Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Úloha a postavení profesních společenstev, jak je připravuje Hospodářská komora České republiky

Elektro 1/2001

František Holec, viceprezident Hospodářské komory České republiky

Úloha a postavení profesních společenstev, jak je připravuje
Hospodářská komora České republiky

Elektrikáři budou mít také svoji samosprávu

Hospodářská komora České republiky (komora) zastřešuje a prosazuje společné zájmy jednak profesních svazů a společenstev, jednak regionálních komor. Komora by se postupně měla stát vrcholovým reprezentantem podnikatelské sféry České republiky. Současně by měla být hlavním koordinátorem vazeb, výměny a sdílení informací mezi profesní a regionální úrovní.

Výkonným a koordinačním pracovištěm komory je Úřad komory, v jehož čele stojí tajemník. Úřad komory bude řízen představenstvem HK ČR, které bude zvoleno ze zástupců Regionální a Profesní unie.

Regionální unie bude zastřešovat síť regionálních komor, do kterých budou v souladu s novými vyššími územněsprávními celky transformovány stávající Okresní a Regionální hospodářské komory. Regionální unie by se měla stát reprezentantem a garantem rozvoje podnikatelské sféry v regionech České republiky.

Zásadně novou činností regionálních hospodářských komor (RHK) by mělo být vedení obchodního rejstříku. Členy RHK budou především právnické a podnikající fyzické osoby působící v příslušném regionu. Profesní sdružení, svazy, asociace, živnostenská společenstva, cechy apod. budou moci být členy RHK pouze tehdy, budou-li mít působnost v daném regionu (zřízenu místní nebo regionální pobočku, popř. zastoupení).

Profesní unie bude zastřešovat síť profesních svazů a společenstev. Jednotlivá profesní společenstva budou začleněna do nadoborových (odvětvových) seskupení, jako jsou:

 • průmysl a doprava,
 • obchod a cestovní ruch,
 • řemeslná a zakázková výroba včetně navazujících služeb,
 • družstevní výroba a související služby,
 • stavebnictví a stavební výroba atd.

Předpokládá se, že Profesní unie, její nadoborová seskupení, zejména však jednotlivá profesní společenstva budou mít rozsáhlé kompetence podmiňující naplnění jejich role a splnění jejich úkolů.

Každé nadoborové seskupení bude sdružovat svazy, asociace, společenstva, cechy apod. působící v rámci oblasti podnikání definované nadoborovým seskupením. V dané oblasti podnikání však bude na území České republiky působit pouze jedno nadoborové seskupení. Oblast podnikání v elektrotechnice (stejně tak jako v ostatních řemeslných činnostech) by měla zastřešovat Komora řemesel a služeb.

B>Profesní společenstvo, jako člen nadoborového seskupení, bude zastřešovat a prosazovat společné zájmy svých členů v konkrétním profesně vymezeném oboru nebo činnosti (např. v oboru elektro). Bude reprezentantem a garantem odbornosti podnikatelské sféry ČR za konkrétní obor nebo činnost. Ze zákona bude vést přehled o podnikatelích působících v daném oboru nebo vykonávajících danou činnost. Současně bude hlavním koordinátorem vazeb, výměny a sdílení informací mezi svými členy (právnickými a podnikajícími fyzickými osobami). Z rozhodnutí nebo vůle svých členů bude moci vykonávat i zaměstnavatelskou funkci pro daný obor nebo činnost. Statutární orgány a výkonné (koordinační) pracoviště si každé profesní společenstvo bude zřizovat samostatně na základě vlastních interních dokumentů – statutu, stanov apod.

Profesním společenstvem se rozumí zájmové sdružení (svaz, asociace, společenstvo, cech apod.) právnických a podnikajících fyzických osob, odborníků a osob působících v určitém oboru podnikání, které se prohlásí za profesní společenstvo a bude zabezpečovat plnění povinností vyplývajících z kompetencí společenstva a jeho stanov. Na území České republiky bude moci tuto činnost v určitém oboru podnikání zajišťovat pouze jedno profesní společenstvo.

Každé profesní společenstvo bude mít právní subjektivitu. Vnitřní strukturu si vytvoří samostatně podle potřeb a požadavků své členské základny se zaměřením na:

 • podporu rozvoje podnikání v oboru, který zastřešuje,
 • zajišťování informačního servisu pro svou členskou základnu z hlediska profesního zaměření,
 • sledování vývoje podnikání v oboru, který zastřešuje, a subjektů v něm působících.

Profesní společenstvo by mělo mít ze zákona tyto kompetence a povinnosti:

 • vést registr právnických a podnikajících fyzických osob v dané profesi, kterým bude vydávat potvrzení o registraci,
 • v případě nového zákona nebo novely stávajícího, jestliže se jimi budou jakýmkoliv způsobem měnit podmínky podnikání, předávat svá stanoviska a připomínky prostřednictvím svého nadoborového seskupení nebo samostatně na základě pověření tohoto seskupení,
 • navrhovat kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém oboru,
 • vyjadřovat se k žádostem o vydání živnostenského oprávnění ve svém oboru,
 • vydávat pravidla praxe a odpovídajícím způsobem je zveřejňovat,
 • navrhovat přesné podmínky, za jakých může být vykonávána rekvalifikace v oboru,
 • navrhovat a jmenovat své zástupce a členy do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, a to tak, že nejméně jedna třetina členů komise budou zástupci společenstva,
 • účastnit se dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhovat osnovy ve svém oboru, organizovat vzdělávání a zabezpečovat podmínky pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců,
 • stanovit zástupce svého společenstva u kontrol vykonávaných státními orgány u podnikatelských subjektů, které jsou členy tohoto společenstva.

Přitom se předpokládá, že každá právnická a podnikající fyzická osoba podnikající v oboru, v němž bude příslušné profesní společenstvo působit, bude mít ze zákona povinnost registrovat se u tohoto společenstva, což bude jednou z podmínek pro vstup do podnikání. Členství v profesním společenstvu však povinné nebude.

Profesní společenstvo by se tak mělo stát garantem oboru, v němž bude působit, z hlediska profesního (vzdělávání, odborná způsobilost atd.), technického a technologického. Současně by mělo vytvářet podmínky ke zvyšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti dodávaných výrobků a služeb i bezpečnosti práce.

K realizaci uvedených záměrů bude mimo jiné potřebné některé stávající legislativní předpisy novelizovat (např. zákon o Hospodářské komoře České republiky, živnostenský zákon aj.) a některé nové přijmout (zejména tzv. zákon o podnikatelské samosprávě). Předpokládá se, že celý systém podnikatelské samosprávy, jehož pilířem budou profesní společenstva, bude zaveden od 1. 1. 2002.