časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (1. část)

|

číslo 3/2006

Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (1. část)

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga

Jak již název napovídá, je snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (obr. 1) určen ke zjišťování přítomnosti osob v určité části prostoru. Princip činnosti je stejný jako u běžných infrapasivních snímačů pohybu, které rovněž zaznamenávají a vyhodnocují změny infračerveného záření dopadajícího na vnitřní snímací prvek. Rozdíl je v tom, že snímač přítomnosti dokáže díky dokonalé optické i elektronické části zaregistrovat i velice drobné pohyby osob, které jiné snímače pohybu nejsou schopny zjistit. Ve spojení s vhodnou silovou částí je potom možné automaticky spínat svítidla či regulováním jasu svítidel udržovat konstantní úroveň osvětlení v místnosti nebo navíc také spínat zařízení pro ovládání vytápění, klimatizace či ventilace – to vše pouze tehdy, je-li to třeba – na základě přítomnosti osob, s minimalizací spotřeby energie.

Obr. 1.

Možnosti použití

Snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech naleznou uplatnění všude tam, kde je účelné svítidla nebo jiná elektrická zařízení samočinně spínat, jestliže se v daném prostoru vyskytují osoby. Tak lze zvýšit ovládací komfort a zároveň dosáhnout maximálních úspor energií. Jsou vhodné pro instalaci v kancelářích, na chodbách, v odpočinkových místnostech, čekárnách, jídelnách, šatnách, na toaletách, ve skladech, archivech, dílnách apod.

Aby mohl snímač přítomnosti plnit svoji funkci, je nutné jej doplnit některou ze silových částí, které budou zmíněny v dalším textu. Silová část zajišťuje napájení snímače, ale také určuje spínací vlastnosti celého kompletu. Proto je třeba jejímu výběru věnovat pozornost. Kompletní snímač se umísťuje na strop a může být nainstalován jak pod omítku (do standardní instalační krabice), tak na omítku (s využitím speciální krabice pro povrchovou montáž).

Obr. 2.

Obr. 1. Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech
Obr. 2. Oblast zachycení v případě sedící osoby

Instalace

Část prostoru, kterou snímač přítomnosti pokrývá, nazývaná oblast zachycení, má tvar kužele s vrcholovým úhlem přibližně 120°. Protože citlivost snímání při zvětšující se vzdálenosti klesá, je třeba podle způsobu využití přístroje zvolit vhodnou instalační výšku.

Pro zachycení drobných pohybů osob sedících u stolu leží vztažná rovina ve výšce asi 1 m nad podlahou. U snímače nainstalovaného ve výšce 2,5 m má využitelná oblast zachycení tvar kruhu o průměru asi 6 m (obr. 2). V případě chodících osob lze za vztažnou rovinu považovat podlahu, takže při téže výšce instalace je možné počítat s oblastí zachycení o průměru 8 až 9 m.

Obr. 3.

Obr. 3. Rozšíření oblasti zachycení

Pro pokrytí větších prostorů je nutné použití několika snímačů přítomnosti, přičemž oblasti zachycení jednotlivých snímačů by se měly vzájemně překrývat (obr. 3). Rozšíření oblasti zachycení lze docílit také zvětšením instalační výšky, avšak citlivost snímání se tím zmenší. Je-li třeba snímání pohybu z určitého místa zamezit, nalepí se na odpovídající část čočky snímače speciální fólie (je součástí dodávky).

Podmínkou správné funkce je přímá optická viditelnost mezi snímačem přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech a detekovanou osobou. Oblast zachycení může být omezena nejenom neprůhlednými předměty, jako jsou nízko zavěšená zářivková svítidla, vzrostlé rostliny, přepážky, paravány apod., ale také skleněnými tabulemi (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Překážky omezující oblast zachycení

Snímač je běžně aktivován pohybem osob v jeho oblasti zachycení. Existují však rovněž tzv. cizí zdroje tepla s relativně rychlými změnami tepelného vyzařování, které mohou způsobit nežádoucí „falešná spínání“ – např. horkovzdušný ventilátor, žárovkové svítidlo v blízkosti snímače apod. Naproti tomu, pokud se teplota cizího zdroje tepla mění relativně pomalu, činnost snímače přítomnosti nebude nijak ovlivněna – takovými zdroji mohou být např. radiátory, předměty zahřívané slunečním zářením, výpočetní technika atd.

Možnosti nastavení

Pro optimální přizpůsobení konkrétním provozním podmínkám jsou na spodní straně snímače tři regulační prvky (obr. 5). Potenciometrem „Lux„ se určuje prahová hodnota úrovně osvětlení. Obr. 5. Integrovaný soumrakový snímač neustále měří množství dopadajícího světla a měřenou hodnotu porovnává s nastavenou prahovou hodnotou. Jestliže je aktuální úroveň osvětlení nižší než nastavená hodnota a v oblasti zachycení je zjištěna přítomnost osob, připojené svítidlo se zapne. Je-li aktuální úroveň osvětlení vyšší, svítidlo se nezapne ani při zaregistrování pohybu. Přitom je třeba mít na paměti, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace (zpravidla na stropě), a hodnoty na stupnici potenciometru tedy neodpovídají kvalitě osvětlení pracovní plochy. V pravé krajní poloze regulátoru se svítidla budou spínat pouze za tmy, v poloze opačné i za plného denního světla.

Obr. 6.

Obr. 5. Nastavovací prvky
Obr. 6. Přizpůsobení prahového osvětlení pomocí infračerveného vysílače

Chování snímače je možné snadno upravovat i bez manipulace s potenciometrem, pomocí ručního infračerveného vysílače s obj. č. 6020-0-1133 (obr. 6). Jestliže je např. nastavená prahová hodnota vysoká (připojené svítidlo by při rozednívání mělo být již vypnuto, ale není tomu tak), stiskem tlačítka OFF se svítidlo vypne a dvojnásobným stiskem tlačítka MEMO se aktuální úroveň okolního osvětlení uloží do paměti snímače jako nová prahová hodnota. Pro ovládání snímače přítomnosti je na vysílači rezervován pár tlačítek ON, OFF označený číslem 10.

Pomocí regulátoru „Zeit/Licht„ se volí zpoždění vypnutí pro svítidlo v rozsahu přibližně 10 s až 30 min. Zpoždění vypnutí určuje, po jakou dobu ještě zůstane výstup sepnutý od okamžiku, kdy pohyb přestal být registrován. Při každém nově zaznamenaném pohybu se případné probíhající zpoždění vypnutí „vynuluje„ a čas se začne znovu načítat až od okamžiku ukončení snímání pohybu. V pravé krajní poloze se výstup při pohybu sepne pouze na dobu 1 s (pro ovládání zařízení s impulsním spouštěním).

Obr. 7.

Obr. 7. Zpoždění zapnutí výstupu „HKL“
Obr. 8. Přídavné tlačítkové ovládání

Nastavovací prvky „Lux„ a „Zeit/Licht„ se uplatní při použití silových částí s jedním výstupem. Pokud je snímač přítomnosti spojen s tzv. univerzálním sériovým spínačem, který má dva výstupy, lze kromě svítidel připojených k prvnímu výstupu ovládat ještě další zařízení (vytápění, klimatizace, ventilace), které se připojí k druhému výstupu. Zpoždění vypnutí pro tento druhý výstup se nastavuje potenciometrem „Zeit/HKL„. Jeho délka se volí podle setrvačnosti použitého systému – při ovládání vytápění se doporučuje nastavení mezi 20 až 30 min, v kombinaci s ventilačním zařízením je lépe volit časy kratší. Poloha „T„ je určena ke kontrole funkčnosti či k ověření oblasti zachycení – svítidlo se na základě zjištěného pohybu zapne na 10 s, a to nezávisle na měřené úrovni okolního osvětlení.

Pro dosažení maximálních úspor energií je snímač Busch-Wächter® Präsenz tech vybaven funkcí inteligentního zpoždění zapnutí pro výstup „HKL„. Svítidla se totiž zapnou okamžitě při zaregistrování přítomnosti osoby v oblasti zachycení, avšak výstup „HKL„ se zapne až po určité době. Při nastavení potenciometru „Zeit/HKL„ na dobu kratší než 10 min se výstup „HKL„ zapne 30 s po zjištění přítomnosti osob (obr. 7a). Obr. 8. Při nastavení na dobu delší než 10 min se výstup „HKL„ zapne se zpožděním v rozmezí 30 s až 15 min, v závislosti na intenzitě pohybu v oblasti zachycení (obr. 7b, 7c). Jednorázový nebo občasný pohyb žádnou reakci výstupu „HKL„ nevyvolá (obr. 7d). Aktivace výstupu „HKL„ je nezávislá na světelných poměrech – nastavení potenciometru „Zeit/Licht„ má vliv pouze na výstup spínající svítidla.

Ovládání

Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech nabízí rovněž možnost ručního zásahu do svých automatických funkcí. Jedním ze způsobů je použití tlačítek se zapínacím kontaktem, která na ovládací vstup spínacího přístroje přivádějí fázové napětí (obr. 8). Každý stisk tlačítka způsobí změnu stavu svítidla, nezávisle na aktuální úrovni osvětlení. Podmínky obnovení automatického režimu snímání jsou popsány v návodu.

Většího ovládacího komfortu lze dosáhnout využitím vysílače infračerveného záření. Stiskem tlačítek ON, OFF se připojené svítidlo rozsvěcuje nebo zhasíná, rovněž nezávisle na nastavené prahové hodnotě osvětlení.

V příštím pokračování příspěvku budou uvedeny příklady řešení typických situací s využitím různých silových částí.


ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz