časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Výkonové stmívače

číslo 3/2005

Výkonové stmívače

Pro stmívání, tj. změnu světelného toku svítidel, dodává ABB s.r.o., Elektro-Praga, řadu přístrojů, které se liší výkonem, druhem zátěže nebo způsobem ovládání či instalace. Pro regulaci zátěží větších než 1 000 W/V·A je nutné použít modulární přístroje, které jsou určeny pro montáž do rozváděčů. O možnostech těchto přístrojů se čtenář více dozví v tomto článku.

Obr. 1. Obr. 4.

Univerzální centrální stmívač

Základním prvkem systémů pro výkonové stmívání je univerzální centrální stmívač typu 6593-500 (obj. č. 6590-0-0161 – obr. 1), který je schopen regulovat zátěže od 60 do 500 W/V·A. Díky vestavěnému mikroprocesoru se po připojení k napájení automaticky provede test, jímž se zjistí druh připojené zátěže. Podle jeho výsledku je zvolen vhodný způsob fázového řízení. Ten je rozdílný pro klasické či halogenové žárovky na 230 V, pro vinuté transformátory (vypínání při průchodu nulou) a pro elektronické transformátory (zapínání při průchodu nulou). V tom právě spočívá univerzálnost stmívače. Zmíněná vlastnost je důležitá zejména pro případné budoucí změny druhu zátěží nebo v případech, kdy v době instalace ještě není pevně rozhodnuto, jaký druh svítidel bude použit. Na výstup jednoho stmívače nelze současně připojit vinuté a elektronické transformátory. Všechny ostatní kombinace zátěží jsou povoleny.

Obr. 2.

Obr. 1. Centrální stmívač typu 6593-500
Obr. 4. Řídicí modul typu 6597
Obr. 2. Stmívání jednoho svítidla o příkonu do 3 kW/kV·A s využitím centrálního stmívače a výkonových modulů

Ovládání

Stmívač se ovládá zapínacím kontaktem tlačítkového ovladače, který se připojuje mezi řídicí vstup 1 a vodič N, popř. L (obr. 2). Jestliže je požadováno ovládání z více míst, tlačítka se připojují paralelně. Řízení svítidel je analogické jako u krátkocestných stmívačů – krátkým stiskem se svítidlo spíná, delším stiskem se nastavuje jeho jas. Je-li požadováno orientační osvětlení ovladačů, nesmí být doutnavka připojena paralelně k jejich kontaktu (je nutné použít ovladače se samostatnou svorkou N).

Přístroj je vybaven pamětí naposledy nastavené hodnoty jasu – po zapnutí krátkým stiskem se jas připojeného svítidla nastaví na hodnotu, která byla použita před vypnutím. Pomocí programovacího tlačítka na přístroji je možné změnit hodnotu minimálního jasu, popř. nastavit funkci plynulého poklesu jasu při vypnutí.

Obr. 3.

Obr. 3. Infračervené ovládání centrálního stmívače

Centrální stmívač je možné ovládat i dálkově, a to využitím tlačítkového režimu přístroje 6550-0-0042, který je jinak určen pro regulaci jasu zářivek s analogovým stmívatelným předřadníkem (obr. 3). Jestliže se přístroj 6550-0-0042 doplní krytem se zabudovaným infračerveným přijímačem, bude výstup reagovat na manuální i dálkové ovládání jako tlačítko – bude tedy sepnut tak dlouho, dokud bude stisknut hmatník krytu nebo dokud bude stisknuto tlačítko ON příslušného kanálu na infračerveném vysílači 6020-0-1133. K přístroji 6550-0-0042 lze v případě potřeby navíc připojit tlačítkové ovladače a zřídit tak manuální ovládání z jiných míst.

Ochranné funkce

Centrální stmívač je vybaven elektronickými ochranami před přetížením, přehřátím a zkratem. Kromě toho přístroj obsahuje omezovač zapínacího proudu a tepelnou pojistku. Při přetížení nebo nadměrném zahřátí se automaticky sníží jas. Po ochlazení se jas opět vrátí na původní hodnotu. Dojde-li ke krátkodobému zkratu (např. při přepálení vlákna žárovky), výstup se na okamžik vypne a poté se jas nastaví na předchozí hodnotu. Při déletrvajícím zkratu se výstup vypne.

Obr. 5.

Obr. 5. Regulace větší soustavy svítidel (max. 2 × 27 kW/kV·A)

Výkonový modul

Výkonové moduly dodávané pod obj. č. 6590-0-0166 jsou určeny ke zvýšení zatížitelnosti univerzálního centrálního stmívače. K jednomu stmívači je možné připojit až šest těchto modulů, přičemž každý z nich představuje nárůst výkonu o 420 W/V·A (obr. 2). Protože výstupy stmívače a jednotlivých modulů se vzájemně propojují, lze takto regulovat celistvé zátěže až do 3 kW/kV·A.

Řídicí modul

Při ovládání rozsáhlejších soustav svítidel nalezne uplatnění řídicí modul typu 6597 (obj. č. 6590-0-0155 – obr. 4), s jehož pomocí lze regulaci systému přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Tento přístroj je nadřízeným prvkem pro ovládání centrálních univerzálních stmívačů. Díky němu je možné synchronně řídit provoz několika skupin svítidel. Ke každému jeho řídicímu výstupu D1, D2 je možné připojit jednu skupinu přístrojů, která se může skládat z až devíti podskupin tvořených jedním centrálním univerzálním stmívačem 6590-0-0161 a nejvýše šesti výkonovými moduly 6590-0-0166 (tj. až 2 × 27 kW/kV·A). Jednotlivé podskupiny mohou přitom být připojeny na různé fáze (obr. 5).

Obr. 6.

Obr. 6. Možnosti ovládání řídicího modulu

Řídicí výstupy D1, D2 se ovládají nezávisle pomocí zapínacích tlačítkových ovladačů připojených ke vstupům T1, T2 (obr. 6). Je-li na vstup W spínačem přivedeno fázové napětí, oba řídicí výstupy D1, D2 budou ovládány současně. Ovladače připojené ke svorkám T1, T2 jsou potom rovnocenné – každým z nich se ovládají obě skupiny přístrojů (svítidel) současně. Dalším spínačem, připojeným ke vstupu P, se jas přepíná na jednu ze dvou přednastavených hodnot (např. osvětlení pro úklid, promítání apod.). Řídicí modul lze ovládat také analogovým signálem 0 až 10 V DC nebo 0 až 20 mA přivedeným na vstupy + a –. K těmto svorkám je možné kromě regulátorů (obr. 7, obr. 8) připojit rovněž snímač 6590-0-0168, který zajišťuje udržování konstantní úrovně osvětlení v místnosti. Oba výstupy D1, D2 jsou v těchto případech řízeny společně.

Datovou linkou (svorky D a –) lze vzájemně propojit až šest řídicích modulů. Přivedením fázového napětí na vstup W jednoho z modulů se všechny propojené moduly uvedou do režimu skupinového ovládání. Řídicí modul, na kterém byl skupinový režim aktivován, se automaticky stává nadřízeným. Ostatní přístroje jsou mu podřízeny – jejich výstupy se chovají stejně jako výstupy nadřízeného přístroje a přebírají i jeho uživatelská nastavení a navolené provozní režimy. Řízení je možné tlačítkovými ovladači připojenými k nadřízenému modulu nebo ovladači připojenými k podřízeným modulům. Vypnutím kontaktu spínače připojeného ke svorce W se režim skupinového ovládání ukončí a jednotlivé moduly je opět možné ovládat individuálně.

Obr. 7. Obr. 8.

Obr. 7. Otočné ovládání jasu a nezávislé spínání
Obr. 8. Krátkocestné řízení jasu s možností infračerveného dálkového ovládání

Možnosti nastavení

Na přístroji se nachází devět miniaturních přepínačů, kterými se zapínají nebo vypínají následující funkce: soft ON – plynulý nárůst jasu při zapnutí během asi 5 s, soft OFF – plynulý pokles jasu při vypnutí během asi 5 s, schodišťové osvětlení – po 3 min od stisku tlačítka se jas začne plynule snižovat až do úplného vypnutí, dovolená – simulace přítomnosti osob (přístroj opakuje všechny činnosti zaznamenané za posledních 24 h), úklidové osvětlení – volba jedné ze dvou přednastavených hodnot jasu, analogový režim s odděleným spínáním – v případě analogového řízení jasu se svítidlo zapíná a vypíná spínačem připojeným ke vstupu T1, resp. T2, autotest – kontrola funkce připojených centrálních stmívačů, reset – nastavení na hodnoty dané výrobcem, druh analogového řízení – volba napěťového nebo proudového řízení.

Instalace

Při řízení velkých zátěží zákonitě vzniká značné ztrátové teplo, a protože se přístroje instalují do uzavřených rozváděčů, je pro zaručení spolehlivé funkce nutné zajistit jejich dostatečné ochlazování. U menších aplikací postačí ponechat mezi přístroji mezeru o šíři dvou modulů (přibližně 4řípadě rozsáhlejších osvětlovacích soustav je nutné zabezpečit přívod chladného vzduchu do rozváděče pomocí ventilátoru, popř. použít klimatizaci. Doporučuje se též připojit ochranu před přepětím. V každém případě by vlastní instalaci měl předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů a poté výběr vhodné rozváděčové skříně podle údajů výrobce.

Při projektování je rovněž třeba zohlednit druh svítidel. Jsou-li za zdroje světla použity halogenové malonapěťové žárovky napájené z transformátorů, je nutné od jmenovitého výkonu stmívačů a přídavných modulů odečíst ztráty energie, které v případě elektronických transformátorů činí asi 5ibližně 20 %.

Bližší informace o centrálních stmívačích, výkonových a řídicích modulech lze získat v návodech k jejich používání na www.abb-epj.cz