časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Siemens se představí na veletrhu Amper 2010

Společnost Siemens se zúčastní 18. roční­ku mezinárodního veletrhu elektrotechni­ky a elektroniky Amper, který se na praž­ském výstavišti v Letňanech uskuteční 13. až 16. dubna 2010. Siemens představí své pro­dukty, systémy a služby pro průmysl a ener­getiku v hale 2, sektoru B, ve stánku číslo 8.
 

Průmyslové automatizační systémy

 
Prezentace řídicích systémů řady Simatic bude letos zaměřena na inovovaná CPU řady S7-300. Konkrétně jde o CPU 315(F)2PN/DP a 317(F)2PN/DP, která mají integrován dvou­portový switch a rozšířenou funkční výba­vu. Přestože jsou užší než předchozí mode­ly (40 mm místo původních 80 mm), mají v porovnání s nimi výrazně větší kapacitu pracovní paměti i celkovou výkonnost. Roz­hraní Profinet s dvouportovým přepínačem (Ethernet switch) umožňuje snadno a úspor­ně vytvářet sítě s liniovou topologií. S po­užitím těchto nových jednotek lze docílit rychlejšího programového cyklu. Například doba potřebná k provedení bitové instrukce je nyní pouhých 25 ns, mnohem kratší než dříve jsou i doby nezbytné k provedení arit­metických operací s bajty a čísly uloženými v pevné, resp. pohyblivé řádové čárce. Mezi přidanými funkcemi webového serveru, kte­ré uživateli umožňují systém snadno a po­hodlně diagnostikovat, je např. automatická aktualizace stránek a rozšíření diagnostické­ho bufferu o zobrazení až 499 záznamů. Pře­pracováno bylo také grafické zobrazení to­pologie připojených Profinet IO, které nyní mimo jiné nabízí podrobné tabulky s infor­macemi o stavu připojených stanic a přímé spojení s jejich webovými servery. Stranou nezůstanou ani ostatní typy Simatic S7-PLC a jejich příslušenství, které budou ve veletrž­ní expozici rovněž k vidění a produktoví spe­cialisté zde budou diskutovat jejich možnos­ti a nasazení v projektech a představovat je­jich nové funkce.
 
Vedle novinek z oblasti řídicích systé­mů Simatic S7 budou prezentovány také no­vinky ze skupiny produktů Simatic ET200, tedy nové distribuované periferní jednotky (vzdálené IO) pro připojení na komunikační sítě Profibus i průmyslový Ethernet (Profi­net). K dispozici budou informace o stanicích Simatic ET200 určených pro montáž do roz­váděčů (IP20) i mimo ně (IP65/67), k vidění budou i distribuované periferie určené k nasa­zení do prostředí s nebezpečím výbuchu atd. Za pozornost stojí například řada periferií Si­matic ET200 eco PN. Jedná se o malé a odol­né bloky vzdálených IO se stupněm krytí IP65/66/67 komunikující po síti Ethernet (protokol Profinet). Právě v ET 200eco PN přibylo mnoho modulů, včetně těch s vol­ně konfigurovatelnými digitálními kaná­ly. Kromě modulu IM 154-6 PN IWLAN, který umožňuje přímé připojení stani­ce vzdálených IO do bezdrátové komuni­kační sítě, byla rozšířena i nabídka pro mo­dulární stanice vzdálených IO ET 200pro. Součástí prezentace budou i nové šestnác­tikanálové digitální vstupní moduly. Stani­ce ET 200pro se stupněm krytí IP65/66/67 a s možností integrace motorových vývodů se tak s výhodou uplatní na pohyblivých částech strojů. Mnoho inovací se objevuje také v ob­lasti průmyslových počítačů Simatic PC – ex­pozice představí nová průmyslová PC, včetně nástupce dobře známého Microbox PC s ty­povým označením IPC427C. Zajímavé jsou i vestavné PC systémy Simatic S7-mEC, kte­ré lze rozšířit o vstupně/výstupní karty systé­mu Simatic S7-300 a v kombinaci se softwa­rovým PLC Simatic WinAC RTX představují výkonný řídicí systém. Součástí aktuální na­bídky je softwarové PLC WinAC RTX 2009, a to i ve variantě pro bezpečnostní řízení.
 
Zájemci obdrží také informace o nejnovější verzi systému Simatic PCS 7 V7.1 pro řízení procesů, který si za dobu své více než deseti­leté existence vydobyl pevné místo v různých odvětvích průmyslu. Díky svým vlastnostem – univerzálnosti, otevřenosti, spolehlivosti a inte­grované bezpečnosti – se tento systém uplatňu­je v chemické výrobě, farmacii, potravinářství, ale také v energetice či sklářském a cementář­ském průmyslu. Nejpodstatnější změny systém zaznamenal na inženýrské i operátorské stani­ci. Jeho součástí je zcela přepracovaná knihov­na procesních objektů, tzv. APL knihovna, s jejíž pomocí uživatel tvoří celý projekt. Změ­něny jsou funkční bloky typických procesních úloh (bloky motorů, regulátorů, ventilů) i je­jich grafická reprezentace na operátorské sta­nici. Celá knihovna je nyní mnohem flexibil­nější a umožňuje měnit chování jednotlivých bloků podle požadavku technologie. Součástí standardní instalace jsou dále i bloky pokroči­lého řízení (APC), např. pro realizaci Smithova prediktivního regulátoru pro procesy s velkým dopravním zpožděním, regulátoru s přepíná­ním sad parametrů PID a selektorového, resp. prediktivního regulátoru pro řízení více pro­měnných. Kromě softwarových změn je v ak­tuální verzi systému i nový hardware pro ope­rátorské a inženýrské stanice a také inovované automatizační stanice a I/O moduly.
 
Hlavní novinkou v oblasti malých ří­dicích systémů je nástupce úspěšné řady Simatic S7-200, který má typové označení Simatic S7-1200 a software Step 7 Basic. Simatic S7-1200 je nové modulární PLC ur­čené k řešení menších automatizačních úloh při požadavcích na malé roz­měry a nízkou cenu. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblé­movou integraci a co nejdoko­nalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátor­ského rozhraní i programové­ho vybavení. Hlavními před­nostmi nového systému jsou integrované rozhraní Profinet, které slouží pro komunikaci se softwarem Step7 Basic, ostat­ními PLC a ovládacími pane­ly řady Simatic HMI Basic, více paměti pro uživatelský program, integrované analo­gové vstupy a velice snadné rozšíření. Nový vývojový nástroj Simatic Step7 Basic před­stavuje integrované softwarové prostředí na tvorbu uživatelských programů pro PLC a panely řady Simatic HMI Basic. Verze Simatic Step7 Basic V10.5 s integrovaným softwarem WinCC Basic podporuje uživatele nabídkou aplikačně orientovaných a intuitivně ovladatelných editorů s velkým uživatelským komfortem, umožňujících rychlejší a přehled­nější tvorbu programu.
 
V oblasti vizualizačních systémů bude v expozici kladen důraz na průmyslová pa­nelová PC. Panel PC IPC577C představuje velmi výkonný nástroj, který je vybaven nej­modernějšími hardwarovými komponenta­mi. Pomocí vizualizačního softwaru WinCC nebo WinCC flexible je z něj možné opti­málně sledovat a ovládat řízenou technolo­gii. HMI IP-C477C PRO zastupuje katego­rii zařízení, které disponují krytím IP65 ze všech stran. Díky tomu je možné toto panelové PC, které je založeno na platformě Win­dows XP Embeded, umístit přímo do tech­nologie mimo rozváděč. Nedílnou součástí veletržní prezentace budou informace o no­vinkách v oblasti ovládacích panelů. Na trh byla totiž uvedena úplně nová řada tzv. basic panelů, které představují cenově velmi vý­hodné řešení pro méně náročné vizualizač­ní úlohy. V oblasti vizualizačního softwaru je důraz kladen na vzdálenou správu ovlá­dacích panelů pomocí nadstavby WinCC fle­xible Sm@rtService a Sm@rtAccess. Tento přístup umožní urychlení a vyšší efektivitu servisního zásahu.
 

Fotovoltaické střídače

 
V nabídce společnosti Siemens se objevuje nová řada fotovoltaických střídačů Sinvert TL a Sinvert PVM. Jde o přístroje vhodné jak pro firmy nabízející fotovoltaické elektrárny, tak i pro koncové uživatele v komerčním sekto­ru. Tito uživatelé vyžadují střídače pro střešní systémy instalované na stodolách, školách či průmyslových budovách nebo pro montáž na volné ploše. Střídače Sinvert PVM jsou k do­stání pro výkony 10, 13 a 17 kW. Následovat bude verze 20 kW. Střídače se mohou poch­lubit špičkovou účinností 98 %, které je dosa­ženo pomocí širokého rozmezí výkonu. Pro celosvětový přístup, analýzu střídačů a dat lze použít nástroj Sinvert Webmonitor, kte­rý v případě poruchy umožňuje automaticky odeslat e-mail. Pro optimální konfiguraci FV zařízení se střídači Sinvert je k dispozici soft­ware Sinvert Select. Střídače Sinvert TL do­plnily řadu centrálních střídačů Sinvert o pří­stroje bez transformátoru. Účinnost nových třífázových střídačů pro fotovoltaické pane­ly je v porovnání s předchozími typy střída­čů s transformátory větší o jedno až dvě pro­centa. V uspořádání s jednou řídicí a ostatními podřízenými jednotkami (systém master-slave) je tak účinnost 98 % při výpočtu podle meto­diky Euro ETA (vážený průměr). Díky tomu může provozovatel sluneční elektrárny dosa­hovat při dodávce energie do rozvodných sítí vyššího zisku. Střídače nové řady jsou k dis­pozici se jmenovitými výkony 500, 1 000 a 1 500 kW, k dispozici je také přístroj o vý­konu 2 MW, jenž je v současnosti vůbec nej­výkonnějším střídačem bez transformátoru na trhu. Nové střídače Sinvert jsou vhodné k použití ve slunečních elektrárnách středního a velkého výkonu. Přístroje využívají princip master-slave s rotující řídicí jednotkou (rota­ting master), který společnost Siemens na trh uvedla před deseti lety. Tento princip se s vý­hodou uplatňuje při změně intenzity sluneč­ního svitu v závislosti na denní době nebo při oblačném počasí. Tím vzrůstá účinnost sluneč­ní elektrárny, a to zejména při práci na částeč­ný výkon. S ohledem na intenzitu slunečního záření je vždy v provozu jen právě potřebný počet střídačů. Do sestavy řízené způsobem master-slave lze zapojit až čtyři střídače, takže elektrárna může pracovat již při nízké intenzitě slunečního záření, a dosahovat tak velké účin­nosti i při malém výstupním výkonu. Princip rotating master také prodlužuje dobu životnos­ti systému, neboť funkce řídicí jednotky (mas­ter) je vždy přidělena střídači s momentálně nejmenším počtem provozních hodin. Každý ze střídačů se tak podílí na celkové provozní době zařízení stejným dílem.
 

Multifunkční měřicí přístroje Sentron

 
Ke zjišťování aktuální spotřeby energie lze využít digitální multifunkční měřicí přístro­je Sentron PAC3200, PAC4200 nebo novin­ku PAC3100. Jejich měřicí funkce a komu­nikační rozhraní umožňují vedle centrální­ho hlídání elektrických zařízení také přesné měření odběru energie, které se používá jako základ pro přiřazení nákladů na energie jed­notlivým výrobním střediskům a jako nástroj pro zavedení úsporných opatření. Zazname­náváním toků energie od napájení po spotře­bič se zvyšuje transparentnost spotřeby ener­gie. Multifunkční přístroje Sentron PAC3100, PAC3200 a PAC4200 měří a zobrazují elek­trické veličiny, jako je proud, napětí, výkon či frekvence, a zaznamenávají tak spotřebu elektřiny v rozvodných sítích nízkého napě­tí. Jde o cenově výhodné přístroje, které mají vestavěné nebo rozšiřitelné (dle typu) komu­nikační rozhraní (Profibus, Modbus, Ether­net), takže je lze snadno připojit k nadřazené­mu automatizačnímu systému nebo systému pro řízení odběru energie. Ke snížení nákladů na energie a zvýšení dostupnosti energie spo­lečnost Siemens nyní dodává také nový soft­ware Sentron powermanager. Tento software spolu s přístroji Sentron pro sběr dat posky­tuje řešení pro management energie s mini­mální vstupní investicí a s dokonalou rozši­řitelností. Je to doplnění nabídky o software nezávislý na systému Simatic.
 

Rozváděče a přípojnicové systémy Sivacon

 
Součástí veletržní expozice bude i systém rozváděčů Sivacon S4. Jedná se o stavebni­cový systém typově zkoušených rozváděčů (TTA), umožňující oddělení jejich vnitřních prostor (tzv. separaci) až do třídy 4b. Rozvá­děče Sivacon S4 jsou připraveny pro nasa­zení celé produktové řady přístrojů značky Siemens – od modulových jističů, relé a sty­kačů až po výkonové vzduchové jističe řady Sentron. Systém samozřejmě umožňuje mon­táž přístrojů v pevném i výsuvném provedení.
Návštěvníci expozice si budou moci dále prohlédnout přípojnicové systémy řady Sivacon 8PS, které se vyrábí v českých výrob­ních závodech společnosti Siemens. K vidění budou přípojnice typu CD-K a CD-L (proudy do 40 A). Tento typ přípojnic se hodí zejména jako světelná rampa pro všechny běžně dodá­vané světelné zdroje. Vedle tohoto typu bude na stánku vystaven typ BD01 (proudy 40 až 160 A). Přípojnice typu BD01 je koncipová­na pro rozvod elektrické energie v menších výrobních celcích, ateliérech, malých dílnách apod. Proudově navazujícím typem přípoj­nicového systému je typ BD2 (proudy 160 až 1 250 A), které jsou bezesporu univerzál­ním a nejčastěji používaným typem přípojnic. Hodí se jak do průmyslových hal, tak do kan­celářských budov. Posledním typem vyrábě­ným v ČR je přípojnice LX (proudy 800 až 6 300 A), jež je optimalizována pro rozvod proudu ve výškových budovách. Přípojnicemi LX lze však velice dobře spojit např. i trans­formátor a rozváděč v rozvodné stanici. Prou­dovým ekvivalentem typu LX je v Německu vyráběná přípojnice s označením LD (proudy 1 100 až 5 000 A). Silnoproudá sběrnice je konstrukčně navržena pro použití v průmys­­lových aplikacích. Nabídku uzavírá přípoj­nice typu LR (proudy 630 až 6 300 A), která se vyrábí ve Švýcarsku. Pro svou chemickou stálost a odolnost vůči povětrnostním vlivům je určena pro rozvod elektrické energie např. na ropných plošinách, v petrochemických zá­vodech apod.
 

Instalační technika

 
V oblasti jištění domovních a jim podob­ných instalací bude na veletrhu představena nová řada jističů 5SL se jmenovitou zkrato­vou schopností 6 kA, které umožňují snad­nou a rychlou montáž s využitím bohaté na­bídky příslušenství. Tyto přístroje jsou v na­bídce ve vypínacích charakteristikách B a C, v rozsahu jmenovitých proudů 0,3 až 63 A. Představena bude rovněž nová verze progra­mu Simaris design pro výpočty dimenzování a jištění sítí nízkého napětí.
 

Standardní motory a elektropřevodovky

 
Produktová skupina standardních pohonů představí asynchronní elektromotory nízkého napětí, nevýbušné asynchronní motory níz­kého napětí a elektropřevodovky. Elektromo­tory pocházejí z produkce výrobních závodů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Bad Neustadtu a jsou určeny k pohonu průmys­lových zařízení, např. ventilátorů, čerpadel, obráběcích strojů, hydraulických komponent a dřevoobráběcích strojů. Nevýbušné motory AOM lze použít i v prostředí s nebezpečím vý­buchu – např. v chemických provozech, u ben­zínových pump či v dolech. Motory je možné používat i v náročných klimatických podmín­kách. V rámci expozice budou prezentovány i produkty jednoho ze sedmi výrobních závodů Siemens-Flender. Elektropřevodovky Siemens-Flender splňují požadavky na stavebnicový systém a umožňují vysokou variabilitu prove­dení podle požadavku zákazníka (velký rozsah a jemné odstupňování převodových poměrů, různé způsoby uchycení převodovky a použi­tí patentovaných stavebnicových motorů Mo­dulog). Tyto elektropřevodovky jsou schopné přenášet výkony od 0,09 do 200 kW a krouti­cí moment od 90 do 20 000 Nm. Rozsah pře­vodových poměrů i = 1,5 až 70 000. Elektro­převodovky je možné nasadit také do prostorů s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EG (známé také pod označením ATEX95). Tyto spojky a převodovky jsou schopny přenášet krouticí moment od několika Nm až po něko­lik miliónů Nm.
 

Regulované pohony

 
V oblasti regulovaných pohonů bude před­staven decentralizovaný frekvenč­ní měnič Sinamics G110D, který byl vyvinut speciálně pro jednodu­ché průmyslové aplikace s dopra­vou materiálu vyžadující samostat­ně fungující a odolný pohon. Sina­mics G110D v krytí IP65 je vhodný zejména pro distribuci zavazadel na letišti nebo do dalších logistic­kých aplikací. Kromě integrované komunikace prostřednictvím sběr­nice AS-interface, určené k nasta­vení a diagnóze měniče, lze rov­něž zpracovávat přímo na jednotce měniče až pět signálů připojených z externích čidel. Sinamics G110D má vel­mi nízký profil a stejné montážní rozměry pro všechny výkonové velikosti. Také může být snadno kombinován s výkonnějším mě­ničem Sinamics G120D, aby mohl být za­členěn do pohonů ve složitějších aplikacích. K vidění bude i modulární frekvenční měnič Sinamics G120P který je složen z řídící jed­notky (CU), výkonové jednotky (PM) a vo­litelně z ovládacího panelu. Jde o přístroj se širokým rozsahem funkcí v oblasti řízení čer­padel, ventilátorů a kompresorů. Při projek­tování měniče byl velký důraz kladen na použití v průmyslovém prostředí, kde ho lze vy­užít pro regulaci vytápění, vzduchotechniky nebo klimatizace. Sinamics G120P poskytu­je velmi kvalitní řešení regulace s uzavřenou smyčkou pro řízení ventilátorů ve vzducho­technice, odstředivých čerpadel pro klimati­zační systémy a kompresorových jednotek. Prezentována bude i nová výkonnější řídicí jednotka CU320-2 pro náročné víceosé po­hony Sinamics S120. Její hlavní předností je možnost využití více funkcí při stejném nebo větším počtu připojených os. Další výhodou je integrované rozhraní RJ-45 pro programo­vání přes průmyslový Ethernet. Představeny budou také nové možnosti měničů Sinamics S110, především ve spojení s řídicími systé­my Simatic S7-200 a S7-1200 (zejména mož­nost ovládání přes RS-485 a pulzní rozhraní).
 

Pohony velkých výkonů

 
Na konci roku 2009 společnost Siemens uvedla na trh nový řízený usměrňovač Sinamics DC Master. V tomto výrobku jsou výhody a nové trendy v pohonech osvědče­né řady Sinamics přeneseny i na pole konzer­vativní stejnosměrné techniky. Nový měnič Sinamics DC Master je robustní zařízení do nejnáročnějších provozů, které disponuje no­vými technologiemi (např. komunikace Profi­net, volné grafické programování či víceřád­kový a grafický ovládací panel). Velkou před­ností jsou rovněž menší rozměry a nižší úroveň hlučnosti. Měniče Sinamics DC Master jsou velmi variabilní v hardwarové i softwarové části, a umožňují tak efektivní nasazení do ši­rokého spektra aplikací. Na veletrhu bude vy­staven funkční model tohoto měniče. V oblasti pohonů velkých výkonů dále Siemens nabízí široké spektrum motorů a frekvenčních měni­čů pro řešení úloh od 100 kW do 140 MW vý­konu pro nízké i vysoké napětí a otáčky moto­rů od 0 do ca 15 000 min–1.
 

Energetika

 
Siemens na veletrhu představí kompletní nabídku výrobků a služeb pro výrobu, přenos a rozvod energie. Letošní expozice se zamě­ří především na systémy Smart Grids – in­teligentní sítě, a novinky v oblasti transfor­mátorů a produktů vn, resp. vvn. Společnost Siemens dodává nejmodernější technologie pro elektrárny – turbíny, generátory, palivové články a řídicí systémy. Součástí nabídky jsou také produkty a služby pro spolehlivé dodáv­ky energie od výroby až ke konečnému spo­třebiteli, tj. systémy řízení energie, výrobky a služby v oblastech vysokého a velmi vyso­kého napětí, transformátory, řízení projektů a kompletní servis energetických zařízení.
 

Siemens Engineering – výroba rozváděčů

 
Ve stánku Siemens bude prezentována také výroba rozváděčů v teplickém výrobním závodě Servisní centrum – Výroba rozváděčů (SC-VR). Tento závod společnosti Siemens Engineering zajišťuje výrobu rozváděčů níz­kého napětí a betonových transformačních stanic pro tuzemský i zahraniční trh. Rozvá­děče nn vyráběné v SC-VR zajišťují rozvod elektrické energie nejen v oblasti těžkého průmyslu a energetiky, ale i v kancelářských budovách a objektech občanské výstavby. Z technologického pohledu SC-VR vyrábí rozváděče distribuční (hlavní a podružné roz­vody energie), rozváděče řídicích a chránicích systémů a rozváděče kompenzační.
 
Více informací na internetové adrese: http://www.siemens.cz
 
Obr. 1. Inovovaná produktová nabídka Simatic ET200
Obr. 2. Fotovoltaický střídač Sinvert
Obr. 3. Multifunkční měřicí přístroj Sentron PAC3100
Obr. 4. Přípojnicový systém Sivacon 8PS