časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě (část 1)

|

číslo 11/2006

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě (část 1)

Václav Macháček

Legislativa v elektroenergetice řešila ještě počátkem roku 2006 podmínky pro připojení zařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech – vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, a vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., kterou se stanovují podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

Na základě velké novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., provedené zákonem č. 670/2004 Sb., platným od 30. 12. 2004, byly podmínky pro připojení nově zapracovány do jedné společné vyhlášky Energetického regulačního úřadu ze 17. února 2006, která nabyla účinnost 1. března 2006 a která nahrazuje výše uvedené vyhlášky.

Nová vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen „vyhláška„), vydaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a h) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, stanovuje podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.

Pozn.: Elektrizační soustavou České republiky se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny včetně elektrických přípojek a přímých vedení, dále systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Konečný zákazník je fyzická či právnická osoba, která odebranou elektřinu pouze spotřebovává. Je účastníkem trhu s elektřinou.

Odběrným zařízením se rozumí odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka určené pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.

Za konečnou spotřebu elektřiny je považována přeměna elektrické energie v jinou formu energie, využití elektrické energie k měření, přenosu a zpracování dat a ostatním účelům v souladu s technickou normou ČSN 33 0010.

Dále je uvedený text vycházející z vyhlášky č. 51/2006 Sb. zaměřen v souladu s náplní tohoto odborného časopisu a okruhu jeho čtenářů zejména na podmínky a postup související s požadavky vyhlášky na připojení odběrného elektrického zařízení žadatele (potenciálního konečného zákazníka) k distribuční soustavě. Vlastní připojení odběrného zařízení je předmětem a řešením elektrické instalace, jejíž specifika přibližuje časopis v jednotlivých vydávaných číslech.

Podmínky připojení zařízení žadatele

Podmínkami připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě jsou:

 • podání žádosti o připojení,
 • souhlasné stanovisko provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení,
 • uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna dosavadní smlouvy o připojení.

Pozn.: Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu dosavadního zařízení a která je oprávněna zařízení používat na základě vlastnického nebo jiného práva. Za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí výstavbu výrobny elektřiny nebo jiného energetického zařízení.

Zařízením se ve smyslu vyhlášky rozumí výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka.

K jednotlivým podmínkám připojení vyhláška stanovuje

a) podání žádosti o připojení
Žádost o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se podává před výstavbou nebo připojením nového zařízení, před zvýšením rezervovaného příkonu, popř. výkonu dosavadního připojeného zařízení nebo před zásadní změnou charakteru odběru. Žádost se podává na každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Náležitosti žádosti pro připojení požadovaného zařízení žadatele jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Neobsahuje-li žádost o připojení veškeré stanovené náležitosti, vyzve provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu žadatele k jejímu doplnění. Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

Pozn.: Rezervovaným příkonem se pro účely vyhlášky rozumí hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo v kilowattech na hladině vvn a vn nebo jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v ampérech na hladině nn.

Rezervovaným výkonem se pro účely vyhlášky rozumí hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v megawattech v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla.

b) souhlasné stanovisko provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení zařízení žadatele
Žádost o připojení je posouzena provozovatelem distribuční soustavy s ohledem na:

 • místo a způsob požadovaného připojení,
 • velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení,
 • spolehlivost dodávky elektřiny,
 • charakter zpětného působení zařízení žadatele na distribuční soustavu.

Na základě posouzení žádosti o připojení podle výše uvedených kritérií vydá provozovatel distribuční soustavy žadateli stanovisko s těmito náležitostmi:

 • místo a způsob připojení zařízení žadatele včetně určení odběrného nebo předávacího místa a stanovení hranice vlastnictví zařízení,

 • předpokládaný termín připojení a zajištění rezervovaného příkonu nebo výkonu,

 • umístění a typ měřicích zařízení provozovatele distribuční soustavy,

 • výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu,

 • potvrzení požadavku na výši rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh jeho zatížení,

 • dobu závaznosti stanoviska.

Provozovatel distribuční soustavy vydá stanovisko do třiceti kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení nebo po obdržení všech doplňujících údajů v potřebném rozsahu.

V případech, kdy je nezbytné provést měření nebo u sítě o napěťové hladině 110 kV ověření chodu sítě, se prodlužuje termín třiceti dnů o dobu měření nebo ověřování, maximálně však na šedesát kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení. O nutnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty musí být žadatel informován provozovatelem distribuční soustavy nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

Pokud nelze zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených v zákoně č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), vyrozumí provozovatel distribuční soustavy písemně žadatele o konkrétních důvodech zamítnutí jeho žádosti o připojení ve lhůtě do třiceti, popř. šedesáti dnů po jejím obdržení.

V případě, že je možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, navrhne provozovatel distribuční soustavy v zamítavém stanovisku k žádosti o připojení jiný možný způsob připojení. Tento návrh jiného možného způsobu připojení obsahuje výše uvedené náležitosti stanoviska provozovatele distribuční soustavy a je nadále považován za jeho stanovisko.

Provozovatel distribuční soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejméně sto osmdesáti kalendářních dnů ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodnou jinak. Je-li během této doby zahájeno na návrh žadatele řízení (např. územní nebo stavební řízení podle stavebního zákona), prodlužuje se doba závaznosti stanoviska o dobu trvání takového řízení.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě
Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení k distribuční soustavě v souladu s českou technickou normou (ČSN 33 2000-1) na předem dohodnutou dobu. V tomto případě podává žadatel žádost o krátkodobé připojení k distribuční soustavě zvlášť za každé odběrné nebo předávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé připojení jsou uvedeny v příloze vyhlášky.

Na vydání stanoviska k žádosti o krátkodobé připojení se přiměřeně používají již výše uvedená ustanovení.

Místo připojení určuje provozovatel distribuční soustavy přednostně tak, aby nevyvolávalo náklady spojené s připojením.

Vzniknou-li provozovateli distribuční soustavy náklady související se zajištěním krátkodobého připojení zařízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé připojení k distribuční soustavě náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu v plné výši. Podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle § 8 vyhlášky (viz dále) se v tomto případě nehradí.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení na dobu určitou. Po ukončení takové smlouvy zaniká i rezervace příkonu.

Pozn.: Místem připojení se pro účely vyhlášky rozumí místo v distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace.

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna dosavadní smlouvy o připojení

Smlouvou o připojení se ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. § 50 odst. 3 zavazuje provozovatel distribuční soustavy připojit k distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny. Výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se zavazují uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného příkonu, termínu a místa připojení.

Pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení při změně konečného zákazníka v dosavadním odběrném místě nebo pokud proběhla změna ve lhůtě do dvanácti měsíců, podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy nebo změnu dosavadní smlouvy o připojení.

Při první změně dodavatele konečného zákazníka podává žadatel žádost o uzavření smlouvy o připojení, jestliže již není taková smlouva uzavřena.

V uvedených případech uzavře provozovatel distribuční soustavy smlouvu o připojení do třiceti kalendářních dnů ode dne podání žádosti bez vydání stanoviska.V těchto případech také žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle § 8 vyhlášky – viz dále.

(pokračování)