časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě (část 2 – dokončení)

číslo 12/2006

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě (část 2 – dokončení)

Václav Macháček

Připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě

Zařízení žadatele k distribuční soustavě se připojuje na základě uzavřené smlouvy o připojení k distribuční soustavě. S jedním žadatelem může být uzavřena jedna smlouva o připojení zahrnující i více odběrných nebo předávacích míst, jestliže je každé místo ve smlouvě samostatně specifikováno.

Součástí podmínek připojení zařízení sjednaných ve smlouvě o připojení jsou také ujednání o typu měření a jeho umístění a výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu.

Požádá-li žadatel v průběhu doby závaznosti stanoviska vydaného provozovatelem distribuční soustavy o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel distribuční soustavy uzavře takovou smlouvu do třiceti kalendářních dnů ode dne podání žádosti. Totéž platí i v případech, změnil-li se v průběhu závaznosti stanoviska žadatel.

Dojde-li ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jističe před elektroměrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení konečného zákazníka po dobu delší než dvacet čtyři měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny (viz zákon č. 458/2000 Sb. § 50 odst. 1) nebo zániku smlouvy o distribuci elektřiny (viz zákon č. 458/2000 Sb. § 50 odst. 5) trvá rezervace příkonu pro místo připojení dvanáct měsíců ode dne zániku příslušné smlouvy.

Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle § 8 vyhlášky

Náklady provozovatele distribuční soustavy spojené s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu odběratele a výkonu výrobny elektřiny na napěťové hladině nn, vn, a vvn jsou nezbytně nutné, skutečně vynaložené a oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem a místu a způsobu jeho připojení.

Do nákladů dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení distribuční soustavy.

Do nákladů nepatří náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

Výstavba a úprava distribuční soustavy (§ 9 odst. 2 vyhlášky) jsou vymezeny od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v distribuční soustavě na shodné napěťové hladině, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

Podíl žadatele o připojení – § 10 vyhlášky

Vyhláška přináší oproti předchozím legislativním předpisům nový přístup v podílech žadatelů za připojení požadovaného zařízení – zavádí podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného příkonu nebo výkonu, který je vztažen na připojovaný příkon nebo výkon a je hrazen jako jednorázová částka za připojení.

Měrný podíl žadatele o připojení výrobny nebo odběrného zařízení k distribuční soustavě na nákladech spojených (souvisejících) s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se určí podle způsobu připojení žadatele a v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky.

Měrný podíl žadatele je stanoven:

a) na úrovni přenosové nebo distribuční soustavy o napěťové hladině zvn, vvn a vn v korunách na megawatt (Kč/MW),
b) na úrovni distribuční soustavy o napěťové hladině nn hodnotou v korunách za každý ampér (A) rezervovaného příkonu.

Podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se tudíž vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy č. 6 k vyhlášce a rezervovaného příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem.

V příloze č. 6 vyhlášky je dále v podobě tabulek uveden měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu jak pro odběrné zařízení konečného zákazníka, tak i pro výrobnu elektřiny.

Odběrné zařízení

Místo připojení k napěťové hladině

Způsob připojení

Měrný podíl žadatele

přenosová soustava

standardní

200 000 Kč/MW

distribuční soustava vvn

standardní – z přípojnic nové rozvodny typu H 600 000 Kč/MW

 
 

nestandardní – připojení ve stávající stanici vvn, přímo z přípojnic nebo z vývodového pole vedení ve vlastnictví žadatele

150 000 Kč/MW

distribuční soustava vn

standardní

800 000 Kč/MW

distribuční soustava nn

třífázové připojení

500 Kč/A

 

jednofázové připojení

200 Kč/A

Výroba elektřiny

Místo připojení k napěťové hladině

Způsob připojení

Měrný podíl žadatele

přenosová soustava

v místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy

500 000 Kč/MW

distribuční soustava vvn

standardní – z přípojnic nové rozvodny typu H

1 200 000 Kč/MW

 

nestandardní – připojení ve stávající stanici vvn, přímo z přípojnic nebo z vývodového pole vedení ve vlastnictví žadatele

150 000 Kč/MW

distribuční soustava vn

standardní

640 000 Kč/MW

 

nestandardní – bez vedení zdroj – rozvodna

150 000 Kč/MW

distribuční soustava nn

třífázové připojení

500 Kč/A

Zvláštní požadavky žadatele o připojení

V případě požadavku žadatele na připojení nad rámec standardních připojení zařízení stanovených Pravidly provozování distribuční soustavy (viz zákon č. 458/2000 Sb. odst. 11 písm. g) nebo požadavku na specifický způsob stavebního či technického provedení připojení zařízení k distribuční soustavě hradí žadatel náklady spojené s realizací těchto nadstandardních nebo specifických požadavků v plné výši.

Rezervovaný příkon je možné převádět z jednoho místa připojení do jiného v rámci jedné nemovitosti jen na základě dohody s provozovatelem distribuční soustavy. Jestliže v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde ke snížení rezervovaného příkonu současného místa připojení, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení na tuto hodnotu. Jestliže v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde v současném místě připojení ke snížení rezervovaného příkonu na nulovou hodnotu po dobu delší než dvacet čtyři měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

V případě, že zařízení žadatele je již připojeno, žadatel má zajištěn přenos nebo distribuci elektřiny v požadované výši a kvalitě a žádá o připojení na jiné napěťové hladině, které není vynuceno změnou technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu v plné výši.

Při připojování distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě se při stanovení podílu na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele postupuje obdobně jako v případě žádosti o připojení konečného zákazníka.

Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny domácnostem

Vyhláška v § 12 odst. 1 a 2 upřesňuje ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. § 45 odst. 2, podle kterého elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m určenou pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy, takto:

  • délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní,

  • do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Závěrečná ustanovení vyhlášky obsahují postupy pro stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady (§ 13 až 15) a v § 16 postupy a podmínky pro dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení (z hlediska určení množství odebrané elektřiny) a v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení za účelem pravidelného odečtu (postupy z hlediska vyúčtování spotřeby elektřiny).

Přechodná ustanovení řeší vyhláška v § 17. Týkají se případů, kdy žadatel na základě stanoviska provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy vydaného podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti vyhlášky č. 51/2006 Sb. (tj. podle vyhlášky č. 297/2001 Sb. nebo vyhlášky č. 18/2002 Sb.) požádá o uzavření smlouvy o připojení. Nastane-li tento případ, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy před uzavřením smlouvy o připojení přehodnotí vydané stanovisko do třiceti dnů ode dne doručení žádosti tak, aby bylo v souladu s platnou vyhláškou č. 51/2006 Sb. Při stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnější pro žadatele. Současně s takto přehodnoceným stanoviskem předloží provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o připojení. Původní doba závaznosti stanoviska stanovená podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti vyhlášky č. 51/2006 Sb. se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo přehodnocení stanoviska.

Příklad výpočtu podílu žadatele

Pro informaci je dále uveden příklad výpočtu podílu žadatele již připojeného z distribuční soustavy nn při změně hlavního jističe odběrného zařízení z jednofázového na třífázový.

Při této změně je podíl žadatele roven rozdílu součinu měrného podílu (viz tabulka pro odběrná zařízení) a velikosti třífázového jističe požadované žadatelem a součinu měrného podílu (viz tabulka pro odběrná zařízení) a dosavadní velikosti jednofázového hlavního jističe žadatele.

  • Současný hlavní jistič žadatele je 1krát 16 A, nově požadovaný hlavní jistič je 3krát 25 A.

  • Podíl žadatele = rozdíl součinu podílu velikosti třífázového jističe požadované žadatelem a součinu podílu dosavadní velikosti jednofázového jističe.

  • Podíl žadatele = 500 Kč × 25 A – 200 Kč × 16 A = 12 500 – 3 200 = 9 300 Kč.

Podíl žadatele související se změnou hlavního jističe z jednofázového na třífázový a se současným navýšením rezervovaného příkonu je pro uvedený případ 9 300 Kč.