Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

SPD typu 1 DEHNventil M aneb proč je dobré mít zemnič

Jan Hájek, organizační složka Praha,
Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
 
V současné době přesycené elektrozaříze­ními již asi nikdo nepochybuje o významu svodičů přepětí. Tak, jak byly svodiče přepě­tí zpočátku brány s rezervou, tak jsou nyní zase naopak očekávání vkládaná do těchto přístrojů mnohdy nereálná. Ne každý si totiž uvědomuje, že svodič přepětí je až jedním z posledních opatření, která se pro ochra­nu před přepětím instalují.
 
Shrňme nejprve, jaký je v praxi obecně průběh při zásahu objektu atmosférickým vý­bojem. V okamžiku přímého úderu blesku do chráněného objektu zachytí správně zříze­ná jímací soustava na objektu bez problémů úder hromu*) a svede bezpečně jeho energii dostatečným počtem svodů do místní zemni­cí soustavy. Atmosférickým výbojem dochá­zí k ověření kvality zemnicí soustavy, proto­že v tomto okamžiku se již vychází z toho, že převezme polovinu z energie přijaté z blesku (obr. 1). Má-li zemnicí soustava horší odpor než nejlepší možný, došlo by k nerovnoměrné­mu rozdělení bleskového proudu, a tím i k vět­šímu zatížení instalovaných svodičů blesko­vých proudů typu 1 podle ČSN EN 62305-1.
 
Dojde-li tedy v místě úderu hromu na místní zemi ke zvýšení potenciálu, snaží se tato zvýšená hladina o vyrovnání hodnot se vzdálenou nižší hladinou, kterou může být např. zemnicí soustava sousedního objektu, vyvedený střed transformátoru apod.
 
No, a nyní přichází ke slovu instalovaný svodič bleskových proudů, jehož úkolem je beze škod zprostředkovat potenciálové vy­rovnání mezi místní zemí a přivedenými vo­diči, které není možné přímo připojit na zem­nicí soustavu díky jejich stavu pod napětím.
 
Svodič bleskových proudů „přesype“ ener­gii, která se nahromadí na zemnicí soustavě, a tím umožní její rovnoměrné rozdělení mezi zemnicí soustavu a jednotlivé vodiče pod na­pětím. Ona zbylá polovina energie teče tedy od objektu k místu s nižším potenciálem již rovnoměrně rozdělená a nedochází k nežá­doucím přeskokům a narušení izolace vodičů (obr. 2). DEHNventil přerozdělí energii s tako­vou přesností, že maximální rozdíl mezi jednot­livými póly je 1,5 kV (jeho maximální nepřes­nost se nazývá ochranná úroveň Up). DEHNventil je tedy svodičem blesko­vých proudů SPD typu 1 s ochrannou úrovní, jakou má SPD (Surge Protection Device) typu 2 nebo i typu 3.
 
Jiskřiště, díky své robustnosti, si na malém prostoru dokáže poradit s daleko větší energií, než by zvládlstejně velký varistor. Navíc díky změně hodnot základních parame­trů, ke kterým dochází u varistoru vlivem času, volí zákazníci pro větší provozní pohodlí raději svodiče bles­kových proudů s jiskřištěm.
 
Málokdo instaluje totiž svodič blesko­vých proudů do elektrické instalace, proto­že by očekával zásah blesku během něko­lika málo let. Svodiče bleskových proudů se do elektroinstalace umísťují právě proto, aby při výskytu tohoto jevu během život­nosti dané instalace reagoval svodič typu 1 tak, jak má, a ne tak, jak bude momentál­ně „naladěn“.
 
Další výhodou, kterou ve svém jádru svo­diče typu 1 DEHN + SÖHNE využívají, je technologie RADAX-Flow, tedy RADiální a AXiální zpracování obloučku, který se za­žehne v jiskřišti (obr. 4). Díky této technolo­gii je zajištěna spolupráce s předřazenými po­jistkami charakteristiky gL/gG, čímž při práci jiskřiště nedochází k vybavení těchto předřa­zených pojistek (obr. 5).
 
Samozřejmě je třeba instalovat svodiče bleskových proudů, které jsou součástí po­tenciálového vyrovnání bleskového proudu (obr. 6), na každý vodič vstupující do objektu ze zón, ze kterých hrozí zavlečení části bles­kového proudu.
 
Vyrovnání bleskových proudů na vstupu do objektu je pro bezpečnou instalaci pod­mínkou, kterou lze za pomoci DEHNventi­lu M velmi dobře zvládnout (obr. 7).
 
Další informace mohou zájemci získat na we­bových stránkách společnosti: http://www.dehn.cz
 
Tabulka hodnot bleskového proudu podle hladin ochrany před bleskem (LPL)
 
Obr. 1. DEHNventil M
Obr. 2. Rozdělení bleskového proudu
Obr. 3. Rozdělení bleskového proudu DEHNventil®M TN-C (ČSN EN 62305-4)
Obr. 4. Zapouzdřené jiskřiště s technikou RA­DAX-Flow pro použití ve svodičích bleskových proudů typu 1 (ČSN EN 61643-11)
Obr. 5. Při nedostateč­ném omezení následného proudu není záruka ne­přerušených dodávek energie
Obr. 6. Vyrovnání potenciálu bleskového proudu na vstupujících vodičích
Obr. 7. DEHNventil M – koordinace SPD v elektrické instalaci
 

*) Pozn. red.: autor článku je ortodoxním zastáncem poj­mů „úder hromu“ a „hromosvod“ namísto „bleskosvod“.