časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Softwarová podpora produktů OEZ

číslo 8/2006

Softwarová podpora produktů OEZ

Ing. Jan Krejčí, OEZ s. r. o.

Společnost OEZ s. r. o. soustavně a systematicky již několik let pracuje na softwarové podpoře svých produktů. Snaží se o jejich zdokonalování především na základě připomínek uživatelů. V současné době nabízí svým obchodním partnerům tyto druhy softwarové podpory:

 • výpočtový program SICHR,
 • sada výkresů OEZ-CAD,
 • konfigurátor Modeion,
 • konfigurátor DISTRIbox.

Vedle originální funkčnosti spočívají přednosti všech uvedených programů v jednoduchém a intuitivním ovládání; to je uživateli velmi kladně hodnoceno. Uživatelé se mohou s programy rychle seznámit, což jim umožní ve velmi krátké době s nimi pracovat. Hlavním motivem softwarové podpory je snaha o zjednodušení při používání přístrojů v praktických aplikacích, popř. usnadnění orientace ve vyráběném sortimentu přístrojů OEZ.

Obr. 1.

Obr. 1. Program Sichr 6.1

V současné době OEZ poskytuje softwarovou podporu zdarma. Pro její plné využití je vhodné se zaregistrovat na internetové adrese www.oez.cz (Česko) nebo www.oez.sk (Slovensko) v sekci Modrá planeta. Registrací zákazník získá přístup k mnoha dalším užitečným informacím a veškerou softwarovou podporu bez jakýchkoliv omezení.

Výpočtový program SICHR se využívá k návrhu elektrických parametrů paprskových sítí TN-C, TN-C-S a sítí IT bez vyvedeného středního vodiče na všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jisticích a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále otevřené databáze transformátorů a silových kabelů. Program počítá zkratové proudy v navrhovaném obvodu, vyhodnocuje velikosti omezených proudů za omezujícími přístroji a výsledky využívá k posouzení možnosti vzájemného kaskádování jednotlivých přístrojů. Během těchto výpočtů se kontroluje i správnost předjištění spínačů, proudových chráničů a přepěťových ochran.

Dimenzování kabelů se v programu důsledně řídí aktualizovanou normou ČSN 33 2000-5-523 (Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech) z roku 2003 a souvisejícími předpisy. Program v závislosti na zvoleném způsobu uložení a druhu použitého kabelu posuzuje vhodnost jeho jištění z hlediska jak přetížení, tak i zkratových proudů a vyhodnocuje úbytky napětí na sběrnicích a vývodech.

Selektivita mezi jednotlivými stupni jištění se posuzuje jednak na základě porovnání vypínacích charakteristik jednotlivých přístrojů v oblasti přetížení, jednak za použití databáze vykonaných zkoušek selektivity použitých přístrojů v oblasti zkratových proudů.

Obr. 2.

Obr. 2. Výkresy OEZ-CAD

Při výpočtu impedančních smyček je brána v úvahu impedance celého obvodu, včetně impedance vysokonapěťového rozvodu, přičemž se uvažuje i se zvýšením činného odporu kabelů v závislosti na oteplení kabelu protékajícím proudem. V jednotlivých částech rozvodu je možné nastavit různý předepsaný čas vypnutí od 30 s v energetických rozvodech, přes 5 s v pevných částech rozvodu až po 0,4 s v zásuvkových obvodech.

Program je již mnoho let nepostradatelným pomocníkem elektroprojektantů a revizních techniků. Nejenže jim v mnoha směrech usnadňuje práci, ale navíc jim poskytuje i velké množství informací o selektivitě a předjištění spínačů a proudových chráničů, které ani v jiných materiálech uveřejněny nejsou.

Novinky programu Sichr 6.1

 • doplnění parametrů kompaktních jističů Modeion, a to:
  – jistič BC160 s charakteristikami L, D a M,
  – spouště L001 pro jističe BD250 a BH630,
  – spouště MTV9 pro jističe BD250 a BH630,
  – spouště U001 pro jističe BL1000 a BL1600,
  – spouště U001, MTV8 a DTV3 nově i s jmenovitým proudem 1 250 A pro jističe BL1600,
  – speciální spouště UA01, MTV8 a MTV9 jističů do 630 A,
  – BD250, BH630 v provedení 3+N;
 • doplnění výsledků zkoušek selektivity.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 194) nebo elektronickou poštou (sichr@oez.cz).

Sada výkresů OEZ-CAD

OEZ-CAD představuje především soubory nárysů, půdorysů a bokorysů přístrojů OEZ (obr. 2), včetně schematických značek, vrtacích plánů a vymezení deionizačních prostorů přístrojů ve formátu WMF, DXF a DWG pro použití v AutoCAD od verze 14. K tomuto souboru (více než 1 500 výkresů) lze s výhodou použít dvojici menu pro AutoCAD. Menu jsou navržena ve dvou variantách, a to orientované buď přístrojově, nebo podle způsobu použití. Při vkládání jisticích přístrojů je generován dialog pro zadání některých atributů, které se pak zobrazí u vloženého prvku. Na výkresech jsou pro jednotlivé prvky použity různé hladiny, které je možné podle potřeby zapínat a vypínat.

Obr. 3.

Obr. 3. Konfigurátor Modeion

Hlavní novinky letošní verze v OEZ-CAD 1.2.5 jsou tyto:

 • jistič Modeion BC160,
 • provedení 3+N Modeion BD250 a BH630,
 • skříně DISTRIbox.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 196) nebo elektronickou poštou (cad@oez.cz).

Konfigurátor Modeion

Jde o zcela nový nástroj (obr. 3), pomocí kterého si lze snadno vybrat komponenty a příslušenství pro sestavení požadovaného jističe řady Modeion. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že kontroluje vybrané komponenty a povolí jen takové kombinace, které jsou skutečně realizovatelné (typy spouští, kombinace pomocných spouští, pomocných kontaktů atd.).

Hlavní obrazovka je členěna na karty:

 • typ přístroje,
 • připojovací sady,
 • pomocné spouště a spínače,
 • pohony,
 • doplňky,
 • seznam dílů a uložení konfigurace,
 • sada retrofitů pro snadnou náhradu starších typů jističů OEZ (obsahují jen některé verze přístrojů).
Obr. 4.

Obr. 4. Konfigurátor DistriBox

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 191) nebo elektronickou poštou (jistice@oez.cz).

Konfigurátor DISTRIbox

Druhá novinka v softwarové podpoře poskytované společností OEZ (obr. 4). Základní ovládání a logika celého programu jsou obdobné jako u předešlého konfigurátoru. Hlavní výhody používání konfigurátoru spočívají v kontrole konstrukce skříně a vybraného příslušenství a v upozornění na konstrukčně nevhodné kombinace. Vzhledem k velkému množství vzájemných kombinací příslušenství skříní je v podstatě možné sestavit jakoukoliv konfiguraci. Na případné rozpory s obvyklým uspořádáním skříně program reaguje informativním upozorněním, ale přesto dovoluje kombinaci sestavit.

Hlavní obrazovka je členěna na karty:

 • typ skříně,
 • montážní panely,
 • montážní rošty,
 • modulový systém,
 • seznam dílů.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 197) nebo elektronickou poštou (distri@oez.cz).

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na první obálce čísla nebo na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz