časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Usnesení UE ČR

|

číslo 6/2005

Usnesení,
které přijali společně delegáti 2. sněmu UE ČR a účastníci Konference o vzdělávání a kvalifikaci v elektrotechnice a kvalitě montáží dne 5. 4. 2005 na 13. veletrhu AMPER 2005.

Účastníky Konference a delegáty 2. sněmu UE ČR byla přijata:

A. Koncepce celoživotního vzdělávání, která je rozdělena do čtyř bloků:

1. Bezpečnost:

V tomto bloku je obsažena všeobecná bezpečnost při práci, bezpečnost práce ve výškách, bezpečnost v silniční dopravě, požární ochrana na stavbách, první pomoc při úrazech nejen elektrickým proudem a další.

2. Podnikatelská legislativa:

Tento blok obsahuje zákony, nařízení vlády a vyhlášky nebo jejich části týkající se podnikání. Zejména vše o odpovědnosti za vady, škody, o kvalitě díla a reklamacích a zárukách. Základní informace o ekonomice v podnikání, o smlouvách a jejich obsahu, cestovních náhradách a další.

3. Technická legislativa:

Tento blok obsahuje elektrotechnické předpisy, ČSN EN, zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které se vážou k výrobě (např. zákon 22/97 Sb., v platném znění, NV 17/2003 Sb.) a další.

4. Materiály, zařízení, technologie a systémy:

Tento blok obsahuje informace o zařízení, výrobcích, materiálech, technologiích, systémech a dalším, které profesionál získá buď přímo od výrobců formou školení či seminářů, dále prostřednictvím jejich katalogů a firemních materiálů, nebo je zajistí profesní subjekt, kterého je členem nebo je pro účast na vzdělávacím systému v něm registrován.

Všechny tyto kvalifikace, včetně základního profesního vzdělání, jsou zaznamenány do

B. Průkazu odborné kvalifikace.

Princip Průkazu byl účastníky i delegáty přijat. Jeho obsah bude projednán a zpracován pracovní skupinou, do které se přihlásili někteří účastníci nebo delegáti.

C. Základní osnova a koncepce Licenční značky ESČ Kvalitní a bezpečné montáže, kterou včetně certifikátu vydá na základě auditu, zpracovaného jmenovaným posuzovatelem, certifikační orgán EZÚ Praha. Detailní postup provádění auditu dokončí pracovní skupina tak, aby do 30. 9. 2005 byla celá elektrotechnická veřejnost a investoři s celým společným produktem EZÚ a UE ČR seznámena.

D. Pracovní skupiny:

Pro naplnění výše uvedených úkolů a dalších schválila Konference a 2. sněm UE ČR vznik pracovních skupin, do kterých se účastníci a delegáti přihlásili:

  1. skupina – Kvalifikace osob a ověřování (ČSN EN 50110-1, vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.).

  2. skupina – Rozdělení elektrotechnických činností do oborů pro potřeby kvalifikace.

  3. skupina – Průkaz odborné kvalifikace.

  4. skupina – BOZP a PO ve vztahu k montáži a kvalitativní Licenční značce ESČ.

  5. skupina – Podnikatelská legislativa a její rozdělení pro potřeby podnikatele a jeho zaměstnance.

  6. skupina – Technická legislativa a její členění dle oborů a kvalifikací.

  7. skupina – Licenční značka ESČ Kvalitní a bezpečná montáž.

  8. skupina – Koncepce celoživotního vzdělávání a její rozpracování dle oborů činností.

  9. skupina – Materiály, zařízení, technologie a systémy – koncepce a vzdělávací systém ve spolupráci s výrobci a jejich informačními programy.

Pracovní skupiny se mohou dle potřeby slučovat a dle potřeby vznikat nové. Členy komisí jmenuje předseda UE ČR. Do pracovních komisí se mohou zapojit i ostatní zájemci z řad elektrotechnické veřejnosti, pokud se přihlásí předsedovi UE ČR (julius.ruzicka@volny.cz).

První společné jednání je stanoveno na 18. 5. 2005. Přihlášení budou pozváni předsedou UE ČR.

E. Návrhy z diskuse:

Na všech úrovních a u všech příležitostí projednávat finanční dostupnost ČSN EN, která je pro malé a střední podniky značnou finanční zátěží. Určitý základní soubor ČSN EN bude požadován i v Licenci pro značku kvality a bezpečnosti montáže. Musíme dbát o všechny ty podnikatele, kteří se rozhodnou pro zvýšení kvality své produkce, aby za to nebyli finančně trestáni. Jestliže je v zájmu společnosti dodržovat platné ČSN EN jako technické minimum pro zajištění bezpečnosti technických zařízení, musí být náklady na provoz příspěvkové organizace ČNI hrazeny z větší části společností a z menší kupujícím.

Rovněž na všech úrovních a u všech příležitostí projednávat problematiku projektantů a projektových dokumentací. Současný stav je neúnosný a neodpovídá potřebám dnešních technologií. Projekce je živností volnou, projektant elektrických zařízení musí být členem ČKAIT dle zákona č. 360/92 Sb., v platném znění, a tím se tzv. rozevírají nůžky mezi ním, dodavatelskou organizací a investorem. Jeho finanční zátěž v ČKAIT mu již nedovoluje být členem elektrotechnického subjektu, a pak se pravidelně nezúčastňuje informačních akcí dané profese a oboru v profesi. Samostatným problémem je vztah investor a projektová výrobní dokumentace. Svou finanční politikou a nedůsledností některých dodavatelských organizací jsou některé montáže prováděny bez výrobní dokumentace a montáž je prováděna průběžně dle (v lepším případě) dokumentace pro stavební povolení a někdy (v horším případě) bez dokumentace. Veškerá odpovědnost je pak na revizním technikovi, který ne vždy může být nekompromisní. Toto se netýká všech projektantů, těm se za generalizaci omlouváme! Ale děje se tak!

Zapsali:
Petr Pelant, Martin Suska, 17. 4. 2005

Ověřil:
Julius Růžička, předseda UE ČR, 19. 4. 2005