časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ročenka Hüthig & Pflaum 2002

číslo 1/2002

Odborná literatura

Ročenka Hüthig & Pflaum 2002
Recenze

Ročenka pro elektrotechnické živnosti a průmysl
(Jahrbuch: Elektrotechnik für Handwerk und Industrie 2002)

prof. Václav Černý

512 str., obrázky, schémata, zapojení, diagramy, grafy. Cena 32 DEM, od 1. 1. 2002 16.40 EUR.

Ročenka je určena odborným pracovníkům v elektrotechnických provozovnách, v průmyslu, službách, projektových podnicích a poslouží i jako praktická příručka při stavebních a rekonstrukčních pracích.

V úvodní kapitole Fotovoltaické systémy je zdůrazněn význam těchto obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Elektroinstalacím a elektroinstalačním systémům je i v tomto roce věnována téměř polovina celkového rozsahu. Uváděny jsou instalace v obytných budovách, v průmyslu, v zařízeních se zvýšeným rizikem požáru a exploze, v zařízeních pro rozvod a využití zemního plynu a bioplynu, instalace na stavbách i v kempinkových zařízeních.

Zvláštní pozornost je věnována vnitřním rozvodným systémům EIB (European Installation Bus), které umožňují mj. i automatické řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, programové rozložení zátěže a jednoduchou instalaci bezpečnostních zařízení. Kapitolu doplňují příslušné normy, předpisy a přehled podpůrných počítačových programů pro účelné projektování elektroinstalací.

V kapitole Ochrana osob před úrazem elektrickým proudem jsou definovány způsoby ochran podle krytí IP, systémy rozvodných sítí TN, TT a IT, ochrany před úderem blesku a  uspořádání zemnicích systémů. V závěru je uveden seznam autorizovaných zkušeben.

V kapitole Světelná technika jsou připomenuty základní fotometrické veličiny a mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS.

Zkoušení a měření elektrických veličin v provozní praxi je zaměřeno na využití nových analogových i digitálních měřicích přístrojů. Definovány jsou elektrické měřené veličiny, přesnost a chyby měření. Kapitola je doplněna vzory pro zkušební protokoly přístrojů i celých zařízení.

Ročenka pro elektrotechnické strojírenství
(Jahrbuch: Elektromaschinenbau)

448 str., obrázky, diagramy, tabulky. Cena 32 DEM, od 1. 1. 2002 16.40 EUR.

Ročenka je určena konstruktérům elektrických strojů, projektantům elektrických pohonů, provozním technikům a studujícím oboru silnoproudá elektrotechnika. Je rozdělena do sedmi kapitol, nejrozsáhlejší je kapitola o elektrických strojích točivých (160 stran).

Normám je věnována úvodní kapitola (80 stran). V tabelárních přehledech jsou zde uvedeny druhy zatížení (S1 až S10), druhy krytí IP podle evropské normy EN 60529, kód IM pro označení druhu provedení a montáže elektrických strojů točivých (EN 60034-7), kód IC pro označení druhu chlazení elektrických strojů (EN 60 034-6), kód IK pro označení síly působící na kryt (EN 50102) a mezní hodnoty hluku.

Kapitola Elektrické stroje je zaměřena zejména na asynchronní motory. Je zde uveden jednoduchý výpočet statorového vinutí, který může být dobrým vodítkem při opravách asynchronních motorů.

Návazná kapitola Zkoušení a opravy obsahuje i vzorové zkušební protokoly.

V této letošní ročence zdůrazňuje vydavatel význam kapitoly Úsporné motory a pohony. Důsledná aplikace těchto motorů by mohla v Německu znamenat úsporu 1,5 miliardy EUR.

V kapitole Pohony s elektronickými měniči jsou stručně připomenuty principy šířkově pulsní modulace, význam vstupních a výstupních filtrů a opravy motorů provozovaných s elektronickými měniči.

Téměř 100 stran je věnováno problematice Zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu. Je zde obsaženo starší i nové normované značení nevýbušného provedení, připomenut vliv nového normovaného napětí 400 V na nevýbušné motory a doporučeny způsoby kontroly a oprav nevýbušných motorů.

Závěrečná kapitola Jednotky a vzorce zahrnuje přehled jednotek a fyzikálních vztahů, které se uplatňují v elektrotechnických pohonech.Omluva
V recenzi na Technický slovník naučný (ELEKTRO č. 12/2001, str. 48) se recenzent zřejmě dopustil nepozornosti při sčítání jmen autorů a konzultantů slovníku. Tak se stalo, že namísto skutečných 133 uvedl jen 70 autorů, což by mohlo vést ke zkreslení představy o kvalitě zpracování slovníku. Recenzent se omlouvá čtenářům, nakladateli i všem, kdo se autorstvím či konzultací na tvorbě slovníku podíleli.

Redakce