časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Širokoúhlé digitální osciloskopy ADS 1000 v nabídce AMT

Ing. Lubomír Harwot, CSc., AMT měřicí technika, spol. s r. o.
 
Společnost AMT měřicí technika, certifikovaná podle ISO 9001:2009, rozšířila na-bídku digitálních osciloskopů o řadu ADS 1000 předního světového výrobce měřicí techniky.
 
Na úvod lze říci, že velmi pokročilé tech­nické parametry v poměru k nízkým pořizo­vacím nákladům zpřístupňují kvalitní digi­tální osciloskopy řady ADS 1000 mnoha uži­vatelům. Termín kvalitní digitální osciloskop zahrnuje jak odpovídající rychlost vzorková­ní v reálném čase, tak především hloubku pa­měti, pokročilé matematické funkce a komu­nikaci s prostředím.
 
V knize Osciloskopy od A do Z autor Artur Seibt v kapitole zabývající se otázkou, zda je vhodnější analogový, nebo digitální os­ciloskop, píše: „Osciloskopy DSO je možné s jistým oprávněním pokládat za následovníky analogových paměťových osciloskopů, avšak nikoliv z hlediska výkonnosti.
 
V současné době je možné říci, že výkon­né digitální osciloskopy nahrazují již nevyrá­běné paměťové analogové osciloskopy. Digi­tální osciloskop, který má být považován za následovníka paměťového analogového osci­loskopu, by měl splňovat určitou kombinaci technických parametrů, která zajišťuje věro­hodné zobrazení, především nestandardních signálů připojených ke vstupům osciloskopu. Mnohé základní, laciné digitální osciloskopy (DSO) nedisponují těmito parametry a zobra­zení připojených průběhů na stínítku je spíše vypočítané osciloskopem než reálné.
 
Digitální osciloskopy ADS 1000 lze roz­dělit podle rozměrů displeje LCD do dvou základních skupin, a to na osciloskopy ADS 1000CM s rastrem 12 × 8 dílků a oscilosko­py ADS 1000CML se širokoúhlým displejem LCD s rastrem 18 × 8 dílků.
 
Osciloskopy řady ADS 1000 (CM, CML) vzorkují v reálném čase rychlostí 1 GS·s–1. Rychlost reálného vzorkování je obecně pro­měnná v závislosti na nastavené časové zá­kladně a u osciloskopů této řady je zobraze­na v dolní části displeje. Uživatel je tak in­formován o reálné rychlosti vzorkování při nastavené časové základně. Věrohodné zob­razení průběhů je umožněno pamětí 2M vzor­ků, kterou lze segmentovat MemDepth (Nor­mal/LongMem).
 
Přístroje řady ADS 1000 disponují pokro­čilým spouštěním (Edge, Pulze, Video, Slope, Alternative), které je možné v každém pod­menu zvolené části nastavit podle požadav­ků kladených na měření. Při volbě spouštění na hranu lze nastavit tři podmínky, spouštění impulzní umožňuje volbu ze šesti podmínek, video nabízí standardní tři formáty, sklon po­dobně jako impulzní spouštění volbu ze šes­ti podmínek a alternativní spouštění lze volit u kanálů CH1 a CH2. Odečítání hodnot na zobrazeném průběhu lze vykonávat kurzory, u kterých je možné zvolit režim (Manual, Track, Auto). Kurzory mohou být zvoleny pro odečítání ve vertikálním nebo horizontálním směru či současně. Volba kurzorů Track je podobná jako funkce Marker u spektrálních analyzátorů – sleduje průběh v reálném čase.
 
Osciloskopy ADS 1000 měří automatic­ky na zobrazeném průběhu vybrané parame­try napěťové, časové a kombinované – celkem 32 hodnot. Odběr vzorků a následné zobra­zení lze nastavit opět v několika režimech (Sampling, Peak Detect, Average), interpo­laci (sinx/x) je možné zapnout nebo vypnout apod. Osciloskopy mají také vestavěný vnitř­ní frekvenční čítač.
Přístroje mohou uchovat jak HardCopy obrazovky v několika formátech, tak záznam až 2 500 obrazovek. V režimu záznamu, kte­rý je opět nadstandardní, lze volit zazname­nání, zpětné zobrazení zaznamenaného prů­běhu, popř. funkci záznamu vypnout. Zpětné zobrazení je možné nastavit jako jednorázo­vé nebo cyklické. Funkce záznamu Record je užitečná při zjišťování nestandardních zá­vad. Uchování zobrazeného průběhu ve vnitř­ní paměti a na disku USB lze nastavit v pěti režimech (Setup, Waveform, Picture, SCV, Factory). Osciloskopy umožňují uchovat ve vnitřní paměti dvacet nastavení přístroje, de­set průběhů a velké množství obrázků. Po­čet uchování na disku USB je omezen pouze jeho kapacitou (vzhledem ke kapacitám dis­ků USB lze říci, že je neomezený).
 
Automatická měření umožňuje také funk­ce Pass/Fail s impulzním výstupem, který je vyveden na bajonetový konektor BNC na zadním panelu přístroje. Nastavení hranič­ních podmínek, v nichž má být zobrazen prů­běh, umožňuje zařazení přístroje do automa­tického procesu s vyhodnocením požadova­ného průběhu.
 
Funkce Displej nabízí uživateli jak výběr ze standardního menu (intenzita, dosvit, vol­ba mřížky, jas), tak volbu rozšířených funkcí, např. normální a invertované zobrazení, skin (klasický, moderní, tradiční a černý) apod.
 
Rastr displeje se zobrazeným menu odpo­vídá u verze ADS 100CM velikosti 10 × 8 dílků, při menu vypnutém se rozšiřuje časová základna o dva dílky a průběh je zobrazen na stínítku 12 × 8 dílků. Verze širokoúhlá pod­poruje displej LCD 18 dílků v horizontálním směru. Vypínání menu lze nastavit automa­ticky nebo manuálně, stejně jako spořič dis­pleje. Zobrazení neznámého průběhu usnad­ňuje funkce Auto, která nastavuje optimální zobrazení v horizontální a vertikální části. Se všemi funkcemi je možné se seznámit u vý­hradního distributora uvedených osciloskopů AMT měřicí techniky.
 

Další informace k osciloskopům lze získat na: http://www.amt.cz