Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2010

Siemens, s. r. o.
 
Společnost Siemens se zúčastní i letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, je­hož 52. ročník se na brněnském výstaviš­ti uskuteční 13. až 17. září 2010. Siemens představí své novinky v nabídce řídicích sys­témů a pohonů pro obráběcí stroje v pavi­lonu P ve stánku 178. Nová řešení budou aplikována na vertikálním obráběcím cent­ru, návštěvníci expozice se mohou těšit také na živé ukázky obrábění.
 
Jádrem expozice bude vertikální obráběcí centrum MCV 1210 firmy Tajmac-ZPS Zlín, osazené nejnovějšími softwarovými pakety pro řídicí systém Sinumerik z produkce spo­lečnosti Siemens. Jde zejména o technologic­ký paket Sinumerik MDynamics a nový ovlá­dací software s názvem Sinumerik Operate.
 
„Sinumerik MDynamics a Sinumerik Operate představují softwarová řešení, kte­rá výrazně rozšiřují aplikační možnosti Sinumeriku a dále zvyšují jeho náskok před jinými řídicími systémy, zejména v oblas­ti frézování. S jejich pomocí lze docílit do­konale hladkého povrchu, což ocení zejmé­na výrobci tělních implantátů a protéz. Na­víc se výrazně zkracuje doba obrábění, a to až o třetinu,“ vypočítává hlavní výhody no­vých řešení Vladimír Škop, ředitel obchod­ního úseku řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje společnosti Siemens a dodá­vá: „Kromě novinek si na veletrhu také při­pomeneme úspěšnou padesátiletou historii řídicího číslicového systému Sinumerik pro obráběcí stroje. V průběhu pěti dekád ten­to řídicí systém získal výborné renomé jako klíčová součást procesu výroby komponent např. pro letectví, automobilový průmysl či medicínskou techniku.“
 

Školicí pracoviště s programem Sinutrain

 
Siemens úzce spolupracuje se středními a vysokými školami – na veletrhu proto bude k vidění školicí pracoviště s výukovým soft­warem Sinutrain, umožňujícím programová­ní v systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain poskytuje jednak alternativu pro technolo­gickou přípravu výroby, ale především je ur­čen pro výuku programování na NC strojích. Sinutrain představuje plnohodnotnou verzi řídicího systému Sinumerik a na PC se cho­vá jako reálný stroj – je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat stan­dardní cykly a všechny další funkce, včetně transformací či nastavitelných a programo­vatelných posunutí. Zájemci si v expozici budou moci vyzkoušet práci s tímto progra­mem na simulačním kufru osazeném ope­rátorským panelem systému Sinumerik 840D sl.
 
V pavilonu P se bude rov­něž nacházet stánek Svazu strojírenské technologie se ško­licím pracovištěm, jehož sou­částí bude mj. deset výuko­vých obrazovek se softwarem Sinutrain. Po celou dobu trvá­ní veletrhu se zde budou ko­nat soutěže mladých progra­mátorů.
 

50 let inovací

Ve stánku Siemens budou dále k dispozici informace o novém hardwarovém pro­duktu Sinumerik 828D pro aplikace k frézování (do šesti os) a soustružení (do osmi os). Tento kompaktní řídicí systém je určen pro výrobce sérií obráběcích strojů jednoho typu. Vzhledem k tomu, že tito výrobci sídlí téměř výhradně v Asii, pi­lotní projekty s produktem Sinumerik 828D byly realizovány právě v asijských státech. Systém zatím nebyl uvolněn pro evropský trh.
 
Jako protipól nejmodernějšího systému a zá­roveň symbol dlouhé cesty, kterou číslicové řídicí systémy Sinumerik za padesát let své existence ušly, bude v expozici vystaven Sinumerik 500 Sz roku 1975. Tento produkt zapůjčil za účelem prezentace na veletrhu výrobní závod koncernu Siemens z německého města Chemnitz.
 

Sinumerik Operate a Sinumerik MDynamics

Obchodní název Sinumerik Operate za­hrnuje moderní ovládací obrazovky pro ob­sluhu, který v jedné produktové skupině sjednocuje známá ovládací prostředí HMI Advanced, ShopMill a ShopTurn. Toto sjed­nocení s sebou přináší významné zpřehled­nění a zjednodušení obsluhy.
 
V technologickém paketu pro frézování pod názvem MDynamics Siemens nabízí ře­šení garantující dokonalou kvalitu povrchu, přesnost a rychlost. Jádrem systému Sinumerik MDynamics je nové inteligentní řízení pohy­bu Advanced Surface. Další funkcí je nové ná­strojové hospodářství a programové vybavení pro jednoduché seřízení stroje. Své místo zde mají inovované technologické cykly, měři­cí cykly a funkce pro HSC (High Speed Cut­ting, vysokorychlostní obrábění). Sinumerik MDynamics je k dispozici jak pro tříosé stroje s řídicím systémem Sinumerik 828D, tak pro pětiosé stroje se Sinumerik 840D sl.
 
Na světové špičce v oblasti kompenza­ce se Siemens ocitl díky řešení Volumetric Compensation System, které dokáže rychle, přesně a spolehlivě korigovat všechny geometrické chyby obráběcího stroje.
 

O společnosti Siemens

Siemens AG je globálním elektrotechnic­kým koncernem. Působí v sektorech průmys­lu, energetiky a zdravotní péče. Přes 160 let je Siemens synonymem pro špičkové technolo­gie, inovace, kvalitu, spolehlivost a meziná­rodní působení. Je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují obrat ve výši 23 mld. EUR – téměř třetinu celkového obratu. Ve finanč­ním roce 2009 (skončil 30. září 2009) dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 mld. EUR, čistého zisku 2,5 mld. EUR a zaměstnával zhruba 405 000 zaměstnanců po celém světě.
 
Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V sou­časné době patří Siemens s 11 000 zaměstnan­ci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V ob­chodním roce 2008/2009 vykázala skupina podniků Siemens v ČR obrat 30 mld. Kč.
 
Více informací lze získat na: http://www.siemens.com, http://www.siemens.cz
 
Obr. 1. Výroba forem s řídicím systémem Sinumerik
Obr. 2. Řídicí systém Sinumerik slaví 50 let
Obr. 3. Sinumerik Safety Integrated
Obr. 4. Sinumerik 828D
Obr. 5. Frézování
Obr. 6. Sinumerik 840D sl a Safety Integrated