Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Státní instituce ČR s působností v elektrotechnice

Následující text podává stručnou informaci o státních (nikoliv cechovních, oborových) institucích s působností v oblasti elektrotechniky se základním vymezením jejich úlohy v oboru elektro. Instituce jsou řazeny abecedně.
 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT, www.ckait.cz) – Je veřejnoprávní stavovská organizace zřízená zákonem ČNR č. 360/92 Sb. Podle stavebního zákona je autorizace ČKAIT nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.
 
Česká obchodní inspekce (ČOI, www.coi.cz) – ČOI je orgánem státní správy, ustanovená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Náplní práce ČOI je informační a poradenská činnost na ochranu práv kupujících.
 
České energetické závody, a. s. (ČEZ, www.cez.cz) – Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.
 
Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA, www.electroindustry.cz) – ElA je zaměstnavatelský a podnikatelský svaz.
Prosazuje vytváření lepších podmínek pro podnikání, podporuje a hájí společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů (výzkum, vývoj, výrobu, prodej, montážní činnosti a další služby v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích).
 
Český báňský úřad (ČBÚ, www.cbusbs.cz) – ČBÚ /orgán státní báňské správy/ podle zákona č. 61/1988 Sb. vykonává vrchní dozor, inspekční činnost a kontrolu nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem; zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních a střelivu; zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU.
 
Český metrologický institut (ČMI, www.cmi.cz) – ČMI zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Kromě celého spektra dalších služeb ČMI provádí celkovou metrologickou činnost, kontrolu a výzkum.
 
Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS, www.csvts.cz) – ČSVTS je dobrovolným sdružením 69 nezávislých vědeckých společností z nejrůznějších technických oborů. Úlohou ČSVTS je organizování a pořádání mezinárodních konferencí, seminářů, prezentování firem v rámci oborových a firemních dnů, zajišťování klubové činnosti vědecko-technických pracovníků.
 
Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ, www.ezu.cz) – EZÚ provádí zkoušky elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility (funkční bezpečnost), zkoušky obsahu nebezpečných látek, tedy z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí a z mnoha dalších hledisek. EZÚ provádí certifikaci podle norem celého systémů jakostí ISO a atestace informačních systémů veřejné správy.
 
Energetický regulační úřad (ERÚ, www.eru.cz) – ERÚ byl zřízen zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jako správní úřad pro výkon regulace v energetice – podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
 
Hospodářská komora ČR (HK ČR, www.komora.cz) – HK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v ČR. Chrání zájmy a podnikatelské aktivity svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. HK byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přímo sdružuje více než 13 000 členů (firem, OSVČ).
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV, www.mpsv.cz) – MPSV má v gesci oblast bezpečnosti práce.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO, www.mpo.cz) – MPO má v gesci technickou normalizaci a též agendu profesí a živností.
 
Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP, www.ivbp.cz) – IVBP je státní příspěvková organizace zaměřená na protiúrazovou prevenci a vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Státní energetická inspekce (SEI, www.cr-sei.cz) – SEI je orgánem státní správy s působností podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. 
Činností SEI jsou kontrolní a sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy a objektivní analýza chování všech subjektů na straně zdrojů, přenosu i spotřeby energie.
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, www.unmz.cz) – ÚNMZ byl zřízen zákonem ČNR č. 20/1993 Sb. Je organizační složkou státu v resortu MPO ČR. Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů ČR pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v EU. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem (bývalý ČNI).
 
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV, www.upv.cz) – ÚPV je ústředním orgánem státní správy ČR na ochranu průmyslového vlastnictví. Plně zastřešuje agendu ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv; zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je ČR členem.
 
Technická inspekce ČR (TIČR, www.ticr.cz) – Zřizovatelem je MPSV ČR. Posláním organizace je výkon státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. a prováděcích vyhlášek vydaných k tomuto zákonu. TIČR nemá sankční pravomoci.
 
Státní úřad inspekce práce (SÚIP, www.suip.cz) – Činnost SÚIP a jemu podřízených oblastních inspektorátů postihuje jak oblast kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak také oblast kontroly ochrany pracovních vztahů a podmínek (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). SÚIP má sankční pravomoci.
 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP, www.vubp.cz) – VÚBP, v. v. i., je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou MPSV. Zabývá se zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek. Je členem významných mezinárodních organizací a sdružení.
 

Ročenka 2010

Konkrétní adresy a spojení na všechny instituce jsou uvedeny v Ročence 2010 našeho vydavatelství (str. 54).