časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Sonel v nabídce AMT měřicí technika

|

Ing. Lubomír Harwot, CSc., AMT měřicí technika, spol. s r. o.
 
AMT měřicí technika, spol. s r. o., certifiko­vaná systémem ISO 9001:2009, se stala auto­rizovaným distributorem měřicí techniky pol­ského výrobce Sonel. Tím byla opět rozšířena nabídka měřicích přístrojů společnosti AMT. Novinky od firmy Sonel pokrývají nejen širo­kou oblast měřicí techniky používané revizní­mi techniky, ale zahrnují i digitální standardní a klešťové multimetry, luxmetry, teplo­měry a v poslední době i termokamery s pokročilými funkcemi Infra Fusion. Přístroje se vyznačují velmi kvalitním provedením, splňují příslušné normy, zejména ČSN EN 61557, jsou dodává­ny s kalibračními listy o prvotní kali­braci prováděné u výrobce. Nutno po­dotknout, že výrobce disponuje akre­ditovanou kalibrační laboratoří EU, takže kalibrační listy jsou bez problé­mů v České republice uznávány. U vy­braných typů přístrojů je české menu, kvalitní, velmi obsáhlý český návod a samozřejmostí je poskytování záruč­ního a pozáručního servisu. Ten zajišťu­je AMT měřicí technika ve vlastní ser­visní a kalibrační laboratoři podléhající auditu ISO (poslední audit byl obhájen v lednu 2011). V článku jsou uvedeny informace pouze o vybraných typech přístrojů, které se vyznačují speciálním provedením nebo funkcemi odlišnými od standardních přístrojů.
 
Mezi sdružené revizní přístroje lze zařadit typy MPI 520 a MPI 525. Přístroje měří stan­dardní veličiny, stejnosměrná a střídavá napě­tí, frekvenci, proudy (klešťovým převodníkem), činný, jalový, zdánlivý výkon a účiník. Oblast revizních měření pokrývá měření izolačních odporů testovacím napětím od 50 do 1 000 V, zemních odporů sondami, impedance ochranné smyčky (ZL-PE, ZL-N, ZL-L) s rozlišením 0,01 Ω (speciální metody měření impedance ochran­né smyčky jsou popsány v další části článku). Samozřejmostí je výpočet zkratového proudu IK, zobrazení odporu ochranné smyčky RSa reaktance XS. Ochranná smyčka je měřena také bez vybavení proudového chrániče. Lze měřit proudové chrániče typu A, AC a B (chrániče typu B představují nadstandardní řešení). Mě­ření se vykonává podle ČSN EN 61557, tak­že je není nutno blíže popisovat, podobně jako měření pospojování proudem 200 mA, popř. malým proudem 8 mA. Přístroj komunikuje prostřednictvím rozhraní USB. Standardní do­dávka obsahuje přístroj, brašnu, kabel USB, sadu na měření zemních odporů sondami, příslušné návody a kalibrační list.
 
Měřicí přístroj MPI 525 je shodný s přede­šlým typem MPI 520. Měření izolačních od­porů přístrojem MPI 525 je posunuto k hra­nici 2,5 kV (MPI 520 měří do 1 kV). Měření při zvýšeném testovacím napětí bylo zařaze­no na žádost mnoha revizních techniků, a po­souvá tak standardní revizní přístroj mezi tes­tery speciálních zařízení.
 
Zajímavostí v nabídce firmy Sonel jsou měřiče ochranné smyčky měřící Kelvinovým připojením. Základní přístroje měří impe­danci ochranné smyčky zpravidla dvouvo­dičově. Na základě zkušeností pracovníků firmy je technikům u revizních zkoušek kla­dena otázka, jakou minimální hodnotu im­pedance jejich přístroj měří, s jakým rozli­šením a přesností. U dvouvodičového měření je minimální hodnota měřící impedanci ochranné smyčky mnoh­dy nepostačující. Společnost Sonel nabízí k měření impedance ochran­né smyčky přístroj s označením MZC 310C, který měří čtyřvodičo­vou metodou (4P – napěťové a prou­dové svorky), což umožňuje dosáh­nout rozlišení 0,1 mΩ s nejistotou ±(2 % MH + 2 mΩ), při měření proudem IMAX = 280 A, na měřicím roz­sahu 199,9 mΩ.
 
Měření může být jednofázové (150 A, 230 V) nebo třífázové (280 A, 440 V). Impedanci ochranné smyčky lze mě­řit přístrojem MZI 310C také základní metodou, tedy dvouvodičově. Modely přístrojů MZC 203 a MZC 304 měří impedanci ochranné smyčky standard­ně dvouvodičově.
 
Nově zařazené termokamery Sonel KT 160 a KT-160A měří teplotu v pásmu od –20 do 350 °C, jsou vybaveny technologií obraz v obraze, která umožňuje jednoznačnou ori­entaci v reálném obraze a teplotním poli. Sa­mozřejmostí je paměťová karta SD, komuni­kační rozhraní USB, možnost hlasových ko­mentářů a nastavitelná emisivita.
 
Sortiment společnosti Sonel je uveden na webových stránkách přímého distributora AMT měřicí technika, spol. s r. o.
 
 

Obr. Sdružený revizní přístroj MPI 525