časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Současný stav realizace projektu IQ

|

Elektro 1/2000

Ing. Václav Škarohlíd
SOŠ, SOU Praha 10 Hostivař

Současný stav realizace projektu IQ

Již v článku v č. 2/1998 časopisu ELEKTRO jsem informoval o projektu IQ – Inovace a kvalifikace, který se v ČR realizuje na základě česko-nizozemské spolupráce. Byl zahájen v roce 1996 a je určen pro střední odborné a učňovské školy. Termín jeho zakončení je k 31. 8. 2000. Hlavním cílem projektu je posílit elektrotechnický průmysl v naší zemi další modernizací vzdělávání, použitím moderních technologií a prosazováním obchodní spolupráce mezi ČR a Nizozemím. Do projektu je zapojeno MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), nizozemská ministerstva, nizozemský institut pro vzdělávání VEV Nijkerk, VÚOŠ (Výzkumný ústav odborného školství), HK ČR (Hospodářská komora ČR), ESČ, COPT (Centrum odborné přípravy technické) Kroměříž a 47 škol v rámci republiky. Zodpovědnost za jeho realizaci má vedoucí projektu Ing. Platier z Nizozemí; projekt je řízen projektovou skupinou.

Vzhledem k tomu, že od zahájení již uplynula určitá doba, je možné zhodnotit, jak jsou jeho záměry plněny. Při jeho posuzování se setkáváme s pozitivními zkušenostmi, ale i s mnoha problémy. Ty vyplynuly z dotazníku hodnotícího projekt, který zpracovaly jednotlivé školy a který obsahoval mnoho zajímavých poznatků:

 • pro pokračování projektu se vyjádřilo 90 % škol,
 • forma jeho pokračování by měla být vypracována na základě spolupráce satelitních škol se zkušebními centry (ZC),
 • garantem projektu by mělo být MŠMT ČR,
 • zkušenosti by měly být využity pro mistrovské zkoušky; měly by být dořešeny legislativní kroky,
 • doporučuje se větší účast MŠMT ČR, MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí), HK ČR, VÚOŠ, podnikatelské sféry,
 • udělování certifikátu – diplomu o vykonání zkoušek ponechat COPT Kroměříž (místo VEV),
 • zabezpečit finanční prostředky od zmíněných ministerstev, podnikatelské sféry, žáků a studentů – využít založení „učebních fondů“ podporujících satelitní školy.

Pozitivně lze hodnotit zvyšující se zájem škol o projekt a tím i jejich počet, zkvalitňují se teoretické znalosti a odborné dovednosti, postupně se zvyšuje kvalifikace z odbornosti Montér na profesi Montér I, zvyšují se nároky na pracovníky zabezpečující projekt, jejich vědomosti a kvalita vzdělávání v podobě seminářů, kursů, návštěv Nizozemí (škol, podniků), popř. dalších zemí EU, postupně se daří zajišťovat odborné učebnice.

Samozřejmě vedle pozitivních poznatků, jež neobsáhnou celou škálu problematiky, existuje mnoho negativních jevů: malý zájem žáků 9. tříd o elektrotechnické obory středních odborných škol, učilišť a podnikatelské sféry o spolupráci se školami (zde musí sehrát významnější úlohu HK ČR), přes mnohá jednání projektové řídicí skupiny se MŠMT ČR nepodařilo zabezpečit finanční prostředky pro alespoň devatenáct satelitních škol, které stabilně vykazují velmi dobré výsledky a za svou činnost získaly čestná uznání od nizozemských partnerů z institutu VEV. Zástupci tohoto ministerstva nebyli při hodnocení škol schopni postupovat alespoň adekvátně jako vedoucí projektu Ing. Platier, kterému je třeba poděkovat za významný přínos v oblasti středoškolského odborného vzdělávání v ČR.

Ober. 1. Ober. 2.

Tyto zkušenosti lze doplnit i hodnocením závěrečných zkoušek projektu IQ za období 1998 – 1999, které se konaly v dubnu 1999 v ZC Kroměříž, Praha, Pardubice, Brno, Přerov. Zkoušky byly vyvrcholením vzdělávací činnosti satelitních škol. Zúčastnilo se jich celkem 871 uchazečů, kteří skládali zkoušky z teoretických a odborných znalostí. Na základě výsledků bylo uděleno 1 151 certifikátů za dílčí zkoušky a 121 diplomů za úspěšné složení závěrečné zkoušky. Zájem podnikatelské sféry o projekt je patrný pouze u ZC Kroměříž, který se projevil např. účastí zástupců některých podniků při zkouškách ve funkcích zkušebních komisařů. K dobrému průběhu zkoušek přispěla i účast komisařů z Nizozemí – VEV Nijkerk – a systematická práce subkomisí. Výsledky potvrdily skutečnost, že úspěchu dosáhne pouze ten, kdo se poctivě připraví a má potřebné znalosti. To dokazuje úspěšnost při zkouškách, která je zcela srovnatelná s nizozemskými výsledky. Potěšitelný je i zvyšující se počet uchazečů o odbornost Montér I. Dílčí informace signalizují vyšší počet uchazečů o diplom ve školním roce 1999 – 2000.

Zástupci ZC a satelitních škol se shodují v poznatku, že je povinností nejen těch, kteří jsou do projektu zapojeni, ale i vlády a poslanců zabývat se nejen poznatky, které se v současné době v EU v oblasti vzdělávání aplikují, ale především tím, co země EU řeší a připravují realizovat v blízké budoucnosti. V opačném případě nelze o vstupu České republiky do EU uvažovat.

Naskýtá se tedy otázka, jak využít získané zkušenosti z projektu. Určitou odpověď poskytl průběh jednání uskutečněného v říjnu 1999 v COPT Kroměříž, které se zabývalo hodnocením projektu IQ a kterého se zúčastnili zástupci MŠMT ČR, VÚOŠ, HK ČR, ESČ, VEV, ZC a satelitních škol. Možnosti jsou mimo jiné tyto:

 • prosadit pokračování projektu,
 • využít Akademie řemesel a služeb HK ČR a Sekce odborného vzdělání ESČ.

Pro objasnění druhé možnosti uvádím: Elektrotechnický svaz český byl 25. září 1999 oficiálně pověřen funkcí gestora Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory ČR (AŘS HK ČR) pro elektrotechnické obory. Následně byla ustavena Sekce odborného vzdělávání ESČ, její předsednictvo složené ze zástupců ESČ, škol VÚOŠ, HK ČR a podnikatelské sféry. Na základě tohoto pověření jsou určeni garanti jednotlivých oborů: COPT Kroměříž – elektrikář, COPTH (Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské) Praha – mechanik elektronických zařízeních, SOÚ spojů Brno – spojovací mechanik, SOŠ Hradec Králové – autoelektrikář, kteří zahájili jednání se zástupci škol o zapojení do páteřní sítě vzděláváním v rámci projektu AŘS HK ČR. V současné době páteřní sítě ukončují zpracování studijních materiálů pro přípravu mistrovských zkoušek, s jejichž zavedením se počítá v nejbližším období po příslušných změnách v legislativě. Předpokládá se, že pro vybrané profesní činnosti bude mistrovská zkouška podmínkou pro získání živnostenského listu, podobně jako tomu je ve většině zemí EU. Studijní dokumenty budou prostřednictvím ESČ postoupeny odborné veřejnosti, svazovým pobočkám, cechům, spolkovým členům k připomínkovému řízení. Současně po vyhodnocení účasti jednotlivých vzdělávacích zařízeních v tomto procesu bude dokončen výběr vhodných kandidátů pro akreditaci v rámci projektu AŘS HK ČR. S tím souvisí i vytvoření sítě odborníků pro povolání, včetně kvalifikačních předpokladů, následně profilu absolventů a učebních dokumentů jednotlivých oborů, jakož i práce spojené se zpracováním nového katalogu povolání.

Zároveň s legislativními změnami souvisejícími se vstupem České republiky do Evropské unie se proto připravují změny v živnostenském zákoně a v návaznosti na to i ve vydávání živnostenských listů. Předpokládá se, že podnikatelé se budou dělit na:

 • osoby samostatně podnikající – pro získání živnostenského listu bude stačit vyučení v oboru, mj. tento podnikatel nebude moci podnikat v zemích EU,
 • podnikatelé – pro podnikání bude zapotřebí odborná způsobilost, tj. u řemeslných živností mistrovská zkouška, mj. tito budou moci podnikat v EU.

Ober. 3. Ober. 4.

Takovéto nově vydané živnostenské listy a odpovídající kvalifikace poskytnou po začlenění ČR do EU jejich držitelům možnost volného pohybu po evropském trhu práce a zároveň velmi zvýší jejich konkurenceschopnost na domácím trhu. Akademie řemesel a služeb HK ČR bude umožňovat přípravu na složení zkoušek z jednotlivých modulů – předmětů (např. z odbornosti elektrikář je připravováno sedm modulů) a po jejich absolvování složit zkoušku odborné způsobilosti, tedy mistrovskou zkoušku. Pilotním projektem AŘS HK ČR je otevření mistrovských kursů mj. i v oboru elektro. Kursy jsou připravovány na základě porovnání s obdobnými kursy v některých zemích EU, aby odborná úroveň podnikatelů – mistrů byla plně srovnatelná s pracovníky Unie. V pilotním projektu se uskuteční kursy v rozsahu přibližně 800 hodin výuky formou dálkového studia. Jeho úroveň bude sledována i v rámci projektu, který HK ČR předložila společně s partnery z Nizozemí a Německa do programu EU Leonardo da Vinci.

Z těchto informací vyplývá mnoho úkolů, které musí být vyřešeny do května 2000, kdy bude v Kroměříži projekt IQ za období 1996 – 2000 vyhodnocen.

Účast SOŠ a SOU Praha 10 – Hostivař na projektu IQ
Vyhodnocení účasti jsem z větší části zmínil již v pojednání v č. 2/1998. Tuto zprávu lze pouze aktualizovat některými novými poznatky. Projekt je ve škole aplikován na základě projektového plánu pro daná školní období, který zpracovalo vedení školy a koordinátor projektu, a následných hodnocení. Škola se snaží splnit záměry projektu, jenž obsahuje převzetí dobrých teoretických i odborných znalostí z nizozemského vzdělávání do výuky, což se ve větší míře podařilo. Nepodařilo se, a to nejen naší škole, ale v rámci celého projektu, zcela naplnit záměr sjednocení zkoušek v ČR a Nizozemí. Zvýšila se úroveň kvality vzdělávání mnoha studentů získáním odbornosti Montér I. Zástupci školy se účastní činnosti subkomise pro „Teorii“ a „Praxi“, zabezpečující především závěrečné zkoušky, a jako zkušební komisaři působí při těchto zkouškách. Škola je zapojena do páteřní sítě COPT Kroměříž v oboru elektrikář, kde se zástupci podílejí na zpracování studijních a učebních materiálů pro mistrovské zkoušky. Větší aktivita školy byla ovšem ovlivněna nedostatkem finančních prostředků.

Přes nám známé rezervy lze účast v projektu a jeho výsledky hodnotit pozitivně. Toto tvrzení lze doložit skutečností, že vedoucí projektu Ing. Platier na základě nizozemských kritérií a hodnocení v období 1997 – 1998, 1998 – 1999 školu vždy zařadil mezi devatenáct nejúspěšnějších ZC a satelitních škol, které stabilně vykazují dobré výsledky, jež byly oceněny čestným uznáním – diplomem.