časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Snímač přítomnosti Busch-Wächter Präsenz (dokončení)

|

číslo 1/2005

Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz (dokončení)

Ing. Dušan Zajíček,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

V první části článku (ELEKTRO 12/2004) byly představeny základní vlastnosti snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz, jako je oblast zachycení, možnosti nastavení apod. Rovněž byly naznačeny způsoby ovládání přístroje. Jak již bylo zmíněno, snímač je nutné doplnit silovou částí, k níž se připojují vodiče a která určuje spínací vlastnosti kompletu. V následujícím textu jsou uvedeny typické příklady použití snímačů přítomnosti v závislosti na použitých silových částech.

Automatické spínání svítidel

Snímač Busch-Wächter® Präsenz se nejčastěji používá pro efektivní a úsporné spínání svítidel na základě přítomnosti osob, např. v kanceláři (obr. 1). V závislosti na typu a příkonu svítidla je nutné zvolit vhodnou silovou část. Je třeba také uvážit, zda bude vyžadováno i ruční ovládání pomocí tlačítek.

Obr. 1. Obr. 4.

Obr. 1. Automatické spínání svítidla v samostatné kanceláři Obr. 4. Automatické spínání svítidel ve větší kanceláři

Přístroj standardního relé 6800-0-2160 umožňuje spínání libovolné zátěže až do výkonu 700 W/V·A (obr. 2a), tlačítkové ovládání nelze realizovat. S využitím přístroje univerzálního relé 6401-0-0049 lze spínat svítidla o příkonu až 2 300 W/V·A (obr. 2b). Přiváděním impulsů fázového napětí prostřednictvím zapínacího tlačítka je možné svítidla ovládat manuálně, podle zákonitostí popsaných v části 1. Třetí možností je přístroj spínače MOS-FET 6800-0-2219, který spíná zátěže v rozsahu 40 až 420 W/V·A (obr. 2c) dvojvodičově – nevyžaduje připojení středního vodiče. Lze k němu připojit svítidla osazená běžnými žárovkami, popř. žárovkami halogenovými, napájenými z vinutého nebo z elektronického transformátoru.

Obr. 2. Příklady použití různých silových částí pro individuální ovládání
Obr. 3. Příklad připojení termostatu k elektronickému sériovému spínači
Obr. 8. Příklady použití stmívačů pro regulování na konstantní osvětlenos

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 8.

Pro optimální detekci by měl být snímač instalován přímo nad pracovním stolem. Instalace může být zapuštěná nebo povrchová (pomocí speciální krabice). Světelný práh vestavěného soumrakového snímače se nastavuje potenciometrem Lux, zpoždění vypnutí potenciometrem Zeit/Licht. Pro snazší montáž a demontáž snímače během nastavování a instalace je součástí dodávky adaptér, který se jako konektor vsune doprostřed přístroje připevněného k instalační krabici. Na něj se pak nasadí vlastní snímač.

Přídavné ovládání dalších zařízení

Přístroj univerzálního sériového spínače 6401-0-0051 se dvěma výstupy nabízí kromě automatického spínání svítidel i tzv. inteligentní ovládání dalšího zařízení, např. termostatu, klimatizační jednotky, ventilátoru apod. Tato funkce se realizuje nezávisle na aktuální úrovni okolního osvětlení.

Obr. 5.

Obr. 5. Automatické spínání skupiny svítidel

Možnosti, jak uspořit elektrickou energii, spočívají i v regulaci vytápění, neboť již snížení teploty o 1 K představuje energetickou úsporu až 6 %. Je tedy účelné, aby za nepřítomnosti osob byla teplota v místnosti snížena. Zpravidla však není vhodné, aby vytápění bylo zcela vypnuto. Optimálním řešením je proto použití termostatu se vstupem pro řízení tzv. teplotního útlumu, který je ovládán kontaktem přídavného relé (obr. 3). Se zpožděním vypnutí (Zeit/HKL) je kromě toho spojeno tzv. inteligentní zpoždění zapnutí výstupu 2, závislé na frekvenci pohybu osob v oblasti zachycení (podrobnější popis je uveden v části 1). Okamžité zapínání vytápění, např. jestliže osoby procházejí místností pouze občas, totiž není hospodárné.

Individuální spínání svítidel ve větších místnostech

Je-li třeba, aby svítidla nad jednotlivými pracovními stoly spínala individuálně, použije se příslušný počet snímačů Busch-Wächter® Präsenz (obr. 4). Prostor, který má každý ze snímačů sledovat, je třeba vymezit co nejpřesněji a tak, aby se jednotlivé oblasti zachycení vzájemně nepřekrývaly. To lze zajistit nalepením speciální clonky přímo na čočku snímače. Clonkou, která se dodává se snímačem, infračervené záření neprochází, takže snímání ze zvoleného prostorového úhlu je vyloučeno. Silové části je opět třeba volit podle druhu svítidla, popř. podle požadavku na možnost manuálního ovládání z jednoho či z několika dalších míst (obr. 2).

Principiálně lze snímače přítomnosti i v tomto případě kombinovat s univerzálním sériovým spínačem (obr. 3), např. pro řízení vytápění. Nejvyšších úspor lze dosáhnout tehdy, je-li u každého stolu jedno topné těleso a použitý systém vytápění umožňuje jejich nezávislé ovládání. Jestliže to není možné, je nutné výstupy 2 všech univerzálních sériových spínačů vzájemně propojit. Tak se zajistí, že místnost bude vytápěna i při obsazení pouze jednoho pracovního místa.

Automatické ovládání skupiny svítidel

Je-li v rozlehlejší kanceláři s několika pracovními místy požadováno, aby se spínala vždy celá skupina svítidel, je nutné použít několik snímačů přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz, aby byl celý prostor pokryt co nejdokonaleji (obr. 5). Jednotlivé snímače by opět měly být instalovány přímo nad sledovanými pracovními stoly. Protože snímače přítomnosti mají téměř kruhovou oblast zachycení, jednotlivé oblasti zachycení se musejí částečně překrývat, aby bylo dosaženo celkového pokrytí (bez tzv. hluchých míst).

Obr. 6.

Obr. 6. Příklady použití různých silových částí pro skupinové ovládání

Ačkoliv by bylo možné každý snímač zkombinovat s univerzálním relé a jejich výstupy vzájemně propojit, výhodnější je použít jedinou silovou část (univerzální relé nebo spínač MOS-FET) a pod zbylé snímače nainstalovat přístroje aktivního podružného ovládání 6800-0-2161 (obr. 6a, obr. 6b). Nadřízený snímač (master), k jehož silové části je připojena zátěž, potom zodpovídá za vyhodnocování úrovně okolního osvětlení a za zpoždění vypnutí. Ostatní podřízené snímače (slave) pouze předávají informaci o zjištěném pohybu nadřízenému snímači. Proto musí být jejich potenciometr Lux nastaven na denní režim a potenciometr Zeit/Licht na krátký impuls (Zeit/HKL přitom nesmí mít nastavenu funkci testu). I v tomto případě lze svítidla spínat také manuálně, pomocí tlačítek.

Bezproblémové je i inteligentní ovládání vytápění termostatem se svorkou pro řízení teplotního útlumu (obr. 7). Ovládání termostatu přebírá nadřízený snímač a podřízené snímače opět pouze předávají informaci o zjištění pohybu ve své oblasti zachycení.

Udržování konstantní úrovně osvětlení

Kombinace snímače přítomnosti se stmívačem umožňuje regulaci na tzv. stálou osvětlenost v prostorech, kde je celkové osvětlení zpravidla dáno součtem denního a umělého světla. Konstantní hodnoty osvětlení se dosahuje regulací jasu svítidel. Požadovaná úroveň osvětlení je dána nastavením potenciometru Lux na zadní straně snímače přítomnosti. Přitom je třeba mít na paměti, že snímač měří úroveň osvětlení v místě instalace, a hodnoty na stupnici potenciometru tedy neodpovídají kvalitě osvětlení pracovní plochy. Je-li denní světlo postačující nebo přítomnost osob není registrována, jsou svítidla vypnuta.

Obr. 7.

Obr. 7. Příklad připojení termostatu při skupinovém ovládání

Je zapotřebí, aby svítidla byla stmívatelná, tj. musejí umožňovat změnu světelného toku zdrojů světla, jimiž jsou osazeny. Se snímačem přítomnosti lze kombinovat dva typy stmívacích přístrojů. Univerzální stmívač 6590-0-0171 (obr. 8a) je určen pro klasické nebo halogenové žárovky na napětí 230 V, popř. pro halogenové žárovky napájené z transformátoru (např. 12 V). Jsou-li zářivková svítidla vybavena analogovými elektronickými předřadníky pro řízení napětím 0/1 až 10 V, lze použít přístroj 6550-0-0042 (obr. 8b). V obou případech je možné využít i jednotky aktivního podružného ovládání pro snímání přítomnosti osob z více míst.

Stiskem tlačítka připojeného ke stmívači lze svítidla pouze spínat. Je-li použit ruční infračervený vysílač 6010-0-1133, rozlišuje se délka stisku: např. krátký stisk tlačítka ON vyvolá zapnutí svítidla, dlouhým stiskem tlačítka OFF se bude jas svítidla snižovat. Dvojnásobným stiskem tlačítka MEMO se aktuální úroveň osvětlení uloží do paměti snímače jako nová požadovaná hodnota. Pro změnu hodnoty tedy není nutné snímač přítomnosti sejmout.

V tomto článku bylo možné uvést pouze několik základních aplikací snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz. Podrobnější informace o jednotlivých přístrojích mohou zájemci nalézt v návodech k instalaci a další údaje o používání snímače přítomnosti na firemním CD-ROM nebo na www.abb-epj.cz