časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Všestranné jističe SENTRON WL

|

číslo 2/2004

spínací a jisticí technika

Všestranné jističe SENTRON WL

Ing. Luboš Holubec, Siemens s. r. o.,
divize Automatizace a pohony

Společnost Siemens, divize Automatizace a pohony (A&D), nabízí novou generaci vzduchových jističů Sentron WL. Jističe SENTRON WL konstruované podle norem IEC pokrývají všechny aplikace v rozsahu od 250 do 6 300 A při napětí až do 1 000 V. Tyto jističe jsou k dispozici v troj- a čtyřpólovém provedení, jako pevné i výsuvné. Úplnou novinkou jsou jističe s aprobací UL 489, takže nyní už lze jističe SENTRON použít téměř na celém světě. Typickými příklady použití vzduchových jističů SENTRON jsou tyto aplikace: přívodní, distribuční, propojovací a vývodní jističe a spínače v rozvodných zařízeních, resp. pro spínání a jištění motorů, kondenzátorů, generátorů, transformátorů, systémů přípojnic a kabelů.

Obr. 1

Jističe Sentron WL (obr. 1) jsou dodávány s různými zkratovými vypínacími schopnostmi a chrání před zkratovými proudy až 100 kA. Tyto přístroje se dodávají v provedení AC jako výkonové jističe a výkonové odpínače. Pro stejnosměrné aplikace (DC) jsou k dispozici výkonové odpínače, volitelně s externí ochranou proti nadproudu a zkratu. Rozsah jmenovitého proudu od 250 do 6 300 A je pokryt pouze třemi konstrukčními velikostmi, přičemž příslušenství je společné pro všechny velikosti. Modulární komponenty, jako např. pomocné spouště, motorový pohon, nadproudové spouště, snímače proudu, pomocné spínače, automatický reset, uzamykací zařízení a různé typy blokování, lze dodatečně vyměnit nebo doplnit, což umožňuje přizpůsobit jistič novým, změněným požadavkům.

Elektronická nadproudová spoušť

Elektronická nadproudová spoušť (ETU – Electronic Trip Unit – obr. 2) – jádro Sentronu WL – nabízí ochranné, signalizační a měřicí funkce v různých variantách: od jednoduché ochrany proti přetížení a zkratu – ETU15B až po dálkově nastavitelné spouště s komplexními funkcemi ETU55B a ETU76B. Při vývoji spouští byl kladen důraz na modulárnost, takže spouště lze dodatečně doplnit např. modulem jištění při zemním zkratu, komunikací, funkcí měření, modulem jmenovitého proudu nebo displejem. Modulárnost umožňuje rychlé přizpůsobení jističe novým podmínkám v síti.

Rating plug, Rogowskiho cívka
Modul jmenovitého proudu (rating plug, obr. 3) je vyměnitelný modul k nastavení (snížení) jmenovitého proudu jističe In. Modul zaručuje rychlou a jednoduchou adaptaci jističe na podmínky v zařízení, např. při uvádění části zařízení do provozu. I v tomto případě jsou k dispozici kompletní ochranné funkce. Modul je integrován v nadproudové spoušti a je snadno přístupný. Díky tomuto modulu a použití nového způsobu měření proudu není nutné měnit měřicí transformátory proudu, které jsou zabudovány uvnitř jističe.

Obr. 2

Jističe SENTRON WL využívají pro měření proudu Rogowskiho cívky, které poskytují přesné hodnoty proudu v širokém rozsahu – až do 50 kA, a to s chybou <1 %. Jsou proto vhodné i pro účely měření. Přesné hodnoty proudu lze zobrazit např. na displeji LCD již od velikosti 51 A. Jednou z nejdůležitějších výhod této cívky je její linearita. U tradičních měřicích transformátorů proudu se projevuje negativní vlastnost saturace, která způsobuje, že měření na konci spektra je mimo meze kalibrace. Rogowskiho cívka neobsahuje žádné nasytitelné komponenty, takže poskytuje nadproudové spoušti mnohem přesnější informace a spoušť na oplátku zlepšuje ochranu.

Speciální funkce
Kromě běžných ochranných funkcí, jak je známe u elektronických spouští, tj. ochrana proti nadproudu (L), krátkodobě zpožděná (S) a okamžitá zkratová spoušť (I), ochrana N-vodiče (N) a jištění při zemním zkratu (G), poskytují spouště jističů SENTRON větší komfort. Spouště ETU55B a ETU76B nabízejí dvě sady přepínatelných, na sobě nezávislých parametrů (LSING), takže v případě rychlých změn poměrů jištění v síti lze snadno a rychle realizovat přenastavení parametrů. Tuto funkci lze využít např. při přepnutí rozvodny z napájení transformátorem z veřejné sítě na napájení z vlastního generátoru anebo při odpojení části zařízení, např. po skončení směnového provozu. Sady parametrů jsou uloženy v paměti ETU. Přepnutí proběhne v době kratší než 100 ms a je řízeno vnějším signálem.

U těchto spouští je také možné vypnout ochranu proti přetížení, popřípadě naopak nastavit nadproudovou ochranu na I4t. Optimální nastavení charakteristiky umožňuje dosáhnout nejlepší ochrany jištěného zařízení. Sklon charakteristiky v oblasti přetížení lze v tomto případě přepínat mezi I2t a I4t, což umožňuje nastavit optimální selektivitu vůči předřazeným pojistkám nebo vůči ochranám vn.

Obr. 3

Další užitečnou funkcí pro zajištění selektivity je možnost vypnutí zkratové spouště. V tomto případě se zkratová vypínací schopnost jističe redukuje na Ics = Icw. Krátkodobě zpožděnou zkratovou spoušť lze také zcela vyřadit, nebo nastavit zpoždění až 4 s. Parametry těchto spouští lze nastavovat a kopírovat také pomocí BDA (viz níže). Spoušť ETU76B má standardně zabudovaný grafický displej, který zobrazuje všechny údaje jističe, umožňuje provést na místě diagnostiku a parametrizaci a dokonce umí zobrazit průběh křivek. Displej se ovládá pomocí čtyř ovládacích tlačítek na spoušti.

Komunikace

Kompletní parametrizaci, hlídání, sledování a ovládání lze provádět přes sběrnici Profibus-DP, Ethernet/internet nebo lokáln Jističe osazené spouštěmi ETU45B, ETU55B a ETU76B mají integrovanou vnitřní systémovou sběrnici CubicleBUS, která propojuje všechny inteligentní komponenty jističe. Připojením externích přídavných modulů je možné jistič rozšířit o digitální vstupy a výstupy a rovněž i o analogové výstupy (obr.4).

Všechny moduly připojené na CubicleBUS mají přímý přístup k údajům jističe, což zaručuje nejrychlejší přístup k informacím a rychlou reakci na události v systému rozvodu energie. SENTRON WL se připojuje na Profibus přímo přes modul Com15. Přenos a parametrizace dat se uskutečňuje pomocí softwaru Switch ES Power, a to nejen pro vzduchové jističe SENTRON WL, ale také pro kompaktní jističe SENTRON VL.

Obr. 4

Pro lokální přístup ke všem údajům, stejně jako k parametrizaci SENTRON WL, je k dispozici první parametrizační přístroj s integrovaným webserverem – datový adaptér jističe BDA (Breaker Data Adapter). Bez nutnosti instalace dalšího softwaru jsou data jističe zobrazena v internetovém prohlížeči a lze je tam také změnit. Pomocí adaptéru BDA Plus je možné tyto údaje přenášet přes intranet/internet. Pomocí přídavného modulu lze pak poruchová a varovná hlášení předávat zprávou SMS na mobilní telefon.

Další informace naleznete v příručce pro komunikaci, která je k dispozici na internetových stránkách Siemens.

Pro vážné zájemce, kteří uvažují o nasazení jističů SENTRON s komunikací, lze většinu vlastností jednoduše na místě demonstrovat na třech „zkušebních kufrech„. Při demonstraci je možné simulovat velikost proudu a napětí v jednotlivých fázích, nastavit frekvenci a generovat přetížení, resp. zkrat. Komunikovat lze jak po Profibusu, tak lokálně nebo přes internet/Ethernet. Využijte možnosti předvedení přímo u vás nebo u firmy Siemens.

Pomoc při projektování jističů SENTRON WL vám usnadní katalog, příručka a zejména software SIMARIS deSign, který rychle a efektivně provádí výpočet zkratových proudů, automaticky provádí dimenzování vodičů a navrhuje jisticí přístroje. Lze také zobrazit vypínací charakteristiky všech navržených přístrojů, vyhodnocovat selektivitu a na závěr získat představu o umístění všech přístrojů do rozváděčů Siemens. Program zahrnuje výpočet rozvodu energie od vysokého napětí až po zásuvku nn.

Společnost Siemens je celosvětově jediná, která disponuje rozsáhlou technikou a know-how pro celý řetězec rozvodu energie.

Siemens s. r. o., Divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
e-mail: sentron@rg.siemens.cz
http://www.siemens.com/sentron