časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Unie elektrotechniků k vyhrazeným technickým zařízením

|

JUDr. Zbyněk Urban
 
Již poměrně dlouhou dobu je vedena otevřená i skrytá diskuse okolo vyhrazených elektrických zařízení (VTZ), jejich klasifikaci, zatřídění a postupů zajištění bezpečnosti provozu – odstraňování rizik. Unie elektrotechniků ČR (UE ČR) projevila opakovaně snahu k nalezení cesty k řešení. Ke škodě věci je však v praxi uskutečňován postup, který je pravým opakem. Po informaci k této problematice v Elektru č. 8–9/2009 (Quo vadis, VTZ?) považuje řada elektrotechniků z UE ČR za vhodné zveřejnit svůj názor na tento problém.
 
Unie elektrotechniků České republiky měla 16. 3. 2009 pětileté výročí své existence. Jedním z hlavních důvodů vzniku UE ČR byla snaha pomoci elektrotechnikům v řešení administrativních problémů spojených s výkonem elektrotechnické činnosti. Jedná se převážně o podnikání v malém a středním rozsahu, kde není prostor pro specialisty na řešení administrativních a legislativních problémů, které neustále narůstají. Jde o záležitosti, které jsou řešeny i v rámci EU, jak vyplývá z mnoha zpráv a usnesení.
 
UE ČR funkčně existuje od 9. 9. 2003, kdy byla zakládajícími společenstvy, cechy, svazy a elektrotechnickými sekcemi při některých OHK podepsána dohoda o jejím vzniku. Celkem je v UE ČR zastoupeno osm krajů a je reálný vstup zástupců jednoho dalšího kraje.
 
UE ČR tak zastupuje ty elektrotechniky, kteří o to projevili zájem svým členstvím v zúčastněných subjektech nebo registrací v Krajských elektrotechnických uniích nebo svůj zájem projevili svou účastí na akcích pořádaných členskými subjekty UE ČR. Naším cílem je jednat jak s profesionály, tak s těmi, kteří na různých úrovních rozhodují o dění v elektrotechnice, a to (je-li to možné) formou „kulatého stolu“. Nechceme rozhodovat nebo schvalovat, chceme jednat a dospět ke společnému řešení s respektováním většinového názoru. Na tomto principu byla představenstvem HK ČR ustavena Elektrotechnická sekce HK ČR a na svém jednání 11. 5. 2004 přijala zásadní usnesení, které však není úplně dodržováno. Proto na doporučení představenstva UE ČR žádáme cestou prezidenta HK ČR o obnovení činnosti Elektrotechnické sekce s tím, že žádné společenstvo zatím nebude začleněno a subjekt, který poruší dohody, bude ze sekce vyloučen.
 
Největším problémem pro elektrotechniky jsou probíhající změny v legislativě, zejména novela vyhlášky č. 20/1979 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních. Pokud je nám známo, nebyla dána možnost všem zástupcům elektrotechniků vyjádřit se k připravovaným změnám, i když bylo v tomto duchu podáno několik podnětů. Z informací, které jsou dostupné, jde o dokument, který pod rouškou řešení pracovních rizik sleduje komerční cíle. Z toho plyne další finanční zátěž pro malé a střední podnikatele, což za současné ekonomické situace trhu považujeme za nepřijatelné. Jde zde i do značné míry o kolizi pojmů vyhrazené technické zařízení a výrobek, který spadá pod zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění. Lze pochopit, že výrobek plnící funkci příkladně ve stroji se stává součástí VTZ. Elektrická stolní lampička, kávovar, žehlička a mnoho dalších výrobků jsou klasickými spotřebiči a není důvod je řadit pod VTZ.
 
Obdobně je tomu v činnosti uváděné jako revize spotřebičů a elektrického nářadí, kde není řešena podstata bezpečnosti provozu, ale vše směřuje opět ke komerčním cílům, a tím k dalším výdajům provozovatelů. Dění v této věci je ovlivňováno jedním společenstvem bez respektování názoru ostatních odborníků, o kterých se domníváme, že tvoří většinu. Na vině je zde možná mimo komerční zájmy jednotlivců i dualita ve státním dozoru, kde organizace koná jen za finanční úhradu. Znamená to pravidelné neopominutelné výdaje pro elektrotechniky, a tím opět ekonomickou zátěž. Pokud máme informace z technicky vyspělých zemí Evropy, jde o neobvyklý ryze národní přístup k problému, se kterým z technického a bezpečnostního hlediska nelze souhlasit.
 
Chceme i nadále své podnikatelské problémy řešit co nejblíže míst našeho podnikání, tj. v okresech a krajích, a své profesní problémy řešit ve spolupráci s ostatními profesními subjekty jak v HK ČR, tak mimo ni.
 
Profesní subjekty sdružují 896 členů a pracují či jinak se profesně věnují asi 6 000 elektrotechnikům v celé ČR.
 
Za vedení Unie elektrotechniků ČR: EŽS Brno: Milan Bureš – místopředseda UE ČR Středočeská sekce elektrotechniků (SSE) při OHK Kladno: Ing. M. Valena – místopředseda UE ČR a předseda SSE při OHK Kladno M. Šnobl – předseda dozorčí rady UE ČR, člen SSE JUDr. Z. Urban – člen představenstva UE ČR a místopředseda SSE Elektrotechnický cech Zlín: Ing. Stanislav Vývoda, František Vodička
Kladno 6. 9. 2009