Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

SINEAX Aplus – měření a analýza kvality sítě v jednom přístroji

Ing. Vladimír Ševčík, GMC – měřicí technika, s. r. o.
 
Dalším špičkovým přístrojem navazujícím na úspěšné typy A2000 a řady SINEAX A2xx je letošní novinka SINEAX Aplus.
 
Aplus je kompletní zařízení určené k uni­verzálnímu měření, hlídání a analýze kva­lity silnoproudých sítí. Hlavním kritériem jeho přínosu pro zákazníka je nejvyšší kva­lita a maximální užitné vlastnosti. Přístroj je koncipován pro použití při distribuci energie v sítích se silně zkreslenými průběhy v prů­myslovém prostředí a v automatizaci budov. Jmenovitá napětí do 690 V je možné napojit přímo. Procesní prostředí lze napojit pomocí komunikačního rozhraní, přes digitální vstu­py a výstupy nebo přes analogové výstupy.
 
Možná použití v silnoproudých sítích:
  • záznam a kontrola aktuálního stavu sítě,
  • hlídání provozního chování,
  • analýza kvality sítě,
  • zjišťování průběhu zatížení a hodnot spo­třeby energie,
  • zachycení kolísání zatížení sítě,
  • měření před měniči frekvence a za nimi,
  • protokolování průběhu provozu.
Zařízení Aplus je možné pomocí progra­mu CB-Manager rychle a snadno přizpůsobit měřicímu úkonu. Univerzální měřicí systém přístroje lze přímo použít bez přizpůsobení hardwaru pro libovolné sítě, od jednofázo­vé až po čtyřvodičovou nesymetricky zatíže­nou síť. Nezávisle na měřicím úkolu a vněj­ších vlivech se přitom vždy dosáhne stejné výkonnosti. Měření probíhá ve všech čty­řech kvadrantech a je možné ho optimálně přizpůsobit hlídané síti. Jak čas měření, tak i očekávané maximální zatížení systému je možné parametrizovat. Logický modul na­bízí výhodnou možnost kombinace několika mezních hodnot. Jako možné následné reak­ce jsou k dispozici hlášení alarmů, registra­ce událostí nebo záznam poruch. Pro hlídání doby provozu spotřebičů jsou navíc podpo­rovány tři čítače provozních hodin, které jsou řízeny prostřednictvím mezních hodnot nebo digitálních zpětných hlášení o provozu. Další čítač provozních hodin zajišťuje dobu zapnu­tí zařízení Aplus.
 
V normách je kvalita sítě definována sta­tistickou odchylkou od požadovaného normo­vaného chování. V zásadě však při kontrole kvality sítě jde o informaci, zda mohou pou­žité provozní prostředky v reálných podmín­kách pracovat bez poruch. U zařízení Aplus se proto nepracuje se statistikou, zato se ale zkoumá reálné prostředí, aby bylo možné provést odpovídající analýzu kompatibility.
 
Absolutní minimální a maximální hod­noty s časovým údajem jsou k dispozici pro okamžité a střední hodnoty a ukazují, v jakém rozpětí se parametry sítě mění. Dato­vým záznamníkem externích hodnot lze za­chytit i krátkodobá kolísání v rámci intervalu. Tak je např. možné zaznamenat profil zatí­žení, kde se ukáže kromě středního výkonu i maximální a minimální krátkodobé zatížení.
 
Vyšší harmonické vznikají působením neline­árních spotřebičů v síti. Mohou vést k další­mu tepelnému zatížení provozních prostřed­ků nebo vodičů a také rušit provoz citlivých spotřebičů. Celkový podíl vyšších harmonic­kých proudů se u Aplus vykazuje jako TDD (Total Demand Distortion). Upravuje se na jmenovitý proud, popř. jmenovitý výkon. Jen tak je možné správně odhadnout jejich vliv na připojené provozní prostředky. V průmyslo­vých sítích lze ze zobrazení vyšších harmo­nických většinou velmi dobře zjistit, jaké dru­hy spotřebičů jsou připojeny. Nesymetrie sítě nevzniká jen jednofázovým zatížením sítě, ale je často i upozorněním na poruchy v síti, jako např. poškození izolace, výpadek fáze nebo zemní zkrat. Třífázové spotřebiče jsou mnoh­dy velmi citlivé na nesymetrické napájecí na­pětí, které může vést ke zkrácení jejich život­nosti nebo k poškození. Hlídání nesymetrie tak pomáhá šetřit náklady na údržbu a pro­dlužuje dobu bezporuchového provozu pou­žitých provozních prostředků.
 
Důležité parametry, jako např. nesymetrie, by měly být průběžně kontrolovány, aby byly chráněny důležité provozní prostředky tím, že se např. včas odpojí od sítě. Ve spojení s dato­vým záznamníkem je možné ukládat překro­čení mezních hodnot s časem jejich výskytu.
 
Jalový výkon je možné rozdělit na dvě složky: základní vlna a zkreslení. Klasickou kapacitní metodou lze přitom přímo kompen­zovat jen jalový výkon základní vlny. Zkres­lující složku, která je způsobena vyššími har­monickými síťových proudů, je nutné potlačit tlumením nebo aktivními filtry. Příkladem za­řízení, která vytvářejí zkreslující výkon, jsou usměrňovače, střídače a měniče frekvence. V souhrnu by však toto zkreslení mělo být problémem jen v průmyslových sítích.
 

http://www.gmc.cz