časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Snímač přítomnosti Busch-Wächter Präsenz tech (2. část – dokončení)

|

číslo 4/2006

Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (2. část – dokončení)

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga

V předchozí části článku o snímači přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (viz Elektro č. 3/2006) byly představeny jeho základní vlastnosti a funkce, způsob instalace, možnosti nastavení a ovládání. Velice důležitou součástí přípravy instalace je volba vhodné silové části, která určuje spínací vlastnosti kompletu a způsob použití. V následujícím textu jsou uvedeny možnosti jednotlivých silových částí, včetně příkladů z praxe.

Automatické spínání

Nejčastěji je snímač Busch-Wächter® Präsenz tech používán pro samočinné spínání svítidel na základě přítomnosti osob (obr. 1).

K zapnutí přitom dojde pouze tehdy, je-li aktuální úroveň osvětlení nižší než hodnota nastavená potenciometrem „Lux„. Jestliže osoba sledovanou oblast opustí, po uplynutí nastaveného zpoždění vypnutí „Zeit/Licht„ svítidla zhasnou.

Obr. 1.
Obr. 3.

Obr. 1. Automatické spínání svítidel v samostatné kanceláři
Obr. 3. Regulace na konstantní úroveň osvětlení

Základním přístrojem pro tento druh aplikací je univerzální relé 6401-0-0049, které umožňuje spínat libovolná svítidla o příkonu až 2 300 W/V·A (obr. 2a). Pro menší zátěže do 700 W/V·A lze použít standardní relé 6800-0-2160 (obr. 2b). Poslední možností je použití spínače MOS-FET 6800-0-2219, který spíná zátěže v rozsahu 40 až 420 W/V·A (obr. 2c). Pro jeho zapojení postačují dva vodiče a lze k němu připojit svítidla osazená běžnými žárovkami, popř. halogenovými žárovkami, napájenými z vinutého nebo z elektronického transformátoru.

Jak již bylo zmíněno v první části, je možné výstup přístrojů vybavených svorkou „1„ ovládat také z dalších míst prostřednictvím tlačítek se zapínacím kontaktem. Činnost snímače přítomnosti lze řídit i dálkově s využitím infračerveného vysílače 6020-0-1133, který kromě nuceného spínání umožňuje snadné přizpůsobení prahové úrovně osvětlení.

Udržování konstantní úrovně osvětlení

Dokonalejší využití snímače přítomnosti umožňuje kombinace s přístrojem stmívače (obr. 3). V případě přítomnosti osob se připojená svítidla zapnou a jejich jas je poté automaticky regulován tak, aby úroveň osvětlení odpovídala hodnotě nastavené potenciometrem „Lux„ na zadní straně snímače. Přitom je třeba si uvědomit, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace (na stropě), a hodnoty na stupnici potenciometru tedy nevypovídají o kvalitě osvětlení pracovní plochy. Je-li denní světlo postačující pro zajištění nastavené úrovně nebo přítomnost osob není registrována, jsou svítidla vypnuta.

Jak již bylo zmíněno v první části, je možné výstup přístrojů vybavených svorkou „1„ ovládat také z dalších míst prostřednictvím tlačítek se zapínacím kontaktem. Činnost snímače přítomnosti lze řídit i dálkově s využitím infračerveného vysílače 6020-0-1133, který kromě nuceného spínání umožňuje snadné přizpůsobení prahové úrovně osvětlení.

Obr. 2. Obr. 4.

Obr. 2. Příklady zapojení silových částí pro automatické spínání
Obr. 4. Příklady zapojení stmívačů pro regulování na konstantní osvětlenost

V sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga, existují pro tyto účely dva přístroje.

Univerzální stmívač 6590-0-0171 je určen pro regulaci zátěží 50 až 420 W/V·A (obr. 4a). Svítidla mohou být osazena klasickými nebo halogenovými žárovkami na napětí 230 V AC, popř. halogenovými žárovkami na malé napětí, napájenými z vinutých nebo elektronických transformátorů.

Pomocí přístroje 6550-0-0042 lze ovládat jas zářivkových svítidel (obr. 4b). Podmínkou ovšem je, aby zářivky byly vybaveny analogovými elektronickými předřadníky pro řízení napětím 0/1 až 10 V. Výstupní kontakt stmívače, který k předřadníkům přivádí napájení, dovoluje spínání proudu 3 A, cos j = 0,5. Je-li třeba regulovat větší soustavy svítidel, lze spínací schopnost zvýšit zařazením pomocného relé. Potom je počet předřadníků omezen pouze celkovým řídícím proudem, který nesmí překročit hodnotu 50 mA.

V obou případech je možné využívat tlačítkové ovládání nezávislé na přítomnosti osob, jak je naznačeno ve schématech. Stiskem tlačítka připojeného ke stmívači lze svítidla pouze spínat, nikoliv měnit jejich jas.

Obr. 5.

Obr. 5. Příklad ovládání svítidla a dalšího zařízení

Je-li pro ovládání použit ruční infračervený vysílač 6010-0-1133, rozlišuje se délka stisku: např. krátkým stiskem tlačítka ON se svítidla zapnou, dlouhý stisk tlačítka OFF vyvolá snižování jasu svítidla. Dvojnásobným stiskem tlačítka MEMO se aktuální úroveň osvětlení uloží do paměti snímače jako nová požadovaná hodnota. Pro změnu hodnoty tedy není nutné snímač přítomnosti sejmout.

Ovládání dalších zařízení

Maximálních úspor energie např. v administrativních budovách lze dosáhnout tzv. inteligentním ovládáním chodu takových systémů, jako je vytápění, klimatizace, ventilace apod. Aktivace těchto zařízení je žádoucí pouze v případě trvalejšího pobytu osob v místnosti, neboť okamžité zapínání i při průchodu jediného člověka není hospodárné. K tomuto účelu je určen přístroj univerzálního sériového spínače 6401-0-0051 se dvěma výstupy (obr. 5). Každý z výstupů přístroje dovoluje spínání zátěže o příkonu až 2 300 W/V·A, celkový proud obou výstupů však nesmí překročit 10 A.

K výstupu 1 se připojují svítidla a jejich zapínání a vypínání se řídí zákonitostmi popsanými v odstavci Automatické spínání. U výstupu 2 se uplatňuje tzv. inteligentní zpoždění zapnutí – další zařízení, ovládané např. pomocným relé, se aktivuje s určitou prodlevou, která závisí na frekvenci pohybu osob v oblasti zachycení (podrobnější popis je uveden v části 1). Při jednorázovém nebo občasném pohybu zůstává výstup 2 vypnutý. Činnost výstupu 2 není závislá na porovnávání aktuální úrovně okolního osvětlení s nastavenou prahovou hodnotou. K sepnutí tedy dojde i v případě, kdy svítidla zůstanou zhasnutá.

Individuální spínání svítidel ve větších místnostech

Jsou-li jednotlivým pracovním místům v kanceláři přiřazena samostatná svítidla, použije se odpovídající počet snímačů přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech. Prostor, který má každý ze snímačů sledovat, je třeba vymezit co nejpřesněji tak, aby se jednotlivé oblasti zachycení vzájemně nepřekrývaly. To lze zajistit nalepením speciální clonky přímo na čočku snímače. Clonkou, která se dodává se snímačem, infračervené záření neprochází, takže snímání mimo zvolený prostorový úhel je vyloučeno.

Obr. 6.

Obr. 6. Automatické spínání skupiny svítidel

Silové části je opět třeba volit podle druhu a příkonu svítidla, popř. podle požadavku na možnost manuálního ovládání z jednoho či z několika dalších míst (obr. 2 a obr. 4). Snímače přítomnosti lze i v tomto případě kombinovat s univerzálním sériovým spínačem, např. pro řízení vytápění. Zapojení podle obr. 5 lze použít v případě, že je u každého pracoviště k dispozici samostatně spínané otopné těleso. Pokud tomu tak není, je nutné výstup 2 všech univerzálních sériových spínačů vzájemně propojit. Tím se zajistí, že místnost bude vytápěna i při obsazení jediného pracovního místa.

Automatické ovládání skupiny svítidel

Ve větších místnostech s několika pracovními stoly bývá osvětlení nejčastěji realizováno skupinou svítidel spínaných společně. Pro zajištění co nejdokonalejšího pokrytí celého prostoru je nutné použít několik snímačů přítomnosti (obr. 6). Aby nedocházelo ke vzniku tzv. hluchých míst, musí se jednotlivé oblasti zachycení částečně překrývat.

Přestože by bylo možné každý snímač přítomnosti zkombinovat např. s přístrojem univerzálního relé a jejich výstupy vzájemně propojit, výhodnější je použít jedinou silovou část vybavenou řídicí svorkou 1 a pod ostatní snímače nainstalovat přístroje aktivního podružného ovládání 6800-0-2161 (obr. 7). Za vyhodnocování úrovně okolního osvětlení a za zpoždění vypnutí pak zodpovídá snímač (master), k jehož silové části je připojena zátěž. Zbylé podřízené snímače (slave) pouze předávají informaci o zjištěné přítomnosti osob nadřízenému snímači. Proto musí být jejich potenciometr „Lux„ nastaven na denní režim a „Zeit/Licht„ na krátký impuls (obr. 6). Regulačním prvkem „Zeit/HKL„ přitom nesmí být aktivována funkce test (T). I v případě využívání přístrojů podružného ovládání lze svítidla spínat navíc manuálně, pomocí tlačítek.

Obr. 7.

Obr. 7. Příklady zapojení silových částí pro skupinové ovládání

Na obr. 7b je schéma zapojení s univerzálním sériovým spínačem pro situace, kdy má být kromě svítidel automaticky aktivováno ještě další zařízení. Jeho ovládání přebírá nadřízený snímač (master) a podřízené snímače (slave) opět pouze odesílají informaci o tom, že v jejich oblasti zachycení byla zjištěna přítomnost osoby.

V tomto článku jsou uvedeny základní aplikace snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech. V praxi se jistě vyskytne mnoho dalších situací, v nichž nasazení snímačů přítomnosti zvýší komfort i umožní dosáhnout nemalých energetických úspor.

Podrobnější informace o přístrojích, které jsou zde zmíněny, zájemci naleznou v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo na internetové adrese: www.abb-epj.cz