časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2010

Siemens, s. r. o.
 
Společnost Siemens se zúčastní i letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, je­hož 52. ročník se na brněnském výstaviš­ti uskuteční 13. až 17. září 2010. Siemens představí své novinky v nabídce řídicích sys­témů a pohonů pro obráběcí stroje v pavi­lonu P ve stánku 178. Nová řešení budou aplikována na vertikálním obráběcím cent­ru, návštěvníci expozice se mohou těšit také na živé ukázky obrábění.
 
Jádrem expozice bude vertikální obráběcí centrum MCV 1210 firmy Tajmac-ZPS Zlín, osazené nejnovějšími softwarovými pakety pro řídicí systém Sinumerik z produkce spo­lečnosti Siemens. Jde zejména o technologic­ký paket Sinumerik MDynamics a nový ovlá­dací software s názvem Sinumerik Operate.
 
„Sinumerik MDynamics a Sinumerik Operate představují softwarová řešení, kte­rá výrazně rozšiřují aplikační možnosti Sinumeriku a dále zvyšují jeho náskok před jinými řídicími systémy, zejména v oblas­ti frézování. S jejich pomocí lze docílit do­konale hladkého povrchu, což ocení zejmé­na výrobci tělních implantátů a protéz. Na­víc se výrazně zkracuje doba obrábění, a to až o třetinu,“ vypočítává hlavní výhody no­vých řešení Vladimír Škop, ředitel obchod­ního úseku řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje společnosti Siemens a dodá­vá: „Kromě novinek si na veletrhu také při­pomeneme úspěšnou padesátiletou historii řídicího číslicového systému Sinumerik pro obráběcí stroje. V průběhu pěti dekád ten­to řídicí systém získal výborné renomé jako klíčová součást procesu výroby komponent např. pro letectví, automobilový průmysl či medicínskou techniku.“
 

Školicí pracoviště s programem Sinutrain

 
Siemens úzce spolupracuje se středními a vysokými školami – na veletrhu proto bude k vidění školicí pracoviště s výukovým soft­warem Sinutrain, umožňujícím programová­ní v systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain poskytuje jednak alternativu pro technolo­gickou přípravu výroby, ale především je ur­čen pro výuku programování na NC strojích. Sinutrain představuje plnohodnotnou verzi řídicího systému Sinumerik a na PC se cho­vá jako reálný stroj – je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat stan­dardní cykly a všechny další funkce, včetně transformací či nastavitelných a programo­vatelných posunutí. Zájemci si v expozici budou moci vyzkoušet práci s tímto progra­mem na simulačním kufru osazeném ope­rátorským panelem systému Sinumerik 840D sl.
 
V pavilonu P se bude rov­něž nacházet stánek Svazu strojírenské technologie se ško­licím pracovištěm, jehož sou­částí bude mj. deset výuko­vých obrazovek se softwarem Sinutrain. Po celou dobu trvá­ní veletrhu se zde budou ko­nat soutěže mladých progra­mátorů.
 

50 let inovací

Ve stánku Siemens budou dále k dispozici informace o novém hardwarovém pro­duktu Sinumerik 828D pro aplikace k frézování (do šesti os) a soustružení (do osmi os). Tento kompaktní řídicí systém je určen pro výrobce sérií obráběcích strojů jednoho typu. Vzhledem k tomu, že tito výrobci sídlí téměř výhradně v Asii, pi­lotní projekty s produktem Sinumerik 828D byly realizovány právě v asijských státech. Systém zatím nebyl uvolněn pro evropský trh.
 
Jako protipól nejmodernějšího systému a zá­roveň symbol dlouhé cesty, kterou číslicové řídicí systémy Sinumerik za padesát let své existence ušly, bude v expozici vystaven Sinumerik 500 Sz roku 1975. Tento produkt zapůjčil za účelem prezentace na veletrhu výrobní závod koncernu Siemens z německého města Chemnitz.
 

Sinumerik Operate a Sinumerik MDynamics

Obchodní název Sinumerik Operate za­hrnuje moderní ovládací obrazovky pro ob­sluhu, který v jedné produktové skupině sjednocuje známá ovládací prostředí HMI Advanced, ShopMill a ShopTurn. Toto sjed­nocení s sebou přináší významné zpřehled­nění a zjednodušení obsluhy.
 
V technologickém paketu pro frézování pod názvem MDynamics Siemens nabízí ře­šení garantující dokonalou kvalitu povrchu, přesnost a rychlost. Jádrem systému Sinumerik MDynamics je nové inteligentní řízení pohy­bu Advanced Surface. Další funkcí je nové ná­strojové hospodářství a programové vybavení pro jednoduché seřízení stroje. Své místo zde mají inovované technologické cykly, měři­cí cykly a funkce pro HSC (High Speed Cut­ting, vysokorychlostní obrábění). Sinumerik MDynamics je k dispozici jak pro tříosé stroje s řídicím systémem Sinumerik 828D, tak pro pětiosé stroje se Sinumerik 840D sl.
 
Na světové špičce v oblasti kompenza­ce se Siemens ocitl díky řešení Volumetric Compensation System, které dokáže rychle, přesně a spolehlivě korigovat všechny geometrické chyby obráběcího stroje.
 

O společnosti Siemens

Siemens AG je globálním elektrotechnic­kým koncernem. Působí v sektorech průmys­lu, energetiky a zdravotní péče. Přes 160 let je Siemens synonymem pro špičkové technolo­gie, inovace, kvalitu, spolehlivost a meziná­rodní působení. Je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují obrat ve výši 23 mld. EUR – téměř třetinu celkového obratu. Ve finanč­ním roce 2009 (skončil 30. září 2009) dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 mld. EUR, čistého zisku 2,5 mld. EUR a zaměstnával zhruba 405 000 zaměstnanců po celém světě.
 
Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V sou­časné době patří Siemens s 11 000 zaměstnan­ci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V ob­chodním roce 2008/2009 vykázala skupina podniků Siemens v ČR obrat 30 mld. Kč.
 
Více informací lze získat na: http://www.siemens.com, http://www.siemens.cz
 
Obr. 1. Výroba forem s řídicím systémem Sinumerik
Obr. 2. Řídicí systém Sinumerik slaví 50 let
Obr. 3. Sinumerik Safety Integrated
Obr. 4. Sinumerik 828D
Obr. 5. Frézování
Obr. 6. Sinumerik 840D sl a Safety Integrated