časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Rozvoj solární energetiky v ČR

|

číslo 7/2005

Rozvoj solární energetiky v ČR

V poslední době se i v ČR ve stále větší míře využívá sluneční energie a energie z obnovitelných zdrojů obecně. Zásluhu na tom mají i osvětové a informační semináře vedené na toto téma. Například pražské ČVUT uspořádalo každoroční prestižní vzdělávací akci Mezinárodní společnosti pro solární energii Solární akademie ISES SOTERE 2004 (SOlární TEchnologie pro REnovaci budov). Seminář se konal 6. až 14. září 2004. Společně ho pořádaly:

 • ISES – International Solar Energy Society, Freiburg, Německo
 • ČSSE – Československá společnost pro sluneční energii,
 • CZ REA – Czech RE Agency,
 • University of Karlsruhe, Německo,
 • ČVUT v Praze,
 • VUT v Brně,
 • Technologické centrum AV ČR.
Obr. 1.

Obr. 1. Instalace fotovoltaického zařízení na objektu Pravoslavné akademie Vilémov; 1 – fotovoltaické zařízení na výrobu elektřiny o výkonu 1,2 kW; 2 – solární systém pro ohřev 1 000 l vody; 3 – fotovoltaické zařízení na výrobu elektřiny o výkonu 115 W; 4 – solární systém pro ohřev 500 l vody

Přední evropští odborníci zde v devíti dnech informovali posluchače a profesní zájemce z nových zemí EU o posledních trendech a inovacích ve využívání sluneční energie ve stavebnictví a architektuře. Účastníci se seznámili s metodami rozvíjenými v zahraničí, s příklady vhodného uplatnění solární architektury a techniky při navrhování nových staveb i při renovacích a rekonstrukcích starších staveb. K tomu byly obvykle využity demonstrační projekty ze zemí EU. Takovéto akce rovněž objasňují energetické koncepce a přístupy k využití obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a v souvisejících oborech. Cílem je i podpořit integrovaný a odpovědný přístup při navrhování a hodnocení energetiky budov vycházející z klimatických podmínek a snahy o maximální přínos pasivního i aktivního využití obnovitelných zdrojů energie, zejména energie slunce (obr. 1). Účastníci řešili odborná zadání ve vybraných lokalitách ČR, vyžadující v zájmu optimálního využití solární energie týmový interdisciplinární přístup. Mezinárodní fórum, nad nímž převzal záštitu ministr životního prostředí Libor Ambrozek, bylo doplněno exkurzemi na stavbách se solárními prvky v ČR a výstavní prezentací předních českých firem zaměřených na tento obor.

Solární liga ČR

Solární liga České republiky je soutěž obcí a měst ve vybavenosti solární technikou. S využitím inspirujících zkušeností z obdobné úspěšné soutěže v Německu (a částečně i Rakousku) byl u nás její první ročník v roce 2004 organizován občanským sdružením Liga ekologických alternativ (LEA). Spolupracovalo Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, o. p. s., dále Státní fond životního prostředí, Česko-německý fond budoucnosti a mediálním partnerem byl technický týdeník Profit a portál TZB-info.

Zápolení o „sluneční“ body, připisované za plochu funkčních solárních systémů v daném sídle v přepočtu na počet jeho obyvatel, nabízí zisk prestižního titulu Solární mistr ČR v jedné hlavní a čtyřech dílčích kategoriích. Dále v rámci zmíněné soutěže poskytuje odborné poradenství jejím účastníkům, nabízí návštěvu zajímavých akcí věnovaných sluneční energii a exkurze na solární stavby do SRN, publicitu v médiích včetně regionálních, popř. i věcné ceny (hlavní je kompletní solární systém k ohřevu vody včetně montáže v ceně 75 tis. korun od firem thermo/solar Žiar nad Hronom a JH Solar Plavsko).

Tab. 1. První tři místa v hlavní kategorii soutěže o titul „Solární mistr ČR“ (sídlům se sčítají termické i fotovoltaické systémy)

Sídlo

Kraj

Počet bodů

Počet obyvatel

Instalováno

1. Rusava

Zlínský

93,458

590

549,7 m2 kolektorů a 1,7 m2 solárních panelů

2. Boží Dar

Karlovarský

69,181

177

122 m2 kolektorů a 0,45 m2 solárních panelů

3. Pístina

Jihočeský

50,233

172

48 m2 vakuových kolektorů

Tab. 2. Pořadí v kategorii sídla s termickými systémy

Sídlo

Kraj

Počet bodů

Počet obyvatel

Instalováno

1. Slatiňany

Pardubický

4,917

3 986

193 m2 kolektorů a 6 m2 solárních panelů

2. Horní Planá

Jihočeský

3,159

2 289

72 m2 kolektorů

3. Stod

Plzeňský

1,220

3 532

67 m2 kolektorů 0,5 m2 solárních panelů

Tab. 3. Pořadí sídel s fotovoltaickými systémy

Sídlo

Kraj

Počet bodů

Počet obyvatel

Instalováno

1. Vilémov

Olomoucký

2,184

477

10,42 m2 solárních panelů

2. Pňovany

Plzeňský

1,127

355

4 m2 solárních panelů

3. Podolí u Brna

Jihomoravský

0,577

1 040

6 m2 solárních panelů

Vysvětlivky:
Pořadí se určuje podle vybavenosti obcí a měst solární technikou. Poměřuje se plochou solárních systémů. Sídlo získává za každý jeden metr čtvereční:
- solárních kolektorů – 100 bodů,
- vakuových kolektorů – 180 bodů,
- Fresnelových čoček – 40 bodů,
- fotovoltaických systémů – 100 bodů.

Jasným znakem perspektivnosti solární energetiky do budoucnosti jsou i plánované stamilionové investice vkládané do rozvoje zmiňovaného oboru v ČR předními světovými producenty solárních článků k výrobě „čisté“ elektřiny. Japonská společnost Kyocera plánuje postavit závod na výrobu solárních panelů za 200 mil. korun v Kadani. Německá RWE Schott Solar hodlá investovat dokonce 600 mil. korun do stavby obdobného závodu ve Valašském Meziříčí. Hlavním výrobcem fotovoltaických článků v ČR je společnost Solartec z Rožnova pod Radhoštěm. Ta uvedené zahraniční investice nechápe jako ohrožení své výroby, naopak. Tuzemské instituce, investoři a banky tak získávají jasný důkaz o podnikatelské atraktivnosti solární energetiky. To může v obecném zájmu napomoci směrovat významnější prostředky do rozvoje tohoto oboru podnikání i u nás.

Význam soutěže

Prvořadým smyslem soutěže je snaha zvýšit zájem veřejnosti (od jednotlivých občanů až po řídicí instituce) o využívání základního obnovitelného čistého zdroje energie – energie slunce. Kromě konkrétních příspěvků ke zlepšování místního (a obecně i globálního) klimatu při náhradě zejména topenišť na fosilní paliva může soutěž pomoci:

 • urychlit výměnu zkušeností mezi zájemci o solární technologie jednak mezi regiony, jednak mezi ČR a zkušenějšími státy a tím přispět ke zvýšení počtu instalací solárních prvků u nás,

 • urychlit přenos informací o možnostech financování solárních instalací v ČR v kontextu evropských trendů a rovněž o dalších formách podpory jejich rozvoje,

 • zpřesnit statistiky o četnosti solárních zařízení v ČR (resorty, sídla i firmy obvykle mají jen neúplné údaje),

 • zpřístupnit nabídku vhodných konkrétních příkladů k publikování a tím opět přispět k posilování povědomí veřejnosti o tomto perspektivním a u nás ještě nedoceňovaném oboru „ekoenergetiky„.

Soutěží se

 • o „solární“ prestiž v rámci regionu i ČR, popř. o rozvíjení „green image„ obcí či měst,

 • o zajištění odborného poradenství a účasti zástupců nejúspěšnějších sídel na exkurzích zahrnujících nejlepší aplikace v ČR, popř. v SRN,

 • o zprostředkování zájmu médií o „solárně nejaktivnější„ sídla, popř. o zvýhodněné produkty a služby firem z oboru solárních zařízení.

Pravidla, termíny, hodnocení

 • přihlásit solární instalaci/e může každý, kdo poskytne doložitelné údaje (tj. zástupce obecního či městského úřadu, majitel, montážní firma, zástupce sdružení, občan apod.),

 • přihlásit se lze doručením údajů (podle formuláře) na adresu LEA přihláškou on-line na webových stránkách soutěže (www.solarniliga.cz), elektronickou poštou, faxem, poštou i osobně,

 • podmínkou započtení instalace do bilance sídla je uvedení adresy sídla (regionu) i adresy přihlašovatele (adresa instalace se bez dohody s jejím majitelem dále neposkytuje),

 • soutěž je vyhlášena pro kategorie sídel se statutem obce (čestný titul „Solární obec„), se statutem města (titul „Solární město„) a pro souhrnnou kategorii (titul „Solární mistr ČR„). Samostatně jsou vyhlášeny i kategorie sídel s termickými systémy a sídel s fotovoltaickými systémy. Pro srovnatelnost jsou body vždy přepočteny na jednoho obyvatele sídla (podle údajů o počtu jeho obyvatel z ČSÚ),

 • v loňském roce soutěž začala 1. ledna a skončila 21. října 2004.

Výsledky soutěže, jejímž účelem je kromě jiného napomoci i zpřesňování přehledu o tuzemských instalacích, byly vyhlášeny 25. listopadu v Praze, při příležitosti veletrhu Aquatherm (pro Moravu a Zlínský kraj 27. 11. 2004 v Uherském Hradišti).

Výsledky jsou uvedeny v tab. 1 až tab. 3.

-jm-