Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

SPD typu 1 DEHNventil M aneb proč je dobré mít zemnič

Jan Hájek, organizační složka Praha,
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
 
V současné době přesycené elektrozaříze­ními již asi nikdo nepochybuje o významu svodičů přepětí. Tak, jak byly svodiče přepě­tí zpočátku brány s rezervou, tak jsou nyní zase naopak očekávání vkládaná do těchto přístrojů mnohdy nereálná. Ne každý si totiž uvědomuje, že svodič přepětí je až jedním z posledních opatření, která se pro ochra­nu před přepětím instalují.
 
Shrňme nejprve, jaký je v praxi obecně průběh při zásahu objektu atmosférickým vý­bojem. V okamžiku přímého úderu blesku do chráněného objektu zachytí správně zříze­ná jímací soustava na objektu bez problémů úder hromu*) a svede bezpečně jeho energii dostatečným počtem svodů do místní zemni­cí soustavy. Atmosférickým výbojem dochá­zí k ověření kvality zemnicí soustavy, proto­že v tomto okamžiku se již vychází z toho, že převezme polovinu z energie přijaté z blesku (obr. 1). Má-li zemnicí soustava horší odpor než nejlepší možný, došlo by k nerovnoměrné­mu rozdělení bleskového proudu, a tím i k vět­šímu zatížení instalovaných svodičů blesko­vých proudů typu 1 podle ČSN EN 62305-1.
 
Dojde-li tedy v místě úderu hromu na místní zemi ke zvýšení potenciálu, snaží se tato zvýšená hladina o vyrovnání hodnot se vzdálenou nižší hladinou, kterou může být např. zemnicí soustava sousedního objektu, vyvedený střed transformátoru apod.
 
No, a nyní přichází ke slovu instalovaný svodič bleskových proudů, jehož úkolem je beze škod zprostředkovat potenciálové vy­rovnání mezi místní zemí a přivedenými vo­diči, které není možné přímo připojit na zem­nicí soustavu díky jejich stavu pod napětím.
 
Svodič bleskových proudů „přesype“ ener­gii, která se nahromadí na zemnicí soustavě, a tím umožní její rovnoměrné rozdělení mezi zemnicí soustavu a jednotlivé vodiče pod na­pětím. Ona zbylá polovina energie teče tedy od objektu k místu s nižším potenciálem již rovnoměrně rozdělená a nedochází k nežá­doucím přeskokům a narušení izolace vodičů (obr. 2). DEHNventil přerozdělí energii s tako­vou přesností, že maximální rozdíl mezi jednot­livými póly je 1,5 kV (jeho maximální nepřes­nost se nazývá ochranná úroveň Up). DEHNventil je tedy svodičem blesko­vých proudů SPD typu 1 s ochrannou úrovní, jakou má SPD (Surge Protection Device) typu 2 nebo i typu 3.
 
Jiskřiště, díky své robustnosti, si na malém prostoru dokáže poradit s daleko větší energií, než by zvládlstejně velký varistor. Navíc díky změně hodnot základních parame­trů, ke kterým dochází u varistoru vlivem času, volí zákazníci pro větší provozní pohodlí raději svodiče bles­kových proudů s jiskřištěm.
 
Málokdo instaluje totiž svodič blesko­vých proudů do elektrické instalace, proto­že by očekával zásah blesku během něko­lika málo let. Svodiče bleskových proudů se do elektroinstalace umísťují právě proto, aby při výskytu tohoto jevu během život­nosti dané instalace reagoval svodič typu 1 tak, jak má, a ne tak, jak bude momentál­ně „naladěn“.
 
Další výhodou, kterou ve svém jádru svo­diče typu 1 DEHN + SÖHNE využívají, je technologie RADAX-Flow, tedy RADiální a AXiální zpracování obloučku, který se za­žehne v jiskřišti (obr. 4). Díky této technolo­gii je zajištěna spolupráce s předřazenými po­jistkami charakteristiky gL/gG, čímž při práci jiskřiště nedochází k vybavení těchto předřa­zených pojistek (obr. 5).
 
Samozřejmě je třeba instalovat svodiče bleskových proudů, které jsou součástí po­tenciálového vyrovnání bleskového proudu (obr. 6), na každý vodič vstupující do objektu ze zón, ze kterých hrozí zavlečení části bles­kového proudu.
 
Vyrovnání bleskových proudů na vstupu do objektu je pro bezpečnou instalaci pod­mínkou, kterou lze za pomoci DEHNventi­lu M velmi dobře zvládnout (obr. 7).
 
Další informace mohou zájemci získat na we­bových stránkách společnosti: http://www.dehn.cz
 
Tabulka hodnot bleskového proudu podle hladin ochrany před bleskem (LPL)
 
Obr. 1. DEHNventil M
Obr. 2. Rozdělení bleskového proudu
Obr. 3. Rozdělení bleskového proudu DEHNventil®M TN-C (ČSN EN 62305-4)
Obr. 4. Zapouzdřené jiskřiště s technikou RA­DAX-Flow pro použití ve svodičích bleskových proudů typu 1 (ČSN EN 61643-11)
Obr. 5. Při nedostateč­ném omezení následného proudu není záruka ne­přerušených dodávek energie
Obr. 6. Vyrovnání potenciálu bleskového proudu na vstupujících vodičích
Obr. 7. DEHNventil M – koordinace SPD v elektrické instalaci
 

*) Pozn. red.: autor článku je ortodoxním zastáncem poj­mů „úder hromu“ a „hromosvod“ namísto „bleskosvod“.