časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

ScopeMeter 190 Series II od Fluke

|

Ing. Přemysl Heyduk, Micronix, s. r. o.
 
Začátkem tohoto roku uvedla společnost Fluke na trh svůj nový ScopeMeter® 190 Series II, a rozšířila tak nabídku přenosných oscilosko­pů. Tento čtyřkanálový přenosný osciloskop je navržen pro použití i v náročných průmyslo­vých podmínkách. Nové přenosné přístroje jsou určeny pro prostředí spadající do kategorie CAT III 1 000 V a CAT IV 600 V. Využitelné jsou např. při odstraňování potíží s instalací třífázově napájených elektrických zařízení, jako jsou růz­né motorové pohony. Mají krytí IP51 (odolnost proti prachu a kapající vodě), takže jsou dosta­tečně odolné a vhodné pro bezpečné použití ve výrobních halách. Většina ostatních výkonných osciloskopů není navržena pro práci ve špina­vém a drsném prostředí. Scopemetry jsou mě­řicí přístroje určené pro práci v náročném pro­středí. Poskytují přesné výsledky i tam, kam se s běžným přenosným osciloskopem jeho uživa­tel ani neodváží. Navíc jejich pevná konstruk­ce dokáže ochránit přístroj i při pádu na beto­novou podlahu při celkovém přetížení až 30 g.
 
Rostoucí požadavky na zjišťování krát­kodobých poruch, rychlých přechodových jevů apod., a to i na třífázových rozvodech, uspokojí osciloskopy Fluke ScopeMeter 190 Serie II díky čtyřem kanálům plně i v prů­myslovém prostředí. Výkonová elektronika se totiž stále více využívá při výrobě energie i při snižování spotřeby energie. Vysokonapě­ťové měniče se používají při výrobě elektřiny ze solární a větrné energie, zatímco měniče frekvence pomáhají energii využívat a záro­veň regulovat elektrické motory pro maxi­mální efektivitu. Čtyři kanály jsou nepostra­datelné při testování měničů frekvence pro pohony motorů, silové elektroniky používa­né ve větrných elektrárnách, v dopravě, elek­tromechanických úlohách, v robotice, zdro­jích UPS i telekomunikační technice. Jelikož jsou v těchto osciloskopech vstupní kanály od sebe jednotlivě izolovány (tzv. plovoucí), nedojde ani při měření v různých uzlech ke zkratu. Uživatelé mohou testovat např.:
  • harmonické, přechodové jevy a zatížení v třífázových napájecích sítích,
  • problémy u DC/AC měničů, vadné přecho­dy u bipolárních tranzistorů (IGBT),
  • průběhy pulzně šířkové modulace (PWM).
Další možností, jak využít všechny tyto ka­nály, je přepnutí do módu multimetru. Největší předností je možnost nastavit různé měřené ve­ličiny v různých kanálech. Je tedy např. možné měřit dvě různá napětí a zároveň i jejich frek­vence. Zmíněné nové měřicí přístroje jsou po­hodlné a uživatelsky příjemné. Nové, velmi vý­konné baterie Li-Ion udržují scopemetry v po­hotovosti až sedm hodin. Externí nabíječka a snadno přístupný kryt baterie usnadňují výmě­nu baterie, a tím i prodlužují dobu využívání až na čtr­náct nebo i více hodin. Dva porty USB, galva­nicky oddělené od ob­vodů měřicích vstu­pů, umožňují snad­no ukládat a sdílet průběhy. Uživatelé mohou pohodlně ukládat neome­zené množství dat do paměti na USB, popř. se připojit k po­čítači a přenést průběhy nebo snímky obrazo­vek pro analýzu dat a k archivaci. Vzorkovací frekvence až 2,5 GHz a rozlišení 400 obrazo­vých bodů (pixelů) pomáhají uživatelům zachy­tit elektrické i jiné poruchy a snadno přesně dia­gnostikovat něco neobvyklého v instalaci. Děje mohou být velmi rychlé, neboť zmíněné modely disponují pásmem maximální měřitelné šířky do 100 nebo až 200 MHz. Se čtyřmi kanály mohou uživatelé nahlížet na vstupní signály, výstupní signály, zpětné vazby nebo bezpečnostní bloko­vání a současně řešit problémy, jako jsou např.:
  • změna signálu, křížení šumu nebo poruch v kritických místech obvodu,
  • časování signálů a problémy se synchro­nizací,
  • útlum nebo nepřesnosti vstupní impedance,
  • zvlnění signálu, drift.
Nové automatické nastavení časové zá­kladny umožňuje pokročilé automatické spouštění, které rozeznává a automaticky na­staví časovou základnu a amplitudu při kaž­dé změně vstupního signálu. Díky tomu je na displeji trvale zobrazen průběh komplexních dynamických signálů, jako jsou např. řídicí signály pro motory. Uživatel je tedy oproštěn od složitého nastavování osciloskopu.
 
Čím se však tento přístroj zejména liší od ostatních osciloskopů, je doba sledování sig­nálu. Ne vždy porucha trvá nebo se vyskytne právě v okamžiku měření. Ale přístroje Fluke standardně umožňují nahrávat události v ča­sovém sledu, tzv. TrendPlot. Vylepšená verze popisovaného osciloskopu dovoluje uskutečnit až čtyři měření najednou, umožňuje jakouko­liv kombinaci vstupních kanálů a má objem pa­měti o velikosti 18 000 datových bodů. Rozsah je od 5 s na dílek až po 30 min na dílek. Díky tomu je možné nahrávat po dobu až 22 dní. Pro kontrolu jednotlivých průběhů a zachycení i těch nejmenších detailů je připravena paměť na 10 000 vzorkovacích bodů. Další možnos­tí, jak uchovat měřené signály, je použít paměť, kam se ukládá až 100 po sobě jdoucích obra­zovek. Tento záznam je spouštěn vždy, a pro­to neunikne žádný problém. Zároveň je možné nastavit přístroj tak, aby zaznamenával předem zvolené události, a uchoval tak až 100 překro­čení povolených limitů. Další možností zachy­cení přeběhů a odchylek je referenční maska. Referenční maska může být vytvořena z poža­dovaného průběhu a upravena ve scopemetru nebo upravena externě v počítači za použití pro­gramu FlukeView, který je součástí dodávky.
 
Těmto modelům nechybí ani matematické funkce. Pro každé dva kanály je možné použít jednu ze standardních matematických funkcí. Další funkcí, kterou osciloskop obsahuje, je analýza FFT. Ta je při současné běžné elektro­nické regulaci velmi důležitá a poskytuje ob­raz o míře zkreslení; navíc je k dispozici infor­mace o THD (celkovém harmonickém zkresle­ní). S novým přenosným osciloskopem Fluke ScopeMeter 190 II mohou uživatelé dobře sledovat všechny čtyři kanály. Díky barevné­mu displeji LCD s rozlišením 320 × 240 pixe­lů jsou zobrazované informace dobře čitelné. Napomáhá tomu i podsvícení LED a zvýšení jasu na 220 cd/m2. Barvy jednotlivých průbě­hů jsou červená, modrá, šedá a zelená.
 
Tento přístroj, podobně jako další novinky, bude k zhlédnutí ve stánku firmy Micronix, předního dodavatele měřicí techniky v České republice a na Slovensku, a to jak na veletr­hu Amper v Brně, tak i o čtrnáct dní později na veletrhu Electron v Praze. Přístroje budou předváděny v činnosti v tzv. živém koutku.
 
Samozřejmostí této expozice budou i pří­stroje pro revizní techniky a přístroje z oblas­ti měření neelektrických veličin.
 
Další informace na: www.micronix.cz
 

Obr. 1. ScopeMeter® 190