časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Smrt u elektrické vrtačky

číslo 8-9/2004

elektrotechnická praxe

Smrt u elektrické vrtačky

V garáži rodinného domku v ulici Konečná ve středně velkém městě v Čechách byl v odpoledních hodinách jarního víkendového dne nalezen mrtvý muž, majitel domku. Jeho smrt byla způsobena zásahem elektrického proudu.

K šetření Policií ČR byly předloženy tyto předměty, které měly přímou souvislost s jeho smrtí:

  • elektrická ruční vrtačka, typ XYZ13 220 V/200 W, v. č. 123456, třída ochrany I,
  • dvoužilový prodlužovací kabel v délce 20 m s koncovkami, s izolací z PVC bílé barvy,
  • rozbočovací zásuvka (rozdvojka) tuzemské výroby s bakelitovou izolací.

Šetření smrtelného úrazu

1. Způsob zapojení všech předložených prvků

  • V případě ruční elektrické vrtačky se jedná o starší, již běžně nepoužívaný typ, z elektrotechnického hlediska elektrický spotřebič třídy ochrany I, kde kovový vodivý plášť vrtačky je spojen s ochrannou dutinkou přívodní šňůry. Spojení ochranného vodiče vidlice s pláštěm vrtačky bylo ověřeno měřením a izolační stav vinutí i přívodní šňůry byl naměřen vyhovující.

  • Prodlužovací pohyblivý přívod je zhotoven z dvoužilové šňůry s izolací PVC bílé barvy. Na jednom konci je šňůra opatřena vidlicí 10 až16 A/250 V, kde žíla s izolací hnědé barvy je připojena k levému a žíla s izolací modré barvy k pravému kolíku vidlice. Svorka ochranného vodiče není zapojena. Na opačném konci je šňůra opatřena prodlužovací zásuvkou staršího provedení (typ 5541), kde ve svorce levé dutinky je připojena žíla s izolací hnědé barvy, žíla s izolací modré barvy je nejprve připojena ke svorce pravé dutinky a dále propojena na svorku ochranného kolíku.

  • Rozbočovací zásuvka, rovněž staršího typu, je konstruována tak, že v její levé polovině dochází k záměně polohy fázového vodiče odlišně od doporučované polohy v ČSN (povoleno výjimkou v čl. 6.22 ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů).

2. Způsobilost prvků pro běžné používání

Ruční elektrická vrtačka
Podle požadavku čl. 413.N7.2.3 ČSN 33 2000-4-41 „ …části (elektrického ručního nářadí), které se musejí uchopit rukou musejí být … a) zhotoveny z izolačního materiálu dostatečně elektricky a mechanicky odolného, trvanlivého … Není-li možné tuto podmínku splnit nebo jsou-li pro to zvláštní důvody …, mohou být výjimečně tyto kovové části bez vnějšího izolování za předpokladu, že se úrazu zabrání jiným, účinným způsobem.„

V témž článku uvedené ČSN jsou tyto způsoby a opatření vyjmenovány.

Závěr: Předložená elektrická ruční vrtačka není způsobilá pro běžné používání

Obr. 1

Prodlužovací přívod
Provedení prodlužovacího přívodu je v hrubém rozporu s požadavkem ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení. Tato norma v paragrafu 3504 stanovuje: „ … pohyblivé přívody oddělitelné pro elektrické předměty třídy I musí mít vždy ochrannou žílu označenu po celé délce barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato žíla musí být na svých koncích připojena k ochranným kontaktům vidlice nebo zásuvky.„

Z tohoto požadavku vyplývá, že pohyblivý jednofázový přívod připojovaný k domovnímu pevnému rozvodu nn musí být vybaven koncovkami (zásuvkou a zástrčkou) s ochranným kontaktem a musí mít samostatné žíly pro fázi, pracovní vodič a ochranný vodič – musí tedy vždy být třížilový. To odpovídá zásadám ochrany neživých částí v sítích TN-C (dříve ochrana nulováním) podle normy ČSN 33 2000-4-41, kap. Ochrana před úrazem el. proudem.

Závěr: Předložený přívod není způsobilý k používání a jeho použitím došlo k porušení zásad ochrany před dotykem neživých částí elektrického zařízení

Rozbočovací zásuvka
Předložený prvek je konstrukčně zastaralý a neodpovídá doporučenému polohování fázového vodiče a ochranného vodiče.

Závěr: Předložená rozbočovací zásuvka není vhodná pro běžné použití.

3. Mechanismus smrtelného úrazu

Ke smrtelnému úrazu došlo v důsledku zavlečení plného napětí na kovový plášť elektrické ruční vrtačky a průchodu proudu tělem postiženého, který při uchopení vrtačky stál na betonové podlaze.

K zavlečení napětí na plášť vrtačky mohlo, při použití předloženého prodlužovacího pohyblivého přívodu, dojít pouze dvěma způsoby: za prvé – při zapojení vidlice prodlužovacího přívodu do domovní zásuvky, ve které by nebyla dodržena doporučená poloha fázového vodiče (podle ČSN 33 2180 vlevo pod ochranným kolíkem), nebo – za druhé – při zapojení vidlice přívodu vrtačky do levé části předložené rozbočovací zásuvky. V obou případech by se „obrácená fáze„ dostala přes ochrannou dutinku přívodu vrtačky přímo na její kovový kryt. V tomto případě nastala druhá varianta. Příčinou průchodu elektrického proudu tělem postiženého byla kombinace použití nezpůsobilé vrtačky, nezpůsobilého přívodu a nevhodné rozdvojky.

Odbor kriminalistické identifikace, předložené stopy se vrací, prodlužovací přívod znehodnocen odstřižením koncovek.

Závěr

Usmrcená osoba byl řemeslník, zahrádkář a kutil. Postavil dům, zvelebil zahradu, zařídil dílnu a garáž. Zemřel zbytečně po uchopení vrtačky, kterou používal léta. Paradoxně - zřejmě i prodlužovací přívod používal dlouhodobě, stejně jako rozdvojku. Až do okamžiku osudné kombinace zapojení. Při jiné kombinaci zapojení těchto tří prvků – například při zasunutí vidlice vrtačky do opačné strany rozdvojky - by pracoval dál a „nic by se nestalo – vždyť to chodí jako víno„. Ano, i dvoužilová prodlužovací šňůra, i stará rozdvojka „chodí“ – ovšem jenom za určitých okolností.

Právě v době zpracovávání tohoto článku zemřel po zásahu elektrickým proudem 11letý chlapec, který se opřel o neodborně zapojenou míchačku na dědově dvorku. Jenom o několik dní dříve z podobné příčiny zemřela matka dvou dětí, když zapnula pračku připojenou na opotřebovanou prodlužovací šňůru. Žádný z těchto lidí nemusel znát normy a předpisy, snad jenom onen kutil měl mít více rozumu a nemusel šetřit na staré vrtačce – k opravdu řemeslnému kutilství totiž patří i „profesně-kutilská“ hrdost na kvalitu nářadí a účelnost jeho používání.

Článek chce upozornit na nutnost, že ti z nás, kteří z titulu své profese či postavení mohou mít na bezpečnost elektrických zařízení nějaký vliv, jej mají uplatňovat ve všech obastech své působnosti.

Odbor redakční editace, předložený protokol se nevrací, zmařené životy se odškrtávají.

(Pro časopis ELEKTRO zpracoval Ing. Jiří Kohutka podle Odborného vyjádření Policie ČR ve smyslu § 105, odst. 1 TŘ a výsledku zkoumání z oboru elektrotechniky protokolu Policie ČR. Redakčně upraveno.)