Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Více aktualit

Úspěšný průběh konference CEEERES ’03

číslo 1/2004

referáty

Úspěšný průběh konference CEEERES ’03

Ing. Martin Škopek, Ph.D.,
Energy Consulting, o. s.

Sdružení Energy Consulting ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Energy Centre Bratislava uspořádalo ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 v Praze druhý ročník konference CEEERES ’03 (Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources). Záštitu nad ní převzal ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Milan Urban, ministr životního prostředí ČR RNDr. Libor Ambrozek a děkan Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.

Obr. 1.

Druhý ročník konference byl věnován přehledu současné situace ve využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a ostatních zúčastněných zemích střední Evropy, dále definování potřeb a možností pro navázání spolupráce a vytvoření vzájemné podpory výměny informací v oblasti efektivního využívání energie v Evropě. Na programu rovněž byla podpora výrobců a dodavatelů zařízení a technologií na využívání OZE a informace o nových trendech v oblasti OZE v Evropě i ve světě.

Na konferenci vystoupil např. Ing. Martin Pecina, MBA, z MNO ČR s informacemi o aktualizaci státní energetické koncepce a podpory výzkumu, Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., z MŽP s informací o podpoře vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc., s pohledem na výuku ekologie na vysokých školách. Dále své příspěvky přednesli zástupci z České energetické agentury, kteří představili dotační programy pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie pro rok 2004, zástupci z bruselské Asociace podnikatelů ve výrobě OZE (European Renewable Energy Centres Agency) a více než 40 dalších domácích, ale i zahraničních odborníků z celého světa od Spojených států až po Rumunsko.

Během dvoudenní akce zaznělo mnoho zajímavých příspěvků i z oborů, jejichž účast není na takovýchto konferencích obvyklá.

Z nejzajímavějších přednášek lze uvést např.:

  • Využití tepla uvolňovaného při kompostování rostlin přímo na nízkoteplotní vytápění (řízeným kompostováním vytápět nízkoenergetické objekty),

  • Vliv sorpční (sorpce – vázání plynu, kapaliny nebo tuhé látky jinou látkou) vlhkosti na tepelné ztráty objektů (doposud málo diskutované téma: kondenzovaná a nebo naopak vypařovaná vlhkost stavebních materiálů má velký vliv na tepelné ztráty zejména u nízkoenergetických domů),

  • Způsoby nízkoenergetického chlazení budov (spotřeba energie na chlazení se významně zvyšuje a stává se neopominutelnou spotřebou elektřiny na provoz budovy),

  • Solární a solárnětermické energetické zdroje elektřiny při využití dvouohniskového parabolického koncentrátoru (informace o stavu výzkumu výroby elektřiny pomocí adiabatického motoru poháněného sluneční energií),

  • Technické využití supravodivosti v elektrických strojích (jedna z cest podstatné úspory elektrické energie v mnoha odvětvích),

  • Porovnání životního cyklu některých tepelných izolantů a spotřeby energie na něj (energie spotřebovávaná na výrobu a likvidaci stavebních materiálů se také stává jednou z dominujících spotřeb energie na stavbu a provoz domů, a proto je nutné snižovat nejen spotřebu energie na vytápění a další provoz domu, ale i na jeho výstavbu, údržbu a likvidaci),

  • Problematika distribuce energetických systémů (elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů se musí dopravit do rozvodné sítě v takovém množství, jaké je poptávkou vyžadováno, což není vždy propagátory obnovitelných zdrojů zohledňováno),

  • Posuzování energetické bilance nízkoenergetických domů pomocí moderních výpočetních programů (dosavadní způsoby vyhodnocování energetické náročnosti budov se jeví jako nedostatečné – do výpočtů je nutné zahrnout i tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi a vliv akumulace tepla),

  • Anizotropie (závislost fyzikálních vlastností prostředí na směru, ve kterém se měří – pozn. red.) stavebních materiálů a její vliv na tepelné ztráty a velikost tepelných mostů (zejména u cihelného zdiva jsou velké rozdíly ve vedení tepla zdivem na základě jeho směru šíření – je účelné zahrnout tyto rozdíly do výpočtu).

I přes nesporný úspěch konference a její kladné hodnocení většinou účastníků a množství podnětných příspěvků týkajících se úspor energií a obnovitelných zdrojů energií lze konstatovat, že by bylo vhodné se ještě více zaměřit na aplikaci nejnovějších trendů v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energií a na výzkum OZE. Například ohledně spalování biomasy by bylo možné po vyvinutí malého a levného Stirlingova motoru umístit jej téměř do všech rodinných domů vytápěných biomasou (v budoucnosti zejména peletami – sbalky). Dále by bylo vhodné věnovat pozornost pohonu dieselových motorů přímo řepkovým olejem (nikoliv metylesterem řepkového oleje). To může být pro zemědělce alternativou k tzv. zelené (tedy dotované) naftě. Zde by asi stačilo dostatečně podpořit přestavbu motorů na toto palivo, které si každý zemědělec může pěstovat a v podstatě i lisovat sám.

Všechny příspěvky, včetně kontaktů na jejich autory, jsou přehledně zpracovány ve sborníku konference. V případě zájmu o jakékoliv informace týkající se konference a diskutovaných témat se zájemci mohou obrátit tyto adresy: www.e-c.cz/ceeeres a nově zřízenou www.ceeeres.info.

Jsou to stránky konference s dalšími podrobnostmi (fotografie z konference, obsah sborníku a další).