Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

Nová kniha profesora Kulhánka z FEL ČVUT v Praze dovede čtenáře z kuchyně do vesmíru V rámci přednáškového programu Fyzikální čtvrtky vystoupí 27. října od 16.15 hodin na…

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Více aktualit

Úloha a postavení profesních společenstev, jak je připravuje Hospodářská komora České republiky

Elektro 1/2001

František Holec, viceprezident Hospodářské komory České republiky

Úloha a postavení profesních společenstev, jak je připravuje
Hospodářská komora České republiky

Elektrikáři budou mít také svoji samosprávu

Hospodářská komora České republiky (komora) zastřešuje a prosazuje společné zájmy jednak profesních svazů a společenstev, jednak regionálních komor. Komora by se postupně měla stát vrcholovým reprezentantem podnikatelské sféry České republiky. Současně by měla být hlavním koordinátorem vazeb, výměny a sdílení informací mezi profesní a regionální úrovní.

Výkonným a koordinačním pracovištěm komory je Úřad komory, v jehož čele stojí tajemník. Úřad komory bude řízen představenstvem HK ČR, které bude zvoleno ze zástupců Regionální a Profesní unie.

Regionální unie bude zastřešovat síť regionálních komor, do kterých budou v souladu s novými vyššími územněsprávními celky transformovány stávající Okresní a Regionální hospodářské komory. Regionální unie by se měla stát reprezentantem a garantem rozvoje podnikatelské sféry v regionech České republiky.

Zásadně novou činností regionálních hospodářských komor (RHK) by mělo být vedení obchodního rejstříku. Členy RHK budou především právnické a podnikající fyzické osoby působící v příslušném regionu. Profesní sdružení, svazy, asociace, živnostenská společenstva, cechy apod. budou moci být členy RHK pouze tehdy, budou-li mít působnost v daném regionu (zřízenu místní nebo regionální pobočku, popř. zastoupení).

Profesní unie bude zastřešovat síť profesních svazů a společenstev. Jednotlivá profesní společenstva budou začleněna do nadoborových (odvětvových) seskupení, jako jsou:

 • průmysl a doprava,
 • obchod a cestovní ruch,
 • řemeslná a zakázková výroba včetně navazujících služeb,
 • družstevní výroba a související služby,
 • stavebnictví a stavební výroba atd.

Předpokládá se, že Profesní unie, její nadoborová seskupení, zejména však jednotlivá profesní společenstva budou mít rozsáhlé kompetence podmiňující naplnění jejich role a splnění jejich úkolů.

Každé nadoborové seskupení bude sdružovat svazy, asociace, společenstva, cechy apod. působící v rámci oblasti podnikání definované nadoborovým seskupením. V dané oblasti podnikání však bude na území České republiky působit pouze jedno nadoborové seskupení. Oblast podnikání v elektrotechnice (stejně tak jako v ostatních řemeslných činnostech) by měla zastřešovat Komora řemesel a služeb.

B>Profesní společenstvo, jako člen nadoborového seskupení, bude zastřešovat a prosazovat společné zájmy svých členů v konkrétním profesně vymezeném oboru nebo činnosti (např. v oboru elektro). Bude reprezentantem a garantem odbornosti podnikatelské sféry ČR za konkrétní obor nebo činnost. Ze zákona bude vést přehled o podnikatelích působících v daném oboru nebo vykonávajících danou činnost. Současně bude hlavním koordinátorem vazeb, výměny a sdílení informací mezi svými členy (právnickými a podnikajícími fyzickými osobami). Z rozhodnutí nebo vůle svých členů bude moci vykonávat i zaměstnavatelskou funkci pro daný obor nebo činnost. Statutární orgány a výkonné (koordinační) pracoviště si každé profesní společenstvo bude zřizovat samostatně na základě vlastních interních dokumentů – statutu, stanov apod.

Profesním společenstvem se rozumí zájmové sdružení (svaz, asociace, společenstvo, cech apod.) právnických a podnikajících fyzických osob, odborníků a osob působících v určitém oboru podnikání, které se prohlásí za profesní společenstvo a bude zabezpečovat plnění povinností vyplývajících z kompetencí společenstva a jeho stanov. Na území České republiky bude moci tuto činnost v určitém oboru podnikání zajišťovat pouze jedno profesní společenstvo.

Každé profesní společenstvo bude mít právní subjektivitu. Vnitřní strukturu si vytvoří samostatně podle potřeb a požadavků své členské základny se zaměřením na:

 • podporu rozvoje podnikání v oboru, který zastřešuje,
 • zajišťování informačního servisu pro svou členskou základnu z hlediska profesního zaměření,
 • sledování vývoje podnikání v oboru, který zastřešuje, a subjektů v něm působících.

Profesní společenstvo by mělo mít ze zákona tyto kompetence a povinnosti:

 • vést registr právnických a podnikajících fyzických osob v dané profesi, kterým bude vydávat potvrzení o registraci,
 • v případě nového zákona nebo novely stávajícího, jestliže se jimi budou jakýmkoliv způsobem měnit podmínky podnikání, předávat svá stanoviska a připomínky prostřednictvím svého nadoborového seskupení nebo samostatně na základě pověření tohoto seskupení,
 • navrhovat kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém oboru,
 • vyjadřovat se k žádostem o vydání živnostenského oprávnění ve svém oboru,
 • vydávat pravidla praxe a odpovídajícím způsobem je zveřejňovat,
 • navrhovat přesné podmínky, za jakých může být vykonávána rekvalifikace v oboru,
 • navrhovat a jmenovat své zástupce a členy do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, a to tak, že nejméně jedna třetina členů komise budou zástupci společenstva,
 • účastnit se dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhovat osnovy ve svém oboru, organizovat vzdělávání a zabezpečovat podmínky pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců,
 • stanovit zástupce svého společenstva u kontrol vykonávaných státními orgány u podnikatelských subjektů, které jsou členy tohoto společenstva.

Přitom se předpokládá, že každá právnická a podnikající fyzická osoba podnikající v oboru, v němž bude příslušné profesní společenstvo působit, bude mít ze zákona povinnost registrovat se u tohoto společenstva, což bude jednou z podmínek pro vstup do podnikání. Členství v profesním společenstvu však povinné nebude.

Profesní společenstvo by se tak mělo stát garantem oboru, v němž bude působit, z hlediska profesního (vzdělávání, odborná způsobilost atd.), technického a technologického. Současně by mělo vytvářet podmínky ke zvyšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti dodávaných výrobků a služeb i bezpečnosti práce.

K realizaci uvedených záměrů bude mimo jiné potřebné některé stávající legislativní předpisy novelizovat (např. zákon o Hospodářské komoře České republiky, živnostenský zákon aj.) a některé nové přijmout (zejména tzv. zákon o podnikatelské samosprávě). Předpokládá se, že celý systém podnikatelské samosprávy, jehož pilířem budou profesní společenstva, bude zaveden od 1. 1. 2002.