Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Transformace Českého normalizačního institutu

Ing. Milan Holeček, pověřen řízením ČNI,
 
Český normalizační institut (ČNI) bude k 1. lednu 2009 začleněn do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Tento fakt je již široce známou skutečností. Méně znám je komplex změn, které jsou v souvislosti s transformací ČNI připravovány. Jsou jimi priority pomoci podnikatelům, stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), orientované v oblasti distribuce jak na zlepšení dostupnosti norem ČSN pro širokou technickou veřejnost, tak na výrazné zlevnění tištěných ČSN.
 
Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že převedení normalizačních činností do rozpočtové sféry bude znamenat jejich omezení, mělo by tomu být právě naopak, protože ze správního hlediska je ÚNMZ ústředním orgánem.
 

Srozumitelnost a dostupnost norem

V oblasti tvorby norem ČSN je prioritou zlepšení jejich dostupnosti a srozumitelnosti. Zde se jedná zejména o jednotný přístup k technické terminologii a jejímu jednotnému uplatňování a v souvislosti s tím i o zlepšení kvality překladů evropských a mezinárodních norem do českého jazyka.
 
Výrazné zlepšení přístupnosti ČSN by měla zajistit elektronická forma přístupu prostřednictvím internetu každého zájemce o technickou normu. Přístup k ČSN bude umožněn prostřednictvím internetu jak individuálním zájemcům, tak zástupcům průmyslu, vědy a výzkumu i odborným společnostem, sdružením apod. Přístup bude umožněn za jednotně stanovených podmínek k celému fondu platných ČSN s odstupňovaným limitem stránek povolených k tisku.
 
Možnost přístupu ke všem ČSN bude mít pro uživatele jeden podstatný efekt, kterým je dostupnost nejen k normám z oblasti jeho zájmu, ale i ke všem souvisejícím a citovaným normativním dokumentům. Téměř každá ČSN se odkazuje na řadu souvisejících norem, které v mnoha případech nemusí být zatříděny ve stejném oboru. Z tohoto pohledu je velmi významná možnost komplexního přístupu k normám všeobecného a průřezového charakteru, a to včetně norem z oblasti systémů managementu kvality, technické dokumentace, terminologie, geometrické specifikace produktů, veličin a jednotek atd.
 

Dostupnost tištěných technických norem by měla být zlepšena dvěma významnými faktory: jednak snížením ceny až o 50 % (v závislosti na počtu stran), jednak jejich distribucí širším okruhem subjektů, kterým budou jejich tisk a distribuce umožněny.

 

Tvorba norem

Podmínkou úspěšné realizace změn je i zcela nová koncepce rozvoje systémů IT, které by měly do budoucna usnadnit zpracování norem a přístup veřejnosti k normotvorným dokumentům.
 
Nová metodika řešení normalizačních úkolů upravuje postup tak, aby byl pokud možno zajištěn soulad požadavků průmyslu i malých a středních podniků na jedné straně a státní správy na straně druhé.
 
Nový proces tvorby norem zahrnuje řešení úkolů plánu technické normalizace (PTN) od schválení nové práce na úrovni národní, evropské nebo mezinárodní až po vydání ČSN. Organizační změny vytvářejí předpoklady preference takových zpracovatelů řešení úkolů PTN, kteří budou schopni zabezpečovat normalizační činnosti oborově v co nejširším rozsahu. Takovými zpracovateli budou s největší pravděpodobností právnické osoby, se kterými bude uzavřena smlouva o spolupráci, a které budou označeny již zažitým názvem obdobných subjektů ze současnosti – Centrum technické normalizace (CTN).
 

Technické normalizační komise

Technické normalizační komise (TNK) nadále zůstanou odbornými poradními orgány národní normalizační organizace. Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku technické normalizace ve vymezeném rozsahu jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat národní normalizační organizaci příslušná řešení.
 
Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových sfér společnosti na dosažení vzájemně prospěšných řešení normalizačních úkolů a problémů s nimi spojených, a to formou účasti pověřených zástupců příslušných orgánů, organizací a podnikatelů – právnických a fyzických osob.
 

Normy a trh

Usnadnění přístupu k technické normalizaci pro všechny zainteresované subjekty, zejména pro malé a střední podnikatele, pro uživatele/spotřebitele a výzkumné pracovníky, včetně usnadnění přístupu k normám pro střední i vysoké školy, by mělo být významným impulzem k používání technických norem. Jsou to sice dokumenty doporučené, avšak založené na společných výsledcích vědy, techniky a praxe. Jsou zaměřeny na dosažení optimálního společenského prospěchu, a záleží tedy jen na účastnících trhu, jak technické normy vnímají a jak je uplatňují v návrhu a vývoji svých produktů.
(redakčně zkráceno, mezititulky redakce Elektro)