časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Státní instituce ČR s působností v elektrotechnice

|

Následující text podává stručnou informaci o státních (nikoliv cechovních, oborových) institucích s působností v oblasti elektrotechniky se základním vymezením jejich úlohy v oboru elektro. Instituce jsou řazeny abecedně.
 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT, www.ckait.cz) – Je veřejnoprávní stavovská organizace zřízená zákonem ČNR č. 360/92 Sb. Podle stavebního zákona je autorizace ČKAIT nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.
 
Česká obchodní inspekce (ČOI, www.coi.cz) – ČOI je orgánem státní správy, ustanovená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Náplní práce ČOI je informační a poradenská činnost na ochranu práv kupujících.
 
České energetické závody, a. s. (ČEZ, www.cez.cz) – Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.
 
Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA, www.electroindustry.cz) – ElA je zaměstnavatelský a podnikatelský svaz.
Prosazuje vytváření lepších podmínek pro podnikání, podporuje a hájí společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů (výzkum, vývoj, výrobu, prodej, montážní činnosti a další služby v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích).
 
Český báňský úřad (ČBÚ, www.cbusbs.cz) – ČBÚ /orgán státní báňské správy/ podle zákona č. 61/1988 Sb. vykonává vrchní dozor, inspekční činnost a kontrolu nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem; zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních a střelivu; zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU.
 
Český metrologický institut (ČMI, www.cmi.cz) – ČMI zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Kromě celého spektra dalších služeb ČMI provádí celkovou metrologickou činnost, kontrolu a výzkum.
 
Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS, www.csvts.cz) – ČSVTS je dobrovolným sdružením 69 nezávislých vědeckých společností z nejrůznějších technických oborů. Úlohou ČSVTS je organizování a pořádání mezinárodních konferencí, seminářů, prezentování firem v rámci oborových a firemních dnů, zajišťování klubové činnosti vědecko-technických pracovníků.
 
Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ, www.ezu.cz) – EZÚ provádí zkoušky elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility (funkční bezpečnost), zkoušky obsahu nebezpečných látek, tedy z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí a z mnoha dalších hledisek. EZÚ provádí certifikaci podle norem celého systémů jakostí ISO a atestace informačních systémů veřejné správy.
 
Energetický regulační úřad (ERÚ, www.eru.cz) – ERÚ byl zřízen zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jako správní úřad pro výkon regulace v energetice – podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
 
Hospodářská komora ČR (HK ČR, www.komora.cz) – HK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v ČR. Chrání zájmy a podnikatelské aktivity svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. HK byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přímo sdružuje více než 13 000 členů (firem, OSVČ).
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV, www.mpsv.cz) – MPSV má v gesci oblast bezpečnosti práce.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO, www.mpo.cz) – MPO má v gesci technickou normalizaci a též agendu profesí a živností.
 
Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP, www.ivbp.cz) – IVBP je státní příspěvková organizace zaměřená na protiúrazovou prevenci a vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Státní energetická inspekce (SEI, www.cr-sei.cz) – SEI je orgánem státní správy s působností podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. 
Činností SEI jsou kontrolní a sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy a objektivní analýza chování všech subjektů na straně zdrojů, přenosu i spotřeby energie.
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, www.unmz.cz) – ÚNMZ byl zřízen zákonem ČNR č. 20/1993 Sb. Je organizační složkou státu v resortu MPO ČR. Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů ČR pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v EU. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem (bývalý ČNI).
 
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV, www.upv.cz) – ÚPV je ústředním orgánem státní správy ČR na ochranu průmyslového vlastnictví. Plně zastřešuje agendu ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv; zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je ČR členem.
 
Technická inspekce ČR (TIČR, www.ticr.cz) – Zřizovatelem je MPSV ČR. Posláním organizace je výkon státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. a prováděcích vyhlášek vydaných k tomuto zákonu. TIČR nemá sankční pravomoci.
 
Státní úřad inspekce práce (SÚIP, www.suip.cz) – Činnost SÚIP a jemu podřízených oblastních inspektorátů postihuje jak oblast kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak také oblast kontroly ochrany pracovních vztahů a podmínek (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). SÚIP má sankční pravomoci.
 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP, www.vubp.cz) – VÚBP, v. v. i., je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou MPSV. Zabývá se zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek. Je členem významných mezinárodních organizací a sdružení.
 

Ročenka 2010

Konkrétní adresy a spojení na všechny instituce jsou uvedeny v Ročence 2010 našeho vydavatelství (str. 54).