časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vyhodnocení Ankety ELEKTRO

číslo 2/2006

Vyhodnocení Ankety ELEKTRO

Anketa ELEKTRO – s podtitulem „Co víte o časopisu ELEKTRO„ – měla za úkol pro potřeby redakce upřesnit, potvrdit a dokreslit spektrum vás, čtenářů a „uživatelů“ našeho-vašeho časopisu. Je zřejmé, že redakce musí při tvorbě časopisu znát, jací elektrotechnici časopis ELEKTRO čtou, co od něho očekávají a jakým směrem se má redakční práce podle jejich požadavků zaměřit.

Poslední anketu tohoto typu a za stejným účelem provedla redakce ELEKTRO v roce 2001, tedy před čtyřmi lety. A dovedeme si jistě všichni představit, jak rychle takové výsledky zastarávají. Nicméně i „zastaralé“ výsledky poslouží k zajímavému porovnání srovnatelných kategorií.

Samozřejmě, že většinu čtenářů, a nejenom přímých účastníků ankety, zajímají výsledky losování o ceny - jsou přehledně uvedeny v seznamu vylosovaných výherců.

Vyhodnocení ELEKTRO

Nejzajímavější téma
Už z logiky věci vyplývá, že větší šanci na pomyslný titul „nejzajímavější téma„ by měl mít hlavní článek. Bývá rozsahově i odborně nejobsažnější, s dostatečnou objektivitou a autorskou garancí. Anketa tyto předpoklady potvrdila.

K potěše redakce se na druhém místě obliby umístila rubrika Lidé a ELEKTRO. Nepatří sice k odborným rubrikám časopisu, její účel je spíše lidsky než odborně představit osoby z oboru elektro, ale její umístění svědčí o životaschopnosti a univerzálnosti elektrotechniky a její celkové funkci v současnosti.

Informace z rubriky Inovace, technologie, projekty se k čtenáři prostřednictvím časopisu dostávají především od elektrotechnických firem. Informace jsou tedy odborné, někdy téměř obchodní, nicméně nemusejí být zcela objektivní. Pro odborné, ale i obchodní znalosti elektrotechniků je však tato rubrika nepostradatelná.

Velmi dobře se umístily rubriky Zahraniční tisk a Referáty, i když právě zejména u rubriky ZT nejméně takovouto pozici redakce očekávala.

Pro redakci je překvapivé, že v době přístupu ČR k EU a takto značné potřeby mít správné informace z oblasti norem se rubrika Standardizace ze statistického hlediska „nepohnula z místa„. Přitom této oblasti věnuje redakce značnou pozornost a z počtu telefonátů a přímých diskusí na seminářích a školeních na téma normy vyplývá velký zájem o tuto problematiku. Zřejmě se elektrotechnikům dostává přiměřeně informací na již zmiňovaných školeních.

Co se týče rubriky Elektropraxe, tam bude muset redakce přidat. Ale v rubrikách Repetitorium a Archiv, tam jste mohli přidat vy, čtenáři.

Chybějící téma
K nutnosti důraznějšího zaměření se na Příklady z praxe a praxi v elektrotechnice vůbec se redakce přihlásila již v předcházejícím odstavci. V tomto ohledu jsme závislí nejen na živějším kontaktu s elektrotechnickým terénem, ale zejména na odborném komentáři a následném posouzení případu tak, aby uveřejňovaný výstup byl pro elektrotechnickou obec skutečně informativní. Naproti tomu v přísunu a zpracovávání Aktualit jsme s nástupem roku 2006 přizpůsobili i úpravu čísla tak, aby se ke čtenářům poutavější formou dostaly aktuality nejen přímo z oboru elektrotechniky, ale také informace z jiných příbuzných oborů.

Příprava rubriky Právní okénko je v běhu a zatím dolaďujeme – kupodivu – její právní aspekty.

Problematika EU je otázka, kterou vezměme doslova jako geopolitický trend. Mnohé z toho, co nám EU nabízí, je dobré v principu, nevyhovující však v aplikaci. Co je dobré ve školství, nemusí být (a není) dobré v elektrotechnice. Neodsuzujme se však do role á la don Quichote a věnujme problematice EU přiměřenou pozornost.

Internetové stránky
Více než mírná převaha „papírových„ čtenářů ELEKTRO nad internetovou variantou dává výtiskům stále zelenou. Přestože „internet může mít dnes už každý„ (!?), je to dobře. Zatím stále je výtisk časopisu to pravé počteníčko, které může ležet jak na pracovním ponku elektromontéra, tak na stole pana docenta na VŠ nebo na exkluzivním stole obchodního ředitele.

Vyhodnocení čtenářské obce a působnosti firem

Profesní spektrum
Rukou společnou a nerozdílnou, resp. očima společnýma a dílem nejvýraznějším, se o časopis ELEKRO zajímají revizní technici elektro, elektromontéři, projektanti a též pracovníci provozu a údržby. To je v souladu se záměry redakce, která tyto profese skutečně považuje za svou aktuální, tedy cílovou čtenářskou skupinu.

Na druhé straně pomyslného čtenářského spektra leží obchodníci. Takto vymezenou kategorií se označilo nejméně odpovídajících. Důvod? Obchodníci se zájmem o časopis ELEKTRO se většinou sami označí za odborníka, technika, vedoucího pracovníka nebo manažera v řídící pozici a tím se dostanou mimo kategorii obchodník. Vypovídá to jak o potřebě informací elektro pro manažery ve vedoucích pozicích, tak o profesionální hrdosti na obor elektro.

Oborová působnost a charakter firmy
Z analýzy výsledků působnosti firem vyplývá, že do každého z hodnotících kritérií promlouvá současná pozice a vývoj české ekonomiky. Energetika a jí přidružené obory jsou velmi silně zastoupeny. S touto skutečností souvisí zastoupení výrobních podniků, projektových firem a OSVČ soustředěných v tzv. terciární sféře. Proto mírnou početní převahu mají elektromontážní a projektantské firmy. Mírný nárůst zaznamenáváme v odborném školství a vzdělávání, i když zde jsou zahrnuty i výzkumné a vývojové směry.

Seznam vylosovaných výherců – ceny Ankety ELEKTRO

Výherci jsou uvedeni podle následujícího vzoru:
věcná cena, jméno, (profesní obor, zařazení), působiště

1. cena - ponorné čerpadlo OVP 1-N-K, Čerpol Prostějov (obr. 1)
František Majda (elektromontér), Popovice

2. cena - ponorné čerpadlo OVP 1-N-K, Čerpol Prostějov
Ing. Viktor Hustoles (konzultant, rev. technik), Most

3. cena - zkoušečka napětí a průchodnosti Duspol Combi se zátěžovým spínačem a dalšími funkcemi, Benning (obr. 2)
Jindra Brabcová (projektant, konstruktér), Chomutov

4. cena - zkoušečka napětí a průchodnosti Duspol Combi se zátěžovým spínačem a dalšími funkcemi, Benning
Josef Pelášek (projektant, konstruktér), Olomouc

5. cena - sada profesionálních šroubováků pro práci s napětím do 1 000 V, NAREX Bystřice (obr. 3)
Jindřich Gollo (ved. prac. provozu), Mladá Boleslav

6. cena - sada profesionálních šroubováků pro práci s napětím do 1 000 V, NAREX Bystřice
Vladimír Rosol (projektant elektro), Nová Paka

7. cena - třífázový průmyslový páčkový vypínač, IP65, 25 A, Crompton Greaves
Jan Maczák (rev. technik, konzultant), Šumperk

8. cena - třífázový páčkový otočný vypínač s přídavnými póly KS1.40, 40 A, ENSTO
Ing. Vasil Postonja (ved. prac.), Třinec

9. cena - panelový indikátor frekvence ZQ96, 45-55 Hz, Crompton Greaves
Ing. Peter Čahoj (projektant), Trenčín, SR

10. cena - panelový ampérmetr EQ 5A, Crompton Greaves
Jaroslav Kudibal (projektant, pedagog), Brniště

11. cena - sada panelových signálek HiS99
Agaton Otzmann (provoz, údržba), Klatovy

12. cena - soubor praktických elektroinstalačních prvků
Zdeněk Černošek (ved. elektromontér), Brno

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.
Obr. 1. Ponorné čerpadlo Obr. 2. Profesionální zkoušečka napětí Obr. 3. Sada šroub. pro obor elektro

Nejmohutněji jsou zastoupeny firmy s tradiční elektrotechnikou – elektroinstalační materiál, elektrické rozváděče a přístroje, které zná každý elektrikář.

Výrobní giganti oboru elektro logicky obsazují počátek průřezového spektra, na konci spektra je doplňují menší firmy, které velkou část svého sortimentu dovážejí.

Vzdělání
Výrazně nadpoloviční většina čtenářů ELEKTRO má střední vzdělání s maturitou. Velmi významně je zastoupena skupina vysokoškolsky vzdělaných čtenářů. Tento stav souvisí s restrukturalizací českého školství, nárůstem učebních oborů s maturitou a s obsazováním nejrůznějších odborných pozic schopnými středoškoláky s praxí.

Věkové kategorie
Většinový věk našich čtenářů nad 40 let není alarmující, jak by mohl nezasvěcený pozorovatel soudit. Vypovídá spíše o šíři jiných zájmů nižších věkových kategorií. Snažíme-li se o informace pro skutečné profesionály, nečekáme, že po časopisu ELEKTRO budou prahnout v široké nabídce jiných tiskovin ti, kteří očekávají oddychový, zábavný magazín. Přesto chce časopis ELEKTRO v dalším období přispívat více k pohodě v duši elektrikářově, než aby byl zasmušilým, informačně těžkotonážním periodikem.

Regionální rozdělení čtenářů
Mírně překvapila vedoucí pozice Jihočeského kraje, zdatně však následovaná krajem Zlínským. Nepřekvapuje slušným zastoupením Praha.

České kraje mírně převažují nad moravskými, ovšem toto dělení není přesné vzhledem k překrývání historické hranice kraji Pardubickým, krajem Vysočina a krajem Jihočeským.

Větší zastoupení redakce očekávala od severních Čech, ale stávající stav lze zdůvodnit mírou nezaměstnanosti v těchto regionech.

Závěr

Nepropadejme falešnému mesianismu – nesprávnému pocitu všemocnosti a všespasitelnosti – že média vše ovlivňují a vše vyřeší za nás. Poctivě tvořené periodikum stojí co nejblíže pomyslnému rozhraní mezi světem, kde se události dějí, odehrávají a světem, který o událostech chce vědět. Periodikum vytváří platformu pro záznam událostí a jejich zprostředkování, a teprve touto činností události buď uvádí v život, nebo je nechá proběhnout mimo svůj obzor. Nakolik je tato činnost účelová, můžeme pozorovat na vývoji mediálního světa nejen v ČR.

Anketa ELEKTRO byla poctivě účelová a svůj účel splnila. Děkujeme všem zúčastněným a všem výhercům srdečně blahopřejeme. Ceny na jejich adresy je budou následovat s přiměřeným časovým odstupem, neboť i pošta má své dny.

Děkujeme též velkoobchodu ELKAS, který ve spolupráci s redakcí věnoval všech dvanáct věcných cen.

Ing. Jiří Kohutka, šéfredaktor ELEKTRO