Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Více aktualit

Softwarová podpora produktů OEZ

číslo 8/2006

Softwarová podpora produktů OEZ

Ing. Jan Krejčí, OEZ s. r. o.

Společnost OEZ s. r. o. soustavně a systematicky již několik let pracuje na softwarové podpoře svých produktů. Snaží se o jejich zdokonalování především na základě připomínek uživatelů. V současné době nabízí svým obchodním partnerům tyto druhy softwarové podpory:

 • výpočtový program SICHR,
 • sada výkresů OEZ-CAD,
 • konfigurátor Modeion,
 • konfigurátor DISTRIbox.

Vedle originální funkčnosti spočívají přednosti všech uvedených programů v jednoduchém a intuitivním ovládání; to je uživateli velmi kladně hodnoceno. Uživatelé se mohou s programy rychle seznámit, což jim umožní ve velmi krátké době s nimi pracovat. Hlavním motivem softwarové podpory je snaha o zjednodušení při používání přístrojů v praktických aplikacích, popř. usnadnění orientace ve vyráběném sortimentu přístrojů OEZ.

Obr. 1.

Obr. 1. Program Sichr 6.1

V současné době OEZ poskytuje softwarovou podporu zdarma. Pro její plné využití je vhodné se zaregistrovat na internetové adrese www.oez.cz (Česko) nebo www.oez.sk (Slovensko) v sekci Modrá planeta. Registrací zákazník získá přístup k mnoha dalším užitečným informacím a veškerou softwarovou podporu bez jakýchkoliv omezení.

Výpočtový program SICHR se využívá k návrhu elektrických parametrů paprskových sítí TN-C, TN-C-S a sítí IT bez vyvedeného středního vodiče na všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jisticích a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále otevřené databáze transformátorů a silových kabelů. Program počítá zkratové proudy v navrhovaném obvodu, vyhodnocuje velikosti omezených proudů za omezujícími přístroji a výsledky využívá k posouzení možnosti vzájemného kaskádování jednotlivých přístrojů. Během těchto výpočtů se kontroluje i správnost předjištění spínačů, proudových chráničů a přepěťových ochran.

Dimenzování kabelů se v programu důsledně řídí aktualizovanou normou ČSN 33 2000-5-523 (Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech) z roku 2003 a souvisejícími předpisy. Program v závislosti na zvoleném způsobu uložení a druhu použitého kabelu posuzuje vhodnost jeho jištění z hlediska jak přetížení, tak i zkratových proudů a vyhodnocuje úbytky napětí na sběrnicích a vývodech.

Selektivita mezi jednotlivými stupni jištění se posuzuje jednak na základě porovnání vypínacích charakteristik jednotlivých přístrojů v oblasti přetížení, jednak za použití databáze vykonaných zkoušek selektivity použitých přístrojů v oblasti zkratových proudů.

Obr. 2.

Obr. 2. Výkresy OEZ-CAD

Při výpočtu impedančních smyček je brána v úvahu impedance celého obvodu, včetně impedance vysokonapěťového rozvodu, přičemž se uvažuje i se zvýšením činného odporu kabelů v závislosti na oteplení kabelu protékajícím proudem. V jednotlivých částech rozvodu je možné nastavit různý předepsaný čas vypnutí od 30 s v energetických rozvodech, přes 5 s v pevných částech rozvodu až po 0,4 s v zásuvkových obvodech.

Program je již mnoho let nepostradatelným pomocníkem elektroprojektantů a revizních techniků. Nejenže jim v mnoha směrech usnadňuje práci, ale navíc jim poskytuje i velké množství informací o selektivitě a předjištění spínačů a proudových chráničů, které ani v jiných materiálech uveřejněny nejsou.

Novinky programu Sichr 6.1

 • doplnění parametrů kompaktních jističů Modeion, a to:
  – jistič BC160 s charakteristikami L, D a M,
  – spouště L001 pro jističe BD250 a BH630,
  – spouště MTV9 pro jističe BD250 a BH630,
  – spouště U001 pro jističe BL1000 a BL1600,
  – spouště U001, MTV8 a DTV3 nově i s jmenovitým proudem 1 250 A pro jističe BL1600,
  – speciální spouště UA01, MTV8 a MTV9 jističů do 630 A,
  – BD250, BH630 v provedení 3+N;
 • doplnění výsledků zkoušek selektivity.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 194) nebo elektronickou poštou (sichr@oez.cz).

Sada výkresů OEZ-CAD

OEZ-CAD představuje především soubory nárysů, půdorysů a bokorysů přístrojů OEZ (obr. 2), včetně schematických značek, vrtacích plánů a vymezení deionizačních prostorů přístrojů ve formátu WMF, DXF a DWG pro použití v AutoCAD od verze 14. K tomuto souboru (více než 1 500 výkresů) lze s výhodou použít dvojici menu pro AutoCAD. Menu jsou navržena ve dvou variantách, a to orientované buď přístrojově, nebo podle způsobu použití. Při vkládání jisticích přístrojů je generován dialog pro zadání některých atributů, které se pak zobrazí u vloženého prvku. Na výkresech jsou pro jednotlivé prvky použity různé hladiny, které je možné podle potřeby zapínat a vypínat.

Obr. 3.

Obr. 3. Konfigurátor Modeion

Hlavní novinky letošní verze v OEZ-CAD 1.2.5 jsou tyto:

 • jistič Modeion BC160,
 • provedení 3+N Modeion BD250 a BH630,
 • skříně DISTRIbox.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 196) nebo elektronickou poštou (cad@oez.cz).

Konfigurátor Modeion

Jde o zcela nový nástroj (obr. 3), pomocí kterého si lze snadno vybrat komponenty a příslušenství pro sestavení požadovaného jističe řady Modeion. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že kontroluje vybrané komponenty a povolí jen takové kombinace, které jsou skutečně realizovatelné (typy spouští, kombinace pomocných spouští, pomocných kontaktů atd.).

Hlavní obrazovka je členěna na karty:

 • typ přístroje,
 • připojovací sady,
 • pomocné spouště a spínače,
 • pohony,
 • doplňky,
 • seznam dílů a uložení konfigurace,
 • sada retrofitů pro snadnou náhradu starších typů jističů OEZ (obsahují jen některé verze přístrojů).
Obr. 4.

Obr. 4. Konfigurátor DistriBox

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 191) nebo elektronickou poštou (jistice@oez.cz).

Konfigurátor DISTRIbox

Druhá novinka v softwarové podpoře poskytované společností OEZ (obr. 4). Základní ovládání a logika celého programu jsou obdobné jako u předešlého konfigurátoru. Hlavní výhody používání konfigurátoru spočívají v kontrole konstrukce skříně a vybraného příslušenství a v upozornění na konstrukčně nevhodné kombinace. Vzhledem k velkému množství vzájemných kombinací příslušenství skříní je v podstatě možné sestavit jakoukoliv konfiguraci. Na případné rozpory s obvyklým uspořádáním skříně program reaguje informativním upozorněním, ale přesto dovoluje kombinaci sestavit.

Hlavní obrazovka je členěna na karty:

 • typ skříně,
 • montážní panely,
 • montážní rošty,
 • modulový systém,
 • seznam dílů.

Technickou podporu si lze vyžádat telefonicky (+420 465 672 197) nebo elektronickou poštou (distri@oez.cz).

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na první obálce čísla nebo na adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 111
fax: +420 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz