časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

V čem jsou nové deiony 3VA od OEZ výjimečné?

OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Trendy robotizace, digitalizace, Průmysl 4.0 vyžadují spolehlivý provoz a přinášejí mnohem vyšší nároky nejen na elektrická zařízení, ale na celý systém elektrických rozvodů včetně jištění. Jak lépe jistit zařízení? Jak zbytečně nevypínat celé objekty v případě poruchy jednoho zařízení? Jak efektivně řídit a spravovat elektrické sítě? To jsou množící se otázky energetiků nejen průmyslových podniků. Řešení spočívá ve vytvoření podmínek pro co největší bezporuchovost. Pokud však porucha nastane, je žádoucí, aby se projevila v co nejmenší části rozvodu. V případě poruchy nadproudem (přetížením, zkratem) to znamená odpojit část rozvodu s poruchou jisticím přístrojem, který je nejblíže místu poruchy směrem ke zdroji (přiřazený jisticí přístroj) a zároveň zajistit nevypínání jemu předřazených jisticích přístrojů. Takovéto působení jisticích přístrojů je selektivní. A právě v tom vysoce předčí jističe 3VA nahrazované Modeiony, protože jističe 3VA se vyznačují výbornou selektivitou.

Obr. 1. Selektivní a neselektivní jističe
Obr. 1. Selektivní a neselektivní jističe

Selektivitu lze v oblasti nižších nadproudů posoudit na základě průběhu vypínacích charakteristik: čas/proud. V oblasti velkých zkratových proudů to však nestačí. Obecně platí, že aktivační energie k vybavení předřazeného jisticího přístroje musí být větší než celková propuštěná energie přiřazeného jisticího prvku. To vyhovuje pro pojistky. U jističů se však navíc uplatňují další faktory než jen propuštěná energie, např. strmost nárůstu zkratového proudu atd., a je nutné určit selektivitu konkrétních dvojic s jističi na základě provedených zkoušek.

Rozlišujeme několik druhů selektivit. Proudová selektivita funguje v oblasti nízkých nadproudů a vypínací charakteristika se v této oblasti nastavuje proudem a časem tepelné spouště jističů. Při zónové selektivitě dochází k vypnutí zkratu vždy do 50 ms díky komunikaci mezi jističi. Funguje však pouze mezi jističi se selektivními nadproudovými spouštěmi. I v oblasti vysokých zkratových proudů funguje dynamická selektivita, která je pro praxi nejužitečnější. Je konstrukční vlastností přístrojů, u jističů nelze dosáhnout pouze nastavením zkratové spouště. Musí být mezi přístroji nazkoušena. Jističe 3VA jsou už konstruovány tak, aby dosahovaly co nejlepší dynamické selektivity. Proto také existuje 7 velikostí jističů 3VA, tzn. na rozdíl od jističů Modeion také velikosti 100 A a 400 A.

Obr. 2. Jističe 3VA2 pro průmyslové aplikace OEZ
Obr. 2. Jističe 3VA2 pro průmyslové aplikace

Výsledkem konstrukčního řešení a zkoušek je celosystémová selektivita při poměru jmenovitých proudů 1 : 2,5, a to platí až po modulární jističe. Pro nejběžnější provedení jističů 3VA toto platí až do jejich jmenovité mezní zkratové vypínací schopnosti, tzn. u běžných jističů 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi pro průmyslové aplikace to platí až do Icu = 55 kA při AC 380 – 415 V. Jističe s Icu = 55 kA je přitom možné použít až pro aplikace se dvěma transformátory 1 000 kVA paralelně.

Jistě dlouhodobě navrhujete selektivitu přístrojů v našem oblíbeném výpočtovém programu Sichr. Samozřejmě v něm zjistíte, jaká zlepšení selektivity přinášejí jističe 3VA vs. jističe Modeion. K větší popularizaci selektivity a k rychlejšímu vyhledávání jsme navíc vytvořili tabulkovou formu vybraných řešení selektivity v dokumentu Selektivita vybraných jističů 3VA. Obsahuje tabulky selektivity mezi běžnými jističi 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320 a ETU350, mezi jističi 3VA1 s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi, mezi jističi 3VA2 a 3VA1 navzájem, mezi jističi 3VA a modulárními jističi LTN, mezi jističi 3VA a pojistkami PNA a mezi jističi 3VA a jističi Arion.

Dále je uveden příklad tabulky Selektivita jističů 3VA2 s jističi 3VA2. Obsahuje hodnoty mezního selektivního proudu v kA pro přiřazené jističe 3VA2 (svisle) a předřazené jističe 3VA2 (vodorovně) s Icu = 55 kA / 415 V s nadproudovými spouštěmi ETU320 a ETU350. Pokud je v tabulce číslo, tak je selektivita zaručena do této hodnoty. Pokud je v tabulce znak „S“, je mezi jističi 3VA2 zaručena úplná selektivita až do Icu = 55 kA / 415 V. V tabulce jsou vyznačeny tři příklady.

Tabulka: Mezní selektivní proud Is (kA)
Mezní selektivní proud Is (kA)

Např. všechny běžné předřazené jističe 3VA27 (velikost 1 600 A) jsou úplně selektivní až do 55 kA se všemi přiřazenými jističi 3VA24 (velikost 630 A). Nebo všechny jističe 3VA24 (velikost 630 A) jsou úplně selektivní až do 55 kA se všemi přiřazenými jističi 3VA22 (velikost 250 A). Jističe sousedních velikostí mohou být také úplně selektivní nebo jsou selektivní částečně. Úplně selektivní, až do 55 kA, jsou všechny předřazené jističe 3VA24 (630 A) se všemi přiřazenými jističi 3VA23 (velikost 400 A). Částečně selektivní, konkrétně do 26 kA, jsou předřazené jističe 3VA27 s In = 1 600 A s přiřazenými jističi 3VA25 s In = 800 A nebo do 19 kA s In = 1 000 A. Ve většině průmyslových aplikací však i tyto hodnoty 19 kA, 26 kA jsou dostatečné.

Zjednodušeně lze konstatovat, že s běžnými jističi 3VA2 je zaručena výjimečná úplná selektivita ob jednu velikost až do Icu = 55 kA nebo v kombinaci s jističi 3VA1 do Icu = 25 kA. A díky této výjimečné selektivitě pak jističe 3VA vyhovují požadavkům na spolehlivý a bezpečný provoz jištěných zařízení jak v běžných aplikacích, tak velmi náročným požadavkům robotizovaných a digitalizovaných provozů v duchu Průmyslu 4. 0.

www.oez.cz