časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Studium elektrotechniky na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích

číslo 12/2002

Výměna zkušeností

Studium elektrotechniky na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích

doc. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nabízí zájemcům studium elektrotechnických zařízení již od svého zřízení v roce 1993. Základním podnětem pro vznik této fakulty byl prudký vývoj událostí ve společnosti na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a vznik samostatné České republiky. Dopravní inženýrství, do té doby zastřešené Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině, se náhle ocitlo před problémem svého aktivního začlenění do vysokého školství ČR. Protože tehdejší pardubická Vysoká škola chemicko-technologická i město Pardubice mohly nabídnout a v krátké době zajistit potřebné podmínky na odpovídající úrovni, byla zde k 1. dubnu 1993 ustavena dopravní fakulta. Její název byl zvolen podle Jana Pernera, významného železničního odborníka a stavitele dráhy Praha – Olomouc. Dnes je tedy Dopravní fakulta Jana Pernera jednou z fakult Univerzity Pardubice.

Elektrotechnická specializace
Na fakultě je možné studovat elektrotechniku jako specializaci Elektrotechnická zařízení v dopravě v oboru Dopravní infrastruktura ve strukturovaných programech studia, kde na sebe může bezprostředně navazovat bakalářské, magisterské (inženýrské) a doktorské studium. Všechny studijní programy mohou mít dvě formy: prezenční (řádné, denní studium) nebo kombinovanou (dálkové studium).

Obr. 1.

Nominální délka bakalářského studia je tři roky, nominální délka magisterského studia dva roky. Doktorské studium probíhá podle zvláštního statutu. V prvním ročníku bakalářského studia je studium na dopravní fakultě společné pro všechny obory studia. Od druhého ročníku je již studium jednotlivých oborů (zaměření) odděleno.

Absolventi dopravní fakulty s elektrotechnickou specializací se uplatňují při navrhování, provozu, rekonstrukci a údržbě elektrických zařízení na dopravní cestě i při konstrukci, vývoji, výzkumu a výrobě nejrůznějších elektrotechnických zařízení.

Dopravní fakulta byla zřízena se záměrem výuky dopravních oborů. Proto je takto zaměřeno také studium elektrotechnické specializace. V rámci této specializace je možné studovat zabezpečovací techniku, pohony, trakci, energetiku dopravy, sdělovací a komunikační techniku a teleinformatiku. V poslední době byla výuka upravena tak, aby elektrotechniku na této fakultě mohl studovat i ten, kdo po absolvování bude chtít pracovat v jiném než dopravním oboru.

Obsah a předměty výuky jsou průběžně upravovány, doplňovány a modernizovány. Změny se zavádějí zejména do výuky sdělovací a komunikační techniky. Zde se v nejbližší době počítá i s posílením výuky předmětů pro navigační a komunikační zařízení. S tím souvisí také posilování studia se zaměřením na konstrukci, vývoj, výzkum a výrobu.

S prvním elektrotechnickým předmětem se student setká již ve druhém ročníku bakalářského studia – předmět Elektrotechnika zde figuruje vedle mnoha předmětů všeobecného studijního základu (matematika, fyzika). Od třetího ročníku začíná specializace na studijní směr v předmětech teoretická elektrotechnika, elektrická měření, elektronické prvky a obvody, elektrické stroje, teorie sdělování a lineární obvody. V magisterském studiu specializace na elektrotechniku dále pokračuje, přičemž student má možnost výběrem předmětů svou specializaci dále prohloubit, a to ve směru komunikační a zabezpečovací techniky nebo ve směru silnoproudé elektrotechniky, elektrické trakce, energetiky a elektrických pohonů. Zájemci si mohou dále rozšířit vzdělání studiem předmětů zaměřených na automobilní elektroniku. Své zaměření má student možnost ovlivňovat výběrem alternativních předmětů, popř. studiem vybraných předmětů z řady doporučených (nepovinně volitelných). Součástí studia elektrotechniky jsou také některé předměty netechnické (právo v dopravě, organizace a ekonomika, management).

Ve všech oborech je v současné době kladen velký důraz na využití informační techniky (počítačů) při analýze odborných problémů, návrhu elektronických zařízení i při shromažďování a vyhodnocování informací. Avšak nejen to, studenti elektrotechnického zaměření si osvojují použití počítačů a mikroprocesorů zejména při ovládání různých zařízení, při regulaci a automatizaci procesů a při zpracování signálu a informací. Studium probíhá v příjemném prostředí a za použití moderní techniky.

Zájemci o podrobné informace ohledně studia mohou získat studijní plány všech ročníků specializace Elektrotechnická zařízení v dopravě, anotace vyučovaných předmětů, popř. i učební osnovy nebo časové plány výuky předmětů.

Zejména studentům z východočeského regionu, který je přirozenou spádovou oblastí, se tak nabízí možnost studovat elektrotechniku s uplatněním v kterémkoliv elektrotechnickém oboru, který se v regionu rozvíjí nebo v němž je možné najít uplatnění a zaměstnání. Je zapotřebí zdůraznit, že absolventi této specializace jsou velmi vyhledáváni a rozhodně nemají nedostatek příležitostí zaměstnání. Katedra EEZ kooperuje s mnoha firmami, které studentům nabízejí spolupráci již v průběhu studia, umožňují jim získat odbornou praxi a pracovat na řešení zajímavých problémů v rámci ročníkových projektů i diplomových prací.

Důležité termíny:

  • den otevřených dveří 10. 1. 2003
  • přihlášky ke studiu (na studijní oddělení DFJP) do 15. 3. 2003
  • přijímací zkoušky 17. až 19. 6. 2003

Zájemci o studium elektrotechniky se kdykoliv mohou informovat o těchto možnostech na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (EEZ), Studentská 95, 532 10 Pardubice buď osobně, nebo na tel. č. 466 036 035 (návštěvu je vhodné předem telefonicky dohodnout u vedoucího katedry doc. Ing. Pavla Bezouška, CSc.). Dopravní fakulta Jana Pernera se nachází na severním okraji Pardubic. Nejlepší spojení od hlavního nádraží ČD a z Masarykova náměstí je autobusem č. 16 (do stanice Univerzita) nebo trolejbusem č. 3, popř. 4 (do stanice Polabiny).

Informace o Univerzitě Pardubice a Dopravní fakultě Jana Pernera je možné nalézt na internetových stránkách na adrese: http://www.upce.cz. Podrobné informace o katedře EEZ lze nalézt na stránce http://www.upce.cz/~keez nebo je získat na e-mailové adrese: pavel.bezousek@upce.cz