Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Úspěšný průběh konference CEEERES ’03

číslo 1/2004

referáty

Úspěšný průběh konference CEEERES ’03

Ing. Martin Škopek, Ph.D.,
Energy Consulting, o. s.

Sdružení Energy Consulting ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Energy Centre Bratislava uspořádalo ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 v Praze druhý ročník konference CEEERES ’03 (Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources). Záštitu nad ní převzal ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Milan Urban, ministr životního prostředí ČR RNDr. Libor Ambrozek a děkan Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.

Obr. 1.

Druhý ročník konference byl věnován přehledu současné situace ve využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a ostatních zúčastněných zemích střední Evropy, dále definování potřeb a možností pro navázání spolupráce a vytvoření vzájemné podpory výměny informací v oblasti efektivního využívání energie v Evropě. Na programu rovněž byla podpora výrobců a dodavatelů zařízení a technologií na využívání OZE a informace o nových trendech v oblasti OZE v Evropě i ve světě.

Na konferenci vystoupil např. Ing. Martin Pecina, MBA, z MNO ČR s informacemi o aktualizaci státní energetické koncepce a podpory výzkumu, Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., z MŽP s informací o podpoře vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc., s pohledem na výuku ekologie na vysokých školách. Dále své příspěvky přednesli zástupci z České energetické agentury, kteří představili dotační programy pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie pro rok 2004, zástupci z bruselské Asociace podnikatelů ve výrobě OZE (European Renewable Energy Centres Agency) a více než 40 dalších domácích, ale i zahraničních odborníků z celého světa od Spojených států až po Rumunsko.

Během dvoudenní akce zaznělo mnoho zajímavých příspěvků i z oborů, jejichž účast není na takovýchto konferencích obvyklá.

Z nejzajímavějších přednášek lze uvést např.:

  • Využití tepla uvolňovaného při kompostování rostlin přímo na nízkoteplotní vytápění (řízeným kompostováním vytápět nízkoenergetické objekty),

  • Vliv sorpční (sorpce – vázání plynu, kapaliny nebo tuhé látky jinou látkou) vlhkosti na tepelné ztráty objektů (doposud málo diskutované téma: kondenzovaná a nebo naopak vypařovaná vlhkost stavebních materiálů má velký vliv na tepelné ztráty zejména u nízkoenergetických domů),

  • Způsoby nízkoenergetického chlazení budov (spotřeba energie na chlazení se významně zvyšuje a stává se neopominutelnou spotřebou elektřiny na provoz budovy),

  • Solární a solárnětermické energetické zdroje elektřiny při využití dvouohniskového parabolického koncentrátoru (informace o stavu výzkumu výroby elektřiny pomocí adiabatického motoru poháněného sluneční energií),

  • Technické využití supravodivosti v elektrických strojích (jedna z cest podstatné úspory elektrické energie v mnoha odvětvích),

  • Porovnání životního cyklu některých tepelných izolantů a spotřeby energie na něj (energie spotřebovávaná na výrobu a likvidaci stavebních materiálů se také stává jednou z dominujících spotřeb energie na stavbu a provoz domů, a proto je nutné snižovat nejen spotřebu energie na vytápění a další provoz domu, ale i na jeho výstavbu, údržbu a likvidaci),

  • Problematika distribuce energetických systémů (elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů se musí dopravit do rozvodné sítě v takovém množství, jaké je poptávkou vyžadováno, což není vždy propagátory obnovitelných zdrojů zohledňováno),

  • Posuzování energetické bilance nízkoenergetických domů pomocí moderních výpočetních programů (dosavadní způsoby vyhodnocování energetické náročnosti budov se jeví jako nedostatečné – do výpočtů je nutné zahrnout i tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi a vliv akumulace tepla),

  • Anizotropie (závislost fyzikálních vlastností prostředí na směru, ve kterém se měří – pozn. red.) stavebních materiálů a její vliv na tepelné ztráty a velikost tepelných mostů (zejména u cihelného zdiva jsou velké rozdíly ve vedení tepla zdivem na základě jeho směru šíření – je účelné zahrnout tyto rozdíly do výpočtu).

I přes nesporný úspěch konference a její kladné hodnocení většinou účastníků a množství podnětných příspěvků týkajících se úspor energií a obnovitelných zdrojů energií lze konstatovat, že by bylo vhodné se ještě více zaměřit na aplikaci nejnovějších trendů v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energií a na výzkum OZE. Například ohledně spalování biomasy by bylo možné po vyvinutí malého a levného Stirlingova motoru umístit jej téměř do všech rodinných domů vytápěných biomasou (v budoucnosti zejména peletami – sbalky). Dále by bylo vhodné věnovat pozornost pohonu dieselových motorů přímo řepkovým olejem (nikoliv metylesterem řepkového oleje). To může být pro zemědělce alternativou k tzv. zelené (tedy dotované) naftě. Zde by asi stačilo dostatečně podpořit přestavbu motorů na toto palivo, které si každý zemědělec může pěstovat a v podstatě i lisovat sám.

Všechny příspěvky, včetně kontaktů na jejich autory, jsou přehledně zpracovány ve sborníku konference. V případě zájmu o jakékoliv informace týkající se konference a diskutovaných témat se zájemci mohou obrátit tyto adresy: www.e-c.cz/ceeeres a nově zřízenou www.ceeeres.info.

Jsou to stránky konference s dalšími podrobnostmi (fotografie z konference, obsah sborníku a další).