časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Snímače pohybu Busch-Wächter ProfessionalLINE (2. část)

číslo 7/2006

Snímače pohybu Busch-Wächter® ProfessionalLINE (2. část)

Ing. Dušan Zajíček,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

V minulém čísle byly podány základní informace o vlastnostech a funkcích domovních strážců Busch-Wächter® ProfessionalLINE. V tomto pokračování jsou poskytnuty podrobnější údaje k jednotlivým variantám přístrojů, které se liší tvarem oblasti zachycení a možnostmi nastavení.

Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE

Tento přístroj je určen pro snímání pohybu osob v úhlu 90° a do vzdálenosti asi 12 m (obr. 1). Je ideální pro sledování přístupových cest u řadových domků, chodníků, vjezdů do vrat, tzn. všude tam, kde je požadována kontrola určitého vymezeného prostoru. Při instalaci nad vchodem do domu se využije zóna spodního a zpětného snímání – obyvatelé domu tak budou mít cestu ven osvětlenou, jakmile otevřou dveře.

Obr. 1.

Obr. 1. Oblast zachycení strážce Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE

U tohoto výrobku byla dána přednost jednoduchosti ovládání, takže je vybaven jediným regulačním prvkem, pomocí něhož se volí přednastavené kombinace zpoždění vypnutí a prahové úrovně osvětlení (obr. 2). Zpoždění vypnutí lze nastavit na 5, 1 nebo 3 min, prahovou úroveň osvětlení na 15 luxů (symbol světlého měsíce) či 3 luxy (symbol tmavého měsíce). V poloze označené sluncem je aktivován tzv. denní režim, kdy je výstup spínán nezávisle na úrovni okolního osvětlení.

Obr. 2. Obr. 4.

Obr. 2. Kombinovaný nastavovací prvek přístroje Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE
Obr. 4. Nastavovací prvky přístrojů Busch-Wächter® 220 (280) ProfessionalLINE

Jako u všech ostatních variant domovních strážců je možné snímání snadno přizpůsobit pootočením snímače ve všech třech osách.

Obr. 3.

Obr. 3. Oblasti zachycení přístrojů Busch-Wächter® 220 (280) ProfessionalLINE

Je-li třeba, lze oblast zachycení omezit do dálky i do stran nalepením clonky, která je součástí dodávky. Dálkové ovládání nelze u tohoto přístroje využívat.

Busch-Wächter® 220, 280 ProfessionalLINE

Dosah přístrojů se snímacím úhlem 220 a 280° při instalační výšce 2,5 m činí asi 16 m (obr. 3). Jejich použití závisí na požadovaném úhlu snímání.

Na spodní straně snímací části se nacházejí tři regulační prvky (obr. 4). Prvním z nich se nastavuje prahová úroveň osvětlení (asi 0,5 až 300 lx), pod níž je aktivováno spínání výstupu. V pravé krajní poloze označené symbolem slunce bude výstup spínat i za plného denního světla. V poloze T/S je aktivní testovací, popř. standardní režim, popsaný v části 1. Prostřední prvek je určen k přizpůsobení citlivosti snímání. Posledním regulátorem se volí zpoždění vypnutí (10 s až 30 min), popř. impulsní režim výstupu.

Obr. 5.

Obr. 5. Zapojení několika přístrojů na jeden okruh

Pokud není žádoucí snímání pohybu až k zemi, ale pouze selektivně v rovině rovnoběžné s ramenem snímače, využije se varianta Busch-Wächter® 220 SelectLINE. Pro dokonalé pokrytí prostoru mezi dvěma sousedními stěnami budovy je určen přístroj Busch-Wächter® 280 ProfessionalLINE. Instaluje se na vnější roh budovy s využitím speciálního rohového adaptéru, který zajistí nasměrování snímače přesně do osy úhlu.

Pomocí základního vysílače, který je dodáván s přístroji, lze dálkově zapnout a vypnout výstup. Navíc je možné aktivovat a deaktivovat režim simulace přítomnosti (ve večerních hodinách se výstup na určitou dobu jednorázově zapne). Příjem ovládacího signálu je indikován diodou LED umístěnou nad čočkou snímače.

Obr. 6.

Obr. 6. Oblast zachycení přístroje Busch-Wächter® 220 AlarmLINE

V případě členitějšího prostoru nebo při požadavku na pokrytí celého obvodu objektu je možné použít několik domovních strážců a jejich výstupy propojit (obr. 5).

Busch-Wächter® 220 AlarmLINE

Tento speciální přístroj má z vnějšího pohledu obdobnou snímací charakteristiku jako domovní strážci s úhlem 220°. Od ostatních variant snímačů pohybu se liší tím, že uvnitř je obsažena bezpečnostní zóna o poloměru 6 m (obr. 6). Vniknutí do této oblasti signalizují blikající červené diody LED přímo na snímači. Současně se zapne samostatný bezpotenciálový výstup, ke kterému je možné připojit např. další svítidlo nebo výstražné zařízení uvnitř domu (obr. 7). Tento výstup, na rozdíl od běžného výstupu spjatého s vnější snímací zónou, není za běžných okolností závislý na nastavené prahové hodnotě osvětlení, takže sepne za jakýchkoliv světelných podmínek.

Obr. 7.

Obr. 7. Základní zapojení přístroje Busch-Wächter® 220 AlarmLINE

Nastavovací prvky i rozsah volitelných parametrů jsou stejné jako u předcházející varianty s úhlem 220° (obr. 8). Výjimkou je prostřední regulátor citlivosti – otočením do pravé krajní polohy (A) se aktivuje tzv. poplachový režim, ve kterém bezpotenciálový výstup spíná pouze při pohybu směrem k přístroji (tj. jestliže byl předtím zaregistrován pohyb ve vnější zóně). Při pohybu osob z objektu ven tento výstup snímač nesepne. Při navolení jiné polohy regulátoru je aktivní tzv. komfortní režim, v němž bezpečnostní výstup spíná nezávisle na směru pohybu a výstražné blikání je potlačeno (viz též obr. 6).

Obr. 8.

Obr. 8. Nastavovací prvky přístroje Busch-Wächter® 220 AlarmLINE

V komfortním i poplachovém režimu je zpoždění vypnutí bezpotenciálového výstupu pevně nastaveno na dobu 3 min (i při navoleném impulsním spínání normálního výstupu). Varovné světlo na snímači zhasne asi po 30 s od ukončení snímání pohybu v bezpečnostní zóně.

Součástí dodávky přístroje je infračervený vysílač pro dálkové ovládání základních funkcí zmíněných výše. Mnohem rozsáhlejší možnosti však poskytuje servisní vysílač (obr. 9). Kromě funkcí, které jsou dostupné i se základním vysílačem (dvojice tlačítek 4 a 10), lze snímač deaktivovat na 90 min (dvojice tlačítek 1), uvést přístroj do testovacího režimu (3), volit citlivost snímání (5) nebo i provést návrat k původnímu stavu (reset – 11).

Obr. 9.

Obr. 9. Servisní vysílač

Druhá skupina funkcí aktivovaných servisním vysílačem se týká chování bezpečnostního výstupu. Spínání tohoto výstupu lze dálkově zcela potlačit (dvojice tlačítek 2), zajistit jeho spínání v závislosti na úrovni okolního osvětlení (6), deaktivovat výstražnou optickou indikaci (7), zapnout nebo vypnout rozlišování směru pohybu pro spínání bezpečnostního výstupu (8), popř. nastavit synchronní spínání obou výstupů (9).

Shrnutí

Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, nabízí celou řadu domovních strážců pro snímání pohybu ve venkovním prostředí. Je třeba pouze zvolit vhodný typ podle způsobu použití a tvaru oblasti zachycení.

Bližší informace mohou zájemci nalézt v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo v katalogu on-line na internetové adrese www.abb-epj.cz