časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo
tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

|

číslo 4/2005

Simaris® design – program společnosti Siemens pro podporu projektování sítí nízkého napětí

Zdeněk Gec, Siemens s. r. o.

Program Simaris design V1.4 umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit jednopólové schéma elektrické sítě, provést nezbytné výpočty a podle nich vybrat odpovídající typy transformátorů, generátorů, kabelů, přípojnicových systémů a spínacích přístrojů. Program generuje náhledy rozváděčů nízkého i vysokého napětí, jednopólová schémata sítě se sadami výsledků podle volby zákazníka, tabulky výsledků výpočtů a specifikaci rozváděčů (obr. 1). Správnost výpočetního modulu programu byla nezávisle ověřena a program obdržel certifikát od TÜV Berlín.

Snadno, rychle a bezpečně (easy, fast and safe)

Slogan Snadno, rychle a bezpečně zahrnuje základní požadavky na funkce programu Simaris design (obr. 2 až obr. 6).

Obr. 1.

Obr. 1. Simaris design V1.4

a) Snadno:

  • uživatelsky příjemné prostředí s přehlednými obrazovkami ve formátu MS Windows nevyžadující studium uživatelské příručky,

  • možnost změny a uložení nastavení mnoha standardních veličin kdykoliv v průběhu práce s programem,

  • aktuální databáze přístrojů umožňující dosáhnout reálných výsledků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD.

b) Rychle:

  • tvorba jednopólového schématu pomocí modifikovatelných bloků,

  • výpočet sítě za současné kontroly výsledků podle daných požadavků,

  • export výsledků ve formátech podporovaných programy MS Office a CAD pro další zpracování.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Obrazovka s jednopólovým schématem
Obr. 3. Obrazovky parametrizace

c) Bezpečně:

  • podstatné omezení možnosti výskytu chyb omezením rutinních výpočtů,

  • zabránění vzniku chyb při vyhledávání v katalozích automatickým návrhem spínacích přístrojů,

  • současné řešení mnohdy protichůdných požadavků na dimenzování a bezpečnost elektrické sítě, upozornění na chyby vzniklé při zadávání vstupních parametrů.

Schopnosti Simaris design

Pro ekonomicky a technicky optimální návrh elektrické sítě je nezbytný správný výběr a koordinace všech použitých komponent. Program musí komplexně vyřešit problematiku ochrany před přetížením, zkratem a úrazem elektrickým proudem, kontrolovat hodnoty úbytků napětí a zajistit selektivitu v co nejširším rozsahu pracovních a poruchových proudů. Pravidelně aktualizované databáze parametrů přístrojů obsažené v programu umožňují mimo jiné i výpočet dynamické selektivity, tedy selektivity pro rozsah vypínacích časů od teoretické nuly do 80 ms. Dále tento software dokáže navrhnout kapacitu zdrojů a řešit problematiku záložního napájení, popř. i určit základní parametry pro návrh kompenzace.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Obrazovka s vypínací charakteristikou
Obr. 5. Obrazovka s návrhem rozváděče nn

Někdy je nutné změnit parametry spínacích přístrojů navržené programem nebo je doplnit dalším příslušenstvím. V tomto případě zákazník ocení funkce konfigurátoru přístrojů. K dispozici je také možnost změnit nastavení spouští jisticích přístrojů a sledovat změny vypínacích charakteristik. Tyto zásahy do projektu jsou průběžně kontrolovány programem a projektant je ihned upozorněn na případné chyby.

Nová verze programu Simaris design V1.5

Na jaře 2005 bude představena nová verze programu Simaris design. Hlavní změnou je rozšíření databází o přípojnicové systémy Sivacon 8PS, jističe motorů řady 3RV1, olejové transformátory vn/nn a další přístroje. Přepracovaný výpočetní model nové verze může mimo jiné lépe pracovat se zátěží typu asynchronního motoru. Zjednoduší se export výsledků. Volba jazyků byla rozšířena na německý, anglický a místní jazyk. V současnosti je testována česká verze.

Nepodceňovat projektování

Z pohledu některých investorů je projekt pouze nutným zlem, na kterém se snaží co nejvíce ušetřit. Projektant dostane mlhavé zadání, minimální dobu na zpracování a přitom se od něj očekává zázrak „za pár korun„. Zapomíná se ale na základní poznatek z realizace velkých a středních projektů – že optimálně zvládnutá fáze projektu zásadně ovlivňuje cenu montáže i následného provozu a údržby (obr. 7).

Obr. 6. Obr. 7.

Obr. 6. Obrazovka s návrhem rozváděče vn
Obr. 7. Možnosti optimalizace nákladů v jednotlivých fázích realizace

Nedostatek času na vypracování projektu občas vede k vynechání časově náročných fází. Dimenzování proti přetížení často provází nejistota, a proto se raději volí o stupeň, nebo ještě lépe o dva stupně větší průřezy kabelů. Zde jde pouze o finanční stránku. Výpočty zkratových poměrů sítě se mnohdy pouze odhadují. Důsledkem bývá konstrukce rozváděče, která není schopna odolat dynamickým silám. Nevhodně navržený spínací přístroj při pokusu o vypnutí zkratu buď exploduje a poškodí pole rozváděče, anebo naopak vůbec nevypne. V tomto případě již nejde pouze o peníze, je totiž ohrožena provozuschopnost zařízení a bezpečnost obsluhy i uživatele.

Řešením je Simaris

Každý zákazník si snadno ověří, že je možné naučit se za velmi krátkou dobu ovládat program, vypracovat projekt a editovat směrodatné výsledky. Práce s programem uživatele přesvědčí o tom, že dimenzování a jištění již nejsou časově náročnou a technicky složitou částí projektové činnosti.

Siemens s. r. o.
Varenská 51
702 00 Ostrava
tel.: 596 658 653
e-mail: zdenek.gec@siemens.com
http://www.siemens.cz/ad