časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Rozšířená řada měřičů izolačních odporů do 5 kV

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Rozšířená řada měřičů izolačních odporů do 5 kV

Ing. Jiří Ondřík,
GHV Trading

V minulém roce byly v časopise ELEKTRO (č. 3/2003, str. 34 a 35) uveřejněny podrobné informace o parametrech, vlastnostech a možných aplikacích dvou představitelů řady měřicích přístrojů C.A 6545 a C.A 6547 předního francouzského výrobce – firmy Chauvin Arnoux.

Obr. 1

Následující příspěvek má za úkol seznámit naši odbornou veřejnost s dalším přístrojem této řady typového označení C.A 6549 (obr. 1), který na český trh tradičně uvádí brněnská společnost GHV Trading, spol. s r. o.

Stejně jako u předchozích verzí (tj. C. A 6541, 6543, 6545 a 6547) umožňuje nový přístroj C.A 6549 měření izolačního odporu do 10 TW AC/DC, napětí do 5 000 V, kapacity do 50 µF a unikajících proudů do 3 mA. Přes integrované rozhraní RS-232 lze přístroj dálkově řídit pomocí PC. S využitím programového vybavení je možné naměřené hodnoty zpracovat, vyhodnotit a vytisknout.

Pro pokrytí mnoha aplikací je mikroprocesorově řízený přístroj vybaven programovatelným napětím v rozmezí 40 až 5 100 V i pevným zkušebním napětím hodnoty 500, 1 000, 2 500 a 5 000 V. Možnost nastavení programovatelného napětí dokumentuje obr. 2. Zde je vidět naprogramované testovací napětí 2 300 V a dále dobu měření a naměřenou hodnotu proudu (20,6 pA).

Dielektrická vybíjecí zkouška dovoluje ještě hlubší analýzu kvality izolace. Tak lze prokázat např. nehomogenní izolace nebo případné defekty izolace mezi vysokoohmovými vrstvami. Tyto závady není možné změřit klasickým zkušebním postupem nebo výpočtem polarizačního indexu (PI) a dielektrického absorpčního poměru (DAR).

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Při uvedeném typu měření se izolační materiál na určitou dobu uvede pod napětí a měří se kapacita a po jedné minutě zbytkový proud. Z naměřených hodnot přístroj automaticky vypočítá parametr DD (Dielectric Discharge index), z jehož velikosti lze usuzovat na kvalitu kabelu. Příklad posouzení kvality kabelu na základě naměřených parametrů je v tab. 1. Některé z naměřených parametrů (DAR, PI, C) jsou spolu se skutečně aplikovaným testovacím napětím (2 307 V) uvedeny na obr. 3.

Tab. 1: Kvalita izolace v závislosti na absorpčním poměru (DAR), polarizačním indexu (PI) a na indexu DD (Dielectric Discharge index)
Hodnota: DAR PI DD Kvalita izolace
<1,25 <1 >7 nebezpečná
  <2 4 až 7 špatná
    2 až 4 riziková
1,25 až 1,6 <4 <2 dobrá
>1,6 >4 <2 vynikající

Jedná-li se o zkoušku, doba jejíhož trvání je naprogramována, přístroje automaticky ukládají do paměti (128 kB) hodnoty v krocích stanovených obsluhou. Ze získaných hodnot lze sestrojit průběh izolačního odporu R(t). Naměřená křivka se zobrazuje na displeji přístroje. Může být rovněž vytisknuta tiskárnou připojenou přímo k přístroji, popř. lze naměřené údaje přenést do PC a s využitím programového vybavení DATAVIEWER je zobrazit na monitoru počítače. Nový přístroj je navíc vybaven tzv. režimem STEP. Tato metoda měření vychází z předpokladu, že naměřená hodnota izolačního odporu u kvalitní izolace nezávisí na velikosti přiloženého napětí. Naproti tomu u nekvalitní izolace se vyšší hodnota testovacího napětí projeví poklesem hodnoty izolačního odporu – průběh uvedeného testu znázorňuje obr. 4.

Při měření se postupně automaticky zvyšuje testovací napětí v pěti krocích a měří se závislost izolačního odporu na přiloženém napětí. Výsledky jsou kvantitativně popsány odchylkou ve sklonu křivky v jednotkách ppm/V.

Protože se hodnota izolačního odporu mění také s teplotou, a je tedy závislá na klimatických podmínkách v době měření, doporučuje se pro přesné a spolehlivé měření vždy srovnávat výsledky při stejné referenční teplotě. Tento přepočet se u přístroje C.A 6549 uskutečňuje automaticky po stisknutí tlačítka „T„.

Tab. 2: Některé základní parametry nového přístroje

Zkušební napětí: 500/1000/2500/5000 V
Nastavitelné zkušební napětí: 40 - 5100 V v krocích po 10 nebo 100 V
Rozsah měřeného izolačního odporu: 10 kW až 10 TW
Měření napětí: od 1 do 5.100 V, AC 15-500 Hz nebo DC
Kapacita: 0,005 až 49,99 mF
Unikající proud: 0,010 nA – 3,000 mA
Displej: grafický
Hodnota R(t): přímo zobrazená
Paměť: 128 kByte
Rozhraní: RS 232 dvousměrné
Napájecí zdroj: dobíjitelná baterie NiMH
Provoz po nabití: 15 dní s 10 DAR a 5 PI
Elektrická bezpečnost: podle IEC 61010-1, kat. III, 1000 V, nebo kat. I, 2500 V, IEC 61557
Rozměry: 270 x 250 x 180 mm
Hmotnost: 4,3 kg

U přístroje C.A 6549 lze rovněž zablokovat vysoká zkušební napětí pomocí funkce ZÁMEK. Uvedená funkce je vhodná tehdy, je-li třeba např. zamezit poškození citlivějších instalací nebo pracuje-li s testerem méně zkušený pracovník.

Dalším jeho užitečným vybavením jsou programovatelné alarmy s optickou a akustickou indikací, které se spustí, jestliže naměřené hodnoty nejsou v nastaveném rozmezí, a vyhlazení naměřených hodnot (funkce SMOOTH), usnadňující čtení v případech, kdy je údaj na displeji nestabilní.

Obr. 5

Přístroj C.A 6549 je uložen v lehkém nárazuvzdorném kufříku z pevného plastu, zaručujícím stupeň krytí IP53, má hmotnost 4,3 kg, takže je možné jej používat i ve venkovním prostředí. K dispozici jsou měřicí kabely délky 3 m, popř. 8 a 15 m, a bezpečnostní kabely o délce 3 m pro měření velkých izolačních odporů (obr. 5).

Na závěr lze konstatovat, že přístroj C.A 6549 je představitelem dalšího stupně pokroku dosaženého v měření elektrických instalací, ale hlavně v prevenci údržby. Grafický záznam přímo na alfanumerickém displeji, přepočet naměřených hodnot na referenční podmínky nebo metoda měření STEP jsou toho názorným příkladem.

Popsaný nový přístroj bude i s předchozími typy vystaven na veletrhu AMPER 2004 v Praze ne (hala 1D, stánek č. 13). Sem jsou zájemci, odborníci a zákazníci společnosti GHV Trading, spol. s r. o., zváni k navázání kontaktů a rozšíření dosavadní spolupráce.

GHV Trading, s. r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz