časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Řízení frekvence s měniči od firmy Moeller

Ing. Jindřich Bulva, Moeller Elektrotechnika, s. r. o.
­
Řízení otáček motoru lze dosáhnout něko­lika způsoby. Za ekonomicky nejvýhodnější řízení otáček lze považovat řízení frekvence napájecího napětí. Nejenže v tomto případě dochází k úsporám energie, ale také k omeze­ní rázových proudů, a tím i snížení mechanic­kého opotřebení motoru a celého zařízení či stroje. Firma Moeller nabízí několik řad mě­ničů frekvence tak, aby si zákazník mohl vy­brat přesně dle požadavku své aplikace. Pro nejjednodušší aplikace, jako je například ří­zení otáček ventilátoru, jsou určeny měniče frekvence M-MAX, které zaujmou zejména svými kompaktními rozměry. Pro náročné aplikace (např. míchačky) jsou určeny měni­če frekvence řady SVX, případně SPX s mož­ností řízení v uzavřené smyčce.
 

Měniče frekvence M-MAX

Nová řada měničů M-MAX nabízí sedm jednofázových a deset třífázových typů, které vynikají svým vysoce kompaktním designem, velmi dobrou odezvou točivého momentu a jednoduchou montáží. Měniče frekvence M-MAX jsou určeny pro řízení čerpadel, ven­tilátorů, dopravníkových pásů a strojního ob­rábění – jinými slovy: jsou určeny pro široké spektrum aplikací.
 
Jednofázové přístroje (208 až 240 V +10/–15 %) jsou dostupné v rozsahu výkonů od 0,25 do 2,2 kW, třífázové přístroje (380 až 480 V +10/–15 %) od 0,37 do 7,5 kW. Nová řada M-MAX je navržena pro celosvětové po­užití a splňuje požadavky CE, UL pro USA, cUL pro Kanadu a cTick pro Austrálii.
 
Měniče frekvence jsou určeny pro mon­táž na lištu DIN nebo alternativně na mon­tážní desku. Přístroje jsou dodávány se vše­mi komponentami tak, aby splňovaly poža­davky na instalaci z hlediska EMC. Měniče frekvence tak zahrnují interní filtry vyho­vující kategorii C2 (veřejné sítě) a katego­rii C3 (průmyslové sítě) v souladu s normou ČSN EN 61800-3, stejně jako možnost stí­něného připojení. Uzemnění interního filtru může být přerušeno v případě použití pří­stroje v síti IT.
Nový koncept měničů frekvence umožňu­je výběr provozního režimu mezi řízením U/f a bezsenzorovým vektorovým řízením v ši­rokém rozsahu teplot od –10 °C do +50 °C s možností přetížení na 150 % jmenovitého proudu po dobu jedné minuty každých deset minut. Připojený motor je sledován a chráněn pomocí interní motorové ochrany.
 
Šest digitálních a dva analogové vstupy, jeden digitální a jeden analogový výstup, stejně jako dva reléové výstupy umožňují použití měničů frekvence M-MAX v širokém spek­tru aplikací.
 
Měniče frekvence M-MAX mají integro­vány vybrané funkce, jako například PI říze­ní, letmý start (spínání běžícího motoru), na­stavitelnou odezvu v případě chyby, RS485 s protokolem Modbus a další. Parametriza­ce a ovládání přesto zůstávají uživatelsky příjemné. Uživatelské menu nabízí předna­stavené sady parametrů pro nejběžnější uži­tí. Menu pro nejdůležitější aplikace a dobře strukturovaná submenu umožňují jednoduché nastavení komplexních aplikací.
 
Alternativně ke klávesnici instalované na měniči frekvence mohou uživatelé nastavovat parametry pomocí PC. Komunikační modul připojený k měniči M-MAX umožňuje při­pojení k PC pomocí konektoru USB. Stejný komunikační modul se v případě stejné apli­kace může použít k přenosu parametrů mezi několika měniči frekvence. Toto kopírová­ní parametrů (programování měniče) nevy­žaduje připojení měniče k napájení, neboť komunikační modul obsahuje interní napá­jecí zdroj. Měnič frekvence M-MAX může být připraven ke spuštění v několika jedno­duchých krocích: Rozbalit přístroj – Nasadit komunikační modul – Aktivovat přenos para­metrů stiskem klávesy – Sejmout komunikač­ní modul – Zabalit přístroj. Takto nastavený měnič frekvence je připraven k odeslání uži­vateli. Velice rychle a jednoduše.
 
Měniče frekvence řady M-MAX snadno přizpůsobí řízení pohonu uživatelským po­žadavkům. Díky kompaktnímu designu pro jmenovité výkony motoru od 0,25 do 7,5 kW zaručují měniče frekvence M-MAX maximální flexibilitu. Řada M-MAX rovněž do­kazuje, jakým způsobem lze dosáhnout vyso­ké úrovně funkčnosti v jednoduchém a uživa­telsky vstřícném provedení.
 
Díky malému a kompakt­nímu designu uživatel ocení snadnou a prostorově úspor­nou montáž. Měniče M-MAX jsou vybaveny integrovaným filtrem RFI (radiofrekvenční rušení) a flexibilním rozhraním pro řešení důležitých požadav­ků v oblasti konstrukce strojů, například optimalizace výroby a výrobních procesů.
 

M-MAX – pro optimalizaci spotřeby energie

Měniče frekvence M-MAX nabízejí ekonomické řešení pro řadu procesů, jež se vyskytují v aplikacích čerpacích systé­mů. Integrovaná řídicí jednot­ka PI a rozsáhlé funkce ochra­ny motoru zajišťují vysokou úroveň provozní spolehlivosti a umožňují dosáhnout význam­ných úspor energie v navazují­cím procesu. Díky lakovaným ovládacím panelům je možné měniče používat také ve vyso­ce vlhkých a agresivních pro­středích, jako například v čis­tírně odpadních vod. Volitelné příslušenství MMX-IP21-FS umožňuje zvýšit stupeň kry­tí měničů frekvence řady M-MAX na IP21.
 

M-MAX – pro dynamickou přesnost

Kompaktní design řady M-MAX šetří dra­hocenný montážní prostor při konstrukci stro­jů, neboť filtr RFI a brzdný odpor jsou již zabudovány v přístroji. K měniči frekvence lze rovněž přímo připojit stíněný kabel ovlá­dání a motoru, a to v souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Kon­strukční strojírenské požadavky splňuje i ma­ximální přípustná okolní teplota +50 °C, kte­rá platí pro provoz se stejnosměrným prou­dem a při odolnosti vůči plnému přetížení. Činnost bezsenzorového vektorového řízení zajišťuje přesnost nejen při vysoké rychlos­ti, ale i v případě různého zatížení a nízkých otáček motoru.
 

M-MAX – pro bezpečnou obsluhu

Frekvenčně ovládané odvětrávací systé­my v budovách mají náročné úkoly – zajiš­tění dobrých klimatických podmínek a bez­pečný provoz v případě požáru (odstraňování kouře). Díky svým interním ochranným ob­vodům a možnosti automatického znovuspuš­tění (např. po krátkodobém výpadku napáje­ní), jakož i automatické synchronizaci otáček s běžícím motorem (obvod pro letmý start) zajišťují měniče frekvence řady M-MAX bez­pečný provoz ventilátorů v klimatizačních systémech a systémech pro kontrolu kouře.
 

Měniče frekvence SVX, SPX

Společnost Moeller nově nabízí také mě­niče frekvence SVX a SPX od firmy Eaton (obr. 2). EATON SVX9000 je třífázový vzdu­chem chlazený kompaktní měnič frekvence s rozsahem výkonu od 0,55 do 160 kW pro na­pájecí napětí 208 až 690 V pro standardní prů­myslové aplikace. EATON SPX9000 je vyso­ce výkonný třífázově napájený měnič frekven­ce pro náročné průmyslové aplikace v rozsahu výkonů od 0,55 do 1 800 kW pro napájecí na­pětí 208 až 690 V. Měniče frekvence SVX, SPX do 2 kW lze dodávat také jako jednofá­zově napájené. Měniče frekvence SPX nabízejí oproti měničům SVX řízení v uzavřené smyč­ce jak pro řízení U/f, tak pro vektorové řízení. Obě verze měničů mají integrované odrušovací filtry a jsou dodávány v krytí IP21 nebo IP54. Měniče frekvence SPX lze dodat také v pro­vedení otevřeného šasi s krytím IP00 určeném pro montáž do rozváděče.
 
Měniče frekvence řady 9000X jsou určeny k řízeným rozběhům lehkých i těžkých zátě­ží. Lehká zátěž, např. ventilátor, je definována jako 10% přetížení jmenovitého proudu IL po dobu jedné minuty každých deset minut. Těž­kou zátěží, např. zatíženým pásovým doprav­níkem, rozumíme 50% přetížení jmenovité­ho proudu IH po dobu jedné minuty každých deset minut. Automatický průvodce umožnu­je snadné nastavení měniče ihned po spuště­ní. Na výběr je několik přednastavených sad parametrů pro nejpoužívanější aplikace (zá­kladní, standardní, místní/dálkové řízení, ví­cerychlostní řízení, PID řízení, víceúčelové řízení, kaskádní řízení čerpadel/ventilátorů), ale i kompletní sada všech parametrů měniče. K dispozici je dále široký sortiment přídav­ných karet umožňujících různé způsoby ovlá­dání, případně zajišťujících komunikaci po standardních průmyslových sběrnicích (Profi­bus DP, Modbus, DeviceNet, CANopen, atd.).
 
Modulární koncepce měničů SVX, SPX (obr. 3) se skládá z výkonového modulu, ří­dicí jednotky s rozšiřujícími kartami a z ovlá­dací klávesnice, která je stejná pro všechny typové velikosti. Řídicí jednotka může být externě napájena ze zdroje +24 V DC. Ovlá­dací klávesnici lze využít pro nastavení para­metrů měniče a pro přenos/kopírování těch­to parametrů do dalších přístrojů. Filtr RFI standardně integrovaný do měničů typových velikostí FR4 až FR9 splňuje požadavky pro použití v prvním i druhém prostředí dle nor­my ČSN EN 61800-3 .
 

Ovládací klávesnice měničů SVX, SPX

Ovládací klávesnice poskytuje uživateli plnou kontrolu nad měničem. Standardně umožňuje zobrazovat a měnit požadované parametry stejně jako sledovat aktuální hod­noty (například okamžitou hodnotu výstup­ní frekvence). Vestavěná možnost nahrávání a ukládání sad parametrů poskytuje ovládací klávesnici možnosti zjednodušeného uvádění nových měničů frekvence do provozu a zkrá­cení potřebné doby. Třířádkový alfanumeric­ký programovací displej s indikací provoz­ního stavu pomocí tří diod LED komunikuje slovy místo nic neříkajících kódů, potřebují­cích vysvětlující tabulky. Displej je snadno čitelný za jakýchkoliv světelných podmínek.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.moeller.cz
 
Obr. 1. Nové měniče frekvence M-MAX do 7,5kW
Obr. 2. Měniče frekvence SVX v šesti typových velikostech FR4 až FR9
Obr. 3. Modulární konstrukce měničů frekvence SVX
Obr. 4. Ovládací klávesnice měničů frekvence SVX, SPX