Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Řízení frekvence s měniči od firmy Moeller

Ing. Jindřich Bulva, Moeller Elektrotechnika, s. r. o.
­
Řízení otáček motoru lze dosáhnout něko­lika způsoby. Za ekonomicky nejvýhodnější řízení otáček lze považovat řízení frekvence napájecího napětí. Nejenže v tomto případě dochází k úsporám energie, ale také k omeze­ní rázových proudů, a tím i snížení mechanic­kého opotřebení motoru a celého zařízení či stroje. Firma Moeller nabízí několik řad mě­ničů frekvence tak, aby si zákazník mohl vy­brat přesně dle požadavku své aplikace. Pro nejjednodušší aplikace, jako je například ří­zení otáček ventilátoru, jsou určeny měniče frekvence M-MAX, které zaujmou zejména svými kompaktními rozměry. Pro náročné aplikace (např. míchačky) jsou určeny měni­če frekvence řady SVX, případně SPX s mož­ností řízení v uzavřené smyčce.
 

Měniče frekvence M-MAX

Nová řada měničů M-MAX nabízí sedm jednofázových a deset třífázových typů, které vynikají svým vysoce kompaktním designem, velmi dobrou odezvou točivého momentu a jednoduchou montáží. Měniče frekvence M-MAX jsou určeny pro řízení čerpadel, ven­tilátorů, dopravníkových pásů a strojního ob­rábění – jinými slovy: jsou určeny pro široké spektrum aplikací.
 
Jednofázové přístroje (208 až 240 V +10/–15 %) jsou dostupné v rozsahu výkonů od 0,25 do 2,2 kW, třífázové přístroje (380 až 480 V +10/–15 %) od 0,37 do 7,5 kW. Nová řada M-MAX je navržena pro celosvětové po­užití a splňuje požadavky CE, UL pro USA, cUL pro Kanadu a cTick pro Austrálii.
 
Měniče frekvence jsou určeny pro mon­táž na lištu DIN nebo alternativně na mon­tážní desku. Přístroje jsou dodávány se vše­mi komponentami tak, aby splňovaly poža­davky na instalaci z hlediska EMC. Měniče frekvence tak zahrnují interní filtry vyho­vující kategorii C2 (veřejné sítě) a katego­rii C3 (průmyslové sítě) v souladu s normou ČSN EN 61800-3, stejně jako možnost stí­něného připojení. Uzemnění interního filtru může být přerušeno v případě použití pří­stroje v síti IT.
Nový koncept měničů frekvence umožňu­je výběr provozního režimu mezi řízením U/f a bezsenzorovým vektorovým řízením v ši­rokém rozsahu teplot od –10 °C do +50 °C s možností přetížení na 150 % jmenovitého proudu po dobu jedné minuty každých deset minut. Připojený motor je sledován a chráněn pomocí interní motorové ochrany.
 
Šest digitálních a dva analogové vstupy, jeden digitální a jeden analogový výstup, stejně jako dva reléové výstupy umožňují použití měničů frekvence M-MAX v širokém spek­tru aplikací.
 
Měniče frekvence M-MAX mají integro­vány vybrané funkce, jako například PI říze­ní, letmý start (spínání běžícího motoru), na­stavitelnou odezvu v případě chyby, RS485 s protokolem Modbus a další. Parametriza­ce a ovládání přesto zůstávají uživatelsky příjemné. Uživatelské menu nabízí předna­stavené sady parametrů pro nejběžnější uži­tí. Menu pro nejdůležitější aplikace a dobře strukturovaná submenu umožňují jednoduché nastavení komplexních aplikací.
 
Alternativně ke klávesnici instalované na měniči frekvence mohou uživatelé nastavovat parametry pomocí PC. Komunikační modul připojený k měniči M-MAX umožňuje při­pojení k PC pomocí konektoru USB. Stejný komunikační modul se v případě stejné apli­kace může použít k přenosu parametrů mezi několika měniči frekvence. Toto kopírová­ní parametrů (programování měniče) nevy­žaduje připojení měniče k napájení, neboť komunikační modul obsahuje interní napá­jecí zdroj. Měnič frekvence M-MAX může být připraven ke spuštění v několika jedno­duchých krocích: Rozbalit přístroj – Nasadit komunikační modul – Aktivovat přenos para­metrů stiskem klávesy – Sejmout komunikač­ní modul – Zabalit přístroj. Takto nastavený měnič frekvence je připraven k odeslání uži­vateli. Velice rychle a jednoduše.
 
Měniče frekvence řady M-MAX snadno přizpůsobí řízení pohonu uživatelským po­žadavkům. Díky kompaktnímu designu pro jmenovité výkony motoru od 0,25 do 7,5 kW zaručují měniče frekvence M-MAX maximální flexibilitu. Řada M-MAX rovněž do­kazuje, jakým způsobem lze dosáhnout vyso­ké úrovně funkčnosti v jednoduchém a uživa­telsky vstřícném provedení.
 
Díky malému a kompakt­nímu designu uživatel ocení snadnou a prostorově úspor­nou montáž. Měniče M-MAX jsou vybaveny integrovaným filtrem RFI (radiofrekvenční rušení) a flexibilním rozhraním pro řešení důležitých požadav­ků v oblasti konstrukce strojů, například optimalizace výroby a výrobních procesů.
 

M-MAX – pro optimalizaci spotřeby energie

Měniče frekvence M-MAX nabízejí ekonomické řešení pro řadu procesů, jež se vyskytují v aplikacích čerpacích systé­mů. Integrovaná řídicí jednot­ka PI a rozsáhlé funkce ochra­ny motoru zajišťují vysokou úroveň provozní spolehlivosti a umožňují dosáhnout význam­ných úspor energie v navazují­cím procesu. Díky lakovaným ovládacím panelům je možné měniče používat také ve vyso­ce vlhkých a agresivních pro­středích, jako například v čis­tírně odpadních vod. Volitelné příslušenství MMX-IP21-FS umožňuje zvýšit stupeň kry­tí měničů frekvence řady M-MAX na IP21.
 

M-MAX – pro dynamickou přesnost

Kompaktní design řady M-MAX šetří dra­hocenný montážní prostor při konstrukci stro­jů, neboť filtr RFI a brzdný odpor jsou již zabudovány v přístroji. K měniči frekvence lze rovněž přímo připojit stíněný kabel ovlá­dání a motoru, a to v souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Kon­strukční strojírenské požadavky splňuje i ma­ximální přípustná okolní teplota +50 °C, kte­rá platí pro provoz se stejnosměrným prou­dem a při odolnosti vůči plnému přetížení. Činnost bezsenzorového vektorového řízení zajišťuje přesnost nejen při vysoké rychlos­ti, ale i v případě různého zatížení a nízkých otáček motoru.
 

M-MAX – pro bezpečnou obsluhu

Frekvenčně ovládané odvětrávací systé­my v budovách mají náročné úkoly – zajiš­tění dobrých klimatických podmínek a bez­pečný provoz v případě požáru (odstraňování kouře). Díky svým interním ochranným ob­vodům a možnosti automatického znovuspuš­tění (např. po krátkodobém výpadku napáje­ní), jakož i automatické synchronizaci otáček s běžícím motorem (obvod pro letmý start) zajišťují měniče frekvence řady M-MAX bez­pečný provoz ventilátorů v klimatizačních systémech a systémech pro kontrolu kouře.
 

Měniče frekvence SVX, SPX

Společnost Moeller nově nabízí také mě­niče frekvence SVX a SPX od firmy Eaton (obr. 2). EATON SVX9000 je třífázový vzdu­chem chlazený kompaktní měnič frekvence s rozsahem výkonu od 0,55 do 160 kW pro na­pájecí napětí 208 až 690 V pro standardní prů­myslové aplikace. EATON SPX9000 je vyso­ce výkonný třífázově napájený měnič frekven­ce pro náročné průmyslové aplikace v rozsahu výkonů od 0,55 do 1 800 kW pro napájecí na­pětí 208 až 690 V. Měniče frekvence SVX, SPX do 2 kW lze dodávat také jako jednofá­zově napájené. Měniče frekvence SPX nabízejí oproti měničům SVX řízení v uzavřené smyč­ce jak pro řízení U/f, tak pro vektorové řízení. Obě verze měničů mají integrované odrušovací filtry a jsou dodávány v krytí IP21 nebo IP54. Měniče frekvence SPX lze dodat také v pro­vedení otevřeného šasi s krytím IP00 určeném pro montáž do rozváděče.
 
Měniče frekvence řady 9000X jsou určeny k řízeným rozběhům lehkých i těžkých zátě­ží. Lehká zátěž, např. ventilátor, je definována jako 10% přetížení jmenovitého proudu IL po dobu jedné minuty každých deset minut. Těž­kou zátěží, např. zatíženým pásovým doprav­níkem, rozumíme 50% přetížení jmenovité­ho proudu IH po dobu jedné minuty každých deset minut. Automatický průvodce umožnu­je snadné nastavení měniče ihned po spuště­ní. Na výběr je několik přednastavených sad parametrů pro nejpoužívanější aplikace (zá­kladní, standardní, místní/dálkové řízení, ví­cerychlostní řízení, PID řízení, víceúčelové řízení, kaskádní řízení čerpadel/ventilátorů), ale i kompletní sada všech parametrů měniče. K dispozici je dále široký sortiment přídav­ných karet umožňujících různé způsoby ovlá­dání, případně zajišťujících komunikaci po standardních průmyslových sběrnicích (Profi­bus DP, Modbus, DeviceNet, CANopen, atd.).
 
Modulární koncepce měničů SVX, SPX (obr. 3) se skládá z výkonového modulu, ří­dicí jednotky s rozšiřujícími kartami a z ovlá­dací klávesnice, která je stejná pro všechny typové velikosti. Řídicí jednotka může být externě napájena ze zdroje +24 V DC. Ovlá­dací klávesnici lze využít pro nastavení para­metrů měniče a pro přenos/kopírování těch­to parametrů do dalších přístrojů. Filtr RFI standardně integrovaný do měničů typových velikostí FR4 až FR9 splňuje požadavky pro použití v prvním i druhém prostředí dle nor­my ČSN EN 61800-3 .
 

Ovládací klávesnice měničů SVX, SPX

Ovládací klávesnice poskytuje uživateli plnou kontrolu nad měničem. Standardně umožňuje zobrazovat a měnit požadované parametry stejně jako sledovat aktuální hod­noty (například okamžitou hodnotu výstup­ní frekvence). Vestavěná možnost nahrávání a ukládání sad parametrů poskytuje ovládací klávesnici možnosti zjednodušeného uvádění nových měničů frekvence do provozu a zkrá­cení potřebné doby. Třířádkový alfanumeric­ký programovací displej s indikací provoz­ního stavu pomocí tří diod LED komunikuje slovy místo nic neříkajících kódů, potřebují­cích vysvětlující tabulky. Displej je snadno čitelný za jakýchkoliv světelných podmínek.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.moeller.cz
 
Obr. 1. Nové měniče frekvence M-MAX do 7,5kW
Obr. 2. Měniče frekvence SVX v šesti typových velikostech FR4 až FR9
Obr. 3. Modulární konstrukce měničů frekvence SVX
Obr. 4. Ovládací klávesnice měničů frekvence SVX, SPX