časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Samozvanost ESČ ?

|

Elektro 3/2001

Samozvanost ESČ ?

V ELEKTRO 1/2001 jsme uveřejnili článek o úloze a postavení Hospodářské komory ČR (str. 10), státem ze zákona ustavené organizace, jejímž účelem je zastřešovat jednak společné zájmy profesních svazů a společenstev, jednak zájmy regionálních komor. Za tímto článkem následovalo ujištění Elektrotechnického svazu českého o jeho připravenosti převzít kompetence profesního společenstva (str. 11). Zatímco úlohu HK nikdo nezpochybňuje, na postavení ESČ jsou, možná překvapivě, ohlasy poněkud odlišné. Domníváme se, že i tento názorový kvas je účelné nezakrývat a jeho zveřejněním upozornit na situaci hodnou řešení nejen na „pragocentristické“ úrovni, ale i mezi elektrotechniky takříkajíc „v terénu“. Jejich hlasy právě následují:

Bude samospráva v elektrotechnice demokratická?

Po roce 1989 se v Praze, v ČSFR, jako první elektrotechnická organizace zaregistroval ČES (Český elektrotechnický svaz), později přejmenovaný na ESČ (Elektrotechnický svaz český). Následně vznikl MSE Brno (Moravskoslezský svaz elektrotechnický), z kterého po dvou letech po doporučení valné hromady (1992) byl ustaven přípravný výbor k registraci EŽS Brno (Elektrotechnické živnostenské společenstvo). Tedy EŽS Brno bylo registrováno 3. 6. 1993 pod číslem Ministerstva vnitra ČR VS11-20926/93-2. Od svého vzniku vyvíjí činnost ve smyslu platného zákona a předpisů. Doposud hájí a do budoucna bude hájit práva nejen svých členů, ale i elektrotechniků obecně, k zachování demokratických principů nezbytných pro vstup do Evropského společenství.

Jako příklad jeho snah uvádíme, že již v roce 1994 byly zpracovány nové předpisy, které měly nahrazovat vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb. V té době se v ČR proti jejich realizaci negativně vyjádřilo 64 organizací. Mezi nimi bylo i EŽS Brno, které podalo svůj rozbor těchto předpisů a zaujalo negativní stanovisko podáním žádosti o jejich zrušení. Tehdejší ministr práce a sociálních věcí tyto předpisy bez náhrady zrušil. V té době MSE uzavřelo dohodu s ITI Praha, zastoupené Ing. Dršťákem, že bude spolupracovat při uplatňování zmiňovaných předpisů. Proto již v roce 1994 EŽS Brno poprvé požádalo ITI Praha o zasílání připravovaných obdobných předpisů k připomínkování. Stejný dopis byl poslán v témž roce i na adresu ČÚBP Praha. Tyto urgentní žádosti byly na ČÚBP opět zaslány v roce 1996 a 1998. Do konce roku 2000 obdrželo EŽS Brno na odeslané dopisy vždy pouze odpověď, že náhrada za vyhl. 50/78Sb. je ve stádiu zpracovávání a v konečném znění mu bude včas k připomínkám zaslána.

Po přečtení článku HK ČR (ELEKTRO 1/2001, str. 10, 11 a 18, 19) se většina veřejnosti znalé elektrotechnické legislativy nad zamýšlenými návrhy HK ČR a ESČ oprávněně ptá, zda je tento návrh skutečně „hlasem elektrotechnického lidu“, nebo zda jde o metodu „o nás bez nás“? Těchto praktik jsme všichni byli svědky před rokem 1989. Po pečlivém prostudování návrhu ESČ jsme dospěli k závěru, že k uvedení navrhované změny do praxe je zapotřebí velkých legislativních úprav, které se nutně neobejdou bez připomínek široké odborné veřejnosti.

Z výše uvedených důvodů nemůžeme souhlasit v rámci zřizování samospráv podle jejich územních celků, aby byly zastřešovány v rámci celé ČR jedním profesním společenstvem, kterým se prohlašuje ESČ.

To vše navíc umocňuje skutečnost, že navržené změny nemohou vytvářet stejné podmínky všem (zúčastněným) subjektům pro řádnou hospodářskou soutěž. A to vše je připravováno v době, kdy je celá ČR hodnocena se zřetelem na to, jak uplatňuje demokratické principy.

Ptáme se:

  • přinese vůbec něco stálé a pouhé přezkušování elektrotechniků?
  • myslíte si, že v nynější struktuře společnosti již není nezbytná suverenita regionálních živnostenských společenstev?
  • máte zájem Vaším hlasem ovlivnit, kdo Vás bude zastupovat ve vládě?
  • budete chtít mít v budoucnosti svobodnou volbu živnostenstva, které Vás bude školit a přezkušovat?

Navrhujeme:

  • Přihlašte se ke svému cechu, svazu, společenstvu, které bude prosazovat Vaše zájmy! Nyní máte ještě svobodnou volbu. Přehled těchto spolků Vám na požádání sdělíme.
  • Jestliže nebudete hlasovat, jdete s nimi! Svůj hlas tedy nepoužijete při volbě struktury regionálního společenstva, které si vyberete! Kníže Svatopluk nám snad ukázal cestu s vrbovými pruty, ne?

(Elektrotechnické živnostenské společenstvo Brno)


ESČ jsou něco víc než tři písmena?

Nevím, co tato společnost (ESČ) pro nás dělá? Podle dostupných informací chce být jediným profesním společenstvem, používat znak ESČ, používat majetek bývalého ESČ, zpět celou zkušebnu EZÚ. Přikazovat a řídit.

Já je nechci! Nic pro mne! Mám jako cikáni emigrovat? Do Kanady? Nemyslím, že bych to obhájil!

(Jaroslav Peterka )


ESČ připravuje kastovní systém elektrotechnického vzdělávání pro ty, kdo budou chtít zaměstnávat elektrotechniky. Snad nás Pán Bůh ochrání od všeho zlého a ESČ!

Tento systém bude časově i finančně náročný. Kastovní systém (v cechu je pouze majitel – zaměstnavatel) je provozován např. v Německu.

Je vcelku vhodná doba začít se „bouřit“. Nebo se vám líbí, že elektrotechniky v ČR zastupuje ESČ? Já osobně neznám nikoho takového! Není třeba psát petici ani chodit na náměstí. Je třeba vybudovat fungující cechy pro všechny elektrotechniky a zapojit se do činnosti regionálních hospodářských komor.

Jiná cesta prosazování zájmu elektrotechniků než hospodářská komora (nebo obdobné profesní společenstvo) je nepravděpodobná.

(Stanislav Holeček, stanislav@holecek.cz)


Sami nic neuděláme, máme jen schopnosti, ale nikoliv sílu se sdružit a společně se postavit státu (a i ESČ) ve věci kvalifikace osob v elektrotechnice. Skupina – byť odborně fundovaných osob v naší profesi – je jen (promiňte mi to) jako stádo bez vedoucího koně. Navrhoval jsem už loni – nejprve se musí dát dohromady jednotlivé cechy elektro a živnostenská společenstva elektro do tzv. krajských sdružení. Teprve potom lze již jako větší síla, např. jako sdružení cechů a živnostenských společenstev elektro, postupovat systematicky. ESČ je totiž členem Hospodářské komory ČR a snad jako jediný je i partnerem na úrovni státu.

Pro dnešek a nejbližší zítřky je třeba v ČR zmapovat všechny fungující cechy a společenstva elektro a navzájem si říci, co chceme, co nechceme a jak pokračovat dál. V opačném případě se staneme vazaly a cáry hadrů v rukou nepovolaných. Dávejte – prosím – i vaše názory na vědomí všem.

(Jaroslav Miklík)


Byl jsem zakládajícím členem okresního výboru HK, tuším v roce 1993, přesněji přípravného výboru OVHK, v době, kdy mělo být členství podnikatelů v HK ze zákona povinné. Toto povinné členství bylo faktickým nástrojem pro tvorbu zákonů. Několik hlupáků, jako i já, investovalo (vložilo) své příspěvky do činnosti přípravného výboru a volby řádného OVHK. Protože vládě tehdy došlo, jaký potenciál HK ze zákona má, velmi rychle zákon změnila na nepovinné členství s vyplývajícími důsledky – HK se stala bezzubým psem.

Pro zajímavost – díky této novele nebylo možné uplatnit příspěvky jako daňový výdaj. Je pochopitelné, že si v tržním prostředí bystřejší jedinci utrhli větší, či dokonce celý koláč a poté rozhodují o věcech tak, aby měli co největší prebendy pro sebe (bez ohledu na kvalitu a odbornou úroveň – viz překlady norem EU a podobně). Pochybuji, že elektrotechnici budou schopni se sdružit a vytvořit subjekt úspěšně a kvalifikovaně se bránící tuposti a hamižnosti zákonodárců a skupině „odborníků“, kteří se vydávají za specialisty v technické odbornosti, byvše specialisty pouze na pletichaření a jiné tržněkapitalistické lobování. Omlouvám se, jestliže můj příspěvek někoho rozzlobil, protože se netýkal přímo elektrotechniky, nicméně by elektrika jako obor mohla zajít na podobné stupidnosti, jaké jsou v některých nových zákonech. Zákonodárci obtížně chápou, že elektrice nenařídíš zákonem, protože se řídí svými zákony bez ohledu na názor té které politické strany.

(Václav Tichota)


Problémem je roztříštěnost názorů a sil v různých společenstvech, z nichž nechci žádné znevažovat. Žádné však také neřeší situaci. Podle mého názoru schůdnou cestou je zaregistrovat jedinou organizaci a nazvat ji např. Komora elektrotechniků, která by měla obdobné pravomoci jako např. Komora architektů, ČKAIT, Advokátní a notářská komora. Pak je jasné, že organizace jako ITI, ESČ aj. by ztratily svou moc. K tomu je samozřejmě třeba zvolit postup jednotlivých kroků a násilně sehnat poslance a senátory, kteří by lobovali za zákon, který takováto komora předloží. U jiných seskupení bych žádnou vstřícnost v tuto dobu nečekal.

(Ing. Jiří Vodehnal)


ESČ se jeví jako Pán Bůh na českém elektrotechnickém nebi! Něco bylo upečeno v Praze, bez vědomí některého z cechů. Kdo to vše navrhoval a kdo měl šanci to připomínkovat? Silně mi to připomíná způsoby z minulého režimu. V ČT se stávkuje proti zpolitizování TV, a my si všichni necháme udělat jakýsi monopol. Ptám se – zdá se mi to, nebo ne, že se celá ČR nesměla vyjádřit k vedení „elektrotechnického odborného božstva“, tím tedy myslím pány z prezidia ESČ – Fialu a Ďoubalíka.

Promiňte mi ten výraz, ale smrdí to „samozvanectvím“. Můžete někdo stručně vysvětlit jejich kroky, které vedou k jakémusi řízení elektrotechniků, a to jenom proto, že jsou „historicky“ ESČ?

Pravdou je, že místní cechy nemají svého mluvčího, což by však mohla být právě OHK. Ale ty cechy, které fungují dodnes, o existenci těchto skutečností (převzetí kompetencí ESČ) nic nevěděly.

ČT byla nazvána „BOBOtelevizí“, já osobně bych diskrétně přejmenoval ESČ na „Fialové kouzlo“…

(Ing. Jaroslav Sedláček, sekretariát NKM)