spínačem zapojeným mezi fázi a vstup T1 (T2) se svítidlo zapíná na nastavený jas nebo vypíná.

Při projektování je třeba dopředu počítat s tím, že existují určitá omezení, která musí být respektována. Stmívače i výkonové moduly se při provozu zahřívají, protože určitá část elektrické energie se přeměňuje v teplo. Jestliže teplota okolí stoupne nad 35 °C, zatížitelnost stmívače klesá, a jmenovité zatížení je tedy nutné snížit (obr. 8). Například při teplotě 50 °C dovolené zatížení klesne na 57% a při 60 °C pouze na 28% jmenovité hodnoty.

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8.

Zda bude možné využít plný jmenovitý výkon, závisí také na druhu připojené zátěže. Jsou-li použity klasické žárovky na 230 V, žádné omezení v tomto směru neexistuje. Jinak je tomu ovšem při použití halogenových žárovek na malé napětí, kdy je třeba do celkového zatížení započítat nejen vlastní příkon žárovek, ale rovněž ztráty energie, které vznikají na transformátorech. Ty činí v případě elektronických transformátorů asi 5 % jmenovitého výkonu transformátoru, v případě transformátorů konvenčních (vinutých) je třeba počítat se ztrátami ve výši přibližně 20 %.

Z uvedeného popisu vyplývá, že díky přístrojům z produkce ABB s.r.o., Elektro-Praga lze regulovat příkony značné velikosti. Pro ovládání výkonových stmívačů je přitom možné použít přístroje ve stejných designových řadách, jako jsou ostatní prvky elektroinstalace v místnosti či v budově.

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz