časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Svodiče přepětí DEHN + SÖHNE schválené Českým Telecomem

číslo 4/2005

Svodiče přepětí DEHN + SÖHNE schválené Českým Telecomem

Telekomunikační vedení spolu s napájecí sítí nn patří k nejdůležitějším inženýrským sítím. Nejen pro soukromé, ale i pro státní firmy jsou v současné době důležitá plně funkční telekomunikační rozhraní. Nefunkčnost těchto zařízení staví uživatele před složitý problém. Výsledkem případných škod na telekomunikačních zařízeních způsobených přepětím je ztráta firemního image. Uživateli krátkodobě vznikají vysoké ztráty způsobené výpadky komunikace, protože nejsou plněny smlouvy nebo firemní data mohou být aktualizována jen místně, bez možnosti vnější komunikace.
V koncepci ochrany před bleskem a přepětím jde nejen o ochranu hardwaru, nýbrž také o permanentní připravenost důležitých komunikačních vedení přes síť Českého Telecomu. Ze statistiky pojišťovacích společností je zřejmé, že škody způsobené bleskem a přepětím tvoří asi 40 % všech škod. Přepětí vzniká přímými nebo vzdálenými údery blesku. Přepětí vzniklá přímými údery blesku do budov mají ničivější důsledky, ale nejsou tak častá. Telekomunikační vedení, stejně jako síť nn pokrývají plochu několika kilometrů čtverečních. Takto rozsáhlá síť je náchylná nejen k šíření přímých úderů blesku (galvanická vazba), ale také na indukovaná přepětí (indukční a kapacitní vazba).

Ochrana před přepětím

Bezpečný způsob ochrany budov a zařízení před účinky bleskového proudu zajistí plně funkční vnější (hromosvod, uzemnění, vyrovnání potenciálu) a vnitřní ochrana (vyrovnání potenciálů, uzemnění, stínění, přepěťové ochrany pro telekomunikační síť a síť nn). Bude-li se postupovat podle současných evropských norem nebo podle připravovaných nových norem IEC/EN 62305, stále to bude koncepce zón bleskové ochrany (LPZ), která je založena na rozdělení prostorů do jednotlivých zón. Tyto zóny charakterizují velikost rušivých vlivů způsobených bleskovými výboji.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Ochrana před bleskem a přepětím pro telekomunikace rozhraní ISDN – základní připojení kanceláře v objektu
Obr. 2. Ochrana před bleskem a přepětím pro telekomunikace rozhraní ADSL – základní připojení kanceláře v objektu

V případě telefonního vedení to zname­ná, že by měly být instalovány na přechodu z vnějšího (zóna LPZ 0A nebo LPZ 0B) do vnitřního prostoru (zóna LPZ 1) instalovány svodiče bleskového proudu (vlna 10/350 µs) nebo kombinované svodiče (Blitzductor BCT MOD BD 110). Tímto opatřením je svedena část bleskového proudu do uzemňovací soustavy (obr. 1 a obr. 2). Další smysluplné umístění svodiče přepětí (vlna 8/20 µs) (např. DSM, ISDN-Protector atd.) je na přechodu rozhraní zón LPZ 1/2 nebo 2/3 v těsné blízkosti chráněného zařízení. Toto opatření je potřebné z důvodů indukovaných přepětí v přívodních telekomunikačních vedeních. Stejný postup při navrhování přepěťových ochran platí i pro sítě nn. Pro správnou funkci svodičů přepětí v telekomunikačních obvodech, datových obvodech a v sítích nn je důležité instalovat jedno místní vyrovnání pro všechny tyto sítě. V praxi to znamená použít samostatný vodič PE a spojit ho se všemi svody přepěťových ochran. Vodič PE je dimenzován podle příslušných norem a je připojen na hlavní ekvipotenciální přípojnici objektu.

Obr. 4.

Obr. 4. Zásuvkový adaptér ISDN-ProtectorCZ

V roce 2003 byly v rámci standardizační listiny Českým Telecomem schváleny následující přístroje.

1. Blitzductor BCT MOD BD 110 (obr. 3)

Jde o kombinovaný svodič bleskového proudu, který je osazen na rozhraní Uk0, v provedení dvoupólové řadové svorky. Dvoudílnou konstrukci tvoří základní díl (919 506) a zásuvný ochranný modul.

Ochranný modul má tyto parametry:

 • jmenovité napětí: 110 V AC,
 • zkušební impulsní proud (10/350 µs): 5 kA,
 • ochranná úroveň při isn: < 300 V.

2. ISDN-Protector CZ

Jedná se o zásuvkový adaptér s kombinovanou přepěťovou ochranou silového a datového rozhraní S0. Přístroj je vybaven dvěma zdířkami RJ 45 s propojovacím kabelem délky 3 m a optickou signalizací provozu a poruchy (obr. 4).

Přepěťová ochrana má tyto parametry:

 • jmenovité napětí UN: 230 V/50 Hz,
 • jmenovitý proud IN: 16 A,
 • jmenovitý impulsní proud (8/20 µs): 5 kA,
 • ochranná úroveň Up (síť nn): < 1,25 kV,
 • ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6kV.

3. Fax-Protector RJ 11 CZ

Je to zásuvkový adaptér s kombinovanou přepěťovou ochranou silového a datového rozhraní S0. Je vybaven dvěma zdířkami RJ 11 s propojovacím kabelem délky 3 m a optickou signalizací provozu a poruchy.

Obr. 3. Obr. 5. Obr. 6.

Obr. 3. Svodič bleskového proudu Blitzductor BCT MOD BD 110
Obr. 5. Svodič přepětí DSM ISDN SK
Obr. 6. Svodič přepětí DLI ISDN I

Přepěťová ochrana má tyto parametry:

 • jmenovité napětí UN: 230 V/50 Hz,
 • jmenovitý proud IN: 16 A,
 • jmenovitý impulsní proud (8/20 µs): 5 kA,
 • ochranná úroveň Up (síť nn): < 1,25 kV
 • ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kW.

4. DSM ISDN SK a DSM TC 2 SK

Svodiče přepětí jsou určeny pro ochranu datového rozhraní S0. Moduly je možné namontovat do instalačních krabic za běžnou zásuvku (obr. 5).

Obr. 7.

Obr. 7. Svodič přepětí DPL 1 F ARD 110

Přepěťové ochrany mají tyto parametry:

 • jmenovitý impulsní proud (8/20 µs): 5 kA/žíla,
 • ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV.

5. DLI ISDN I a DLI TC 2 SK

Svodiče přepětí jsou určeny pro ochranu datového rozhraní S0 (osazení konektory RJ 45). Moduly lze přizpůsobit montáži na zeď (obr. 6).

Přepěťové ochrany mají tyto parametry:

 • jmenovitý impulsní proud (8/20 µs): 2,5 kA/žíla,
 • ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV

6. DPL 1 F ARD 110

Svodič přepětí je určen do rozpojovacích pásků zářezových svorkovnic LSA (instalace na datové rozhraní S0) – obr. 7.

Obr. 8.

Obr. 8. Rozpojovací pásek TL 2 10 DA LSA

Přepěťová ochrana má tyto parametry:

 • jmenovité napětí: 110 V AC,
 • max. impulsní proud (8/20 µs): 10 kA,
 • ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV.

7. TL 2 10 DA LSA

Jedná se o rozpojovací pásek (obr. 8).

Pracovníci zastoupení firmy DEHN + SÖHNE pořádají pro projektanty, techniky, revizní techniky a ostatní uživatele bezplatná školení nejen o připravované normalizaci, ale také o správných postupech při návrhu ochrany před bleskem a přepětím i o výrobcích firmy DEHN + SÖHNE. Tato školení je možné po vzájemné dohodě uskutečnit na celém území České republiky.

Informace o dalších výrobcích DEHN + SÖHNE zájemci získají na: www.dehn.cz, e-mail: info@dehn.cz, tel.: 222 560 104, tel./fax.: 222 562 424, popř. je lze na vyžádání zaslat.