časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo
tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Standardní přepěťová ochrana domů a bytů

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Standardní přepěťová ochrana domů a bytů

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o.

Řešení technických zadání je vždy kompromisem mezi technickými a ekonomickými možnostmi. Dobrý projektant se nedrží žádných dogmat, ale každý případ řeší podle požadavků investora s uplatněním požadavků a doporučení norem. Proto společnost SALTEK neustále rozšiřuje svůj sortiment, aby umožnila řešení ochrany proti přepětí „šité na míru„. Ukážeme několik příkladů, se kterými se v poslední době setkáváme stále častěji. Zařízení i technické vybavení rodinných domů se liší, proto se bude rozdílná i navrhovaná ochrana proti přepětí.

Svodič přepětí SALTEK FLP-B+C

Pro běžný rodinný dům bez vlastního hromosvodu, který je usazen v husté zástavbě a vybaven standardním zařízením s kabelovou přípojkou nízkého napětí a telefonem, volíme standardní ochranu. Do hlavního rozváděče osadíme sdružený svodič třídy B+C typu SALTEK FLP-B+C. Tento svodič v rodinném domku nevyžaduje žádné speciální předjištění, vůbec v něm nevznikají následné proudy ani nevyfukuje plyny při svádění impulsních proudů. Třípólová sada vyhovuje pro přípojky TN-C popř. v rozváděčích TN-C-S.

Obr. 1

V případě, že k rozdělení PEN na vodič PE a N dojde už před rozváděčem, ve kterém je kombinovaný svodič osazen, použijeme čtyřpólovou sadu nebo doplníme třípólovou sadu o FLP-G: uzavřené jiskřiště, zapojované mezi svodičem a PE. V případě použití jiskřiště FLP-G použijeme svodiče v zapojení 3+1, tj. tři svodiče FLP-B+C mezi fáze a nulový vodič a jeden svodič jiskřiště FLP-G mezi vodič N a PE.

Ochrana citlivých spotřebičů

Svodiče FLP-B+C jsou optimální ochranou pro standardní rodinné domy. U citlivých spotřebičů je ovšem potřeba doplnit tuto ochranu o třetí stupeň – třídu D. V odůvodněných případech je vhodné tuto ochranu kombinovat s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem. K televizním přijímačům použijeme ochranu třídy D bez vysokofrekvenčního filtru (vf), kombinovanou ochranu anténního svodu – adaptér typu TV-OVERDRIVE X16. Pro počítač s modemem použijeme obdobnou ochranu typu FAX-OVERDRIVE F6 doplněnou o vysokofrekvenční filtr v napájecí části a kombinovanou s ochranou telefonní přípojky. V případě rozvodů signálu TV a SAT doplníme ochranu aktivních prvků – zesilovačů koaxiálními svodiči typu FX-TV, FX-F, případně SX-TV a SX-F. Pro ústřednu MaR (měření a regulace) topení je vhodný svodič D kombinovaný s vf filtrem typu DA-275 DF, určený pro montáž na lištu DIN.

Ochrana větších objektů

U větších, vícepodlažních rodinných domů doplníme do podružných rozváděčů svodiče třídy C typu SLP-275/4 v pevném provedení nebo SLP-275 V/4 v provedení s výměnnými moduly (obr. 1).

Obr. 2

V případě rodinné vily volíme komplexní třístupňovou ochranu rozvodů nízkého napětí a úplnou ochranu všech datových linek. Takový systém je znázorněn na obr. 2. Do hlavního rozváděče se instaluje plnohodnotný první a druhý stupeň svodičů: svodiče bleskových proudů SALTEK typu FLP-A35-0,9 se sníženou napěťovou ochrannou úrovní a varistorové svodiče SALTEK typu SLP-275/3 (pro přípojku TN-C), popř. SLP-275/4 (pro přípojku TN-S). První a druhý stupeň v tomto případě nevyžaduje ani předepsanou vzájemnou vzdálenost, ani instalaci rázových oddělovacích tlumivek. Kombinace FLP-A35-0,9 a SLP-275/3 (4) zajistí nízké zbytkové přepětí – dostatečné pro elektrické rozvody i běžné elektrické přístroje – a je vhodná pro všechny typy objektů, včetně těch, které mají vlastní hromosvod, popř. vrchní přípojku nízkého napětí.

Třetí stupeň ochrany

Třetí stupeň ochran instalujeme k citlivým elektronickým zařízením, jako jsou televizní a satelitní přijímače, počítače, ústředny MaR apod. Pro audio- a videotechniku i pro PC s příslušenstvím je nejvhodnější ochrana v podobě adaptérů instalovaných do zásuvek nn. Pro televizní a satelitní přijímače volíme kombinaci ochrany antény a samotné ochrany nn bez vysokofrekvenčního filtru – typy SALTEK TV-OVERDRIVE X16 a SAT-OVERDRIVE X16, ke kterým pomocí krátkého prodlužovacího přívodu můžeme připojit více chráněných zařízení s celkovým odběrem 16 A. U ochrany počítače s příslušenstvím volíme podobnou ochranu – typu FAX-OVERDRIVE F6, kde je v nízkonapěťové části kombinace ochrany třetího stupně (třídy D) a vysokofrekvenčního filtru a datová část se zásuvkami RJ-12 (telefonní šestipinové) obsahuje dvoustupňovou ochranu telefonní linky. Přístroj FAX-OVERDRIVE F6 umožňuje ochránit PC s příslušenstvím včetně interního nebo externího modemu, připojeného pomocí telefonní linky k internetu. Pokud je v budově instalována počítačová síť (LAN), doplníme ještě ochranu jejích přípojek svodičem DL-ETH UTP (pro samotný datový přívod) nebo použijeme adaptér NET-OVERDRIVE F6 pro ochranu napájení i datového přívodu.

Ochrana slaboproudých rozvodů

Nesmíme zapomenout ani na slaboproudé vedení vstupující do budovy – telefon, kabelová televize, anténní svody. Na vstup telefonního kabelu instalujeme svodič bleskových proudů BD-250 T. U kabelové televize a anténních svodů volíme koaxiální svodiče FX-90 TV (s televizními konektory), FX-90 F (s konektory F pro satelitní rozvody) a FX-90 B50 (s konektory BNC).

Obr. 3

Ochrana nájemních domů

Poněkud složitější situace může vzniknout při ochraně obytných domů s nájemními byty. S prvním problémem se můžeme setkat při pokusu o umístění prvního stupně ochrany na vstup kabelu nn do objektu před měření, tj. do neměřené části. Pro to je potřebné získat souhlas distribuční společnosti. V případě komplikací nebo neúspěchu můžeme svodič FLP-A35-0,9 osadit za elektroměr společné spotřeby, umístěný obvykle v přízemí nebo suterénu domu v blízkosti vstupu kabelu do objektu. V jednotlivých bytech pak do bytových rozvodnic umístíme svodič přepětí SALTEK, typ SLP-275/3, popř. typ SLP-275/4 pro trojfázový přívod TN-C (popř. TN-S) k rozvodnici. U jednofázových přívodů instalujeme jednopólový svodič SLP-275 pro přívod TN-C a dva póly pro přívod TN-S.

V případě, že umístění prvního stupně na přípojce nn je zcela neproveditelné, nebo se nechrání celý objekt, ale pouze jednotlivé byty, můžeme situaci řešit podle obr. 3. Bytové rozvodnice osadíme kombinovaným svodičem třídy B+C (tj. první + druhý stupeň), typ SALTEK FLP-B+C, a nemusíme již instalovat svodiče druhého stupně. Tento způsob ochrany neodpovídá plně zonální koncepci ochrany, ale z hlediska ochrany bytů a jejich elektrického zařízení je technicky naprosto odpovídající a bezpečný. Navíc není třeba podávat žádost a čekat na souhlas distribuční společnosti, protože všechny svodiče jsou umístěny v měřené části rozvodu („za hodinami„ – obr. 3).

Shrnutí

Na závěr popíšeme klasickou třístupňovou ochranu nájemního domu odpovídající jak platným normám ČSN, EN a IEC, tak i zásadám zonální ochrany proti přepětí. Na vstup kabelu do objektu (např. do RIS umístěné na zdi objektu nebo do samostatné skříně umístěné na vnitřní nebo venkovní zdi objektu u vstupu kabelu nn do objektu) umístíme sadu tří svodičů bleskových proudů SALTEK, typ FLP-A35, předjištěných pojistkami 125 A gl/gG. Doporučujeme použít odpojovač se signalizací vyvedenou na viditelném místě. Pak budeme mít svodiče i jejich předjištění pod kontrolou bez potřeby spolupráce s technikem distribuční společnosti. K přerušení těchto pojistek dochází nicméně zřídka s periodou několika let až desítek let při blízkém, popř. přímém úderu blesku nadnormativní velikosti.

Obr. 4

Na rozvodech k jednotlivým bytům bude zajištěna ochranná napěťová úroveň ve výši asi 4 kV, což vyhovuje požadavkům normy ČSN 330420-1. Pro zmenšení zatížení varistorových svodičů třídy C v jednotlivých bytech v prvním a druhém poschodí instalujeme za měření do pracovních vodičů rázové oddělovací tlumivky RTO (většinou RTO 16, výjimečně RTO 35). U vyšších podlaží je již vzdálenost dostatečná pro koordinaci svodičů třídy B a C. V tomto případě nepředpokládáme nutnost jistit samostatnými pojistkami jednotlivé svodiče, protože jak společná spotřeba, tak i jednotlivé byty bývají jištěny maximálně do 35 A (viz schéma na obr. 4).

V každém případě u jednotlivých bytů doplníme třetí stupně ochrany a ochrany slaboproudých rozvodů tak, jak byly popsány v předešlých odstavcích.

Závěr

Samozřejmě, že každý ze zde uvedených příkladů je omezen konkrétními podmínkami. Může ale sloužit jako vodítko pro projektanty i investory. Proto, aby byly ochrany SALTEK v každém jednotlivém případě vyprojektovány a nainstalovány správně a v souladu s platnými normami, zřídila společnost SALTEK konzultační středisko, které poskytuje projektantům, montérům, ale i investorům konzultace on-line pomocí telefonu, faxu nebo e-mailu. Ke složitějším a technicky náročnějším systémům vyjíždějí naši konzultanti přímo na místo. Tímto způsobem byly upřesněny a realizovány systémy přepěťových ochran u desítek rodinných i nájemních domů.

Firma SALTEK navíc zavedla novou službu umožňující nejenom preventivní ochranu rozvodů a spotřebičů, ale i odhalení chyb a nedostatků v rozvodech a nalezení zdrojů rušení v energetické síti. Komplexní měření stavu sítě a napájecího napětí, včetně přechodových přepětí, vysokofrekvenčního rušení, harmonických, rozdílových potenciálů, kolísání napětí, náběhových i unikajících proudů, umožní optimalizaci nasazení přepěťových ochran a odrušovacích filtrů a úpravy tam, kde by mohlo i přes nasazení ochran a filtrů dojít k poruchám a škodám.

Systém přepěťových ochran SALTEK umožňuje ekonomickou ochranu „šitou na míru„ s respektováním požadavků i možností investora a zároveň splňuje požadavky českých i mezinárodních norem. Společnost SALTEK nedodává pouze ochrany a odrušovací filtry. Poskytuje přímo i prostřednictvím svých smluvních partnerů komplexní službu. Výsledkem je bezpečný a bezporuchový systém. Tato přidaná hodnota se neodráží v ceně ochran a je bonusem pro stálé zákazníky společnosti SALTEK. Můžete se o tom přesvědčit i Vy.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 942 470
fax: 267 913 411
http://www.saltek.cz