časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

UFS – podlahové systémy

číslo 1/2004

inovace, technologie, projekty

UFS – podlahové systémy

Ing. Pavel Fousek,
OBO Bettermann

Navrhovat velké prostory halové koncepce, ale i jednotlivé kanceláře vyžaduje do projektu zařadit flexibilní systémy dlouhodobě zajišťující ukládání silových, datových a telekomunikačních vedení, systémy, jež budou nyní i v budoucnosti vyhovovat daným účelům využití.

V praxi se projektant může setkat se situací, kdy nelze provést rozvody ani klasicky pod omítku (rozsáhlá kabeláž, požadavek flexibility rozvodu), ani povrchově použitím podparapetních přístrojových kanálů (rekonstrukce historických objektů, celoobvodově prosklené pláště moderních budov). Pro řešení těchto případů je možné s výhodou využít moderní podlahové systémy, kdy celá instalace je ukryta v podlaze. Uvedené systémy se zapojují podle potřeby. Odstraní překážky na podlaze způsobené volně položeným vedením či kabelovými můstky a vyřeší problémy s chybějícími přípojnými místy. Přístrojové jednotky umožňují pohodlný a bezpečný přístup do silové i datové sítě. Firma OBO Bettermann nabízí kompletní program praktických, promyšlených podlahových instalačních systémů pro všechny typy podlah a všechny oblasti použití (obr. 1).

Obr. 1.

1 – kanály – podlahové kanály pro instalaci silových a datových kabelů, 2 – tvarové díly kanálů pro změny směru u podlahového systému ISO A, 3 – podlahová přístrojová krabice pro vestavbu přístrojů, vhodná pro všechny typy mazaniny, 4 – přístrojová jednotka: a) provedení z plastu: použití na podlahy kryté kobercem (max. do 10 mm), b) provedení z korozivzdorné oceli: použití na tvrdé podlahy (max. do 40 mm), 5 – přístroje – elektrické a datové zásuvky různého provedení, pro instalaci do přístrojové vložky, 6 – příslušenství – vertikální ohyb, pro přechod kabelů z podlahového systému UK do dalšího rozvodu, 7 – svorkovnice pro dvojité podlahy – pro rozvádění elektrického proudu v systémech dvojitých a dutých podlah, 8 – přístrojové sloupy – estetické řešení pro připojení silových a datových rozvodů

Nabídka podlahových instalačních systémů obsahuje:

  • UK – systém zalitý mazaninou,
  • ISO A – systém otevřených kanálů uložených v mazanině,
  • DB – systém pro dvojité podlahy,
  • HB – systém pro duté podlahy.

Použitím kteréhokoliv z uvedených podlahových systémů se dosáhne estetického i flexibilního řešení. Jen co se týče systémů určených do mazaniny, je řešení trochu náročnější. Zde je třeba již ve fázi vypracovávání stavebního projektu zahrnout potřebu technologické minimální výšky mazaniny 7 cm, lépe o něco více.

Kritéria výběru systému

Při rozhodování, jaký systém vybrat, je třeba vědět:

  1. Jaký typ podlahy je projektován, jaký bude způsob její údržby.
    Podlahové systémy OBO jsou navrženy pro: – podlahy kryté kobercem (suchá údržba), – tvrdé podlahy se suchou údržbou (parkety, dřevo apod.), – tvrdé podlahy s vlhkou údržbou (dlažba).
  2. Jaké jsou požadavky na flexibilitu systému, tedy: – jak často se bude měnit uspořádání kanceláře, – kolik kabelů bude uloženo, – jak často bude zapotřebí dodatečně přidávat kabely.

Po vyhodnocení uvedených kritérií a při znalosti technických rysů charakterizujících jednotlivé systémy je možné zvolit vyhovující systém a odpovídající komponenty. Výběr usnadňuje skutečnost, že všechny vyjmenované systémy mají společné přístrojové jednotky – prvky, které se osazují silovými a datovými zásuvkami.

Obr. 2.

Systém UK tvoří podlahové krabice (obr. 2) navzájem propojené podlahovými kanály, systém ISO A tvoří soustava kanálů s víky. Systémy se liší především mírou flexibility. U systému UK lze vytvořit nové přípojné místo (zásuvku) pouze v místě, kde se nachází podlahová krabice, zatímco u systému ISO A je možné vytvořit nové přípojné místo (instalovat novou přístrojovou jednotku) kdekoliv v trase. K tomu stačí sejmout koberec kryjící trasu a vyměnit plné víko kanálu za víko s otvorem pro přístrojovou jednotku. Po její montáži se do koberce vyřízne odpovídající otvor a koberec se položí zpět.

V systémech DB a HB se používají jen přístrojové jednotky upevněné v odpovídajících výřezech, tzn. dutinách podlahy. Kabeláž je volně ložena v meziprostoru. Pro možnost instalovat systém s cílem zvýšit spolehlivost rozvodu a zkrátit montážní dobu byly vyvinuty speciální odbočné svorkovnice. Míra flexibility rozvodu v dvojité podlaze je nejvyšší – lze doplnit již instalovanou přístrojovou jednotku novou zásuvkou i instalovat novou přístrojovou jednotku v libovolném místě podlahy prostým výřezem.

Pro všechny systémy platí, že výhody jejich flexibility lze využít jen v případě, že již ve stadiu projektu je uvažována dostatečná rezerva rozvodů.

Společné prvky systémů

Přístrojové jednotky – prvky, které se montují do podlahových krabic systému UK, vík s otvorem systému ISO A, výřezu systému DB či dutiny systému HB, jsou pro všechny verze společné.

Lze si vybrat co do počtu instalovaných přístrojů (provedení 4/6, 9/12 nebo 12 – kruhové), barvy rámečku a vestavné výšky pro podlahovou krytinu, za materiál lze volit i korozivzdornou ocel.

Přístroje jsou uchyceny v přístrojových vložkách, které se zaklapnou v přístrojové jednotce. K dispozici je i vložka s integrovanou ochranou proti přepětí.

Přívodní kabely připojených přístrojů se vyvedou otvorem ve víku přístrojové jednotky, lze použít i provedení s tubusem. K dispozici je i víko, na které se montuje přístrojový sloupek: u výšky 25 cm jsou instalovány čtyři přístroje oboustranně, u výšky 50 cm je instalováno osm přístrojů oboustranně.

Inovace podlahových systémů

Přestože podlahové systémy určené pro mazaninu jsou co se technologie i investice týče náročnější v porovnání s jinými úložnými systémy, jejich používání nestagnuje. Je tomu tak díky inovacím. OBO Bettermann sjednotil tři používané podlahové krabice systému UK do jediného typu označeného UA 60/130. Ten je určen pro všechny vyráběné přístrojové jednotky. O jednotce se tedy nerozhoduje již před zaléváním, jednotku lze volit až při montáži. Je možné volit ze tří typů vík s různými otvory pro přístrojové jednotky, kterými se nahradí plné víko použité při lití mazaniny. Boční stěny krabice jsou z jemné kovové síťoviny. Potřebné otvory pro vstup kanálů či trubek se vytvoří jejím prostříhnutím běžnými nůžkami a následným vytvarováním. Krabice je vhodná pro nivelační výšky mazaniny 56 až 130 mm (do minimálních 70 mm jen jako protahovací), pro výšky 130 až 170 mm se použije výšková vyrovnávací sada.

Obr. 3.

Výraznou předností je i odstranění plastových lůžek nivelačních šroubů po zatuhnutí mazaniny. Jednak se tím oddělí propojení víka se dnem, a krabice proto může sledovat případné výškové dilatace mazaniny, jednak se zruší most přenášející hluk způsobený kroky.

Novinkou je i přístrojová vložka pro přímou montáž přístrojů modulu 45. Její výhodou je úspora času při montáži a větší počet osazených přístrojů.

Víka kanálu ISO A firma nabízí v provedení se západkami. Oproti verzi se šrouby lze v tomto případě kanál odkrýt bez potřeby odstranění koberce.

Zájemce o komplexní informace odkazujeme na naši novou informační brožuru: UFS – Podlahové systémy. Výběr a systém (obr. 3). Jsou v ní přehledně graficky znázorněny podlahové systémy, uvedeny základní informace, představeny novinky a podrobně popsán každý systém.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz