časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Synchronizační přístroje Iskra – tradice, kvalita, spolehlivost

|

číslo 6/2006

Synchronizační přístroje Iskra – tradice, kvalita, spolehlivost

Ing. Ladislav Julínek, GHV Trading, spol. s r. o.

Slovinská firma Iskra je tradičním výrobcem rozváděčových měřicích přístrojů. Byla založena v roce 1947 a již od samého počátku se zaměřila na vysokou kvalitu a spolehlivost nejčastěji používaných elektromagnetických a magnetoelektrických přístrojů. V současné době firma vyrábí a úspěšně dodává široký sortiment analogových ampérmetrů, voltmetrů, fázoměrů, wattmetrů a dalších speciálních produktů, jako jsou např. synchronizační přístroje. Trend zaměřený na kvalitu a spolehlivost, nastolený již při zahájení výroby, pokračuje i v současnosti. Velká pozornost je věnována inovacím, jejichž cílem je potenciálním zákazníkům nabídnout pokrokovost a vysokou užitnou hodnotu přístrojů. Dokladem intenzivního inovačního úsilí výrobce je rozsáhlá rekonstrukce synchronizačních přístrojů. Původní elektromechanické přístroje byly nahrazeny přístroji s mikroprocesory, které mají mnoho přídavných funkcí a lze je použít jak pro ruční, tak pro poloautomatickou synchronizaci.

Popis

Synchroskopy SQ 0204 a SQ 0214 jsou synchronizační zařízení pracující na bázi mikroprocesoru. Používají se pro měření fázové diference sběrnice (sítě) a generátoru a lze je použít jak pro ruční, tak pro poloautomatickou synchronizaci. Stupnice obou těchto typů přístrojů tvoří dvacet čtyři signalizačních diod LED uspořádaných do kruhu, které indikují okamžitou fázovou diferenci (obr. přístroje SQ 0204 s jednodušší variantou stupnice, tj. jen se signalizačními diodami LED, zde není uveden). Stupnice přístroje SQ 0214 (obr. 1) navíc obsahuje displej LCD, který zobrazuje napětí generátoru UGEN, napětí sběrnice UBB, obě frekvence fGEN a fBB nebo Dj. Součástí tohoto přístroje je tedy i dvojitý voltmetr a dvojitý kmitočtoměr, které patří do obvyklé výbavy synchronizačních souprav.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístroj SQ 0214 se stupnicí LED a displejem LCD

Funkce signalizačních diod

Červené diody ukazují okamžitou fázovou diferenci s rozlišením 20°. V oblasti synchronizačního rozsahu ±15° je rozlišovací schopnost zelených diod větší, a to 5°. Během normálního provozu svítí pouze jedna signalizační dioda. Pohyb světla signalizačních diod ve směru hodinových ručiček (+) ukazuje, že frekvence generátoru fGEN je vyšší než frekvence sběrnice fBB a naopak. Kdyby byla diference frekvencí větší než 3 Hz, byl by pohyb světla příliš rychlý. Tento stav ukazují tři blikající diody vlevo nebo vpravo. Není-li přítomno napětí UGEN nebo UBB nebo je jedno z nich menší o více než 70 % oproti druhému, začnou blikat tři signalizační diody na kruhu dole a jedna z diod označená UGEN nebo UBB nesvítí. Signalizační dioda LED označená DU upozorňuje na překročení přednastavené hodnoty napěťové diference (UGEN, UBB). Signalizační dioda LED označená SYNC indikuje splnění synchronizačních podmínek a aktivaci synchronizačního relé.

Funkce

Analogově-digitální převodník (A/D), který je součástí mikroprocesoru, vzorkuje napětí sběrnice a napětí generátoru. Obě napětí jsou galvanicky oddělena měřicími transformátory. Výsledkem mikroprocesorové měřicí metody je výpočet obou napětí, frekvence a fázové diference UGEN a UBB. Rozsvícená dioda LED signalizuje aktuální fázovou diferenci od 0° (horní poloha) do ±180° (dolní poloha).

Nastavení synchronizačních podmínek

Synchronizační podmínky se nastavují třemi potenciometry umístěnými na zadní straně přístroje. Těmito podmínkami jsou:

  • fázová diference Dj,
  • napěťová diference DU,
  • zpožděné sepnutí synchronizačního relé (funkce DELAY).
Obr. 2.

Obr. 2. Zadní strana přístrojů SQ 0204 a SQ 0214; 1 – potenciometr pro nastavení časového okna, tj. doby, po kterou musí být splněny synchronizační podmínky pro DU a Dj, 2 – konektorová zásuvka, výstup signálu STATUS, 3 – konektorová zásuvka, výstup synchronizačního relé, 4 – potenciometr pro nastavení, fázové diference UGEN a UBB (ve stupních), 5 – potenciometr pro nastavení napěťové diference UGEN a UBB (v % UN), 6 – konektorové zásuvky pro připojení vstupního napětí UGEN a UBB, 7 – schéma připojení

Synchronizační podmínky jsou splněny, je-li fázová i napěťová diference UGEN a UBB v nastaveném rozmezí po dobu zvoleného zpoždění sepnutí relé.

Synchronizační relé, které je ve funkci akčního členu, sepne při splnění synchronizačních podmínek. Dioda LED označující splnění těchto podmínek se rozsvítí. Dobu sepnutí relé lze nastavit na 100 či 300 ms nebo v rozsahu 100 až 1 000 ms.

Test spolehlivosti

Stavové podmínky výstupu jsou použity pro test spolehlivosti mikroprocesoru (STATUS). Při jeho nesprávné funkci se změní výstupní impedance (malá impedance se změní na velkou) a rozsvítí se signalizační dioda. Tato funkce je k dispozici na přání jako zvláštní provedení.

Zadní strana přístrojů

Na zadní straně přístrojů (obr. 2) jsou umístěny potenciometry pro nastavení synchronizačních podmínek, konektory GEN a BUS (napěťové vstupy z generátoru a sběrnice), konektor SYNC (výstup synchronizačního relé) a konektor STATUS (test spolehlivosti mikroprocesoru).

Další informace a návod k obsluze s podrobným popisem synchronizačních režimů a úplnými technickými údaji mohou zájemci získat u pracovníků firmy GHV Trading spol. s r. o., která zastupuje firmu Iskra na českém a slovenském trhu, na adrese:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532–4
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz