časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

SINEAX Aplus – měření a analýza kvality sítě v jednom přístroji

|

Ing. Vladimír Ševčík, GMC – měřicí technika, s. r. o.
 
Dalším špičkovým přístrojem navazujícím na úspěšné typy A2000 a řady SINEAX A2xx je letošní novinka SINEAX Aplus.
 
Aplus je kompletní zařízení určené k uni­verzálnímu měření, hlídání a analýze kva­lity silnoproudých sítí. Hlavním kritériem jeho přínosu pro zákazníka je nejvyšší kva­lita a maximální užitné vlastnosti. Přístroj je koncipován pro použití při distribuci energie v sítích se silně zkreslenými průběhy v prů­myslovém prostředí a v automatizaci budov. Jmenovitá napětí do 690 V je možné napojit přímo. Procesní prostředí lze napojit pomocí komunikačního rozhraní, přes digitální vstu­py a výstupy nebo přes analogové výstupy.
 
Možná použití v silnoproudých sítích:
  • záznam a kontrola aktuálního stavu sítě,
  • hlídání provozního chování,
  • analýza kvality sítě,
  • zjišťování průběhu zatížení a hodnot spo­třeby energie,
  • zachycení kolísání zatížení sítě,
  • měření před měniči frekvence a za nimi,
  • protokolování průběhu provozu.
Zařízení Aplus je možné pomocí progra­mu CB-Manager rychle a snadno přizpůsobit měřicímu úkonu. Univerzální měřicí systém přístroje lze přímo použít bez přizpůsobení hardwaru pro libovolné sítě, od jednofázo­vé až po čtyřvodičovou nesymetricky zatíže­nou síť. Nezávisle na měřicím úkolu a vněj­ších vlivech se přitom vždy dosáhne stejné výkonnosti. Měření probíhá ve všech čty­řech kvadrantech a je možné ho optimálně přizpůsobit hlídané síti. Jak čas měření, tak i očekávané maximální zatížení systému je možné parametrizovat. Logický modul na­bízí výhodnou možnost kombinace několika mezních hodnot. Jako možné následné reak­ce jsou k dispozici hlášení alarmů, registra­ce událostí nebo záznam poruch. Pro hlídání doby provozu spotřebičů jsou navíc podpo­rovány tři čítače provozních hodin, které jsou řízeny prostřednictvím mezních hodnot nebo digitálních zpětných hlášení o provozu. Další čítač provozních hodin zajišťuje dobu zapnu­tí zařízení Aplus.
 
V normách je kvalita sítě definována sta­tistickou odchylkou od požadovaného normo­vaného chování. V zásadě však při kontrole kvality sítě jde o informaci, zda mohou pou­žité provozní prostředky v reálných podmín­kách pracovat bez poruch. U zařízení Aplus se proto nepracuje se statistikou, zato se ale zkoumá reálné prostředí, aby bylo možné provést odpovídající analýzu kompatibility.
 
Absolutní minimální a maximální hod­noty s časovým údajem jsou k dispozici pro okamžité a střední hodnoty a ukazují, v jakém rozpětí se parametry sítě mění. Dato­vým záznamníkem externích hodnot lze za­chytit i krátkodobá kolísání v rámci intervalu. Tak je např. možné zaznamenat profil zatí­žení, kde se ukáže kromě středního výkonu i maximální a minimální krátkodobé zatížení.
 
Vyšší harmonické vznikají působením neline­árních spotřebičů v síti. Mohou vést k další­mu tepelnému zatížení provozních prostřed­ků nebo vodičů a také rušit provoz citlivých spotřebičů. Celkový podíl vyšších harmonic­kých proudů se u Aplus vykazuje jako TDD (Total Demand Distortion). Upravuje se na jmenovitý proud, popř. jmenovitý výkon. Jen tak je možné správně odhadnout jejich vliv na připojené provozní prostředky. V průmyslo­vých sítích lze ze zobrazení vyšších harmo­nických většinou velmi dobře zjistit, jaké dru­hy spotřebičů jsou připojeny. Nesymetrie sítě nevzniká jen jednofázovým zatížením sítě, ale je často i upozorněním na poruchy v síti, jako např. poškození izolace, výpadek fáze nebo zemní zkrat. Třífázové spotřebiče jsou mnoh­dy velmi citlivé na nesymetrické napájecí na­pětí, které může vést ke zkrácení jejich život­nosti nebo k poškození. Hlídání nesymetrie tak pomáhá šetřit náklady na údržbu a pro­dlužuje dobu bezporuchového provozu pou­žitých provozních prostředků.
 
Důležité parametry, jako např. nesymetrie, by měly být průběžně kontrolovány, aby byly chráněny důležité provozní prostředky tím, že se např. včas odpojí od sítě. Ve spojení s dato­vým záznamníkem je možné ukládat překro­čení mezních hodnot s časem jejich výskytu.
 
Jalový výkon je možné rozdělit na dvě složky: základní vlna a zkreslení. Klasickou kapacitní metodou lze přitom přímo kompen­zovat jen jalový výkon základní vlny. Zkres­lující složku, která je způsobena vyššími har­monickými síťových proudů, je nutné potlačit tlumením nebo aktivními filtry. Příkladem za­řízení, která vytvářejí zkreslující výkon, jsou usměrňovače, střídače a měniče frekvence. V souhrnu by však toto zkreslení mělo být problémem jen v průmyslových sítích.
 

http://www.gmc.cz