časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

SPD typu 1 DEHNventil M aneb proč je dobré mít zemnič

|

Jan Hájek, organizační složka Praha,
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
 
V současné době přesycené elektrozaříze­ními již asi nikdo nepochybuje o významu svodičů přepětí. Tak, jak byly svodiče přepě­tí zpočátku brány s rezervou, tak jsou nyní zase naopak očekávání vkládaná do těchto přístrojů mnohdy nereálná. Ne každý si totiž uvědomuje, že svodič přepětí je až jedním z posledních opatření, která se pro ochra­nu před přepětím instalují.
 
Shrňme nejprve, jaký je v praxi obecně průběh při zásahu objektu atmosférickým vý­bojem. V okamžiku přímého úderu blesku do chráněného objektu zachytí správně zříze­ná jímací soustava na objektu bez problémů úder hromu*) a svede bezpečně jeho energii dostatečným počtem svodů do místní zemni­cí soustavy. Atmosférickým výbojem dochá­zí k ověření kvality zemnicí soustavy, proto­že v tomto okamžiku se již vychází z toho, že převezme polovinu z energie přijaté z blesku (obr. 1). Má-li zemnicí soustava horší odpor než nejlepší možný, došlo by k nerovnoměrné­mu rozdělení bleskového proudu, a tím i k vět­šímu zatížení instalovaných svodičů blesko­vých proudů typu 1 podle ČSN EN 62305-1.
 
Dojde-li tedy v místě úderu hromu na místní zemi ke zvýšení potenciálu, snaží se tato zvýšená hladina o vyrovnání hodnot se vzdálenou nižší hladinou, kterou může být např. zemnicí soustava sousedního objektu, vyvedený střed transformátoru apod.
 
No, a nyní přichází ke slovu instalovaný svodič bleskových proudů, jehož úkolem je beze škod zprostředkovat potenciálové vy­rovnání mezi místní zemí a přivedenými vo­diči, které není možné přímo připojit na zem­nicí soustavu díky jejich stavu pod napětím.
 
Svodič bleskových proudů „přesype“ ener­gii, která se nahromadí na zemnicí soustavě, a tím umožní její rovnoměrné rozdělení mezi zemnicí soustavu a jednotlivé vodiče pod na­pětím. Ona zbylá polovina energie teče tedy od objektu k místu s nižším potenciálem již rovnoměrně rozdělená a nedochází k nežá­doucím přeskokům a narušení izolace vodičů (obr. 2). DEHNventil přerozdělí energii s tako­vou přesností, že maximální rozdíl mezi jednot­livými póly je 1,5 kV (jeho maximální nepřes­nost se nazývá ochranná úroveň Up). DEHNventil je tedy svodičem blesko­vých proudů SPD typu 1 s ochrannou úrovní, jakou má SPD (Surge Protection Device) typu 2 nebo i typu 3.
 
Jiskřiště, díky své robustnosti, si na malém prostoru dokáže poradit s daleko větší energií, než by zvládlstejně velký varistor. Navíc díky změně hodnot základních parame­trů, ke kterým dochází u varistoru vlivem času, volí zákazníci pro větší provozní pohodlí raději svodiče bles­kových proudů s jiskřištěm.
 
Málokdo instaluje totiž svodič blesko­vých proudů do elektrické instalace, proto­že by očekával zásah blesku během něko­lika málo let. Svodiče bleskových proudů se do elektroinstalace umísťují právě proto, aby při výskytu tohoto jevu během život­nosti dané instalace reagoval svodič typu 1 tak, jak má, a ne tak, jak bude momentál­ně „naladěn“.
 
Další výhodou, kterou ve svém jádru svo­diče typu 1 DEHN + SÖHNE využívají, je technologie RADAX-Flow, tedy RADiální a AXiální zpracování obloučku, který se za­žehne v jiskřišti (obr. 4). Díky této technolo­gii je zajištěna spolupráce s předřazenými po­jistkami charakteristiky gL/gG, čímž při práci jiskřiště nedochází k vybavení těchto předřa­zených pojistek (obr. 5).
 
Samozřejmě je třeba instalovat svodiče bleskových proudů, které jsou součástí po­tenciálového vyrovnání bleskového proudu (obr. 6), na každý vodič vstupující do objektu ze zón, ze kterých hrozí zavlečení části bles­kového proudu.
 
Vyrovnání bleskových proudů na vstupu do objektu je pro bezpečnou instalaci pod­mínkou, kterou lze za pomoci DEHNventi­lu M velmi dobře zvládnout (obr. 7).
 
Další informace mohou zájemci získat na we­bových stránkách společnosti: http://www.dehn.cz
 
Tabulka hodnot bleskového proudu podle hladin ochrany před bleskem (LPL)
 
Obr. 1. DEHNventil M
Obr. 2. Rozdělení bleskového proudu
Obr. 3. Rozdělení bleskového proudu DEHNventil®M TN-C (ČSN EN 62305-4)
Obr. 4. Zapouzdřené jiskřiště s technikou RA­DAX-Flow pro použití ve svodičích bleskových proudů typu 1 (ČSN EN 61643-11)
Obr. 5. Při nedostateč­ném omezení následného proudu není záruka ne­přerušených dodávek energie
Obr. 6. Vyrovnání potenciálu bleskového proudu na vstupujících vodičích
Obr. 7. DEHNventil M – koordinace SPD v elektrické instalaci
 

*) Pozn. red.: autor článku je ortodoxním zastáncem poj­mů „úder hromu“ a „hromosvod“ namísto „bleskosvod“.