časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Siemens vystavuje na veletrhu Amper 2011

|

Společnost Siemens se zúčastní devatenác­tého ročníku Mezinárodního veletrhu elektro­techniky a elektroniky Amper, konaného ve dnech 29. března až 1. dubna 2011 na vele­tržním výstavišti v Brně. Hlavním motivem le­tošní veletržní prezentace bude koncept ener­getické efektivity produktů, systémů a řešení značky Siemens určených pro oblast průmys­lové infrastruktury a energetiky. Expozice bude umístěna v hale P, ve stánku číslo 012.
 

Průmyslové automatizační systémy

Novinkou v oboru průmyslové automatiza­ce je inženýrský nástroj Totally Integrated Au­tomation Portal (TIA Portal). Představuje spo­lečný základ pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky i decentralizovaných periferií a sou­časně pro vizualizaci. Hlavním lákadlem z ob­lasti produktů řídicí techniky Simatic PLC řad S7-300/400 a decetrálních periferií budou ino­vace prvků pro komunikační protokol Profinet. Nové PN-CPUs (procesorové jednotky) mají rozhraní pro průmyslový Ethernet, které pod­poruje i protokoly Profinet. Přístroje obsahují firmware V3.2 Simatic S7-300 a V6.0 Simatic S7-400. Nový firmware nabídne mnoho funkcí, které přispějí k jednoduchosti a transparentnos­ti řešení úloh automatizační techniky. Na vele­trhu bude zastoupen i obor procesní automati­zace, systém Simatic PCS 7 V7.1 SP2. Tento systém se uplatňuje v potravinářství, farmacii, chemické výrobě, ale také v energetice. V ob­lasti malých řídicích systémů budou předsta­veny nové verze softwaru Step 7 Basic V11 a firmwaru V2.0 pro Simatic S7-1200. Mezi nejdůležitější novinky nové verze softwaru a firmwaru je rozšíření komunikačních mož­ností o Profibus Master/Slave a Profinet I/O Controller. Simatic S7-1200 může pracovat na Profinetu I/O jako řídicí (master) systém a řídit až osm zařízení. Oblast vizualizačních systé­mů bude na veletrhu zaměřena na její začlenění do nového projektového systému TIA portál.
 

Průmyslová komunikace a identifikace

Siemens se dlouhodobě věnuje vývoji komponent pro sítě průmyslového Etherne­tu (Profinetu) i sítě Profibus. V případě sítí
Profibus jsou nově k dispozici moduly OLM G22 a OLM P22, umožňující připojit dva sa­mostatné elektrické obvody k jedné optické síti. Ve strukturovaných komunikačních sítích se uplatní přepínače Scalance X. Novinkou jsou průmyslové přepínače (switche) s ozna­čením PoE, zavádějící metodu napájení kon­cových zařízení Power-over-Ethernet. Komu­nikační modul CP 1242-7 rozšiřuje možnosti PLC Simatic S7-1200 o rozhraní pro mobilní sítě GSM/GPRS. Nový software řídicí stani­ce Telecontrol Server Basic může prostřed­nictvím mobilní sítě adresovat až 5 000 řídi­cích systémů typů Simatic S7-1200 a Simatic S7-200. V průmyslové identifikaci Siemens představí sortiment záznamových a čtecích zařízení pro pásmo UHF. K vidění budou dvě nové kompaktní čtečky RFID (Radio Frequen­cy Identification). Obě čtečky lze pomocí ko­munikačních modulů Simatic RF přímo inte­grovat do systému Simatic S7 i do komuni­kačních sítí Profinet a Profibus.
 

Procesní přístrojová technika

Sortiment analyzátorů byl doplněn novou verzí osvědčeného přístroje Ultramat 23 pro analýzu v bioplynových stanicích. V měření hladin je novinkou bezkontaktní radar Sitrans LR560 typu FMCW. Přístroj je určen pro měření sypkých látek s dosahem až 100 m. Další novinkou je bezkontaktní radar Sitrans LR250 s komunikací Foundation Fieldbus a nový náklonový limitní spínač Siemens--Milltronics Tilt Switch pro detekci materiálu v zásobnících nebo na dopravnících.
 

Nízkonapěťová spínací technika

Dosavadní nabídku techniky s rozhraním IO-link doplňuje nové elektronické nadprou­dové relé Sirius 3RB24 IO-link určené k jiš­tění zařízení (např. třífázových elektromotorů) do 820 A proti přetížení. Přetížení je vyhodno­cováno z měření proudu odebíraného motorem nebo z teploty měřené termistorem PTC ve vi­nutí motoru. Relé se skládá z vyhodnocovací jednotky 3RB24 a měřicího transformátoru proudu. Mimo osvědčené vlastnosti standard­ních relé nabízí rozhraní IO-link navíc přenos
analogové hodnoty proudu a detailní diagnos­tické informace do řídicího systému.
 

Regulované pohony

Regulované pohony reprezentují měniče Sinamics G120. Ty lze použít v levných apli­kacích s diskrétním řízením nebo přes sběrni­ci Profibus DP. Sinamics G120P je nová řada měničů pro aplikace s čerpadly, ventilátory a kompresory. V oblasti pohonů velkých vý­konů Siemens přichází s řešením pro úsporu energie a nízké zkreslení napájecí sítě. Na vele­trhu bude k vidění nový Sinamics G150 Clean Power vyráběný do výkonu 2 700 kW.
 

Standardní motory

Představeny budou asynchronní motory níz­kého napětí. Jsou určeny k pohonu průmys­lových zařízení, ventilátorů, čerpadel, obrá­běcích strojů. S cílem snížit spotřebu energie je Siemens připraven v předstihu reagovat na směrnici EuP (Energy using Product), část 11, resp. EU 2009/125 ES. Tato směrnice ukládá všem výrobcům v rámci EU dodávat od 16. června 2011 do zemí EU pouze motory splňu­jící minimální účinnost IE2. V návaznosti na to budou prezentovány řady motorů 1LA9 a 1LG6, které nahradí dosavadní řady 1LA7 a 1LG4.
 

Rozvod energie

Návštěvníci veletrhu si budou moci prohléd­nout také přípojnicové systémy řady Sivacon. K vidění budou přípojnice typu CD-K a CD-L pro proudy do 40 A. Tento typ přípojnic je vhodný jako světelná rampa pro běžně do­dávané světelné zdroje. Vedle tohoto typu bude ve stánku vystaven typ BD01 pro prou­dy 40 až 160 A, vhodný pro rozvod elektrické energie v menších výrobních celcích. Proudo­vě navazujícím typem přípojnicového systému je BD2 pro proudy 160 až 1 250 A, určený jak do průmyslových hal, tak do kancelářských budov. Posledním typem je přípojnice LX pro proudy 800 až 6 300 A pro rozvod ve výško­vých budovách.
 
Více informací naleznete na: http://www.siemens.cz