časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ucelený sortiment svodičů přepětí SALTEK pro montáž na lištu DIN

číslo 4/2005

Ucelený sortiment svodičů přepětí SALTEK pro montáž na lištu DIN

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o.

Český výrobce přepěťových ochran – společnost SALTEK – vyhovuje požadavkům trhu a průběžně doplňuje řadu přepěťových svodičů k montáži na lištu DIN novými výrobky.

Uzavřené jiskřiště s nízkou úrovní ochrany FLP-A35-0.9 (obr. 1) 1. stupně (B) je vhodné zejména pro dodatečnou montáž a do malých rozváděčů, kde je nedostatek místa a kde je třeba do jednoho rozváděče osadit oba první stupně ochrany. Svodič vyhovuje i požadavkům normy PN 3300005 pro montáž před elektroměry, kromě toho nepotřebuje zvláštní předjištění až do jištění přívodu 125 A gL/gG. Svodič obsahuje bezvýfukové jiskřiště, nevyžaduje žádný ochranný prostor a navíc, na rozdíl od konkurenčních výrobků zabírá pouze jednu šířku modulu na jeden pól. Třípólová verze potřebuje na liště DIN šířku pouhých 52 mm. Tento svodič se nejlépe uplatní při ochraně měřicích domků produktovodů, základnových stanic GSM a stanic katodické ochrany. Je vhodný i jako 1. stupeň ochrany nn pro všechny typy objektů až do úrovně třídy I ochrany proti blesku. Jinými slovy, znamená to, že kombinace svodičů FLP-A35-0.9 a SLP-275 nainstalovaná do jednoho rozváděče poskytne plnohodnotnou dvoustupňovou ochranu i těm nejnáročnějším technologiím umístěným na exponovaných místech, např. vysílačům a již zmíněným aplikacím apod.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3. Obr. 5.

Obr. 1. Uzavřené jiskřiště typu FLP-A35-0.9
Obr. 2. Svodiče přepětí FLP-B + C
Obr. 3. Varistorové moduly FLP-B + C VE
Obr. 5. Svodiče třídy D, typ DA-275V/1+1

Kombinované svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí třídy B + C typu FLP-B + C (obr. 2) mají na rozdíl od všech typů jiskřišť nulové následné proudy, a proto ani nezatěžují předjištění, popř. hlavní jištění objektu. Tím, že tyto svodiče v sobě sdružují vlastnosti třídy B, C i D, jsou přímo určeny za hlavní ochranu do rodinných domků. Zde je třeba je doplnit pouze u TV přijímačů 3. stupněm ochrany v podobě adaptérů do zásuvky TV-OVERDRIVE, které kromě svodiče třídy D (3. stupeň) zahrnují také ochranu pro anténní přívod, popř. svodiči typu FAX-OVERDRIVE, určenými k ochraně faxů a počítačů připojených na internet. Uvedené svodiče chrání kromě zásuvky i telefonní linku.

Pro náročnější použití, např. v řadových domcích s hromosvodem, se doporučuje instalovat nový typ kombinovaného svodiče s výměnnými varistorovými moduly typu FLP-B + C VE (obr. 3). Jeho třífázová kombinace svede impulsní proud až 360 kA (8/20 µs). Mimo hlavní rozváděče pro řadové domky je tento kombinovaný svodič vhodný i do podružných rozváděčů vysokých a rozlehlých objektů. Jestliže podružný rozváděč napájí elektrické zařízení umístěné mimo budovu, např. klimatickou jednotku na střeše objektu (obr. 4), světelný panel na fasádě, kamery a jiná zařízení umístěná v zóně bleskové ochrany ZBO 0B (v ochranném prostoru vnější hromosvodní ochrany), osadí se kombinovaným svodičem FLP-B + C VE. Tak se tomuto relativně rizikovému vývodu nn z budovy zajistí dostatečná ochrana i proti případnému úder blesku. Obdobně je řešena situace rozlehlého objektu – např. výrobní haly. Podružný rozváděč v hale vzdálený více než 50 metrů od hlavního rozváděče je třeba opatřit kombinovaným svodičem. Tento rozváděč totiž může být při přímém zásahu blesku vlivem potenciálového spádu podél haly na úplně jiném zemním (ochranném) potenciálu než hlavní rozváděč, a proto může i částečně vyrovnávat bleskový potenciál a svádět částkové bleskové proudy. To by svodič třídy C nemusel vydržet.

Obr. 4.

Obr. 4. Umístění svodiče třídy B + C na vývodu vedení na střechu

K ochraně měřicích obvodů jsou určeny výkonové svodiče třídy C typu SLP-275 VBS, SLP-075 VBS a SLP-130 VBS se sériově zapojeným varistorem, uzavřeným jiskřištěm a s dálkovou signalizací stavu. Svodové proudy svodičů při jmenovitém napětí jsou nulové, a proto vůbec neovlivňují měřený obvod. Je vhodné je zvolit i pro ochranu běžných rozvodů nn v oblastech nadměrné bouřkové aktivity a v regionech s kolísajícím napětím sítě.

Pro 2. stupeň ochrany rozvodů TT je určen čtyřpólový speciální svodič SLP-275/3+1 se zapojením 3 + 1. Znamená to tři výkonové varistory mezi fázemi a nulou a jedno uzavřené výkonové jiskřiště mezi nulou a zemí. Zmíněné zapojení zajišťuje optimální ochranu v podružných rozváděčích TT, ale i specifickou ochranu rozvodů TN, kdy je třeba minimalizovat zejména přepětí mezi fázemi a nulou, tj. tak zvané příčné přepětí, které je většinou reprezentováno spínacími jevy. Proto může být uvedené zapojení preferováno v průmyslu a v technologických traktech administrativních budov. V zapojení svodičů 3 + 1 je zajištěn nulový klidový svodový proud proti zemi.

V mnoha případech projektanty omezovalo předjištění běžných 3. stupňů svodičů (třída D), a to hodnota proudu 16 A. Proto společnost SALTEK vyvinula nové svodiče třídy D s předjištěním až 63 A pro jednofázové sítě (DA-275 V/1+1 – obr. 5) i pro třífázové sítě (DA-275 V/3+1). Použití těchto prvků sníží náklady na ochranu proti přepětí zejména v průmyslových objektech. I u těchto svodičů je možná dálková signalizace stavu varistorových modulů.

Nová řada svodičů třídy D s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem byla doplněna vestavěným kontaktem dálkové signalizace. To zjednodušuje jejich objednávání i montáž. Označení svodičů s vestavěným kontaktem dálkové signalizace je na konci doplněno písmenem „S„ (např. DA-275 DF16 S). Kombinovaný svodič s odrušovacím filtrem zajišťuje bezpečný a bezporuchový provoz elektronických zařízení, potlačuje nejen pulsy s vysokou amplitudou až do úrovně 20 kV, ale i rušení na úrovni jednotek voltů. Výrazně tak lze např. u takto chráněné ústředny (EZS, EPS, MaR, telefonní apod.) nebo u počítače omezit četnost tzv. softwarových selhání, tj. samovolných resetů, ztráty dat, falešných poplachů apod.

Orientovat se při navrhování prvků ochran proti přepětí v jejich nabídce je v poslední době dosti složité. Společnost SALTEK proto zdarma pořádá pravidelná školení a tím umožňuje odborníkům udržovat kontakt se směrem vývoje v ochraně proti přepětí a rušení i v oboru elektromagnetické kompatibility (EMC).