časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Svorky pro izolované venkovní vedení nízkého napětí

|

Elektro 7-8/2001

Doc. Ing. Vladimír Tichý, CSc., Ing. Ján Zgut, Ing. Jiří Bayer,
TYCO Electronics, Divize silnoproudé elektrotechniky

Svorky pro izolované venkovní vedení nízkého napětí

V poslední době se v České republice i ve Slovenské republice značně rozšiřuje použití nízkonapěťových sítí provedených pomocí svazkových izolovaných vodičů. Tato vedení bývají označována zkratkou LV ABC (Low Voltage Aerial Bundled Cables). Hlavní typy dnes používaných systémů využívajících izolované vodiče jsou uvedeny na obr. 1a až 1c.

a) „samonosný“ systém – čtyři XLPE nebo PE izolované vodiče s hliníkovými jádry stejného průřezu;

b) „francouzský“ systém – tři fázové hliníkové vodiče izolované zesítěným polyetylenem XLPE a nosný střední (nulový) vodič ze slitiny hliníku (Al, Si, Mg), taktéž izolovaný XLPE. Pro průřezy nad 70 mm2 bývá jádro nosného vodiče menšího průřezu než jádra fázových vodičů;

c) „finský“ systém – od francouzského se liší pouze holým – tedy neizolovaným – středním vodičem.

Obr. 1.

Podle požadavků odběratelů bývají tyto systémy doplněny izolovanými vodiči (s měděným nebo hliníkovým jádrem) pro veřejné osvětlení, popř. optickými kabely. Všechny vodiče jsou stočeny do svazku. Vlastnosti izolovaných vodičů pro venkovní vedení nn předepisuje evropská harmonizovaná norma HD 626. Vedení LV ABC mají oproti vedením z holých vodičů množství výhod (nízká reaktance, zvýšená spolehlivost provozu, několikanásobně nižší poruchovost, zvýšená bezpečnost při haváriích, snížené provozní náklady, jednodušší montáž atd.). Za předpokladu, že je k dispozici vhodný spojovací a ukončovací materiál, včetně příslušného nářadí, je možné montovat odbočky z tohoto vedení pod napětím.

V tomto příspěvku představujeme zejména moderní spojovací, ukončovací, odbočkové, kotevní a nosné svorky, vhodné pro všechny uvedené přenosové systémy.

Izolované propichovací svorky
Firma Tyco Electronics, Divize silnoproudé elektrotechniky, sdružuje několik výrobců příslušenství pro uváděný typ sítí. Na obr. 2 jsou znázorněny moderní spojovací, ukončovací, odbočkové, kotevní a nosné svorky, vhodné pro všechny zmíněné přenosové systémy. Princip fungování propichovací svorky SIMEL je znázorněn na obr. 3. Všechny živé části svorek SIMEL jsou izolovány, což umožňuje montáž pod napětím a zároveň zajišťuje i jejich vodotěsnost, odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům. Jádra vodičů se propojí utahováním šroubu (popř. dvou šroubů, podle typu svorky) s trhací hlavou. Při utahování šroubu nejprve čelisti svorky propíchnou izolaci, dalším utahováním vytvoří dokonale vodivé propojení jader vodičů. Použití šroubu s trhací hlavou je výhodné především proto, že pro montáž nevyžaduje momentový klíč. Prostor v oblasti čelistí svorky je vyplněn kontaktní vazelínou.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Propichovací svorky se vyrábějí v různých variantách a pro různé aplikace, jako je např. svorka pro jednu nebo dvě odbočky, pro odbočení závěsného kabelu, pro připojení izolovaných vodičů k holým vodičům, k připojení veřejného osvětlení, na připojení zkratovací soupravy, měření apod.

Na dalších obrázcích jsou uvedeny příklady některých typů propichovacích svorek. Na obr. 4 je znázorněna propichovací svorka pro spojení lana AlFe holého vedení s jádrem izolovaného vodiče (AES). Na obr. 5 a obr. 6 jsou zobrazeny různé typy odbočkových svorek SIMEL a HELLSTERN. Těmito svorkami jsou uspokojeny požadavky zákazníků s těmi nejvyššími technickými požadavky (svorky SIMEL) i zákazníků dávajících přednost co nejlepšímu poměru ceny k výkonu (svorky HELLSTERN).

Obr. 5. Obr. 6.

Na obr. 7 je zobrazena velmi kompaktní odbočková svorka pro připojení tělesa veřejného osvětlení z průběžného vodiče o průřezu 16 až 95 mm2 Al na izolovaný vodič 1,5 až 10 mm2 Cu.

Propichovací svorky jsou určeny pro jednorázové použití. Demontáž svorek je sice možná, avšak po odstranění svorky je třeba obnovit vodotěsnost (celistvost izolace) vodičů vedení.

Zmíněné svorky jsou vhodné nejen pro hliníková a měděná jádra izolovaných vodičů, ale také pro jádra holých vodičů. V současné době se připravuje evropská harmonizovaná norma pro tyto propichovací svorky. Výrobce Tyco Electronics zkouší svorky SIMEL a HELLSTERN podle francouzských norem odsouhlasených EdF (Electricity de France), popř. podle německých norem DIN. Svorky jsou ve zkouškách podle těchto norem podrobovány testům mrazuvzdornosti, tahového namáhání, napěťovým zkouškám ve vodě střídavým napětím 6 kV (svorky SIMEL), popř. na vzduchu střídavým napětím 4 kV (svorky HELLSTERN), zkouškám odolnosti vůči povětrnostním vlivům a záření UV. Je také testována jejich odolnost vůči korozi (ve slané mlze, v atmosféře SO2 s vlhkostí) a elektrickému stárnutí proudovými cykly.

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Izolované spojovače a kabelová oka
Na obr. 8 je zobrazen izolovaný spojovač, který se používá na přímé spojení jader žil izolovaných vodičů (spojení žíly LV ABC se žílou LV ABC). Izolovaný spojovač je opatřen izolací ze zesíleného polyetylenu, jejíž konce jsou opatřeny těsnicími uzávěry. Tyto spojovače se montují lisovacím nářadím s čelistmi tvaru pravidelného šestiúhelníku.

Na dalších obrázcích jsou představena izolovaná kabelová oka. Konstrukce kabelové strany ok je stejná jako u spojovačů. Na obr. 9 je zobrazeno izolované hliníkové kabelové oko, na obr. 10 izolované dvojkovové kabelové oko k připojení na měděnou přípojnici nebo na svorky přístrojů. Izolované spojovače a kabelová oka jsou zkoušeny podle norem NFC a ESI.

Kotevní a nosné svorky
Jak už bylo uvedeno, sítě nn provedené izolovanými vodiči mají v porovnání se sítěmi nn provedenými holými vodiči mnohé výhody. Jednodušší montáž je jednou z nich. Odpadá instalace roubíkových izolátorů, tahání svazkových vodičů je velmi rychlé, je zjednodušena montáž přípojek, které lze navíc montovat pod napětím, tj. bez přerušení dodávky pro ostatní odběratele, používají se kratší sloupy a je zjednodušen souběh vedení na společných podpěrných bodech. Vedení se svazkovými izolovanými vodiči však vyžadují spolehlivé armatury, ať nosné nebo kotevní.

Obr. 10. Obr. 11. Obr. 12.

Kotevní svorky
Kotevní svorky slouží k ukotvení izolovaného venkovního vedení na sloupy, stožáry nebo i na stěny budov. Konstrukční uspořádání těchto svorek zabraňuje vyklouznutí vodiče ze svorky. Kotevní svorka pro čtyřžilový svazek izolovaných vodičů (samonosný systém) je ukázána na obr. 11. Tato svorka se dodává se dvěma délkami ramene a ve variantách s výkyvným nebo pevným ramenem. Na obr. 12 je vyobrazena jednoduchá kotevní svorka určená k uchycení nosného vodiče „francouzského“ typu izolovaného svazku. Na obr. 13 je dvojitá kotevní svorka, která se použije v případě, že úhel vedení je menší než 130°. Místo ukotvení samonosného svazku nebo nosného vodiče je od kovových částí svorky odizolováno polymerovým materiálem s vynikající pevností, který odolává nízkým teplotám, záření UV a povětrnostním vlivům. Zdařilou konstrukcí jsou i klínové kotevní odbočkové svorky pro samonosný kabel či svazkové izolované vedení odběratelské přípojky, které vynikají snadnou montáží a opakovatelností použití (obr. 14). Kotevní svorky jsou zkoušeny pro samonosné svazky podle normy ESI 43-13 a pro francouzský systém podle normy NFC 33041.

Nosné svorky
Při montáži na sloupech se používají nosné svorky k zavěšení, ať už celého samonosného svazku izolovaných vodičů (obr. 15) nebo k zavěšení svazku francouzského systému za nosný vodič (obr. 16). Kovové části svorek jsou izolovány od zavěšených vodičů izolačním materiálem, který odolává nízkým teplotám, záření UV a povětrnostním vlivům. Nosné svorky v podobě samonosných svazků jsou zkoušeny podobně jako kotevní svorky podle normy ESI 43-14 a francouzský systém je testován podle normy NFC 33040.

Obr. 13. Obr. 14. Obr. 15.

Mimo svorek uvedených v tomto článku jsou vyráběny další typy svorek, např. pro uchycení izolovaných nn vodičů na stěny budov nebo ke kotvení, popř. k zavěšení přípojkových vedení. Rovněž je také k dispozici široký sortiment kovových armatur.

Spojovací prvky a armatury jsou vyvinuty pro všechna možná použití v elektrických sítích. Široký rozsah výrobků zahrnuje spojovací prvky pro nn, vn a vvn kabelové a venkovní sítě i rozvodny, uzemnění, drážní rozvody, nízkonapěťové průmyslové aplikace a venkovní optovláknové sítě.

Obr. 15.

Sortiment spojovacích prvků a armatur zahrnuje:

  • šroubové spojovače a svorky,
  • svorky propichující izolaci,
  • spojovače a lisovací oka,
  • spojovače a oka s trhacími šrouby,
  • spojovače založené na klínové přítlačné technologii,
  • armatury spirálové, odlévané a lisované,
  • prvky řídící pohyb vodičů.

Uvedené spojovací prvky a armatury jsou konstruovány a vyráběny v prvotřídní kvalitě a s důrazem na uživatelsky přijatelná hlediska. Konstrukce, zkoušení a výroba prvků jsou zajištěny po konzultacích s techniky, odborníky rozvodných podniků a pracovníky z provozu.

V oboru rozvodů kabelových a venkovních sítí a na to navazujících technologií spojovacích prvků a armatur jsou ve společnosti Tyco Electronics zastoupeny firmy AMP, Dulmison, Hellstern, Raychem a Simel.

Podrobnější informace o příslušenství na izolovaná vedení nn zájemcům poskytnou odborníci v kanceláři firmy na adrese:

Tyco Electronics
Divize silnoproud
pro Českou republiku
Novodvorská 82
140 00 Praha 4
tel.: 02/41 00 11 02 až 3
fax: 02/47 27 186
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com