časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 4)

číslo 12/2006

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 4)

Dalibor Šalanský, člen ILPC, LUMA Plus, s. r. o.,
Jan Hájek, organizační složka Praha, DEHN + SÖHNE GmbH + CO. KG.

Parkoviště a bazény na střechách budov

V poslední době se lze často setkat s požadavky investorů na umístění parkovišť, bazénů, ale i třeba zahrádek s posezením na střechy objektů. Tyto architektonické návrhy jsou mnohdy realizovány v hustě zastavěných oblastech měst z důvodu úspory ploch. Z hlediska ochrany objektu a především osob před bleskem je třeba se zvlášť důkladně zaměřit na vnější jímací soustavu.

Příklady instalace jímací soustavy střechy využité jako parkoviště

První varianta:
Holá střecha s atikou a masivním kovovým zábradlím, zřízeným pro automobily nebo lidi jako ochrana před přepadnutím ze střechy. Na střeše není instalováno osvětlení, dohledový kamerový systém ani jiná elektronická zařízení. Tato jednoduchá varianta nebývá příliš častá, ale vyskytuje se.

Obr. 1.

Obr. 1. Pospojování na uzemňovací soustavu; 1 – kovový kryt atiky, 2 – ocelové armovací pruty, 3 – mřížové vedení překrývající armování, 4 – připojení jímacího vedení, 5 – vnitřní ekvipotenciální vyrovnání, 6 – bleskově odolné připojení na armování, 7 – spojené armování, 8 – okružní zemnič, 9 – základový zemnič

Řešení jímací soustavy: S přihlédnutím k zařazení objektu do příslušné třídy ochrany před bleskem (LPL – Lightning Protection Level) je třeba odpovídajícím způsobem zajistit velikost ok mřížové soustavy. Pro LPL II to musí být oka alespoň 10 × 10 m. U větších střech toho lze těžko docílit zřízením klasické jímací soustavy, ale je lepší využít armovací pruty betonových střech. Jestliže je celá budova konstruována ze železobetonu, využije se i armování nosných stěn. Pospojováním všech kovových hmot v betonu (obr. 1) a zároveň zábradlí, popř. kovových atik na střeše, je možné dosáhnout nejlepších výsledků v ochraně před bleskem. Vodivým pospojováním (svorkami nebo svařením) se vytvoří Faradayova klec s velkým počtem svodů umístěných velmi blízko sebe. Bleskový proud se rozdělí mezi stovky svodů a kromě toho se značně utlumí elektromagnetické pole. Předpokladem je zároveň kvalitní pospojování na uzemňovací soustavu. Za náhodný jímač na střeše objektu slouží masivní zábradlí (u parkovišť je předpoklad silnostěnných kovových trubek schopných odolat přímému úderu blesku), popř. lze v rozích a symetricky po obvodu vztyčit malé pomocné jímače z drátu odpovídajícího průřezu. Při pospojování je třeba dbát na kvalitní vodivé spoje, tj. odstranit ze styčných ploch barvu nebo jinou korozivzdornou úpravu.

Tip 1: Obvod střechy a svody jsou tedy vyřešeny. Jak si ale poradit s mřížovou soustavou? Před konečnou úpravou střechy je třeba vhodně rozmístit a pečlivě spojit s armováním střechy pomocné jímače ve tvaru hříbku (obr. 2). Po zalití betonem vyčnívají z plochy pouze kovové hlavy těchto jímačů, které mohou snést i přejetí automobilem. Tímto opatřením se zabrání propálení nebo mechanickému poškození střechy v případě, že blesk udeří mimo obvodové zábradlí do plochy parkoviště.

Obr. 2.

Obr. 2. Pomocný jímač ve tvaru hříbku pro zapuštění do plochy střešního parkoviště
Obr. 3. Ochrana lidí a aut před přímým úderem blesku

Trik 1: Všechny osoby a automobily na střeše jsou při bouřce ohroženy přímým úderem blesku. Je tedy třeba upozornit majitele parkoviště na zapracování příkazu do provozních podmínek objektu, který zakazuje pohyb osob na střeše při bouřce (popř. jen na vlastní nebezpečí), a dále na možnost poškození automobilu při úderu blesku.

Druhá varianta:
Holá střecha s atikou a masivním kovovým zábradlím, zřízeným pro automobily nebo lidi jako ochrana před přepadnutím ze střechy. Na střeše je instalováno osvětlení, dohledový kamerový systém, popř. jiná elektronická zařízení. Tato varianta je v současnosti nejrozšířenější.

První řešení: Je možné využít shodná opatření jako u první varianty se všemi riziky s ní spojenými. Je důležité instalovat v místě vstupu vodičů napájení svítidel, popř. signálu, a napájení videokamer pod střechu objektu vhodné svodiče bleskových proudů. V tomto případě se vyplatí vyvést veškerou kabeláž na střechu z jednoho bodu. Upozornění: Nosné sloupy osvětlení, kamer, antén atd. nemusí být vyrobeny z materiálu dostatečné tloušťky, jenž je schopen „přijmout„ úder blesku. Je proto třeba vybavit stožáry pomocnými jímači pro zabránění poškození.

Druhé řešení: Vytvoření mřížové jímací soustavy umístěné nad střechou. Pro základ takové jímací soustavy je možné použít prvky DEHNiso Combi. Tyto stožáry se symetricky rozmístí po střeše budovy; pro uchycení lze využít sloupy osvětlení a obvodové zábradlí. Sloupy se mezi sebou propojí hliníkovým lanem a přes výložníky se napojí na svody (třeba i armování budovy). Opět zde platí podmínka, že v případě železobetonové střechy musí být veškeré armování vodivě spojeno. Místem hlavního vyrovnání potenciálů se stává rovina střechy. Obr. 3. Takto konstruovaná jímací soustava spolehlivě ochraňuje lidi a auta před přímým úderem blesku (obr. 3). Vzhledem k tomu, že svody jsou na střeše vedeny v dostatečné vzdálenosti od sloupů osvětlení, nemůže dojít k přeskoku blesku na sloup a dále na člověka stojícího poblíž. Kabely od osvětlení a jiných zařízení procházejí v místě zaústění do budovy těsně okolo jímací soustavy (armování střechy, oplechování atiky, popř. kovové zábradlí), proto je nutné vybavit je i v tomto případě vhodnými svodiči bleskových proudů v místě vstupu ze střechy do objektu. Koncová zařízení, která jsou umístěna na střeše a jsou v ochranném prostoru jímací soustavy (videokamery nebo jiná zařízení), je vhodné ochránit svodiči přepětí instalovanými co nejblíže k těmto zařízením. Bude-li jímací soustava takto konstruována, je třeba rozmístit pomocné jímače tak, aby veškerá elektronika byla v ochranném prostoru těchto jímačů.

Třetí řešení: Řešení za pomoci oddálených hromosvodů, kdy svody jsou vedeny vodiči HVI až k zemi. Toto řešení je z hlediska ochrany před bleskem nejkvalitnější, ovšem i nejnákladnější.

Postup: Na střeše je třeba vztyčit stožáry DEHNiso Combi a propojit je lany stejně jako v předchozím případě. Pro svody u obvodových stožárů budou použity vodiče HVI (High Voltage Isolation, vysokonapěťová izolace), tažené až k uzemňovací soustavě. Princip vodičů HVI je dostatečně znám, lze snad jen připomenout, že při splnění přesných technických podmínek nemůže dojít k přeskoku části bleskového proudu z vodiče HVI na jiné kovové zařízení. Tímto opatřením lze na střeše získat absolutně bezpečný prostor, kde nejsou lidé ani technická zařízení ohroženi bleskem. Důležitá je opět podmínka pospojování armování stropu a stěn a jejich napojení na uzemňovací soustavu (vyrovnání potenciálů). V tomto případě však armování nefunguje jako jímací vedení, ale pouze jako stínění. Podmínkou tohoto řešení je dostatečný počet svodů symetricky rozmístěných po obvodu tak, aby vypočtená dostatečná vzdálenost s nepřesáhla 75 cm. Veškerá elektronická zařízení na střeše (v ochranném prostoru jímací soustavy) je třeba vybavit vhodnými svodiči přepětí, rovněž tak i podružné rozváděče uvnitř budovy, ze kterých jsou tato zařízení napájena. To je ale v současné době již samozřejmost.

Obr. 4.

Bazény na střeše
Druhé a třetí řešení druhé varianty lze aplikovat i na bazény umístěné na střeše. Ty by v každém případě měly být v ochranném prostoru jímací soustavy. Voda v bazénu bývá ošetřena různými solemi apod., a tvoří tak poměrně kvalitní jímač. Názor, že v bouřce se pravděpodobně nikdo koupat nebude, zde neobstojí. Období letních bouřek bývá nevyzpytatelné a takzvaný „blesk z čistého nebe„ není výmyslem, ale faktem doloženým skutečnými případy.

Prostory s volným pohybem osob na střechách objektů jsou vymožeností poslední doby, ovšem z hlediska ochrany před bleskem je třeba se na ně důsledně zaměřit. Vždyť právě střecha objektu je místem, kde nejčastěji dochází k zásahu bleskem.

DEHN + SÖHNE
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz