Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2019 vyšlo
tiskem 26. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 26. 7. 2019. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Kaufland v Blansku nabízí rychlodobíjecí stanici pro elektromobily Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, která nabízí rychlé dobíjení pro elektromobily, je…

Viceprezidentem asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS, a.s., Zbyněk Boldiš Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., byl zvolen do funkce viceprezidenta…

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Světové hodnoty společnosti LAPP GROUP

Rozhovor s ředitelem společností
LAPP KABEL s. r. o. a LAPP SLOVENSKO, s. r. o., Ing. M. Wdowyczynem, MBA
 
Jakými produktovými okruhy se dá vyme­zit výrobní nabídka LAPP GROUP?
Celosvětově operující skupina LAPP GROUP, jejíž součástí je i česká pobočka LAPP KABEL s. r. o. vyrábí a dodává do průmyslu velmi široké portfolio produktů: kabely a kabe­lové příslušenství, průmyslové konektory, kom­ponenty pro automatizaci a systémová řešení.
 
Jedním z pilířů naší střednědobé strategie je organický a kvalifikovaný růst s podporou našich hlavních značek a se zaměřením na nové výrobky v našich zákaznických segmen­tech. Značkovou vlajkovou lodí jsou ovládací a připojovací kabely ÖLFLEX®, pevnou sou­částí datové kabely UNITRONIC®, optické kabely HITRONIC®, vývodky SKINTOP®, ochranné hadice SILVYN®, průmyslový ethernet ETHERLINE®, konektory EPIC® a značicí systém FLEXIMARK®.
 
Takto široká nabídka mohla vzniknout pouze díky dlouhodobým investicím do tech­nického vývoje a inovací. Nakonec inova­ce představují jednu ze základních hodnot LAPP GROUP.
 
Na letošním veletrhu HMI v Hannoveru jsme prezentovali velmi zajímavé a převratné řešení ve formě aplikace čipů do kabelů a ko­nektorů RFID. Toto řešení umožňuje pomocí rádiových vln identifikaci výrobku, optima­lizaci inventarizace a skladového hospodář­ství, měření teploty, vlhkosti a protažení ka­belu. Další horkou novinkou byly vícenásob­né kabelové průchodky SKINTOP®CUBE, které výrazně zjednodušují a urychlují mon­táž a zvyšují bezpečnost již známého základ­ního principu tohoto typu průchodek. A tak­to bych mohl pokračovat dále. Bezklouzko­vý ÖLFLEX®Talcum Free, UNITRONIC®provozní sběrnice, SKINTOP®MS-M ATEX Brush, EPIC®Data atd.
 
Na počátku toho všeho byl kabel ÖLFLEX®, žijící legenda kabelového průmyslu. Právě letos slavíme 50 let od vzniku této legendy. V červnu se jeden buben s tímto kabelem vydal na sym­bolickou cestu kolem světa, který za roky své existence dobyl. Ces­ta započala v „rodném“ Stuttgartu a pokračuje přes Francii, Španěl­sko, Jižní Afriku, Indii, Čínu, Ja­ponsko, Chile, USA do Švédska, Holandska a zpět do Stuttgartu.
 
Přibližte našim čtenářům Centrum strategických služeb LAPP GROUP v Otrokovicích
Společnost LAPP KABEL s. r. o. si za dobu své osmnácti­leté existence vydobyla důstojné místo ve skupině. Nejenže velmi úspěšně prodává všechny ty sil­né a kvalitní produkty, ale po­skytuje své služby celé skupině LAPP GROUP.
 
Nové logistické centrum v Otrokovicích (obr. 1), do kte­rého jsme se v roce 2008 přestě­hovali z Holešova, nám výrazně pomohlo zvýšit kvalitu dodávek českým a slovenským zákazní­kům. Toto sídlo nám umožnilo zrealizovat projekt centralizova­ného řízení toků materiálů mezi centrálními sklady v Německu a vybranými národními sklady v evropských zemích. MPE (Material Planning Europe) tým, jehož jed­na polovina pracuje v Otrokovicích a druhá ve Stuttgartu, řídí celý systém s cílem mini­malizovat výši skladových zásob a maxima­lizovat dostupnost materiálů. Více než 800 individuálních položek z našeho katalogu dodáváme po celé České a Slovenské repub­lice do 24 hodin od obdržení objednávky. To znamená, že tyto materiály mají prakticky 100% dostupnost.
 
V Otrokovicích má sídlo také část zá­kaznického centra pro německý trh. Je vel­mi úspěšná a dosahuje lepších kvalitativních parametrů než její německá část.
 
Zajímavou skupinu zaměstnanců tvoří konstruktéři, kteří pracují na vývoji nových řad průmyslových kulatých konektorů. I oni pracují velmi kvalitně a mají respekt LAPP GROUP. Nikoliv náhodou se v posledních dvou letech úspěšně prosadili v Eddie Lapp Award, soutěži LAPP GROUP o nejlepší ino­vativní návrh. V roce 2009 zvítězil vedoucí týmu konstruktérů Valerij Charčenko a letos byl třetí jeho kolega Marek Jurák.
 
Co obsahuje pojem LAPP ENERGY?
Divize LAPP ENERGY je další inici­ativou české pobočky LAPP GROUP. Je­jím cílem je přispět k úspěchu celé skupiny LAPP, která má ve svém strategickém hle­dáčku tzv. megatrendy. Mezi nejvýznamněj­ší z nich patří petrochemický průmysl, obno­vitelné zdroje energií, velmi zajímavý obor e-mobility a v neposlední řadě jaderná ener­getika a energetika využívající fosilní pali­va. A právě na tento segment trhu míří pro­jekt LAPP ENERGY. Divize byla vytvořena před rokem a půl a má za sebou řadu úspěš­ných dodávek. Mezi největší patří dodávky pro paroplynové elektrárny Muridke a Ballo­ki v Pákistánu, Bocamina a Colbún v Chile, Krasavino a Kirishi v Rusku, Panické Dravce a Povážská Bystrica na Slovensku a pro jader­né elektrárny Jaslovské Bohunice a Flaman­ville ve Francii. Střednědobým a ambicióz­ním cílem divize je využít přicházející boom nových investic do obnovy a výstavby zdrojů a stát se v této oblasti koordinátorem obchod­ních aktivit celé LAPP GROUP.
 
To jistě znamená kvalitní řízení lid­ských zdrojů…
Ano, máte pravdu, žádný z našich cílů by nebylo možné dosáhnout bez kvalitních a dobře motivovaných zaměstnanců. Po ná­stupu do funkce ředitele před rokem bylo mojí snahou stabilizovat týmy a posílit vnit­rofiremní kulturu. Dnes již mohu vyhodnotit výsledky a s určitou mírou zadostiučinění se pochlubit, že máme kvalitně naplněnou celou strukturu pracovních pozic a že firma nabírá nové zaměstnance.
 
V říjnu 2009, na počátku našeho fiskální­ho roku, měla firma celkem 131 zaměstnan­ců. Dnes, v září 2010, toto číslo vzrostlo na hodnotu 199, což jistě v době ekonomické krize není běžným jevem.
Firma se ve zlínském regionu stává stále viditelnější a z hlediska trhu práce atraktiv­nější. V květnu toho roku jsme obdrželi oce­nění v soutěži Sodexo Pass Česká republika za 2. místo v kategorii „Progresivní zaměst­navatel regionu 2010“ (firmy do 250 zaměst­nanců) v regionu krajů Vysočina, Jihomorav­ský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Při naší premiérové účasti v této soutěži to je pozoruhodný úspěch.
 
Je tedy pozice LAPP CZ ve skupině LAPP GROUP úspěšná?
Mému předchůdci, Aleši Vaicenbacherovi (v roce 2009 byl Ing. A. Vaicenbacher společ­ností LAPP Group pověřen vedením pobočky v USA – pozn. redakce), se podařilo za dobu jeho desetiletého působení vybudovat velmi sil­nou a úspěšnou firmu, za což mu patří můj ob­div. Současně je pro mne ale obrovskou osobní výzvou na jeho práci navázat neméně úspěšně. Dobrým předpokladem je určitě fakt, že jsem se po dobu posledních pěti let na tomto úspěchu osobně podílel z pozice obchodního ředitele.
 
V tomto roce společnost LAPP KABEL s. r. o. roste, je nadále ekonomicky zdravou a silnou firmou a je stabilním a kvalitním obchodním partnerem. V rámci LAPP GROUP, která je tvořena 40 obchodními a 17 výrob­ními společnostmi, dosahuje česká pobočka třetí nejrychlejší meziroční nárůst tržeb. Před námi jsou jen naši čínští a ruští kolegové. Z pohledu absolutní výše tržeb stojí za zmín­ku, že za námi jsou takové země jako Velká Británie, Polsko, Francie, Španělsko, Rusko.
 
Těchto výsledků můžeme dosahovat i díky velmi vysokému standardu kvality. Systém ří­zení jakosti podle ISO 9001 je dnes samozřej­mostí. LAPP GROUP má však svůj vlastní sys­tém jakosti, který je přísnější. Pravidelně hod­notí a porovnává kvalitu procesů spojených se systémem řízení jakosti, průzkumem trhu, plá­nováním kvality, nákupem a logistikou, řízením vztahů se zákazníky, marketingem, školením zaměstnanců a archivací dat. Pro porovnávání jednotlivých poboček existuje specifický bo­dový systém a ani v této „soutěži“ si nestojíme vůbec špatně. LAPP KABEL s. r. o. je v tomto žebříčku na 2. místě, což je určitě dobrá zpráva pro naše české a slovenské zákazníky.
 
Děkuji za rozhovor
(rozhovor vedl Ing. J. Kohutka, redakce Elektro)
 
Obr. 1. Logistické centrum LAPP GROUP v České republice
Obr. 2. Kabely ÖLFLEX® – 50 let výroby