časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Snímač otisků prstů M22-ESA – vyšší stupeň zabezpečení

|

číslo 2/2006

Snímač otisků prstů M22-ESA – vyšší stupeň zabezpečení

Ing. Jindřich Bulva, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Elektronický zámek pro zabezpečení strojů a systémů

V současné době, kdy je bezpečnost práce jedním z klíčových faktorů při výrobě, je zajištění oprávněného spouštění strojů či celých systémů naprostou nutností (obr. 1). Standardně jsou tyto funkce zajišťovány pomocí klíčů, identifikačních karet nebo kódů PIN. Avšak uvedené standardní přístupové systémy lze snadno ztratit, zapomenout či nelegálně zkopírovat. Společnost Moeller v nedávné době představila jednoduchý biometrický přístupový systém – smínač otisků prstů M22-ESA, který funguje zcela odlišně. Tento snímač je založen na jedinečných a jednoznačných rysech každé osoby, které nelze ztratit ani zapomenout. Je tedy spolehlivou náhradou standardních zabezpečovacích systémů.

Obr. 1.

Obr. 1. Využití snímače otisků prstů k oprávněnému spouštění stroje

Zajištění bezpečnosti místností, výrobních hal, ploch i budov

K zabezpečení osob, dat, místností, popř. celých budov vyžadujících zvláštní způsob ochrany může být v současnosti využit elektronický snímač otisků prstů, jenž detekuje a do paměti ukládá otisk lidského prstu a tak spolehlivě rozpoznává autorizovanou osobu. Na rozdíl od identifikačních karet, klíčů a kódů zpravidla nelze během života prst ztratit, popř. jej změnit. Administrativní náklady spojené se zapomínáním či ztrátou tradičních přístupových prvků jsou tudíž vyloučeny. Systém M22-ESA (obr. 1) zamezuje možnost falšování porovnáním vybrané části otisku prstu s tou samou částí, jejíž obraz je uložen v paměti. Úroveň bezpečnosti lze zvýšit současným použitím snímače otisků prstů M22 a klasických přístupových systémů (klíče, PIN apod.).

Základní funkce

Snímač otisků prstů M22-ESA funguje jako senzor teploty pracující v infračervené oblasti spektra. Jeho tvar je přizpůsoben tvaru prstu, čímž je zajištěno plynulé sejmutí otisku prstu. Otisk je tvořen soustavou rýh, které jsou jedinečné a neměnné u každého člověka. Senzor detekuje teplotu, která je rozdílná pro horní linie a rýhy prstu. Digitální obraz prstu je vytvořen několikanásobným sejmutím prstu a poté je uložen do paměti. Při identifikaci osoby je sejmutý digitální obraz porovnán s obrazem uloženým v paměti přístroje. V případě shody se stavová dioda LED rozsvítí zelenou barvou a senzor sepne kontakt. Jestliže sejmutý digitální obraz neodpovídá žádnému obrazu v databázi, stavová LED se rozsvítí červeně a kontakt nesepne. V paměti snímače otisků prstů může být uloženo až sto obrazů otisku. Snímač otisků lze nastavit s pomocí multifunkčního displeje MFD-Titan nebo pomocí počítače.

Obr. 2.

Obr. 2. Snímač otisků prstů M22-ESA

Charakteristika produktu

 • otisk prstu je jedinečný biometrický znak, který nelze měnit, přenášet, nelze ho ztratit či zapomenout,

 • sejmutí otisku čidlem teploty je jednoduchý způsob autorizovaného přístupu (obr. 2),

 • ověření otisku při zadávání nového uživatele je trojnásobné,

 • doba sepnutí výstupního relé je nastavitelná v rozsahu 1 až 10 s,

 • paměť pro uložení až 100 otisků poskytuje dostatečný počet autorizovaných přístupů s krátkou reakční dobou systému,

 • montáž do dvou otvorů standardního průměru 22,3 mm (stejně jako MFD-Titan), je velmi snadná,

 • připojení vodičů pružnými svorkami je rovněž snadné,

 • stupeň krytí pro náročné průmyslové podmínky je IP65,

 • přístroj lze provozovat v rozsahu od 0 do 60 °C.

Obr. 3.

Obr. 3. Řídicí relé EASY512-DC-RC

Řízení počtu automobilů v garážích pomocí EASY s využitím M22-ESA

Zadáním byl návrh řešení jednoduchého systému pro řízení počtu automobilů v podzemním parkovišti pro zaměstnance firmy. Řídicí relé EASY512-DC-RC (obr. 3) je použito pro ovládání vstupní a výstupní závory a pro monitorování počtu automobilů na parkovišti. Závora na vstupu pro svou funkci vyžaduje pouze impuls pro její otevření. Zavře se automaticky. Jako spínací prvek pro ovládání obou závor byl zvolen snímač otisků prstů M22-ESA (popsaný v předchozím textu).

Systém lze provozovat ve dvou režimech: automatickém, nebo ručním.

Automatický provoz

V automatickém režimu řídí časový spínač otevírací dobu parkoviště, která je nastavena ve dnech pondělí až pátek od 6:00 do 22:00 h a v sobotu od 8:00 do 18:00 h. V jinou denní dobu není vjezd na parkoviště povolen. Odjezd je možný kdykoliv. Časový spínač sám nic neovládá, pouze v dané době povoluje ovládaní vstupní závory – právě s využitím snímače otisků prstů M22-ESA.

Tab. 1. Popis jednotlivých prvků a jejich funkce ve schématu na obr. 4

Označení

Funkce

F1

hlavní jistič

F2

jistič řídicího obvodu

F3

jistič zátěže

P1

signalizace plného parkoviště

P2

signalizace otevíracích hodin

Q1

spínač vstupní závory

Q2

spínač výstupní závory

S0

hlavní vypínač

S1

přepínač ručně/automaticky

S2

snímač otisků prstů

S3

snímač otisků prstů

S4

vstupní detekční smyčka

S5

výstupní detekční smyčka

T1

napájecí zdroj

Během otevírací doby řidič přijede ke vstupní závoře a přiloží svůj prst na snímač otisků prstů; v případě oprávněného přístupu se závora otevře a řidiči je umožněn vjezd na parkoviště.

Pro řízení doby otevření závory je na jeden ze vstupů připojena detekční smyčka, která je umístěna pod povrchem vozovky před závorou a za ní. Stejný způsob detekce je využíván i při výjezdu z parkoviště.

Tyto detekční smyčky jsou dále určeny ke sledování počtu automobilů na parkovišti. Aktuální hodnota je porovnávána s nastavenou referenční hodnotou (maximální dovolený počet zaparkovaných vozidel). Při dosažení této maximální hodnoty se nad vjezdem rozbliká displej s nápisem FULL (obsazeno). Vstupní závora v tomto případě zůstane zavřena do doby, než nějaké vozidlo parkoviště opustí.

Výstupní závora je pro zvýšení bezpečnosti opět opatřena snímačem otisků prstů a je otevřena pouze po autorizaci přiloženého prstu. Závora se automaticky uzavře po výjezdu vozidla, jež je sledováno výstupní detekční smyčkou.

Vedle signalizace naplnění parkoviště je také displej s údajem o otevírací době parkoviště. Ten svítí, je-li parkoviště v provozu.

Obr. 4.

Obr. 4. Schéma zapojení řídicího relé EASY pro řízení a zabezpečení podzemních garáží (popis jednotlivých prvků v zapojení je v tab. 1)

Ruční režim provozu

V ručním režimu lze vstupní i výstupní závoru otevřít a zavřít stiskem tlačítek P na přístroji EASY. Tlačítkem P1 (vlevo) se ovládá vstupní závora, tlačítkem P2 (nahoře) výstupní závora. Jeden stisk závoru otevírá, druhý stisk zavírá.

Ve zde zmiňované aplikaci (zapojení podle obr. 4) je použito řídicí relé EASY512-DC-RC s využitím těchto funkčních bloků:

 • časovač T01 – frekvence blikání nápisu FULL,
 • čítač C01 – maximální povolený počet automobilů na parkovišti,
 • týdenní spínací hodiny H01 – otevírací doba parkoviště.

Uvedenou aplikaci je možné stáhnout na www.easy-mfd.cz v menu Podpora/Příklady aplikací

Více informací na adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
http://www.moeller.cz, www.easy-mfd.cz