Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Spolehlivé řešení rekuperace energie

Martin Urban,Vacon s. r .o.
 
Finská společnost Vacon byla založena za účelem vývoje a výroby regulovaných střída­vých elektrických pohonů. Svým zákazníkům nabízí výkonné, spolehlivé a jednoduše ovladatelné měniče frekvence pro zdokonalování procesu řízení, úspory energie a sní­žení nákladů. Měniče mohou být použity při řízení rychlosti elektrických motorů, kte­ré se používají v průmyslu, stavebním inženýrství nebo při výrobě elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů energie. Vacon nabízí elektrické pohony s výkonovým rozsahem 0,25 kW až 5,3 MW. Široké produktové portfolio a cíl zůstat předním světovým výrob­cem vyžaduje dlouhodobé úsilí v oblasti výzkumu a vývoje. Dnes je 7 % všech příjmů společnosti Vacon investováno do výzkumu a vývoje nových produktů. Střediska Va­con pro výzkum jsou umístěna ve Finsku, Číně, USA a Itálii. V současné době klade Va­con při volbě surovin pro výrobu měničů frekvence větší důraz na ekologické faktory.
 
Díky tomu, že se Vacon ex­kluzivně zaměřuje na regulova­né měniče frekvence, poskytuje společnost jedinečnou kombi­naci efektivního dynamického vzestupu na trhu v nabízených produktech a službách zákaz­níkům. Důvod úspěchu Vacon spočívá v unikátní technické in­ženýrské zručnosti a inovacích. Po mnoho let se Vacon rozvíjí třikrát rychlejším tempem než světový trh elektrických poho­nů. V současné době je Vacon jedním z největších výrobců elektrických pohonů na světě.
Vacon je zákazníkům k dis­pozici po celém světě. Má kan­celáře ve dvaceti zemích a vý­robní zařízení ve čtyřech ze­mích na třech kontinentech. Přes sto distributorů a přes sedmdesát servisních partnerů, čítajících více než sto zemí, činí z Vaconu opravdového světové­ho partnera se silným místním zastoupením.
 
Vacon vyrábí měniče frek­vence vyhovující různým zákaz­nickým aplikacím tak, aby stá­le více zákazníků mohlo s použitím měničů snížit spotřebu energie a také značně zlepšit procesy řízení. Kdyby všechny střídavé mo­tory na světě byly vybaveny měniči Vacon, vedlo by to až k 30% úspoře energie, kterou tyto motory spotřebují. Tato úspora tvoří 10 % celkové spotřeby elektrické energie na světě.
 
Růst trhu měničů frekvence závisí na zvyšování cen za energii, rozvoji automa­tizace a snížení cen elektroniky. Tento trh se bude nadále rozvíjet, jelikož pouze 10 % střídavých motorů je v dnešní době říze­no měniči. Vzrůstající poptávka po poho­nech schopných rekuperace energie umož­ňuje společnosti Vacon dodávat zákazníkům osvědčená a spolehlivá řešení vycházející z dlouhodobých zkušeností. Zejména vyso­ká cena energií podporuje investice do poho­nů na střídavý proud, které přinášejí značné úspory energie. Při rekuperaci není ztracena v podstatě žádná energie, navíc se vyšší in­vestiční náklady vzhledem k růstu cen ener­gie brzy vrátí.
 
Typické aplikace s rekuperací elektric­ké energie zpět do sítě jsou především do­pravníkové pásy, výtahy, zvedací zařízení, papírenské stroje, obráběcí stroje, pojezdy skládkových strojů, centrifugy, cukrovarnic­ké odstředivky, zkušební stolice pro osobní automobily, zkušební a testovací pracoviš­tě a některá zařízení v metalurgickém prů­myslu atd., kde se často střídá motorický a generátorický režim provozu, nebo apli­kace s převažujícím generátorickým provo­zem, jako jsou například turbíny s generá­torem nebo solární panely pro výrobu elek­trické energie.
 
Díky jednoduché modulární koncepci umožňují měniče frekvence Vacon vytvářet individuální a aplikačně orientovaná řešení. Nejčastěji používaná koncepce čtyřkvadran­tového rekuperačního měniče s nízkým ob­sahem vyšších harmonických má tyto prvky: vstupní filtr LCL, aktivní usměrňovač AFE a střídač INU. Obě jednotky AFE i INU jsou řešeny na bázi tranzistorových výkonových modulů IGBT.
 
Vstupní filtry eliminují vliv harmonic­kých složek, které by se mohly při reku­peraci šířit do sítě. Hodnoty eliminování se díky sinusovému průběhu proudu sítě po­hybují hluboko pod hodnotami u obvyklých 12-, 18- nebo 24pulzních měničů frekven­ce. Tím jsou splněny nejen předpisy mnoha elektráren, ale odpadají také ztráty v níz­konapěťovém rozvodu podmíněné vyššími harmonickými proudu, v síťovém transfor­mátoru a v celém síťovém přívodu. Reduk­ce vstupních proudů umožňuje použití men­ších vstupních transformátorů, jistících prv­ků a výkonových kabelů. To přináší úspory v nových projektech i při rekonstrukcích stá­vajících zařízení, neboť není nutné investo­vat do drahých vícevinuťových transformáto­rů pro 12- nebo 18pulzní usměrnění, proto­že lze použít standardní nové nebo stávající dvouvinuťové transformátory pro 6pulzní usměrnění. Účiník je volně nastavitelný v ši­rokých mezích, a pohony tak mohou kom­penzovat indukční nebo kapacitní zátěž pa­ralelních zdrojů v síti. Obvyklá kompenzač­ní zařízení jsou pak nadbytečná.
 
Vacon nabízí rekuperační měniče buď jako kompletní skříňové měniče NXC, nebo jako jednotlivé komponenty umožňující zákazní­kovi integraci do vlastních rozváděčů.
 
Vacon NXC je kompaktní robustní skříňo­vý měnič s nejlepší flexibilitou a širokým vý­běrem volitelné výbavy. Volitelná výbava je rozdělena do různých kategorií, jejichž různé kombinace splní většinu možných požadavků a umožňují snadné rozšíření funkcí.
 
Sestavení rekuperačního měniče z jednot­livých komponent umožňuje vytvořit měnič libovolného výkonu od 3 kW.
Další informace lze získat na webové adrese: http://www.vacon.com
 
Obr. Rekuperační měnič Vacon NXC