časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Snímače pohybu Busch-Wächter ProfessionalLINE (1. část)

|

číslo 6/2006

Snímače pohybu Busch-Wächter® ProfessionalLINE (1. část)

Ing. Dušan Zajíček, ABB s.r.o., Elektro-Praga

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, již dlouhou dobu nabízí infrapasivní snímače pohybu, pro něž se vžilo označení domovní strážci. Tyto přístroje jsou vybaveny mnoha parametry a vlastnostmi, které je předurčují pro použití ve venkovním prostředí nebo tam, kde je třeba zaznamenávat pohyb osob na poměrně velkou vzdálenost. V letošním roce byla uvedena na trh nová řada domovních strážců (obr. 1), která je v následujícím textu přiblížena.

Oblast zachycení

Prostor, ve kterém je domovní strážce schopen zaznamenávat pohyb osob, se nazývá oblast zachycení. Aby bylo dosaženo co nejdokonalejšího pokrytí, je sledovaná oblast rozdělena snímací Fresnelovou čočkou na čtyři části (obr. 2). Díky tomu mohou být zaregistrovány jak vzdálenější pohyby osob (zóny 1 a 2), tak i pokusy o přiblížení podél zdi (zóna 3). Snímán je dokonce i prostor přímo pod přístrojem a částečně za ním (zóna 4) – při instalaci nad hlavním vchodem tak budou mít obyvatelé domu cestu ven osvětlenou, jakmile otevřou dveře.

Obr. 1.

Obr. 1 Domovní strážce Busch-Wächter®

Snímací charakteristiku je možné podle potřeby přizpůsobit místním podmínkám nebo sklonu terénu natočením snímače ve všech třech osách. Vlastní snímací část lze proti ramenu otočit doprava nebo doleva až o 30°, zatímco výkyvné rameno je možné naklonit až o 90° nahoru či o 40° dolů. Nová konstrukce upevňovací desky navíc umožňuje natočení celého přístroje až o ±30° okolo jeho podélné osy.

Oblast zachycení lze také zúžit nebo zkrátit zakrytím určité části čočky speciální samolepicí clonkou, která je pro infračervené záření neprostupná (je součástí dodávky). Podle předtištěného rastru se z clonky vystřihne požadovaný tvar a nalepí se přímo na čočku snímače. Infračervené záření potom z odpovídající části prostoru nebude přijímáno.

Možnosti nastavení

Domovní strážci poskytují skutečně mnoho možností. Nelze je však používat jako součást zabezpečovacích systémů, protože nesplňují předepsané požadavky na odolnost proti neoprávněné manipulaci s nastavovacími prvky.

Obr. 2.

Obr. 2. Oblast zachycení

K nastavení provozních parametrů a k volbě režimů činnosti jsou určeny otočné regulátory na spodní straně snímací části (obr. 3). Jedním ze základních nastavitelných parametrů je tzv. světelný práh vestavěného soumrakového snímače. Je-li úroveň okolního osvětlení vyšší než nastavená, je činnost výstupu blokována – k sepnutí nedojde, přestože bude zaregistrován pohyb. V poloze označené symbolem měsíce bude výstup spínat pouze za tmy, při nastavení na značku slunce k sepnutí dojde i za plného denního světla.

Po uvedení regulátoru do polohy T/S (test/standard) nebo po připojení napájecího napětí se na dobu 10 min aktivuje testovací režim, který usnadňuje ověření oblasti zachycení – při zaregistrování pohybu se výstup zapne vždy na 2 s, nezávisle na nastavení ostatních prvků. Každý zaznamenaný pohyb je navíc indikován blikáním červené svítivé diody nad čočkou snímače. Pokud není zvoleno jiné nastavení, po uplynutí desetiminutového intervalu se přístroj samočinně přepne do standardního režimu, v němž výstup začíná spínat až při soumraku a zpoždění vypnutí je 3 min.

Obr. 3.

Obr. 3. Nastavovací prvky

Prostřední nastavovací prvek je určen k přizpůsobení citlivosti snímání, resp. k úpravě dosahu. Citlivost je volitelná ve třech stupních – normální (N), snížená (–) a zvýšená (+).

Posledním regulačním prvkem se nastavuje zpoždění vypnutí, které určuje, jak dlouho ještě zůstane výstup zapnutý od okamžiku, kdy pohyb přestal být registrován. Pro ovládání zařízení s impulsním spouštěním se využije pravá krajní poloha regulátoru – výstup se při zaznamenání pohybu zapne pouze na 1 s a po následujících 9 s zůstane vypnutý.

Další možnosti ovládání

Pro zvýšení komfortu byla doplněna možnost dálkového ovládání. Základní infračervený vysílač (obr. 4) je u některých verzí součástí dodávky a lze jej využít pro pohodlné zapnutí výstupu na 4 h nebo pro uvedení přístroje do režimu simulace přítomnosti.

Mnohem více možností poskytuje servisní vysílač (obr. 5). Pomocí něho lze snímač deaktivovat na 90 min, zapnout testovací režim, nastavit citlivost snímání nebo i resetovat (obnovit základní nastavení). Ve spojení s variantou Busch-Wächter® AlarmLINE navíc umožňuje nastavovat chování druhého výstupu spojeného s vnitřní bezpečnostní zónou.

Obr. 4.

Obr. 4. Základní vysílač

Výstup domovního strážce je možné ovládat i z jiného místa, nezávisle na pohybu osob. Krátkodobým přerušením napájení (stiskem vypínacího tlačítka – obr. 7) se výstup zapne na nastavené zpoždění vypnutí (ve standardním režimu na 3 min) a poté přístroj přejde do automatického režimu snímání.

Mikroprocesorové řízení

Činnost domovních strážců je řízena mikroprocesorem, takže vykazují jistou míru inteligence. Přístroje např. dokážou rozpoznat nepříznivé povětrnostní vlivy a reagují na ně změnou zesílení snímaného signálu. Díky této automatické stabilizaci je kolísání dosahu minimální i za vysokých venkovních teplot, za mlhy, deště nebo sněžení, které jinak mohou dosah zkrátit až o polovinu.

Mikroprocesor dokáže také účinně potlačovat nežádoucí „falešná sepnutí“, způsobená např. slunečním zářením, které opakovaně dopadá na čočku snímače skrz pohybující se větve stromu.

Domovní strážci disponují též ochranou před oslněním. Je-li příslušným regulátorem nastaveno, aby výstup spínal pouze za tmy, mohlo by při osvícení snímače (např. kapesní svítilnou či reflektorem automobilu) dojít k deaktivaci přístroje. Aby se tomu zabránilo, je náhlá změna osvětlení po dobu 90 s ignorována.

Obr. 5.

Obr. 5. Servisní vysílač

Přístroje rovněž mohou samy prověřit svoji funkčnost. Při každém připojení k síťovému napájení se provede kompletní kontrola. Je-li vše v pořádku, je tento stav signalizován zapnutím výstupu na dobu nastaveného zpoždění vypnutí.

Instalace

Aby bylo možné plně využít vlastnosti domovních strážců, je nutné splnit základní požadavky pro instalaci. Optimální montážní výška je 2,5 m – pro ni také platí udávané dosahy 16, popř. 12 m. Přístroj musí být namontován na pevný podklad, protože jakýkoliv pohyb snímače má stejný účinek jako pohyb zdroje tepla v oblasti zachycení. Konstrukce přístrojů umožňuje nástěnnou i stropní montáž, např. pod střešní přesahy, pod balkony apod.

Je nutné dbát také na dostatečnou vzdálenost od ulice, sousedních pozemků apod., aby se maximálně omezily nežádoucí vlivy. Dále je třeba zvolit vhodné umístění přístroje vzhledem k nejčastějšímu směru pohybu. Nejspolehlivějšího snímání se docílí v případě, kdy bude pohyb probíhat tečně vzhledem ke snímači. Při přímém přibližování totiž citlivost snímání klesá, a dosah se tím značně zkracuje.

Obr. 6.

Obr. 6. Základní zapojení domovního strážce

Mezi domovním strážcem a spínaným svítidlem by měla být vzdálenost alespoň 1,5 m. Jinak by změna tepelného vyzařování při vypnutí svítidla mohla vyvolat opětovné nežádoucí zapnutí. Ačkoliv přístroje mají zaručen stupeň krytí IP55 a rozsah provozních teplot od –25 do +55 °C, měly by být chráněny před deštěm, větrem a přímým slunečním zářením, aby nedocházelo k falešnému spínání.

Montáž přístrojů je maximálně usnadněna tím, že pro upevnění základní desky postačuje jediný centrální vrut nebo šroub a po připojení vodičů se těleso snímače díky bajonetovému systému připevní k desce prostým nasunutím a pootočením.

V případě potřeby lze snímací oblast snadno a účinně upravit pootočením nebo svislým vychýlením snímače. Nalepením speciální clonky na část čočky je možné snímání omezit do stran nebo i do dálky.

Připojení

Domovní strážci se připojují třemi vodiči (obr. 6), s předjištěním 16 A. Výstup je osazen výkonným relé 16 AX, takže je možné propojit výstupy i několika přístrojů, aby spínaly jeden světelný okruh. Pro připojení vodičů jsou připraveny tři trojnásobné bezšroubové svorkovnice. K dispozici je rovněž svorkovnice pro protažení ochranného vodiče.

Obr. 7.

Obr. 7. Zapojení s vypínacím tlačítkem, relé a zhášecím RC členem

Jestliže výstup spíná indukční zátěž (relé, stykač, transformátor apod.), doporučuje se k ní paralelně připojit odrušovací RC člen (obr. 7), aby nedocházelo k nežádoucímu samočinnému zapnutí. Protože při vypínání silně indukčních zátěží vznikají značné napěťové špičky, je vhodné opatřit napájecí vedení přepěťovou ochranou.

V dalším pokračování článku budou představeny jednotlivé varianty domovních strážců Busch-Wächter® ProfessionalLINE

(pokračování)

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz