časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Snímače pohybu Busch-Wächter BasicLINE

|

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, uvádí na trh novou řadu snímačů pohybu pod ob­chodním názvem Busch-Wächter® BasicLINE. Tyto přístroje kombinují vlastnosti sníma­čů pohybu a přítomnosti a jsou určeny především pro automatické ovládání svítidel v ko­merčních budovách. Mohou tak významně přispět k úsporám elektrické energie, na které je v současné době kladen značný důraz.
 

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE

 
Jako všechny běžné snímače pohybu je i tento základní přístroj (obj. č. 6800-0-2518 – obr. 1) určen zejména pro samočinné ovládá­ní svítidel. Oblast zachycení je kuželová a při výšce mon­táže 2,5 m se promítá do kru­hu s průměrem přibližně 7 m (obr. 2). V naznačeném vnitř­ním kuželu je citlivost větší – zde funkce odpovídá spíše snímači přítomnosti. V přípa­dě potřeby lze detekci pohybu z určitých částí prostoru vy­loučit úpravou dodávané dvoj­dílné krytky, která se přilo­ží na čočku snímače. Přístroj najde uplatnění v klasických kancelářích, v administrativ­ních prostorech s nízkými od­dělovacími přepážkami, v za­sedacích místnostech, ve škol­ních učebnách apod.
 
Nastavovací prvky jsou pří-stupné zepředu po sejmutí krytu. Regulátorem TIME se na­stavuje zpoždění vypnutí v rozsahu 5 s až 30 min. V impulzním reži­mu není výstup zapnutý trvale, ale každých 10 s se zapne na 1 s. Poloha TEST se využí­vá k ověření oblasti zachycení i bez nutnosti připojení zátěže – při zaregistrování pohybu se čočka asi na 2 s prosvítí červenou diodou LED. Otočným prvkem označeným LUX se v rozmezí 10 až 2 000 lx reguluje prahová hodnota osvětlení – je-li měřená úroveň vyš­ší než nastavený práh, výstup nesepne ani při zaznamenaném pohybu.
 
Posledním nastavovacím prvkem je otočný volič provozního režimu. V poloze A je ak­tivní automatický režim: výstup zapne, je-li zaznamenán pohyb a současně naměřena úro­veň osvětlení nižší než hodnota navolená po­tenciometrem LUX. Jestliže snímač přestane registrovat pohyb, začne se odpočítávat zpož­dění vypnutí dané regulátorem TIME. Nedo­jde-li během této doby k detekci nového po­hybu, připojené svítidlo zhasne. Písmeny HA je označena poloha pro poloautomatický re­žim. V něm se výstup nikdy nezapne samo­činně. Předpokládá se připojení zapínacího tlačítkového ovladače (řazení 1/0) mezi svor­ku 1 a potenciál L (nedoporučuje se využívat při paralelním zapojení přístrojů). Stiskem tlačítka se připojené svítidlo rozsvítí nezávis­le na hodnotě LUX nebo na pohybu v oblas­ti zachycení. Vypnutí se řídí stejnými záko­nitostmi jako u automatického režimu nebo je lze kdykoliv vyvolat opětovným stiskem vnějšího tlačítka.
 
Přístroj se stupněm krytí IP40 se dodává jako komplet a vyžaduje připojení fázového a nulového vodiče (obr. 3). Výstupním prv­kem je potenciálově vázané relé se spínací schopností 4 AX při cos φ = 0,5. Převedeno do praxe to znamená zatížitelnost 2 000 W pro obyčejné žárovky, 1 000 V·A pro halo­genové zdroje světla na 230 V nebo na malé napětí, 1 000 V·A pro zářivky s kompenzací max. 100 μF nebo 7 až 400 W pro kompakt­ní zářivkové zdroje (tzv. úsporky). K montá­ži do dutých stropů se využívá jednoduchý pružinový mechanismus. Předznačené otvo­ry s roztečí 60 nebo 85 mm umožňují připev­nění ke standardní krabici nebo jiným způso­bem. Vestavná hloubka samotného přístroje je 26 mm; při použití krytu svorek, který má současně funkci odlehčovací spony, je to asi 39 mm. Snímač o průměru 111 mm vyčnívá nad povrch pouze 31 mm.

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

 
BasicLINE Corridor (obj. č. 6800-0-2519 – obr. 4) má v porovnání s předchozím přístro­jem větší oblast zachycení, která při výšce instalace 2,5 m pokrývá plochu o průměru asi 24 m. Také obsahuje vnitřní kužel s cha­rakterem snímače přítomnosti a přibalena je trojdílná krytka čočky pro omezení oblasti za­chycení. Díky svým vlastnostem je tento pří­stroj určen pro montáž do stropu v rozlehlej­ších prostorech, jako jsou chodby, podzemní garáže apod. Samostatně dodávaná speciální krabice (obj. č. 6800-0-2305) pro povrchovou montáž zvyšuje stupeň krytí na IP54, takže je možná také instalace ve venkovním prostředí. Pro ovládání několika užitečných funkcí lze využívat ruční infračervený vysílač.
 
Pod odnímatelným krytem jsou skryty dva regulátory – TIME pro nastavení zpoždění vypnutí v intervalu 10 s až 30 min (s možnos­tí impulzního a testovacího režimu) a LUX pro volbu prahové úrovně osvětlení v rozsa­hu 10 až 2 000 lx. Pro úspornější provoz se při nastavení zpoždění vypnutí na dobu delší než asi 3 min aktivuje automatické rozpoznávání průchodu: zaznamená-li snímač relativ­ně krátký pohyb, výstup vypíná dříve, než je nastaveno – přibližně za 2,5 min.
 
Přístroj se připojuje vodiči L, N k síťové­mu napájení, spínaná fáze se přivádí ke sví­tidlu. Vnitřní relé může spínat proudy až do 4 AX při cos φ = 0,5. Zdvojená svorka 1 umožňuje připojení zapínacího tlačítkového kontaktu pro nezávislé zapínání a vypínání připojené zátěže. Připravené otvory v dolní oddělitelné desce dovolují montáž přístroje do standardní krabice s roztečí vrutů 60 mm nebo lze využít nastavitelnou rozteč 70 až 86 mm. Se snímačem se dodává prachotěsný kryt dolní části se dvěma propichovacími prů­chodkami pro kabel o průměru až 12,5 mm. Z krytu vystupují do boků dva pružné kovové pásky, které jsou určeny pro upevnění přístro­je do dutého stropu. Vestavná hloubka potom vzroste z 16 na 46 mm.
 
Volitelným příslušenstvím je plochý in­fračervený ruční vysílač (obj. č. 6800-0-2511 – obr. 5) napájený 3V lithiovým člán­kem. S jeho pomocí lze vykonávat různé čin­nosti a nastavení, jako jsou např. zapnutí nebo vypnutí výstupu snímače na 8 h, změna nasta­vení zpoždění vypnutí nebo prahového osvět­lení, převzetí aktuálního osvětlení jako nové prahové hodnoty, přepnutí do impulzního re­žimu, aktivace testovacího režimu aj.
 
Pro ochranu snímače před mechanickým poškozením se používá ochranný koš (obj. č. 6800-0-2304). Je použitelný nejenom pro oba popsané snímače pohybu BasicLINE, ale také pro snímače přítomnosti řady Busch-Wächter® Präsenz tech a hlásiče kouře a tep­lot Busch-Rauchalarm® a Busch-Wärmea­larm®, a to i pro kombinaci těchto přístrojů s krabicemi pro povrchovou montáž.
 

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE mini

 
U posledního z představovaných přístro­jů BasicLINE mini (obj. č. 6800-0-2517 – obr. 6) je kladen důraz na to, aby byl v na­montovaném stavu nenápadný. Průměr sníma­če je 38 mm a vystupuje pouhých 10 mm nad povrch. Je ideální pro instalaci do zavěšených stropů v menších místnostech, jako jsou např. toalety. Snímací charakteristika má kuželový tvar a při třímetrové instalační výšce pokrývá oblast o průměru asi 6 m.
 
Přístroj se skládá ze dvou samostatných částí. Válcová snímací část má průměr 28 mm a vestavnou dél­ku asi 70 mm. Nastavovacím prvkem TIME se volí zpoždění vypnutí 1, 5, 10 nebo 15 min, popř. impulzní či testovací re­žim. Potenciometrem LUX se nastavuje prahové osvětlení od 10 do 1 000 lux; v tzv. den­ním režimu je vyhodnocování úrovně osvětlení deaktivováno. Třetí regulátor SENS je určen pro plynulé nastavení citlivos­ti snímání. Zespodu vystupuje 60cm kabel opatřený konekto­rem RJ-12 pro připojení spí­nací části.
 
Rozměry spínací části tva­ru hranolu (20 × 27 × 139 mm) umožňují její provléknutí otvorem o průměru 32 mm vytvořeným pro snímací část. Předpokla­dem je dostatečný dutý prostor min. hloubky 180 mm. Svorky L, N jsou určeny pro pří­vod napájení, šipkou je označena výstupní svorka (obr. 7). Spínací vlastnosti jsou shod­né s popsanými přístroji, tlačítkové ovládá­ní není možné.
 
V článku byly představeny jednotlivé varianty nových snímačů pohybu Busch-Wächter® – základní provedení BasicLINE s možností poloautomatického provozu, BasicLINE Corridor určený do rozlehlejších pro­storů a vzhledově nenápadný BasicLINE mini vhodný do menších místností. V na­bídce ABB s. r. o. lze najít také velmi cit­livé snímače přítomnosti Busch-Wächter Präsenz tech, které v závislosti na zvolené spínací jednotce mohou automaticky spínat svítidla, udržovat konstantní hladinu osvět­lení, dávat povel pro spínání vytápění, kli­matizace nebo ventilace.
 
Další informace nejen k přístrojům uvede­ným v tomto článku lze získat na: http://www.abb.cz/elektropraga
 
Obr. 1. Snímač pohybu BasicLINE
Obr. 2. Oblast zachy­cení snímače BasicLINE
Obr. 3. Schéma zapojení snímače BasicLINE
Obr. 4. Snímač pohybu BasicLINE Corridor
Obr. 5. Vysílač pro snímač BasicLINE Corridor
Obr. 6. Snímač pohybu BasicLINE mini
Obr. 7. Schéma zapojení snímače BasicLINE mini