Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2017 vyšlo
tiskem 12. 4. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 5. 2017. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; Stavební veletrhy Brno 2017

Hlavní článek
Návrh aplikace pro monitorování technologických procesů v administrativní budově

Aktuality

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Více aktualit

Spolehlivé řešení rekuperace energie

Martin Urban,Vacon s. r .o.
 
Finská společnost Vacon byla založena za účelem vývoje a výroby regulovaných střída­vých elektrických pohonů. Svým zákazníkům nabízí výkonné, spolehlivé a jednoduše ovladatelné měniče frekvence pro zdokonalování procesu řízení, úspory energie a sní­žení nákladů. Měniče mohou být použity při řízení rychlosti elektrických motorů, kte­ré se používají v průmyslu, stavebním inženýrství nebo při výrobě elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů energie. Vacon nabízí elektrické pohony s výkonovým rozsahem 0,25 kW až 5,3 MW. Široké produktové portfolio a cíl zůstat předním světovým výrob­cem vyžaduje dlouhodobé úsilí v oblasti výzkumu a vývoje. Dnes je 7 % všech příjmů společnosti Vacon investováno do výzkumu a vývoje nových produktů. Střediska Va­con pro výzkum jsou umístěna ve Finsku, Číně, USA a Itálii. V současné době klade Va­con při volbě surovin pro výrobu měničů frekvence větší důraz na ekologické faktory.
 
Díky tomu, že se Vacon ex­kluzivně zaměřuje na regulova­né měniče frekvence, poskytuje společnost jedinečnou kombi­naci efektivního dynamického vzestupu na trhu v nabízených produktech a službách zákaz­níkům. Důvod úspěchu Vacon spočívá v unikátní technické in­ženýrské zručnosti a inovacích. Po mnoho let se Vacon rozvíjí třikrát rychlejším tempem než světový trh elektrických poho­nů. V současné době je Vacon jedním z největších výrobců elektrických pohonů na světě.
Vacon je zákazníkům k dis­pozici po celém světě. Má kan­celáře ve dvaceti zemích a vý­robní zařízení ve čtyřech ze­mích na třech kontinentech. Přes sto distributorů a přes sedmdesát servisních partnerů, čítajících více než sto zemí, činí z Vaconu opravdového světové­ho partnera se silným místním zastoupením.
 
Vacon vyrábí měniče frek­vence vyhovující různým zákaz­nickým aplikacím tak, aby stá­le více zákazníků mohlo s použitím měničů snížit spotřebu energie a také značně zlepšit procesy řízení. Kdyby všechny střídavé mo­tory na světě byly vybaveny měniči Vacon, vedlo by to až k 30% úspoře energie, kterou tyto motory spotřebují. Tato úspora tvoří 10 % celkové spotřeby elektrické energie na světě.
 
Růst trhu měničů frekvence závisí na zvyšování cen za energii, rozvoji automa­tizace a snížení cen elektroniky. Tento trh se bude nadále rozvíjet, jelikož pouze 10 % střídavých motorů je v dnešní době říze­no měniči. Vzrůstající poptávka po poho­nech schopných rekuperace energie umož­ňuje společnosti Vacon dodávat zákazníkům osvědčená a spolehlivá řešení vycházející z dlouhodobých zkušeností. Zejména vyso­ká cena energií podporuje investice do poho­nů na střídavý proud, které přinášejí značné úspory energie. Při rekuperaci není ztracena v podstatě žádná energie, navíc se vyšší in­vestiční náklady vzhledem k růstu cen ener­gie brzy vrátí.
 
Typické aplikace s rekuperací elektric­ké energie zpět do sítě jsou především do­pravníkové pásy, výtahy, zvedací zařízení, papírenské stroje, obráběcí stroje, pojezdy skládkových strojů, centrifugy, cukrovarnic­ké odstředivky, zkušební stolice pro osobní automobily, zkušební a testovací pracoviš­tě a některá zařízení v metalurgickém prů­myslu atd., kde se často střídá motorický a generátorický režim provozu, nebo apli­kace s převažujícím generátorickým provo­zem, jako jsou například turbíny s generá­torem nebo solární panely pro výrobu elek­trické energie.
 
Díky jednoduché modulární koncepci umožňují měniče frekvence Vacon vytvářet individuální a aplikačně orientovaná řešení. Nejčastěji používaná koncepce čtyřkvadran­tového rekuperačního měniče s nízkým ob­sahem vyšších harmonických má tyto prvky: vstupní filtr LCL, aktivní usměrňovač AFE a střídač INU. Obě jednotky AFE i INU jsou řešeny na bázi tranzistorových výkonových modulů IGBT.
 
Vstupní filtry eliminují vliv harmonic­kých složek, které by se mohly při reku­peraci šířit do sítě. Hodnoty eliminování se díky sinusovému průběhu proudu sítě po­hybují hluboko pod hodnotami u obvyklých 12-, 18- nebo 24pulzních měničů frekven­ce. Tím jsou splněny nejen předpisy mnoha elektráren, ale odpadají také ztráty v níz­konapěťovém rozvodu podmíněné vyššími harmonickými proudu, v síťovém transfor­mátoru a v celém síťovém přívodu. Reduk­ce vstupních proudů umožňuje použití men­ších vstupních transformátorů, jistících prv­ků a výkonových kabelů. To přináší úspory v nových projektech i při rekonstrukcích stá­vajících zařízení, neboť není nutné investo­vat do drahých vícevinuťových transformáto­rů pro 12- nebo 18pulzní usměrnění, proto­že lze použít standardní nové nebo stávající dvouvinuťové transformátory pro 6pulzní usměrnění. Účiník je volně nastavitelný v ši­rokých mezích, a pohony tak mohou kom­penzovat indukční nebo kapacitní zátěž pa­ralelních zdrojů v síti. Obvyklá kompenzač­ní zařízení jsou pak nadbytečná.
 
Vacon nabízí rekuperační měniče buď jako kompletní skříňové měniče NXC, nebo jako jednotlivé komponenty umožňující zákazní­kovi integraci do vlastních rozváděčů.
 
Vacon NXC je kompaktní robustní skříňo­vý měnič s nejlepší flexibilitou a širokým vý­běrem volitelné výbavy. Volitelná výbava je rozdělena do různých kategorií, jejichž různé kombinace splní většinu možných požadavků a umožňují snadné rozšíření funkcí.
 
Sestavení rekuperačního měniče z jednot­livých komponent umožňuje vytvořit měnič libovolného výkonu od 3 kW.
Další informace lze získat na webové adrese: http://www.vacon.com
 
Obr. Rekuperační měnič Vacon NXC