Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Širokoúhlé digitální osciloskopy ADS 1000 v nabídce AMT

Ing. Lubomír Harwot, CSc., AMT měřicí technika, spol. s r. o.
 
Společnost AMT měřicí technika, certifikovaná podle ISO 9001:2009, rozšířila na-bídku digitálních osciloskopů o řadu ADS 1000 předního světového výrobce měřicí techniky.
 
Na úvod lze říci, že velmi pokročilé tech­nické parametry v poměru k nízkým pořizo­vacím nákladům zpřístupňují kvalitní digi­tální osciloskopy řady ADS 1000 mnoha uži­vatelům. Termín kvalitní digitální osciloskop zahrnuje jak odpovídající rychlost vzorková­ní v reálném čase, tak především hloubku pa­měti, pokročilé matematické funkce a komu­nikaci s prostředím.
 
V knize Osciloskopy od A do Z autor Artur Seibt v kapitole zabývající se otázkou, zda je vhodnější analogový, nebo digitální os­ciloskop, píše: „Osciloskopy DSO je možné s jistým oprávněním pokládat za následovníky analogových paměťových osciloskopů, avšak nikoliv z hlediska výkonnosti.
 
V současné době je možné říci, že výkon­né digitální osciloskopy nahrazují již nevyrá­běné paměťové analogové osciloskopy. Digi­tální osciloskop, který má být považován za následovníka paměťového analogového osci­loskopu, by měl splňovat určitou kombinaci technických parametrů, která zajišťuje věro­hodné zobrazení, především nestandardních signálů připojených ke vstupům osciloskopu. Mnohé základní, laciné digitální osciloskopy (DSO) nedisponují těmito parametry a zobra­zení připojených průběhů na stínítku je spíše vypočítané osciloskopem než reálné.
 
Digitální osciloskopy ADS 1000 lze roz­dělit podle rozměrů displeje LCD do dvou základních skupin, a to na osciloskopy ADS 1000CM s rastrem 12 × 8 dílků a oscilosko­py ADS 1000CML se širokoúhlým displejem LCD s rastrem 18 × 8 dílků.
 
Osciloskopy řady ADS 1000 (CM, CML) vzorkují v reálném čase rychlostí 1 GS·s–1. Rychlost reálného vzorkování je obecně pro­měnná v závislosti na nastavené časové zá­kladně a u osciloskopů této řady je zobraze­na v dolní části displeje. Uživatel je tak in­formován o reálné rychlosti vzorkování při nastavené časové základně. Věrohodné zob­razení průběhů je umožněno pamětí 2M vzor­ků, kterou lze segmentovat MemDepth (Nor­mal/LongMem).
 
Přístroje řady ADS 1000 disponují pokro­čilým spouštěním (Edge, Pulze, Video, Slope, Alternative), které je možné v každém pod­menu zvolené části nastavit podle požadav­ků kladených na měření. Při volbě spouštění na hranu lze nastavit tři podmínky, spouštění impulzní umožňuje volbu ze šesti podmínek, video nabízí standardní tři formáty, sklon po­dobně jako impulzní spouštění volbu ze šes­ti podmínek a alternativní spouštění lze volit u kanálů CH1 a CH2. Odečítání hodnot na zobrazeném průběhu lze vykonávat kurzory, u kterých je možné zvolit režim (Manual, Track, Auto). Kurzory mohou být zvoleny pro odečítání ve vertikálním nebo horizontálním směru či současně. Volba kurzorů Track je podobná jako funkce Marker u spektrálních analyzátorů – sleduje průběh v reálném čase.
 
Osciloskopy ADS 1000 měří automatic­ky na zobrazeném průběhu vybrané parame­try napěťové, časové a kombinované – celkem 32 hodnot. Odběr vzorků a následné zobra­zení lze nastavit opět v několika režimech (Sampling, Peak Detect, Average), interpo­laci (sinx/x) je možné zapnout nebo vypnout apod. Osciloskopy mají také vestavěný vnitř­ní frekvenční čítač.
Přístroje mohou uchovat jak HardCopy obrazovky v několika formátech, tak záznam až 2 500 obrazovek. V režimu záznamu, kte­rý je opět nadstandardní, lze volit zazname­nání, zpětné zobrazení zaznamenaného prů­běhu, popř. funkci záznamu vypnout. Zpětné zobrazení je možné nastavit jako jednorázo­vé nebo cyklické. Funkce záznamu Record je užitečná při zjišťování nestandardních zá­vad. Uchování zobrazeného průběhu ve vnitř­ní paměti a na disku USB lze nastavit v pěti režimech (Setup, Waveform, Picture, SCV, Factory). Osciloskopy umožňují uchovat ve vnitřní paměti dvacet nastavení přístroje, de­set průběhů a velké množství obrázků. Po­čet uchování na disku USB je omezen pouze jeho kapacitou (vzhledem ke kapacitám dis­ků USB lze říci, že je neomezený).
 
Automatická měření umožňuje také funk­ce Pass/Fail s impulzním výstupem, který je vyveden na bajonetový konektor BNC na zadním panelu přístroje. Nastavení hranič­ních podmínek, v nichž má být zobrazen prů­běh, umožňuje zařazení přístroje do automa­tického procesu s vyhodnocením požadova­ného průběhu.
 
Funkce Displej nabízí uživateli jak výběr ze standardního menu (intenzita, dosvit, vol­ba mřížky, jas), tak volbu rozšířených funkcí, např. normální a invertované zobrazení, skin (klasický, moderní, tradiční a černý) apod.
 
Rastr displeje se zobrazeným menu odpo­vídá u verze ADS 100CM velikosti 10 × 8 dílků, při menu vypnutém se rozšiřuje časová základna o dva dílky a průběh je zobrazen na stínítku 12 × 8 dílků. Verze širokoúhlá pod­poruje displej LCD 18 dílků v horizontálním směru. Vypínání menu lze nastavit automa­ticky nebo manuálně, stejně jako spořič dis­pleje. Zobrazení neznámého průběhu usnad­ňuje funkce Auto, která nastavuje optimální zobrazení v horizontální a vertikální části. Se všemi funkcemi je možné se seznámit u vý­hradního distributora uvedených osciloskopů AMT měřicí techniky.
 

Další informace k osciloskopům lze získat na: http://www.amt.cz