časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vyhledávání tras vedení a míst poruch v elektrických zařízeních

číslo 3/2002

Oprava článku z minulého čísla

Vyhledávání tras vedení a míst poruch v elektrických zařízeních
Revize elektrických zařízení a dokumentace – předpisy a realita

Obr. 12.

Vyhledávání vedení v trubkách
Zde je potřebné vzít v úvahu, že magnetické pole vytvářené vysílači je ovlivněno ochrannou trubkou. S přijímačem R300 se proto dodržuje odstup nejméně 2 m od nejbližšího rozváděče (rozvodné skříně). Silnostěnné ochranné trubky z ocele tlumí vysílaný signál, zatímco trubky z plastu nebo hliníku signál netlumí.

Jedna zdířka vysílače S330 se připojí na samostatnou zem, druhá na vodič vedení, který je pod napětím. Opět se při hledání vedení postupuje obvyklým způsobem.

Vyhledávání koaxiálních vedení (otevřený obvod – bez napětí)
Jedna zdířka vysílače S330 se připojí na stínění koaxiálního vedení a druhá ke zdroji stejnosměrného nebo střídavého napětí uzemněné soustavy. Je třeba spolehlivě prověřit, zda je stínění koaxiálního vedení na konci spojeno s potenciálem země.

Obr. 13.

Vyhledávání všech vedení v domě
Před zahájením této činnosti se nejdříve musí bezpečně odpojit elektrické zařízení od zdroje napětí. V hlavním rozvodu se po dobu ověřování přeruší spojení mezi vodiči PE a N a zařízení se odpojí od přívodního vedení.

Jedna zdířka vysílače T320 se připojí na vodič PE přívodního vedení, druhá zdířka na vodič N hlavního rozvodu. Nyní lze v celém rozvodu v domě sledovat střední vodič.

Po skončeném měření musí být spojení mezi vodiči PE a N bezpodmínečně znovu obnoveno!!

Vyhledávání trubek vody, topení a ochranných trubek
Před zahájením této práce se nejdříve musí bezpečně odpojit elektrické zařízení od zdroje napětí. Následně se oddělí trubka od spojení se zemí.

Obr. 14.

Jedna zdířka vysílače T320 se spojí se zemí, např. se základovým zemničem nebo ochranným kontaktem zásuvky, druhá zdířka s určenou trubkou. Jsou-li oba konce trubky přístupné a umožňuje-li to vzdálenost, připojí se zdířky vysílače na oba konce trubky. Je ovšem třeba zajistit, aby přípojné vedení k vysílači neleželo ve stejné trase jako trubka a bylo od trasy v souběhu vzdáleno nejméně 2 m. Při hledání se postupuje obvyklým způsobem.

Po skončeném měření musí být spojení mezi vodiči PE a N bezpodmínečně znovu obnoveno (jestliže bylo pro měření odpojeno)!!

Vyhledávání zásuvek a vypínačů v rozvodu
Příslušný proudový obvod se spolehlivě odpojí v rozváděči, aby byl zajištěn stav bez napětí. Střední a ochranný vodič musejí být v tomto případě zapojeny. Jedna zdířka vysílače T320 se připojí na ochranný vodič a druhá na fázi. Při hledání se opět postupuje obvyklým způsobem.

Obr. 15.

Vyhledávání neprůchodných míst v instalačních a ochranných trubkách
Pokud jsou v trubce proudové obvody, je nutné je uvést do beznapěťového stavu. Nelze-li místo poruchy nalézt běžným postupem, vyhledávání se opakuje, přičemž se proudové obvody uzemní. Po dobu měření se oddělí trubka od spojení se zemí.

Jedna zdířka vysílače T320 se spojí se zemí, např. základovým zemničem nebo ochranným kontaktem rozváděče, druhá zdířka s protahovacím perem. Jestliže je protahovací pero z nekovového materiálu, je potřebné k jeho konci připojit např. měděný vodič, který se takto protáhne až k poškozenému místu, které lze tímto způsobem zjistit i s protahovacím perem.

Při hledání se postupuje obvyklým způsobem. Síla signálu v místě poškození (zúžení) poklesne.

Vyhledávání poruch v elektrickém podlahovém vytápění
Nejprve se bezpečně ověří, že vodič např. podlahového vytápění je bez proudu a napětí. U zastiňující rohože nad topným vodičem (vedením) se odpojí její spojení se zemí, popř. se odpojí stínicí opletení topného vodiče.

Obr. 16.

Jedna zdířka vysílače T320 se spojí se zemí, např. s ochranným kontaktem zásuvky, druhá s topným vodičem (vedením). Zapne se vysílač a zvolí se požadovaný výkon. Přitom je třeba brát v úvahu, že stínění způsobuje útlum signálu.

Při hledání se postupuje obvyklým způsobem. Síla signálu v místě poškození (zlomení) poklesne.

Po skončeném měření musí být rozpojená místa stínicích rohoží nebo stínění vodičů opět bezpodmínečně obnovena.

Vyhledávání vedení v zemi a jejich poruch
Opět je nutné bezpečně zajistit, aby ověřované vedení nebo proudový obvod byly bez proudu a napětí. Jedna zdířka vysílače T320 se připojí na fázový vodič vedení uloženého v zemi, druhá zdířka k uzemnění ověřovaného vedení. Střední a ochranný vodič ve vedení musejí být také uzemněny, aby se vyloučila kapacitní vazba vysílaného signálu.

Podle polohy (hloubky) uložení vedení v zemi může být potřebného zvýšení vysílacího výkonu dosaženo použitím externího zdroje 24 V, který lze připojit do zdířky na boku vysílače.

Obr. 17.

Předvolí se provozní režim uzavřeného obvodu, a to nezávisle na tom, zda má vedení poruchu či nikoliv. Při hledání se postupuje obvyklým způsobem. I když je kabel přerušen, prochází vedením dostačený signál na to, aby bylo možné vedení vyhledat. Nelze-li průběh vedení takto zjistit, použije se režim měření v otevřených obvodech.

Spolehlivost funkce při vyhledávání poruchy je v jednotlivých případech závislá na hodnotě přechodového odporu v místě poruchy. Jestliže je hodnota odporu větší než 0 W a menší než 100 kW, nastává taková situace, že se v místě poruchy signál neutlumí úplně, ale je utlumován postupně. Tehdy se obvykle postupuje tak, že si se označí místo, kde začíná útlum signálu, a dále pak místo, kde je signál již utlumen. Následně se připojí vysílač na druhý, opačný konec vedení; poté se postupuje stejně jako obvykle. Místo poruchy se nachází přibližně uprostřed vyznačených míst, kdy se signál začal snižovat.

Tento jev je vyvolán mimo jiné kapacitou přechodového místa.

Vysílaný signál má frekvenci 32 768 kHz. V podobných případech je možné alternativně vyzkoušet hledač vedení Cable Cop 100, který pracuje na frekvenci 3 500 Hz. Tento signál se přes kapacitu místa poruchy obvykle již nepřenese na delší vzdálenost. Je třeba tuto verzi v praxi vyzkouše